مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۵
کد خبر: ۷۰۴۲
تعداد نظرات: ۸۴ نظر
با تعبیر خواب آتش، تعبیر خواب آتش از منظر ابن سیرین، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه، دیدن آتش به همراه دود در خواب، تعبیر خواب خاموش کردن آتش همراه ما باشید.
تعبیر خواب آتش - معنی دیدن آتش در خواب چیست؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که "دل را می‌سوزاند" میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌های قدیمی ما را عوض می‌کند. آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است. آتش سوزی در خواب نیز نماد تحولات عظیم است. برای آگاهی از مفاهیم و تعابیر کلی خواب و رویای خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
فهرست مطالب: 
 

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی: اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.
 
امام صادق (ع): اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
 
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.
 
کتاب سرزمین رویاها: شما در آتش می‌سوزید: ضرر و شکست درکار
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آتش گرفته‌اید و می‌سوزید نشانگر این است که خلق و خوی شما خارج از کنترل است و مسئله شما را از درون می‌سوزاند.
 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

دانیال نبی: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.
 
یوسف پیامبر: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد
 
آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید خانه ای آتش می‌گیرد نشانگر این است که شما نیاز به ایجاد تغییر در زندگی دارید و اگر به طور مکرر خواب ببینید که خانه شما در آتش می‌سوزد به این معنی است که شما برای ایجاد تغییر آمادگی ندارید. این خواب همچنین به شور و اشتیاقتان برای یک نفر نیز تعبیر می‌شود.

معبران غربی می‌گویند: دیدن آتش در خواب می‌تواند نگران کننده باشد و به معنی این است که شما قادر به کنترل احساسات خود نیستید. از طرف دیگر این خواب به ضرر و زیان مالی نیز تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید که خانه خودتان در آتش می‌سوزد نشان دهنده روابط پیچیده در زندگی است.
 
در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:
 • حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
 • حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب
 • یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی
 • حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

دیدن آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
 
ابراهیم کرمانی: اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.
 
امام صادق: اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 
کتاب سرزمین رویاها: دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.
 
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر آتش با‌ دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد.
 • اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، در آن کار بیم و ترس وجود دارد.
 

باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید:
 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.
 
سرزمین رویاها: آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه
 

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن در خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.

یونگ می‌گوید: دیدن آتش در خواب بسته به محتوای خواب می‌تواند به تخریب، میل، شور و شوق و تحول تعبیر شود. تعبیر دیگر آتش این است که می‌تواند درباه مسئله ریسکی به شما هشدار دهد. شما با آتش بازی می‌کنید. اگر در خواب ببینید که مشغول شعبده بازی با آتش هستید نشانه کنترل خشم شماست.

 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند
 • اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد
 • اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند
 • اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.
 • اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.
 • اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.
 • اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.
 • اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.
 • اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن آتش فتنه بود
 • دیدن سوختن آتش مصیبه بود
 • دیدن در میان آتش بینه باشد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید: نمی‌دانید چطور خشم‌تان را کنترل کنید.
 • یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.
 • شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.
 • مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش
 • یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی
 • بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.
 • شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی
 • شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی
 • یک آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.
 • یک آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها
 • یک شعله کوچک: خبرهای خوش
 • آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
 • شما یک آتش روشن می‌کنید: مجذوب یکنفر خواهید شد.
 • چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.
 • شما یک آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.
 • آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
 • حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند
 • حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد
 • شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

معبران غربی می‌گویند: 

دیدن آتش در خواب به دگرگونی تعبیر می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت دیدن آتش در خواب هشدار دهنده است و شما را از ایجاد مشکلی در آینده با خبر می‌سازد. این خواب همچنین به پایان سفر معنوی و یافتن حقیقت روح نیز تعبیر می‌شود. به طور ذاتی آتش تعبیر نیکویی دارد و به عقل و شعور در زندگی نیز تعبیر می‌شود. آتش همچنین به شروع تازه اشاره می‌کند.

 

تعبیر خواب آتش بی‌دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.
حضرت دانیال می‌گوید: اگر آتش بدون دود ببینی، به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.
 

تعبیر خواب اخگر (پاره‌ای از آتش)

ابن سیرین می‌گوید: اگر اخگر روشنی ببینی، نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.
اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.
 

تعبیر خواب شراره و جرقه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا اگر ببینی آن شراره‌ها خیلی بزرگ هستند، تو یا آن محل مورد عذاب الهی قرار می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ آن آتش هر شراری بیفکند مانند قصری است - گویی آن شراره (در سرعت و کثرت) همچون شتران زرد موی است.
اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های آتش بین مردم می‌افتد، مردم آنجا با یکدیگر جنگ و خصومت می‌کنند.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های فوق‌العاده زیادی بروی تو می‌افتد، دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت شدیدی می‌شوی.
 

 تعبیر خواب آتش بیهوده

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.
 

 تعبیر خواب خاموش کردن آتش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، هلاک می‌شوی.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت.

یونگ می‌گوید: اگر در خواب ببینید که آتش را خاموش می‌کنید به این معناست که شما با کار و تلاش بر موانع سر راهتان غلبه می‌کنید. مهار کردن آتش توسط شما به کنترل خشمتان تعبیر می‌شود.

برگرفته از: auntyflo.com
مطالب مرتبط
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۴
در انتظار بررسی: ۰
علی اصغر خواجه ازاد
۱ ساعت پیش
من خواب دیدم که در بیرون شهر تکه ای از زمین کنار زمین های کشاورزی اتش گرفته و کار گران در حال خاموش کردنن با آب که یکی از ان کار گران گفت این خاک هارا میبینی باید به گل تبديل شود و بعد انها را رنگ کنیم و روی اتش بریزیم تا اتش خاموش شود
اول سلام! خواب‌تان یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید. تعبیر دیگر: با خودتان صادق نیستید. می‌کوشید زیر پوسته‌ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
میم.قاف
۵ ساعت پیش
سلام من دم صبحی خواب میدیدم یه صدمتر بالاتر از خونمون از توی کوچه اش آتشسوزی محیبی شد جوری که بابام گفت بدویین بیاین آتش داره میاد سمت ما این بالا از طرف خداست،رسید به مسجد و مسجد رو سوزوند، تا ما داشتیم فرار میکردیم که بهمون نرسه یهو خاموش شد ولی تمام اون قسمت خاکستر شد،بعد شنیدیم یکی گفت سرب و فلز بوده که آتش گرفته یهو،اما من میدیدم چقدر بچه های کوچک توی اون کوچک بودن که در جا ازبین رفته بودن،ولی زنده بودنشون رو یادم میومد جنازه ندیدم ازشون،میتونین لطفا بگین چیه ؟ چون دیروز هم فهمیدیم پشت سرمون خیلی حرف زدن رو در رو کردیم با اونهایی که گفته بودن اونها گریه کردن پیشمون و شرمنده بودن،میتونه این باشه دلیلش؟
سلام! خواب‌تان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
رها
۲ روز پیش
سلام.دوشب پیش خواب دیدم که تو خونمون آتش سوزی ناگهان رخ داد و زنی که در خواب مشغول حرف زدن با وی بودم به ناگاه اتش گرفت اون زن تو خواب مطمئن بودم که دبیر درس فیزیکم در دوره دبیرستان بود ولی قیافش اصلا شبیه نبود به واقعیت این خانم مذکور.سریع به اشپزخانه میرفتم و توی یه کاسه مدام اب میاوردم و روش میریختم و هربار بعد ریختن اب مثل واقعیت صدای خاموش شدن اتش بلند میشد و شعله ها کمتر میشدن.تنش از شدت سوختگی قرمز شده بود ولی زیاد وحشتناک نبود تا اونجایی که بخشهایی از بدنش که اتش خاموش شده بود برهنه بود .تابیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می‌گذارید و آماده‌اید که الگو بگیرید یا از تجربه‌ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی‌تان شوید که حس می‌کنید مثل یک دانش‌آموز با شما رفتار می‌شود یا حس می‌کنید در معرض آزمون قرار می‌گیرید. نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید.
روشنک
۲ روز پیش
باسلام و عرض ارادت
بنده خواب دیدم شب هنگام از جایی عبور میکردم که مسجدی در اونجا قرار داشت که متوجه شدم مسجد در میان شعله های مهیب آتش به همراه دود بسیار در حال سوختنه ،مردمی که اونجا بودن به هر طریقی میخواستن آتش رو خاموش کنن ولی موفق نمیشدن، برای همین از این کار کنار کشیدن
بنده که شاهد این صحنه بودم سریع رفتم و یک سطل آب آوردم و روی آتش ریختم به محض اینکه آب ریخته شد نصف آتش خاموش شد و من دوباره آب آوردم و ریختم تا کل آتش سوزی از بین رفت وقتی وارد مسجد شدم مادر و دختری رو‌دیدم که گرفتار آتش شده بودن ،من آتش دور اونها رو‌ با آب خاموش کردم و از مسجد خارجشون کردم بعد همینطور آب برداشته بودم و دور تا دور مسجد رو آب میریختم و شعله های ریز و فعال و‌کاملا خاموش کردم به طوری که هیچ اثری از آتش نماند
و جالب این بود که هیچ چیزی در مسجد نسوخته بود و همه چیز کاملا سالم مانده بود
در همین حین بود که از خواب بیدار شدم
ممنون میشم اگر تعبیری داره بفرمایید
سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: سنتی در حال نابودی را احیا خواهید کرد.
جمیله
۳ روز پیش
سلام !
من در خواب دیدم که همه وسایل خانه از قبیل اجاق گاز و تلوزیون و لباسشویی و جاروبرقی درودیوار سوخته بود و دود بیرون میآمد و سیاه شده بود ولی آتشی نبود و من خیلی ترسیدم می خواستم که هرچی پول و طلا بود با خود بردارم وبه بیرون فرار کنم که از خواب بیدار شدم.ممنونم از تعبیر خواب
سلام! خواب‌تان یعنی روی دوره‌ای برای پاکسازی عمیق اشاره دارد. زمانش رسیده است که شروعی تازه داشته باشید. تعبیر دیگر: آتش نامرئی، یعنی ریسک‌هایتان را در کوشش یا فعالیت، دستکم می‌گیرید. احساسات شدیدی را تجربه می‌کنید. موقعیت یا مسأله‌ای است که دیگر نمی‌توانید از آن دوری کنید و آن را انکار نمایید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که لازمست مدتی به خودتان استراحت دهید. شاید حس می‌کنید حرام شده‌اید! حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
Sahel
۸ روز پیش
سلام من در خواب قبر حضرت مریم رو دیدم که دور سنگ قبر اتیش بود اما سمت وست سنگ قبر کامل پخش نمیشد
یعنی توی خواب این نوع پخش شدن اتیش رو یه معجزه میدونستیم
تعبیر خواب چیه
سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده‌اید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
حسین
۱۹ روز پیش
سلام من خواب دیدم یه جایی ام فکر نمیکنم خونمون بودش ولی یکم اگه اشتباه نکرده باشم شبیه خونمون بود اونجا توی یه اتاقی آتیش گرفتم فکر کنم حول شانه هام بودش و اینا،بعد فکر کنم زیاد استرس هم نداشتم رفتم با آب دستشویی خاموشش کردم
سلام! خواب‌تان یعنی خلق و خوی‌تان از کنترل خارج می‌شود. مسأله‌ای یا موقعیتی، شما را از درون می‌سوزاند. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
مهدی
۱۹ روز پیش
سلام . خواب دیدم در خونه ام خونم اتیش گرفته بعد از مدت کوتاهی اتیش رو خاموش کردم
سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
ملیکا
۲۰ روز پیش
سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ک در حال دویدن هستم و به خانه ام میگردم. انگار منزل رو گم کرده بودم. ب همراه دوستم بودم. ک ناگهان شعله اتشی بر روی سقف یک ماشین دیدیم و بعد ب سمت راست فرار کردم و دوباره در همان سمت ماشینی را که بر سقف ان شعله اتش بود را دیدم ک در حال حرکت است. حالم خیلی بد شده بود. جهت دویدنم را عوض کردم و دیدم ک ان سمت دیگر نصف خیابان اتش گرفته. هر دو طرف خیابان اتش گرفته بود.بعد رفتم داخل یک کوچه. بعد اومدم بیرون ک دیدم خبری از اتش نیست. و بعد بیدار شدم.. میشه تعبیر خوابم رو بگید؟؟
ممنون میشم.
سلام؛ ممنون! خواب‌تان به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. مسیر زندگی‌تان را گم کرده‌اید یا نگرش‌تان را نسبت به هدف‌هایتان گم کرده‌اید. ممکنست درباره‌ی مسیری که در زندگی پیش می‌گیرید، نگران و نامطمئن هستید. اگر می‌کوشید درخواست کمک کنید، یعنی می‌کوشید حمایت کسب کنید. به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر: هنوز دارید با موقعیتی نو که قانون‌ها و شرایطش پیوسته تغییر می‌کنند، سازگار شوید. می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید.
پری
۲۷ روز پیش
سلام. خواب دیدم دو تا دختر بچه که نمیشناختمشون توی خونمون بودن مدام باهاشون سرو کله میزدم خیلی شیطون بودن و سوال میکردن.با یکیشون دعوا کردم که یکم خنگ بود و بیرونش کردم. بعد رفتم بیرون توی حیاط خونه قدیمی خودمون اون دختر گوسفندا رو آتیش زده بود و بعضی از گوسفندا داشتن میسوختن و من با شلنگ آب همه رو خاموش کردم.
لطفا تعبیرش رو بهم بگید، تشکر
سلام! خواب‌تان بیانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. بیانگر جنبه‌ای از خودتان و ویژگی‌های بچگانه‌تان است. ممکنست به حالت بچگانه‌تان برگردید و مشتاق گذشته‌تان باشید. می‌کوشید تمایلات سرکوب‌شده و امیدهای به جایی نرسیده‌تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون‌تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر بی‌گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی‌خیال‌تان باشد. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
محمد
۱ ماه پیش
سلام من دیشب تو خواب دیدم که موتور ماشینم اتیش گرفته و پیاده شدم از مردم گذری کمک خواستم همه جمع شدن و یهو یکی یه گالن چهارلیتری اب داد دستم و ریختم رو موتور ماشین اتیش رو خاموش کردم
اگه ممکنه تعبیرش کنید البته یه مشکل بزرگی هم تو زندگیم دارم
سلام! خواب‌تان بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید. موقعیت فعلی‌تان بهبود می‌یابد. فراوانی و عشق و رفاه در راه است. اگر خالی باشد، یعنی بر مشکل یا زیانی فائق می‌آیید.
راز
۱ ماه پیش
سلام ، خسته نباشید.
خواب دیدم یه خونه داشت آتیش میگرفت یا نمیدونم شاید انباری بود ، درست یادم نیست
انگار ک اونجا رو نمیشناختم ، اما اصلا از آتیش نمیترسیدم قشنگ خاموشش میکردم،یه بار خاموش کردم اما دوباره آتیش گرفت ، یه بار هم مامانم خاموشش کرد انگاری.
دفعه ی آخر هم راحت آب ریختم خاموش شد دیگه هم آتیش نگرفت ، هیچ اتفاقی هم‌نیوفتاد
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
اسماعیل
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خاب دیدم ک با دوست دخترم رفتیم بیرون یجای مث رستوران یا کافه دستم از ی چیزی ناراحت بود هی قر میزنی
بعد یک دختره رو دیدیم دوستم میشناختیش نمیدونم چی شد
اون ب ما سیگار تعارف کرد
من قبول نکردم ب دوست خترم تعارف کرد قبول کردی بعد دیدم اون قبول کردمنم ازش سیگار گرفتم داشتیم سیگار میکشیدیم ک یکم از سیگار افتاد رویه کفشم کفشم اتیش گرفت
شکه شدم کفشا هم تازه خریده بودم
بعد سری کفشمو در اوردم زدم تویه اب ب سختی خاموشش کردم بعد دوباره کفشامو پوشیدم با اینکه پاره شده بود
سلام؛ خواب‌تان ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. بیانگر زندگی اجتماعی‌تان است. زمانش رسیده است که به دوستان قدیمی، زنگ بزنید و از زندگی‌شان خبر بگیرید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. گویای حالت ذهنی آرام است. احساسات و شور و اشتیاق‌تان را در کنترل دارید. تعبیر دیگر: بیانگر نوعی نفاق، اختلاف نظر یا سرکشی است. با سختکوشی و پشتکار، موفقیت کسب می‌کنید. خودتان را پذیرفته‌اید. جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقادتان به باورهایتان می‌باشد.
بدون نام
۱ ماه پیش
ببخشید مایک خانه قدیمی در شهرستان داریم خواب دیدم آن جارا آتش زدن وبمب زدن وخرابش میکنن تعبیرش چیست جواب دهید
خواب‌تان یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید.
پارسا
۱ ماه پیش
سلام و خسته نباشید.من چند وقتی هست که یک آرزو دارم و امروز چندین مرتبه خواب دیدم که این ارزو را از خدا خواستم و روی جای خوابم دراز بودم و از سمت پاهام آتشی بلند شد و به سمت بالا آمد ولی نه دردی داشت و نه سوزشی و به خدا گفتم که اگر به آرزوم میرسم این سوختن اشکالی نداره. میخواستم بدونم تعبیر این خواب چی میشه.ممنون میشم اگر زودتر جوابم رو بدین
خواب‌تان می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید.
مونا
۲ ماه پیش
سلام خواب ديدم يه جايى مثل مكان عمومى تقريبا البته با تعداد كمى آدم،دارم دوش ميگيريم اول بدون پيراهن بعد موقع اب كشى با لباس بودم،بعد از چند دقيقه اومدم سوار ماشين بشم كه از موتور ماشين صداى بدى شنيدم ولى باز ماشينو روشن كردم و موتور ماشين اتيش گرفت،از ماشين پياده شدم و خيلى ترسيده بودمو و جيغ مى كشيدم گريه ميكردم
خواب‌تان یعنی حس بی‌حفاظ بودن می‌کنید. حس می‌کنید حریم شخصی‌تان مورد تجاوز واقع شده است. بیانگر هدف‌های تمام‌نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده‌اید، اما هرگز به پایانش نرسانده‌اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید یا هدفش را داشته‌اید، برده باشد. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
Fateme
۲ ماه پیش
سلام... عمه ام چند وقت پیش خواب دید که خانه ی ما آتش گرفته ...من و برادرم و مادرم و در آتش میسوزیم ولی پدرم بیرون خانه ایستاده و میخندد.... اسین خواب نشانه ی چیست؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: صدقه‌ای بدهید! از لحاظ روانشناسی: خواب‌تان یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. در قید برادرزادگان‌تان هستید. ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که آتشی‌مزاج است. می‌تواند بیانگر عامل محرک، انگیزه و انرژی خلاق‌تان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست به شما درباره‌ی فعالیت‌های ریسکی یا خطرناک هشدار دهد. با آتش بازی می‌کنید. نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید.
فاطمه خانوم
۲ ماه پیش
سلام طاعات قبول.یه خوابی دیدم ان شالله که خیره.خواب یه کوه رو میدیدم..ظاهرا تو طبیعت کوهستان نبودم تو خوابم..اما خواب کوهی که از پشت کوه شعله های آتیش بود .یک خانومی غریبه که چهره اش اصلا یادم نیس بهم گفت اون آتیش خداست.
ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید.
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. بیانگر خشم است. اگر از آتش نمی‌ترسید نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. طاعات شما هم قبول باشند!
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تواشپزخونه خونه ی خودم یه تیکه اتیش افتاده اول ترسیدم بعد یه ظرف گذاشتم روش که درباز بود اتش کنترل شد فقط یکم بالا رفت از بغلا دیگه کنترل شده بود به هیج جااسیب نزد دادمیزدم توخونه میدویدم مادرم که طبقه بالا بود صدا زدم همسرمم بالا بود پشت در خونه روانداخته بودم رفتم باز کردم اومدن وقتی اینا اومدن هیچ اثری از اتش نبودتعبیرش چیه خیلی نگرانم
خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید.
بینام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو خونه مادر بزرگم با مادر و خواهرم هستم و یهو از اسمون سنگ های اتیشی میباره و همه وحشت میکنن تعبیرش چیه؟
خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. بیانگر نگرش بدبینانه‌ی شماست. چشم‌اندازتان را به یک موقعیت از دست می‌دهید. لازمست از زیر سایه بیرون آیید و چشم‌انداز متفاوتی را درباره‌ی چیزها به دست آورید. بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
Mojtaba
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ک بادوستم میریم کارگاه کع کاره ناتمامشو تموم کنه وختی کارشو تموم کرد میخاستیم برگردیم صاب کار رفیقم میاد بعدش اتیش درست میکنه توکارگاه یه اتیش بدونه دود
خواب‌تان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
صدرا گودرزی
۲ ماه پیش
سلام
من بعد از ظهر بود رفتم استراحت کنم که خوابم برد و خواب دیدم تمام خوانواده دور هم نشستیم و داریم بگو بخند میکنیم و مادربزرگم هم چند متر دور از ما نشسته بود و یک چادر سرش بود و هوا تاریک بود که در یک چشم به هم زدن مادر بزرگم جیغ کشید از دست راستش آتشی سر کشید و همینطور داشت فریاد میزد که من از ترس بیدار شدم. به نظرتون تعبیرش چیه؟
خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک‌تان نیاز دارد. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
احسان
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر. خواب دیدم رفتیم ی جای ممنوعه مثه ی خونه بود پر از کتاب و این چیزای قدیمی هی بهم گفتن باشون ور نرو ، گوش نکردم در یکیشون باز کردم، همین ک باز شد یه اتیش خیلی بزرگ درست شد و همینطور آدمایی ک انگار پوستشون کنده شده ازشون میزنه بیرون و اینو بگم ب معنای واقعی کلمه توی خواب ترسیدم. خواستم ببینم تعبیرش چیه.؟
خواب دیدن خانه‌ی قدیمی یا کهنه، بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. دیدن کتاب‌ها، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. اینکه خانه در آتش می‌سوزد، یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. اگر ببینید که پوست‌شان سوخته است، یعنی مشتاق نیستید حالت دفاعی‌تان را کنار گذارید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
الهه
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم خونمون پر از مهمونه که اقوام هستن.بعد من بخاری رو روشن میکنم ولی یکم گیر داشت بعد که روشن کردم به شکل عجیبی چند تا شعله آتیش میوفته روی مبل ها که دو نفر هم روش نشسته بودن به سرعت میرم آتیش ها رو فوت میکنم و خاموش میشن و اون طرف یکی از مهمون ها بهم میگه که آب ریخته رو فرش و من دستمال از خود همون مهمون میگیرم تا پاکش کنم
محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. دیدن روشن کردن بخاری، بیانگر گرما، پرورش و راحتی است. ممکنست به این معنا باشد که احساسات‌تان را باز می‌گذارید و به خودتان اجازه می‌دهید که عشق بورزید و بهتان عشق بورزند. اینکه آتش را خاموش می‌کنید، یعنی بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم در مدرسمون ابرها آتیش گرفتن...شب بود یهو ابرا آتیش گرفتن بعد خاموش شدن تعبیرش چیه اگه لطف کنید بگیر ممنووووون...
خواب دیدن اینکه شب است، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اینکه در مدرسه‌اید، بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. دیدن ابرهای آتشین، بیانگر تحول درونی و هماهنگی روانی است. مسأله‌ای در زندگی‌تان ممکنست در حال روشن شدن باشد. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
Rozz
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشید مادر من خواب دیده که تویه خونمون بودیم و اینکه داداشم تو اشپزخونه بوده و به من میگه بوی گاز میاد وقتی من چراغ اشپز خونه رو روشن میکنم خونه منفجر میشه ولی هیچکدوممون هیچ اتفاقی برامون نیوفتاده بود و اینکه اتش نشانی میاد و اتیشو خاموش میکنه کاغذ دیواریای خونه همه سوخته بودن و مامانم داشته میکندتشون و تصمیم میگیرن که خونه رو تعمیر کنن تعبیرش چیه به نظرتون؟
خواب دیدن پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی بیداری‌تان باشد. بوییدن بوی گاز یا دیدنش، یعنی نیاز به انرژی‌سازی و شور و نشاط مجدد دارید. ممکنست موقعیتی در زندگی‌تان باشد که مدیریتش برایتان سخت باشد. دیدن انفجار، نمادی از خشم سرکوب‌شده‌تان است. خشمی که درون‌تان نگه داشته‌اید، به شیوه‌ای خشن و بد، بروز داده می‌شود. ضمیر ناخود آگاهتان می‌کوشد توجهتان را جلب کند. اینکه خانه در آتش می‌سوزد، یعنی نیاز به کمی تحول دارید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. دیدن آتش‌نشان، یعنی خود را بالاتر می‌بینید. یک دوره‌ی خودسازی و خالص کردن روح‌تان را تجربه می‌کنید. آتش‌نشان، نماد قهرمان واقعی و نماد امید است. اینکه کاغذدیواری را از دیوار می‌کنید، یعنی شروع می‌کنید به اینکه گارد خود را پایین بیاورید. مانع‌هایی که به دورتان کشیده‌اید را یکی‌یکی از میان می‌برید. یعنی جنبه‌هایی از خودتان که پنهان کرده بودید را می‌نمایانید.
مهرداد
۴ ماه پیش
خیلی مچکرم لطف کردین
مهرداد
۴ ماه پیش
سلام وقتتون به خیر خواب دیدم توی کارگاه محل کارم یکی از پهلوهام اتیش گرفته شعلشم بلند بود روی زمین بیشتر از سه بار غلت زدم تا اتیشم رو خاموش کردم دو تا از دوستام هم اونجا بودن ولی کمکم نکردند به هیچ کجام صدمه نزد ولی ترسیده بودم
خواب دیدن کارگاه، بیانگر توسعه‌ی مهارت‌هایتان است. می‌کوشید خودتان را درک کنید و بفهمید که چکسی هستید. اینکه با آتش می‌سوزید، یعنی خلق و خوی‌تان از کنترل خارج می‌شود. مسأله‌ای یا موقعیتی، شما را از درون می‌سوزاند. همکاران‌تان، روی جنبه‌های رابطه‌ی بیداری‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. بیانگر جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید. اینکه آتش را خاموش می‌کنید، یعنی بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید. اینکه وحشت کرده‌اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!
Fafa
۴ ماه پیش
سلام خسته نباشيد،خواب ديدم تو يه جاده كه زياد واسم غريبه نبود چون حسه بدي تو خواب نداشتم،برف شروع به بارش كرد يه فاصله اي رو رفتم رسيدم يه جايي كه يه اتيش كوچيك روشن بود وايسادم كنارشو كليم خوشحال شدم چون هوا سرد بود يهني معلوم بود كه زمستوونه اتيش هم كوچيك و بي دود بود
جزئیات جاده را بیان نکرده‌اید؛ اما بطور کلی: جاده، به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: جاده، نمادی از سفر زندگی‌تان است. جاده‌ی مستقیم و باریک، یعنی مسیرتان بسوی موفقیت، همچنانکه برنامه‌ریزی شده است، پیش می‌رود. تماشای بارش برف، بیانگر شروعی تمیز و چشم‌اندازی تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
امین رضا حمزه نژاد
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو مدرسه همه دانش اموزا صف وایستادن و من تو کلاس تنهام دارم زیپ کیفمو باز میکنم که یهو از توش اتش میاد بیرون و اتیش میگیره دستمو میبرم چند تا از کتاب ها رو هم بیرون میکشم ولی چند تا اتیش میگیره
خواب دیدن اینکه در مدرسه‌اید، بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی‌هاتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید و خواب مدرسه می‌بینید، خواب ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. اینکه در یک کلاس هستید، یعنی یک درس زندگی مهم می‌آموزید. تعبیر دیگر: نمادی از رشد شخصی است. چیزی را درباره‌ی خودتان می‌آموزید. کیف، بیانگر مسئولیت‌هایی است که به دوش می‌کشید. دیدن آتش می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکار و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. کتاب، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی اهداف‌تان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خردند. اینکه کتاب می‌سوزد، یعنی احساسات شدیدی را تجربه می‌کنید. یک موقعیت یا مسأله‌ای است که دیگر نمی‌توانید از آن دوری و آن را انکار کنید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید یک مدتی به خودتان استراحت دهید. شاید حس می‌کنید که سوختید، حرام شده‌اید!
محمدرضا
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم تو یه روستایی که بالاش جنگله پایینش خونه مردم همه جنگل داشت میسوخت و ولی خونه ها و همه چی سالم بودن ولی موقع سوختن جنگل همه ی جنگل سوخت و تعداد زیادی گاو قهوه ای اونجا سالم بودن که داشتن علف های سوخته رو میخوردن ولی هیچ ادمی هم تو روستا ندیدم
خواب دیدن روستا بیانگر محدودیت است. شما نیاز دارید که قوانین را دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که روستا بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. دیدن آتش سوزی در جنگل بیانگر این است که تحول و احیا فقط از طریق سختی هایی ممکن است. تعبیر دیگر این سات که بیانگر این است که خشمتان از کنترل خارج می شود، روی اطرافیانتان اثر می گذارد. دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید. همچنین بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید. و نیز گله گاو، بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است.
نجمه
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که یه آتش بزرگی از دور داره نزدیک خونمون میشه و من هی داد میزدم و به بقیه هشدار میدادم که آتش..
وقتی اتش به خونمون رسید بارون و تگرگ شدیدی گرفت طوری که سقف خونه میلرزید و انگارداش داشت خراب میشد
ولی اتش خاموش شد
ممنون میشم تعبیرشو بگین؟؟؟
بسته به محتوی خوابتان، دیدن آتش در خواب می تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. خواب ممکن است به شما در مورد فعالیت های ریسکی یا خطرناک هشدار دهد. شما با آتش بازی می کنید. اینکه شما می کشید بیانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اگر شما نعره می زنید و هیچ کس نمی شنود، بیانگر این است که در یک موقعیت در بیداری تان نادیده گرفته می شوید. شما حس می کنید که صدایتان مهم نیست یا اینکه نظرتان به حساب نمیاید. دیدن و شنیدن صدای ریزش باران نمادی از بخشش است. بارش باران استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر این است که باران نمادی از باروری و تجدید است. اگر شما از باران خیس شوید، بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسائلتان است. اینکه گرفتار تگرگ شده اید بیانگر این است که از نظر احساسی عقب کشیده اید. یک موقعیت از کنترل‌تان خارج است و باعث می شود که از نظر احساسی خفه شوید. گویا احساسات یا افکارتان را سرکوب می کنید. شما ممکن است تلاش کنید که کسانی که دوستشان دارید را خفه کنید.
علیرضا
۶ ماه پیش
خوابی که دیدم این بودکه تو پذیرایی خونه مون پنجره باز بود باد میومد و اتش گوشه ای از پذیرایی بود.بدون دود ولی با روشنایی
دیدن پنجره در خوابتان بیانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره‌ی خانه تاریک باشد، بیانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. بسته به محتوی خوابتان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر شما از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دستتان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکار شما و دیدگاه‌های شما تغییر می‌کنند. دیدن نور آتش در خوابتان بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. شما حقیقت یک موقعیت یا پاسخ یک مسأله را یافته‌اید. رنگ نور را در نظر گیرید، مهم است هرچه نور آتش، شدیدتر باشد، بهتر است.
Negar
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم دوستم به صورت ناخودآگاه رو بروی چیزی وایساد به مدت چن ثانیه که باعث شد لباسش بسوزه مثلا مقنعه و یه ذره از مانتو
روی مانتو کاپشن منو پوشیده رو بود
و وقتی اون اتفاق افتاد بهش گفتم حواست کجاست لباست آتیش گرفت ولی در حالی ک خیلی آروم بودم و کاپشنی که تنش بود باز کردم گفتم چیزی نیس خاموش شد
آتیشش زیاد نبود ولی دود داشت. البته دودشم زیاد نبود
این خواب، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. بویژه خواب دیدن صمیمی‌ترین دوستتان به این معنی است که نیاز دارید یک خصوصیت خاص که بهترین دوستتان دارد را در خودتان پرورش دهید یا بپذیرید. و نیز بیانگر این است که احساسات شدیدی را تجربه می‌کنید. یک موقعیت یا مسأله‌ای است که شما دیگر نمی‌توانید از آن دوری کنید و آن را انکار کنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید یک مدتی به خودتان استراحت دهید.
Negar
۶ ماه پیش
احسنت
ندا
۷ ماه پیش
سلام، خواب دیدم توی حیاط خونه قدیممون بودم و‌یهو دیدم مردی از بالاپشت بوم همسایه روبرویی پرید تو خونه ما، من ترسیدم از مزاحمتش، ولی بعد دیدم که زیر زمین‌ ما اتش گرفته بود و‌خاموشش کرده بود، من که رسیدم توی زیر زمین اثری از اتیش نبود، زیر زمین خالی بود و بسیااااار بزرگتر از معمولش، بعد تو فکرم گفتم خواهرم میتونه اینجا سفارشات «کار در منزلی رو» که قرار بود بگیره انجام بده!
از دید روانشناسی: این خواب، نشان می‌دهد که گویا در ذهن‌تان از آینده وحشت دارید و در این فکر هستید که چگونه می‌توانید فردا را به بهترین شکل ممکن جوری تغییر بدهید که برایتان منفعت یا منفعت‌هایی بیشتر از امروز داشته باشد. گاهی نیازمند کمک و هم‌اندیشی با دیگران می‌شوید و می‌خواهید از اعماق فکرتان آزاد شوید. برنامه‌هایی را در ذهن‌تان می‌پرورانید و بهتر است آنها را با دیگران به مشورت بگذارید! از دیدگاه تعبیر خواب کلاسیک: این خواب، نشان از زحمتی دارد که متحمل خواهید شد و این زحمت گویا به کمک دیگران حل خواهد شد.
مخراب
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که با یه سری از دوستام تو یه ماشین نشستیم توی شهر بود نمیدونم کجابود یه سیگار روشن کردیم همه با هم کشیدیم از ماشین پیاده شدیم یه. دفه از نمیدونم اتیش از کجا اومد یه نفر که میشناختم و از قبل باهاش دشمنی داشتم اتیش گرفت و فقط استخوناش موند بعد مادرمو دیدم که یه دستش آتیش گرفته یه دفه دستش از شانه قطع شد بعد بابامو دیدم که دوتا دست قطع شدرو از زمین برداشت و با مادرمو بابام رفتیم خونه یکی از دستا فقط استخون بود تا بهش دست میزدیم میشکست ولی اونیکی گوشت هم قدش داشت ولی سوخته بود
اونم وقتی فشار میاوردیم بهش میشکست و تو خواب من میگفتم که اون دستی که فقط استخونه مال او کسی بود که من باهاش دشمنی داشتم و اون یکی مال مادرمه و سر ان بحث میکردیم یکی توی خونه زن عموم هم پیشمون بود و دیگه از خواب پریدم معنیش چیه؟
در ضمن من با اون کسی دشمنی داشتیم باهاش و گفتم تو خواب کاملا سوخت چند وقته پیش دعوا کردیم تو دعوا دستم شکست و شکایتش قراره ازش دیه بگیرم. گفتم شاید ربطی به خواب داره.
این خواب، در واقع نشانگر مشغله‌ی بیش از حدّ ذهن‌تان است و دارای تعبیر نیست. شما می‌بایست از مشغله‌های ذهنی‌تان بکاهید و می‌توانید این کار را با انجام مراقبه یا مسافرت و دور بودن از هیاهوهای زندگی، انجام دهید! ذهن شما بیش از حد درگیر مسأله‌های روزمرّه‌تان شده است و نیازمند آرامشی است که از این همهمه‌ها خارج شود. موفّق باشید!
سلام
۸ ماه پیش
خوشحال میشم نظرتون رو بدید خواب دیدم تو حیاط یه خونه شاید خونه ی قبلی مان (تو خواب خانه ی خودمان بود) همکلاسی دبستانم بایه چوب که سرش آتشه بی احتیاطی می کنه و من با دستم جاهایی رو که اون آتیش زده خاموش می کنم و بهش می گم خطرناکه (آتش های کوچک روی درخت البته قبل از این که آتشی ببینم هم داشتم بهش تذکر میدادم )
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب شما خبر از نوعی خصومت و ناراحتی شما با شخصی دارای جایگاه خاصی میدهد. اما با توجه به جزئیاتی که بیان کردید به سلامت از این موقعیت خارج خواهید شد.
ندا
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید
ببخشید من دیشب خواب دیدم
ی کیسه که مادر بزرگم اورده بود و نمیخواست از اعصبانیت اتیش زدم و موقع پرت کردم به بیرون از خانه مقداری بازوم سوخت که نه دردی حس کردم نه چیزی فقط کمی احساس سوختی داشتم بعدش هم محل سوختی دیدم کمی قرمز شده
تعبیرش چیست ؟
با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید احتمال دارد که بین شما و مادر بزرگتان کدوریت ودلخوری پیش آمده باشد اما این دلخوری وعصبانیت به شما آسیب زیادی وارد نمی کند بهتر است دلیل دلخوریتان را پیدا کرده و این کدوریت را از بین خود وخانوادتان پاک کنید تا خود شما نیز از استرس رها شوید خصومت وکدوریت ابتدا به خود انسان ضرر می رساند
حسين خانى
۸ ماه پیش
سلام صبحتون بخير
من ديشب خواب ديدم كه داخل دريا نشستيم كلى آدم و داريم به حرف هاى يك روحانى گوش ميديم تو اونجا خاله بزرگم و دوتا از دخترخاله هاى بزرگم و مادرم هم هست به خاطر اينكه من تو دريا بودم و خيس شدم بعدش ميرم حمام كه دوش بگيرم جايى كه ميرم حمام مثل يك حمام عمومى است و پنج شيش تا حمام داخلش چون خلوت بود من ميام خواهرم صدا بزنم كه بياد پيشم بمونه و وقتى ميام اكثر حماما پر ميشه و من كلى صبر ميكنم تا خالى بشه يدونه از حمام ها، حمام شماره يك كه جلوى در وروديه مرد هم رفت و آمد ميكنه يك مرد براى دستشويى كردن مياد و مدت طولانى داخل حمام ميمونه بعد دو تا از حمام ها خالى ميشه من ميرم داخل يكيش كلى لباس رو دستم كه دارم روى رخت آويز حمام آويزون ميكنم تا اينكه يه صدايى مثل خارج شدن بخار آب از لوله آب تركيده شده مياد در حمام رو باز ميكنم دقيقا جلوى در حمام من لوله تركيده و داخلش آتيش ولى هنوز فوران نكرده و شعله ور نشده من ي چادرى رو دور خودم ميپيچم و از حموم ميام بيرون در راهروى حمام پايين چادر ك آتش گرفته بود باعث ميشه از نوك انگشتام تا مچ پام ( هر دو تا پاهام) آتيش بگيره به كمك خانومى كه اونجا تاسيسات چى هست چادر و شلوارى ك پاهام هست و درمياريم شلوار رو در اون قسمتى كه پاهام آتيش گرفته به شدت ب پاهام چسبيده و من به زور جدا ميكنم شلوار رو از روى پام ولى پوست پام كنده نميشه و من تعجب ميكنم بعدش كه خانوم تاسيسات چى همه چيز رو درست ميكنه من دوباره برميگردم داخل حمام ولى اينبار داخل حمام، دو طرف دوش آب دو تا وان پر از آب كه داخلش كلى زيرپوش و پيرهن مردانس و من تعجب ميكنم دقت ك ميكنم دست ميزنم ميبينم كلى مرد هستن ك كه داخل وان زير آب قائم شدن و من از ترس از حموم فرار ميكنم
با سلام کاربر گرامی رویا و خواب کاملا به شرایط و وضعیت و روحیه فرد خواب بیننده وابسته است توجه داشته باشید بدون اگاهی از این شرایط نمی توان خواب را به صورت دقیق تحلیل و تفسیر کرد بله فقط با بررسی نمادها و محوریت خواب می توان فضای کلی آن را بیان کرد اما به نظر می رسد طبق خوابی که دیده اید در زندگی شما تغییرات مهمی اتفاق افتاده که شاید در ابتدا برای شما ناراحتی ورنجش داشته باشد اما این ناراحتی به شما آسیبی نمی رساند چون آتش به بدن شما آسیبی نرسانده و اما حمام کردن هم در خواب نشان دهنده نوعی چالش با احساسات و عواطفی است که باید با آنها خداحافظی کنید به نظر می آید این چالش ودرگیری شما با احساساتتان ناشی از همان اتفاق وتغییری است که در زندگی تان اتفاق افتاده این خواب شما را از نیاز درونی خودتان به پاکسازی عاطفی آگاه می سازد. شما نیاز دارید به معنای واقعی کلمه خودتان را از الگوها و افکار ناخوشایند پاک کنید
بدون نام
۹ ماه پیش
با سلام منتظر پاسخ میمانم:
در خواب دیدم گدازه های آتش از آسمان می بارد و زمسن هن باز کرد و مرا بلعید.
این خواب با تمام جزئیاتی که بیان کردید اشاره به عقوبتی در زندگی شماست. این خواب به شما هشدار میدهد که برخی از افکار (هدف) و رفتارهای شما نتیجه خوبی نخواهد داشت. این خواب به مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
بدون نام
۹ ماه پیش
با سلام‌و عرض خسته نباشید؛
خواب دیدم در لونا پارک ائل گلی تبریز در حال خوش گذرانی ام که یک لحظه متوجه آتش گرفتن هتل پارس شدم ولی بعد که دقت کردم دیدم یه ساختمان دیگه است که آتش گرفته بعدش دیدم سه چهار نفر که یکیشونم میشناسم با آب و با خاک در حال خاموش کردن آتش هستند کمی منتظر موندم بعدش گفتم خب منم بلدم خاموش کنم سریع دویدم به سمت ساختمان دیدم که آتشو تقریبا خاموش کردن و در مراحل پایانی هستند سپس برگشتم دیدیم یه شعله ی دیگه در یک اتاق کوچک روشن شده شده و سریع آن را با با کپسول آتش نشانی خاموش کردم.
تعبیر این خوابم و رو میخواستم .
با تشکر از سایت مفیدتون
این خواب شما خبر از نوعی خصومت و ناراحتی شما با شخصی دارای جایگاه خاصی میدهد. اما با توجه به جزئیاتی که بیان کردید به سلامت از این موقعیت خارج خواهید شد.
مرتضي حسيني
۹ ماه پیش
بإسلام .
پدر بنده فوت شده .من ديروز قصد فروش باغ رو داشتم و امشب دم صب خواب ديدم راهرو جلوي در باغ رو پدرم و كارگران دارن سنگ فرش ميكنن ودرحين سنگ فرش كردن هيزم هم مياورند وهمون راهرو رو اتش ميزنند . تعبيرش چيه ؟
معنيي دو مورد فروش باغ داره ؟
بفروشم خير داره يا نفروشم بهتره ؟
سنگ فرش کردن درخواب اشاره به خیر و برکت در آن باغ است. از طرفی دیگر معنای آتش افروختن در خواب بستگی به دلیل آن آتش دارد. اگر آتش را برای گرم کردن خود یا دیگران و یا پختن چیزی افروخته اند، به معنای خیر در آن مسئله است. و اگر بی دلیل آتش روشن کردند، به گرفتاری و خصومتی دچار خواهید شد. اگر مورد دوم مدنظرتان آمد، بهتر است از این کار دست نگه دارید.
مریم
۹ ماه پیش
سلام من خاب دیدم ی سری هیزوم خیلی زیاد ک بیاد کسایی ک فوت کردن روشن میکنیم و هی خاموش میکنیم تا اینکه من میرم تو خونه و کسی دیه این هیزوم هارو روشن میکنه نور خیلی زیاد داشت و اتیش بزرگی ولی بسرعت تبدیل ب ذغال میشن ...با هر بار روشن شدن اون هیزوما من بیاد اون کسایی ک فوت کرده بودن گریه میکردم ...
این خواب به افکار و احساسات شما نسبت به آن اشخاص مرحوم اشاره دارد. شما هنوز گاهی در این مسئله فرو میروید و زندگی شما دارای تاثیراتی از این افکار شماست. هیزم به معنای سوزاندن است اما سوختنی که خود هیزم هم در آن از بین میرود. گریه در خواب اشاره به ناراحتی ها و احساستی در شما دارد که در وجودتان نادیده میگیرید و لازم است تا این مسئله را با دوستی دلسوز در میان بگذارید. این خواب همچنین از شما میخواهد تا برای آن اشخصی مرحوم کار خیزی انجام دهید تا هم خود و هم آنها از این مسئله به آرامش برسند.
آرمان
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که به همراه دوستانم خانه یک شخص ناشناس به اسم اسد رو آتش زدیم. تعبیرش چیست؟
این خواب به یک درگیری و خصومتی بی مورد اشاره دارد که موجب از دست رفتن یک خیر و منفعت برای تان خواهد شد. این خواب از شما میخواهد تا افکار منفی نسبت به دیگران را کنار بگذارید.
بدون نام
۹ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یه پیک نیک گازی واژگون شده و آتیش گرفته همه خانواده م هم هستند من فریاد می زنم که خاموشش کنین الان منفجر میشه ولی کسی جرآت نمی کنه فریاد می زنم همه فرار کنین الان منفجر میشه . من و خواهرام و مادرم فرار کردیم و از پیک نیک دور شدیم البنه توی همون خونه بودیم هنوز. اما به نظرم اومد که پدرم خطر رو جدی نگرفته و همونجا مونده و من ترس و نگرانی از مردنش رو داشتم تو همین احساس بودم که از خواب پریدم.
لطفا تعبیرش رو بفرمایید
ممنونم
پیک نیک در خواب اشاره به حوادث و اتفاقاتی دارد که به صورت بالقوه وجود دارد و این پتانسیل را دارد که وضعیت را دگرگون کند. اما پیک نیک و کپسول های گازی در خواب نوعی هشدار برای کسی که خواب را دیده است تا از این اتقاق جلوگیری کند. این خواب از شما میخواهد تا ریشه و دلیل مسائلی که موجب درگیری فکری شما شده را پیدا کنید و با آن روبه رو شوید.پدر شما در خواب نماد برنامه هایی است که با مدیریت خودتان پیگیری میشود. این مسائل موجب آسیب به این برنامه ها و افکار شما میشود.
مهدیه
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با پدرم دعوا میکنمو نون لواشو از سفره برمیدارم و میگیرم تو دستم بعد قسم میخورم به نون که فلان کارو میکنم بعد تو سر لواش خود ب خود جرقه میزنه آتیش روشن میشه ولی پدرم و مادرم عکس العملی به اون اتیش نشون نمیدن ولی خودم وحست میکنم از خدا
این خواب به برخی از افکار و رفتارهای شما اشاره دارد که نتیجه خوبی ندارند. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این اهداف شخصی تان آگاه باشید.
لالام
۱۱ ماه پیش
سلام، خواب دیدم با همسرم کنار آتش بزرگی هستیم و یک زن را در آتش انداختیم که بسوزد ، همسرم ازم خواست که از گوشت زن در آتش بهش بدم ، منم از پای زن بریدم وبه شوهرم دادم ، یه نفر دیگه کنار ما بود و گفت گناه داره زن رو از آتش در بیارید به اندازه ی کافی سوخته ، ما هم زن را بیرون آوردیم ولی یهو بهمون حمله کرد و اون نفری که کنارمون بود گفت ولش کنین حقشه که تو آتش بسوزه
آن زن در آتش نماد برخی افکار و موضوعات منفی در شخصیت شماست. شما با پرداختن به خواسته ها و علایق شخصی تان در حال از بین بردن این قسمت از شخصیت های منفی خودتان هستید.
زهره
۱۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم با هیزم تعداد زیادی آتیش روشن میکردم. آتیش ها اندازه شون متوسط بود نه کوچیک بود نه خیلی بزرگ و از هر آتیشی رنگین کمان بیرون میزد و توی خواب هم حس شادی و خوبی داشتم. ممنونم.
این خواب یه موقعیتی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که فرصتی جدید برای بهره بردن از علم و آگاهی و همچنین مهارت های تان است. رنگین کمان در خواب نتیجه افکار و اهداف مثبت شماست.
Shadman
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم با زغال داغ تیمم میکنم(وضو میگیرم) بعدشم رو به قبله سجده میکنم و توبه میکنم تعبیرش چی میتونه باشه؟
این خواب از شما میخواهد تا از خطایی که میدانید و همچنین از فکار و اهدافی که سودی برای تان ندارد اجتناب کنید. در کتب قدیمی چنین آمده است که توبه کنید از گناهی که خودتان واقف به آن هستید. اینکه با زغال داغ تیمم میکردید اشاره به لزوم عقوبت و نتیجه ای بد و نامناسب برای افکارتان است.
نازنین
۱۱ ماه پیش
سلام...
من خواب دیدم که یه ببرو جلویی ورودی یه جایی بسته بودن و ما نمیتونستیم وارد بشیم بعد من زنگ داییم زدم که بیاد بکشتش بعد داییم اومدو اونو اتش زد و من از اینکه اون ببر داشت به خاکستر تبدیل میشد خیلی ناراحت بودم و پشیمون بودم که چرا اینجور شد و خودمو مقصر میدونستم و تو خوابم ببره وقتی که کاملن همه بدنش خاکستر شده بود به حرف اومد که خیلی ناراحت شده و دقیقا حرفارو یادم نمیاد ولی یادمه که به من میگفتن هیچ وقت به بهشت نمیری ....
خوشحال میشم اگه تعبیرشو بدونم ممنون
ببر در خواب نماد قدرت درونی شما در زمینه اعتماد به نفس شما است. از طرفی دیگر دایی شما نیز قسمتی از ابعاد شخصیتی شماست. احساسی که در بیداری به ایشان دارید همان قسمت مورد نظر است. شما با استفاده از این بخش شخصیتی خود در حال سرکوب آن قدرت درونی خود هستید. اینکه از این کار ناراحت شده بودید، اشاره به آگاهی شما از موضوعات دارد.
محسن
۱۱ ماه پیش
با سلام. من خواب دیدم در مدرسه ای که مدیر آن مدرسه هستم یکی از همکارانم هیزمهای خوبی را که به درد مدرسه میخورند را آتش زده است منم با انتقاد شدید از این کار دستور به خاموش کردن آتش دادم و آتش را به کمک چند دانش آموز و همان همکار خاموش کردم. ضمن خاموش کردن آتش دیدم یک گاو بسیار بزرگ هم در حال آتش گرفتن است و من و همان عده از افراد اقدام به خاموش کردن آتش روی گاو کردیم و گاو که از ما فرار میکرد بالاخره تونستیم مسیرش رو سد کنیم و آتش روی پوستش را خاموش کنیم. همه این اتفاقات داخل مدرسه یک روستا بود. به نظرتون چه تعبیری ممکنه داشته باشه؟ با تشکر
آن همکار شما که هیزم ها را آتش زد، نماد قسمت از شخصیت و رفتارهای خودتان است. احساسی که در بیداری به او دارید همان قسمت موردنظر است. شما از این بخش اشاره شده رفتارها و اهدافی در سر دارید که نتیجه خوبی ندارد. گاو نیز اشاره به سخت کوشی شما و انگیزه در کارهای تان است. که در اثر انجام برخی کارها از جانب شما این مسئله با مشکی مواجه خواهد شد. مکان این اتفاقات در خواب شما، مکانی است که در طول روز بیشتر به آن فکر میکنید.
Mahsa
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو یه انباری هستم و دبه های ترشی هم و دوست دختر کسی که دوسش دارمم هست و شیطان اومد نفت یا بنزین ریخت و انجا رو آتیش داد و دختره سوخت و من می خواستم یکی از دبه های ترشی رو بردارم که نمی دونم برداشتم یا نه
آتش در خواب نما کینه و حس منفی است. این خواب به کینه و دشمنی شما نسبت به شخصی که در آتش سوخت اشاره دارد. و شیطان نیز نماد افکاری و اهدافی منفی از جانب شماست. این خواب از شما میخواهد تا ریشهء این کینه را پیدا کنید و آن را حل نمایید. کینه قبل از هر چیز خودتان را می سوزاند.
شايان
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب ديدم با دوستام رفتم بيرون توي راه ديدم موتورمو كه چند وقت پيش دزديدن(واقعي) جلوي يه ساختمون گذاشتن بعد موتور به سمت من اومد توي راه تا برسه به من اتش گرفت و وقتي به من رسيد اتش خاموش و موتور سالم شد.تعبيرش چي ميشه
دوستان شما هر کدام سمبل و نماد قسمتی از شخصیت شما هستند. احساسی که به آنها دارید همان قسمت مدنظر است. با توجه به این راهنمایی خواب، شما مسئولیتی در قبال آنچه گفته شد دارید. مسئولیتی مرتبط با قسمت های مختلف شخصیت کلی تان. بعد از پی بردن به این پیغام خواب، موقعیت و فرصت های از دست رفته، مجدداً به شما روی می آورد.
سینا
۱۱ ماه پیش
خواب گن این بود که روزی داخل خونه مشغول به شستن ظرف ها بودم و پدر و مادرم (مادرم فوت کردن متاسفانه ) در حال نشسته بودن من چشمم افتاد به کتف سمت راستم از کتفم میتونستم داخل بدنمو ببینم فهمیدم که داخل بدنم آتش کوچکی گرفته کمی خودمو فشار دادم تا خاموش شه لحظه ای خاموش شد اما دوباره شعله ور شد بیشتر شد من هم دویدم داخل حال از مادرم درخواست کمک کردم اما اری نکرد و فقط با حالت تعجب من رو نگاه کردن کم کم داخل بدنم از آتش سوخت و من جون دادم مردم و بعدش بیدار شدم میخواستم بدونم تعبیر این خواب رو میدونه ؟
شستن ظروف اشاره به پاک سازی افکار و بررسی مطالعات و هر آنچه بر افکار شما تاثیر میگذارد مانند دوستان. ابن خواب به نوعی باور یا رفتار در شما اشاره دارد که نتایج خوبی نخواهد داشت. آتش نماد کینه و دشمنی و هر آنچه شما را از خوب بودن دور میکند است. مادر مرحوم شما نماد باورها و ارزش هایی است که از ایشان آموخته اید. این باورها را بیابید که راهگشای شما در این چالش است.
.
۱ سال پیش
سلام من دختر هستم و امروز خوابی دیدم و وقتی از خواب پریدم صدای اذان صبح رو شنیدم خوابم این بود که در خانه ایی جدید بودم با پدر و مادرم و در حال انجام کاری بودیم و اونها شاد بودند البته نه خیلی. شادیشون بسیار معمولی بود و ناگهان کسی که نامرئی بود در خانه کار هایی میکرد تا ما به حضورش پی ببریم مثلا اشیای خانه را به صدا در میاورد و .... و من خیلی وحشت کرده بودم و مامانم میگفت چیزی نیست و ... و در خواب سعی داشتم مامانم رو صدا بزنم ولی اون چیز نامرئی نمیذاشت و وقتی پیش مامانم رفتم گفت صورتم رو مثل روباه دیده و گفت نگرانم نباشم روباه از صورتم رفت و بعدش خواب دیدم با کسی که یادم نیست زیر باران که نم نم میبارید و مطلوب بود در شب در جایی تاریک قدم میزدم و باز هم اون چیز نامرئی رو احساس میکردم و یک بازیگر مرد ایرانی و یک بازیگر زن خارجی رو هم در خوابم دیدم ممکنه با جزئیات تعبیرش کنید
حسین
۱ سال پیش
سلام من قبل از خوب صد بار سورهی کوثررا خواندم چون نوشته بود هرکس صد بار سوره ی کوثر را بخواند پیامبر را می بیندمن چند روز قبل این کارا تکرر کرده بودم که نوری بسیار سفیدی دیدم و از خواب بیدار شدم و دوبار هم سوره ی فلق ناس حمد توحید و اتلکرسی و شصت بار صلوات فرستادم من خواب دیدم دختری را که در واقعیت عاشق بودم می خواستم درخواب نشان دوستانم دهم که فکر کردیم کسی دار می ره روبه جلو همان است که دیدم ناگهان بالای تپه بود و دیدم که یک پسر است که نمی دانم چه شد که دعوایمان شد ما حدود هشت هفت نفر بودیم و ان یک نفر و ان را زدیم و من هم یک بار او را زدم که او گفت مگر تو همانی نیستی که من به تو سلام کردم و ... که این پسر درواقعیت هم یک بار اورا دیده بودم واز من ادرسی پرسید .سپس من گفتم تو به خاطر اینکه فوش دادی زدمت گقت من ندادم و من هم ناراحت شدم که اورا زدیم و چشمانم هم قرمز شد من حواسم به بالا ی ساختمان بود که صدای سگ می امد که دیدم به جای سگ گربه ای از بالا پرواز کرد تا گنجشکی را بگیرد اما نتوانست بعدش که ماهم می خواستم گنجشک بکشیم تبدیل به یک عالمه پرندگان نارنجی سیاه با چشمان نارنجی شده بودند که دوستم با کرکسی مرده پرت کرد وخواست ان را بکشد نتوانست و من با کرکسی که داشتم زدم و یکی از انها زدم و مرد می خواستم که ان را بردارم و بخورم که دیدم سر ان دعوا شد ومن گفتم باشه مال شما و مثل این بود که بخشیدمش ولی انگار می خواستند کرکس راهم بگیرندکه به کرکرس مرده که داشتم انقدر فشار دادند که استخوان با گوشت های بد بویش بیرون زد که ناگهان نور سیاهی امد و دوستانم که با من دعوا کردن به اسکلت تبدیل شدند انگار که شیطان بودند باز از بین رفتند و اتشی مانند مزاب بی دود و روشنایی به دنبال م افتاده بود و از روی زمین عبور میکرد و من هم فرار می کردم و از خواب بیدار سدم من حاجتی را هم داشته بودم که یکی دو ماه میشه که دوبار توبه کرده ام و دیگه کارای بدی نم کنم من یکی از خواب های قبلنمم این بود که با ابلیس جنگ کردم که با صلوات فرستادن اورا خشک کردم و شمشریری هم از جنس طلا نقره و مروارید و الماس بود که من بر دست داشتم که بر صندلی نشتم وسه تاج داشت که دوتا دوستانم تاج های کوچک را بر سر گزاشتند و من تاج بزرگ را و سپس با قایق از انجا رفتیم ایا این خوابم مربوط به براورده شدن حاجتم و قبول شدنتوبه ام نداره
با توجه به جزئیاتی که بیان کردید تعبیر خوابتان بسیار طولانی خواهد شد، اما به اختصار باید گفته شود که این خواب به از بین رفتن تدریجی افکار و رفتارهای ناشایست و منفی در وجود شما اشاره دارد. کارهایی که میدانید درست است را انجام دهید و از رفتارهای ناصحیح دوری کنید تا به نتایج خوبی و منفعت بسیار (تاج بزرگ و شمشیری از جواهر) دست پیدا کنید.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم داعش خونمون اومده ومیخادهمه روبکشه منم لباس بچه ام روهمش قایم میکنم بعدش یکی اومدبهم گفت لباس رواتیش بزن من لباسای بچه رواتیش زدم بعدجاریم یه لباس سفیدبچگونه دیگ بهم دادگفتم اشکال نداره این رومیپوشونم بهش درضمن من باردارم خواهش میکنم بگیدتعبیرخوابم چیه؟
این خواب به افکار و رفتارهایی در ذهن و خیالات شما اشاره دارد. مانند ترس از آینده یا عدم تحقق اهداف تان. این خواب از شما میخواهد به مسئولیت های تان بپردازید و نسبت به آینده خوش بین باشید. آنچه در آینده به شما خواهد رسید، حاصل تلاش و برنامه ریزی خودتان است.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم تو ماشینیم،خانوادگی بیرونیم
من و پدر و مادرم از ماشین بیرون اومدیم
متوجه شدم ماشینمون تریلی بزرگیه
وقتی رو کردم ب ماشین دیدم داره ازش دود میاد..عجیب بود برام
دود هی بیشتر میشد
تا کل ماشین دود ازش میومد...من با دهن بسته فریاد میزدم بیان بیرون،(خواهرم و زن داداششم تو ماشین بودن)جیغ میزدم ولی کسی از ماشین نیومد بیرون
ماشین یهو اتیش گرفت منم خودمو پرت کردم
اشخاصی که در خواب مشاهده نموده اید، هر کدام سمبل و نماد بخشی از شخصیت شما هستند. این خواب بیانگر برخی از افکار و رفتارهای شماست که نتیجه خوبی ندارند. همچنین باعث آسیب به برخی از قسمت های روان شما میشود.
هنگام
۱ سال پیش
من خواب دیدم برف زیادی اومده حالا همه ی برفها آتیش گرفتن و من میگفتم خوبه دیگه سردمون نمیشه تعبیرش چیه
این خواب به بهره بردن از فرصت ها اشاره دارد. در موقعیتی قرار خواهید گرفت که از وضعیتش راضی نیستید اما میتوانید به گونه ای دیگر، به نفع خودتان از آن استفاده کنید.
فائزه
۱ سال پیش
من خواب دیدم لباسامو دراوردم و میخوام که خودمو آتیش بزنم ولی وقتی دستم و پام سوخت از شدت درد پشیمون شدم وقتی رفتم خونه خانوادم میگفتن چرا خودتو اتیش نزدی و من بهزور قانعشون کردم
در روزهای اخیر آشفتگی های فکری همراه با اضطراب و خشم را تجربه کرده اید. که این موضوع مروبط به رفتارهایی است که از خودتان سر زده.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که با دوستانم در جایی نشسته بودیم و ناگهان آتشی بزرگ در آن طرف روشن شد آتش داشت بزرگتر میشد و به سمت ما می آمد ولی ما فرار کردیم
این خواب از شما میخواهد اجازه ندهید اضطراب و نگرانی هایی که ریشه در ترس شما دارند، باعث آشفتگی افکار شما شوند.
علیرضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که در شبی تاریک در حیاط خونمون با چند نفر از دوستانم بودم ناگهان من در آسمان دیدم که ماه به 3 تا تبدیل شد و فرشته های زیادی در آسمان دیدم و من داشتم سوره قدر میخواندم ولی ناگهان تمام آسمان بجز قسمتی کوچک از آن را ابری سیاه فرا گرفت و از اون قسمتی که ابری نبود و به شکل دایره بود سنگ های آتشین زیادی فرو می ریخت من و دوستانم همگی فرار کردیم رفتیم داخل اتاق خونمون ولی سنگ های آتشین باز هم ما رو رها نکردنن و تتلو تتلو خوران میومدن داخل اتاق به سمت ما این در حالی بود من در تمام خواب سوره قدر و اخلاص و دعا میکردم
شهاب سنگ نماد غلبه بر خواهش های نفسانی است. دوستان شما نیز اشاره به ابعاد مختلف شخصیت شماست. این خواب به شما میگوید با استفاده از عقاید و باورهای دینی خود، به کنترل نفس تان بپردازید. تا جایی که منجر به کشف حقایقی بیشتر از وجودتان شوید.
محیا
۱ سال پیش
سلام .یکی از اقوام خواب دیدن که من و خانواده ام توی ماشین هستیم ماشینمون آتیش گرفته بعدش هممون سالم هستیم فقط بابام هر چی میگردیم نیست.میشه لطفا تعبیرشو بفرمایید
هر خواب فقط برای بینندهء آن معنا دارد. این خواب از افکار آشفتهء شخصی که خواب را دیده خبر میدهد. و از او میخواهد تا ریشهء این افکار منفی را بیابد. شما و خانوادهء تان اشاره به قسمتی از زندگی ایشان است که تحت تاثیر این افکار، در حال آسیب دیدن است.
دلشکسته
۱ سال پیش
مادرم اول خواب یه عروس داماد رو دیدن...و بعدش خواب دیدن که عمم بهش گفته باید کوچ کنید به قبرستون...یکی از خواب هاشونم این بوده که.اتش خیییلی بزرگی یه جا روشنه...معنیش چیه؟؟؟
عروس و داماد در خواب نماد بخشی جدید در زندگی است که همیشه همراه با مسئولیتی جدید است. قبرستان نیز اشاره به افکار و باورهایی دارد که مادرتان اخیرا نسبت به آنها بی توجه بوده است. و البته راهی برای عبور از مشکلات یا به دست آوردن منفعت است. آتش نیز نماد خشم و عصبانیت از چیزی است که در زندگی واقعی در روزهای اخیر موجب ناراحتی مادرتان شده است.
سیما
۱ سال پیش
با عرض سلام و وقت بخیر من در خواب دیدم کوه ها میسوخت و فرو میریخت و شعله های آتش از کوه اا زبانه میکشید مردم ترسیده بودند و فرار میکردند اما من ایستاده بودم و به آتش نگاه میکردم اگر مساعد بود تعبیرش رو بفرمایید .با تشکر
کوه در خواب، سمبل سختی هایی است که در زندگی خود احساس می کنید و آتش نماد خشم، ترس و اضطراب است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می تواند آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند
فاطنه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو یه محله بودم و یهو درخت ها آتیش گرفتن بعد من و یه سری دیگه از افراد وارد ساختمان اونحا شدیم خیلی درون ساختمان تو در تو بود من از اونجا بیرون اومدم و یه مقدار دورتر شدم که یهو دیدم ساختمان هم داره میسوزه یه خرگوش که اونجا بود رو بغل کردم و تا میتونستم دویدم همه مرده بودن و فقط من اونجا با یه خرگوش باقی مونده بودم
محمدشمسی
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم مهمان داشتیم که یکی ازمهمانها نفت پاشید به من وپریزبرق هم نفتی شد.مادرم ندانسته دوشاخه به برق زدومن پاهام اتیش گرفتن ومادرم باپتو اتیش را خاموش کرد.ولی درد وسوزشی حس نکردم.فقط گرمای اتش راحس کردم.تعبیرش چی میتونه باشه؟
علیرضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم میتونم با دستم آتش رو کنترل کنم مثلا با دستم چیزی رو آتیش بزنم و از این احساس خوبی داشتم نشون اطرافیان میدادم و اونا حیرت زده میشدن معنیشو لطف میکنید بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی که می تواند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد خودداری کنید.
نیلو
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر من یه خواب خ عجیب دیدم خواب دیدم تو یه ساختمان عمومی بمب گذاری شده و لحظه اخر ما فرار کردیم و منفجر شد ولی به من هیچ گزندی نرسید ولی دیدم که ادما توش بودن و قبل انفجار داشتم نجات میدادم
ساختمان در خواب، اشاره به ساختار های فکری شما دارد که در زندگی بیداری در حال تغییر و تحول می باشند. این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی یا پذیرش بی قید و شرط افکار جدیدی که می توانند مسیر زندگی شما را به کلی عوض کنند خودداری کنید.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم در زمین کشاورزی اتیش زدم به کاه باقی مانده در زمین.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید گرفتن تصمیمات حساب نشده و غیر منطقی، منافع مادی زندگی شما را به خطر اندازد.
رها
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم با خواهرم رویه یه کوه هستیم کوه بزرگی نبود اما خب بلندی بود همه جا رو به ترتیب ردیف به ردیف کوه داشت آتیش با شعله های خیلی روشن میگرفت قشنگ یادمه تا بالای سرم حتی و نزدیک من و خواهرم شعله های آتیش بودند ولی اصلا به ما برخورد نمیکردند بعد از کوه اومدیم پایین یه خونه داشت آتیش میگرفت در اون خونه باز بود اونجا هم شعله هاش خیلی روشن و پررنگ بود من همون دم در خونه شروع کردم زانو زدن و گریه کردم تا یکم گریه کردم دیگه گریه نکردم بعد اطرافیانم گفتن همین چقد کم گریه کردی بعدشم از خواب بیدار شدم .
کوه در خواب، سمبل سختی هایی است که در زندگی خود احساس می کنید و آتش نماد خشم، ترس و اضطراب است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می تواند آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند و باعث شود تا زحمات و سختی هایی که پشت سر گذاشته اید را نادیده بگیرید. گریه در خواب، اشاره به ناراحتی درونی سرکوب شده ای دارد که لازم است درباره ی آن با دیگران صحبت کنید.
M
۱ سال پیش
من دیشب خواب دیدم ماشین یکیو آتیش زدم البته ناخواسته افرادی ک تو ماشین بودن سوختن اما کسی نمرد اول زمین آتیش گرفت و آتیش از زمین بیرون اومد تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. آتش سوزی در خواب نماد خشم و عصبانیت و ناراحتی های سرکوب شده می باشد. این خواب از شما می خواهد تا خشم درونی خود را کنترل کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، منجر به گرفتن تصمیماتی شود که سلامت روانی شما را به خطر می اندازد.
هلیا
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم آتش مثل سیل تو کوچه جاریه و من بشدت ترسیدم و ب پشت بام فرار کردم
آتش در خواب اشاره به احساس خشم و عصبانیت دارد. این خواب از شما می خواهد تا دلیل ترس خود از جامعه و محیطی که قصد ورود به آن را دارید بررسی کنید و اجازه ندهید که این ترس، شما را محدود و منزوی کند.
زهرا
۱ سال پیش
باسلام خواب دیدم کل شهر از همه ی خونه ها آتیش بالا میزد وماهم بین اتیش بودیم اما هیچ طورمون نشد سریع ازخونه اومدیم بیرون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس خشم و کلافگی، قدرت تصمیم گیری شما را مختل کند.
یاسمین
۱ سال پیش
سلام چندشب پشت سرهم این خوابو میدیدم بعدازشیش ماه بازم یکی دوشب این خوابودیدم تلویزیون اتیش گرفت منودوتاابجیام که ازم کوچیکترن دودیم بیرون نمیدونستم یه بچه سه چهارساله توخونست اومدم بیرون یهوازدر چشمم به اتاق میفته که یه بچه خوشگل بود باموهای بلندولباس عروسکی بازی میکرد یهواتیش تواتاقو گرفت بدو بدو میاد سمت دراتاق که کلید بوددرش ازم کمک میخواد من ازترس توخواب خشک میشم اشک میریزم اول لباسش اتیش میگیره بعدموهاشو صورتش همش جلوچشامه سوختنش
کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست که نیازمند توجه و پرورش است. این خواب از شما می خواهد تا متوجه تاثیر مخرب افکار سطحی و عوام پسندانه ای که به طور روزمره و از طریق اخبار و گفته های مختلف به سمت ما شلیک می شوند باشید. این افکار به طور غیر مستقیم در ما نگرانی و عصبانیت ایجاد می کنند و می توانند آرامش روانی ما را مختل کرده یا ما را از ادامه ی زندگی ناامید کنند.
یزدان سیدی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم که ماشین دوستم که خیلی بهش وابسته بود و امانت گرفته بود بطور ناگهانی اتش گرفت و من از پنجره اپارتمان میدیدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. ماشین در خواب می تواند به قدرت روانی شما برای ایجاد تغییرات در زندگی و رفتن به زمینه های جدیدی مثل زمینه های شغلی یا تحصیلی اشاره داشته باشد. این خواب می تواند تصویرگر احساس انزجار یا نوعی عدم رضایت درونی باشد که شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان باز داشته است. این خواب از شما می خواهد تا منشا بروز این افکار منفی را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
فاطیماه
۱ سال پیش
من خواب دیدم همه جا اتیش میگیره یعنی کل شهر و دنیا در حال اتیش گرفتنه بعد من و چند نفر دیگه به خونه یه پیرزن پناه بردیم که تو خونش خواب‌بود و کل خونش سوخته بود جز اتاقی که خودش داخلش بود.یعنی درکل اتیش همه جا رو سوزوند به جز یه تعداد کمی‌از مردم رو.سرعت و حجم اتش خیلی زیاد بود طوری که همه چیو میسوزوند و نمیشد ازش فرار‌کرد
آتش در خواب می تواند به خشم و انزجار درون شخصیت بیننده اشاره داشته باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عقده های سرکوب شده ی خود را شناخته و اجازه ندهید که بروز ناگهانی این فشار های روانی، قدرت و آرامش روانی شما را مختل کند.
بدون نام
۱ سال پیش
خواب دیدم خواهرم اتش گرفته
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. آتش در خواب می تواند اشاره به تاثیر احساس خشم در افکار شما داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا خود را به خاطر تصمیمات و اتفاقاتی که در گذشته افتاده اند بخشیده و اجازه ندهید که تداوم این افکار شما را دچار احساس ضعف یا فقدان روانی کند.
مهران
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم که دور آنیشی نشسته بودیم و من رو آتیش چیزی میریختم تا روشن تر بشه ۲تا آتیش بود که خانواده ی خودم و خانومم دورش نشسته بودیم و پدرم که فوت شده هم بود. تو اونیکی آتیش هم ۲ نفر دیگه نشسته بودن . بعد کنار آتیش ۲ بسته ژل بود.من اومدم ژل بریزم آتیش روشن تر بشه ریختم اون ۲بسته آتیش گرفت ژل تو تو دستم هم آنیش گرفت که من اونو پرت کردم تو اونیکی آتیش که با گاز روشن بود ژل افتاد تو اون و منجر شد. پدرم مادرم خواهرم برادم پدرزنم مادرزنم برادرزنم مردن ولی زنم نمرد. خودمم بیهوش شدم و به جز سر و صورت و پاهام همه جام سوخت.
خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه
این خواب می تواند به ترس درونی شما از بروز رفتار های پرخاشگرانه مرتبط باشد. این رفتار ها لزوما بروز پیدا نمی کنند، بلکه به خشمی درونی اشاره دارند که ممکن است در حال از بین بردن آرامش فکری یا از بین بردن قوای روانی شما باشد. لازم است تا منشا این احساس سرزنش و خشم را شناخته و مانع از تداوم آن شوید.
ملیحه
۱ سال پیش
خواب دیدم به من میگن اگه حفتو گوش نمیده سرتو بزن به آتیش .
یه باردیگه که همین تازگیا بود دیدم که داشتم ازیه فاصله به چیزی نگاه میکردم که انگار کسی پشت یه پیش خونی باشه و صورتش پیدا بود که صورتش شبیه گوسفند بود که سیاه رنگ بود وصورت اون روبه آتیش بودبه طوری که آتیش صورت اونو می گرفت من داشتم با خودم میگفتم وا این نمی سوزه و به جای اون من می ترسیدم .
آتش در خواب می تواند سمبل احساس خشم و انتقام درونی باشد. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که در شما چنین احساساتی را بر می انگیزد را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار منفی، زندگی شما را در بیداری مختل کند.
حبیب
۱ سال پیش
سلام سه چهار بار خواب دیدم که از دنیای ارواح یا همچین چیزی اومدم زمین بعد درختای نزدیک خونمون اتیش گرفته خیلی هم زیاد بعد سیم های اطرافش اتصالی کرده عجیبه نه؟
این خواب می تواند به نوعی از خود بیگانگی و دور شدن فرد از واقعیات زندگی مربوط باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که انزوا و فاصله گرفتن شما از دیگران، باعث ایجاد تصورات انتزاعی و دور شدن شما از اهداف زندگی تان شود یا به رشد شخصیتی و فکری شما آسیب برساند.
11
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم در خانه لباس های من و خواهرم که در ماشین لباس شویی بود آتش گرفت و نصف ماشین لباسشویی و لباس ها سوخت ولی من آب ریختم روی آتش و خاموش کردم
لباس در خواب می تواند به وجهه ی ظاهری فرد برای حضور در اجتماع مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا با خواسته های درونی خود به شکلی منطقی رو به رو شده و اجازه ندهید که تعصبات و دیدگاه های غیر منطقی، به جای شما تصمیم بگیرند.
ناشناس
۱ سال پیش
در خواب ديدم كه ماشين آتش گرف بعدبرادم روى ان بنزين ريخت وشولهازياد شد خواهش مى كنم تحبيرش كنيد
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عواملی که باعث می شود نسبت به خودتان خشم گرفته یا دچار افکار متضاد شوید را شناخته و اجازه ندهید که خشم درونی موجب از بین بردن قوای روانی شما شود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۴
در انتظار بررسی: ۰
علی اصغر خواجه ازاد
۱ ساعت پیش
من خواب دیدم که در بیرون شهر تکه ای از زمین کنار زمین های کشاورزی اتش گرفته و کار گران در حال خاموش کردنن با آب که یکی از ان کار گران گفت این خاک هارا میبینی باید به گل تبديل شود و بعد انها را رنگ کنیم و روی اتش بریزیم تا اتش خاموش شود
اول سلام! خواب‌تان یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند. نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید. تعبیر دیگر: با خودتان صادق نیستید. می‌کوشید زیر پوسته‌ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
میم.قاف
۵ ساعت پیش
سلام من دم صبحی خواب میدیدم یه صدمتر بالاتر از خونمون از توی کوچه اش آتشسوزی محیبی شد جوری که بابام گفت بدویین بیاین آتش داره میاد سمت ما این بالا از طرف خداست،رسید به مسجد و مسجد رو سوزوند، تا ما داشتیم فرار میکردیم که بهمون نرسه یهو خاموش شد ولی تمام اون قسمت خاکستر شد،بعد شنیدیم یکی گفت سرب و فلز بوده که آتش گرفته یهو،اما من میدیدم چقدر بچه های کوچک توی اون کوچک بودن که در جا ازبین رفته بودن،ولی زنده بودنشون رو یادم میومد جنازه ندیدم ازشون،میتونین لطفا بگین چیه ؟ چون دیروز هم فهمیدیم پشت سرمون خیلی حرف زدن رو در رو کردیم با اونهایی که گفته بودن اونها گریه کردن پیشمون و شرمنده بودن،میتونه این باشه دلیلش؟
سلام! خواب‌تان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
رها
۲ روز پیش
سلام.دوشب پیش خواب دیدم که تو خونمون آتش سوزی ناگهان رخ داد و زنی که در خواب مشغول حرف زدن با وی بودم به ناگاه اتش گرفت اون زن تو خواب مطمئن بودم که دبیر درس فیزیکم در دوره دبیرستان بود ولی قیافش اصلا شبیه نبود به واقعیت این خانم مذکور.سریع به اشپزخانه میرفتم و توی یه کاسه مدام اب میاوردم و روش میریختم و هربار بعد ریختن اب مثل واقعیت صدای خاموش شدن اتش بلند میشد و شعله ها کمتر میشدن.تنش از شدت سوختگی قرمز شده بود ولی زیاد وحشتناک نبود تا اونجایی که بخشهایی از بدنش که اتش خاموش شده بود برهنه بود .تابیرش چیه؟
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می‌گذارید و آماده‌اید که الگو بگیرید یا از تجربه‌ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی‌تان شوید که حس می‌کنید مثل یک دانش‌آموز با شما رفتار می‌شود یا حس می‌کنید در معرض آزمون قرار می‌گیرید. نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید.
روشنک
۲ روز پیش
باسلام و عرض ارادت
بنده خواب دیدم شب هنگام از جایی عبور میکردم که مسجدی در اونجا قرار داشت که متوجه شدم مسجد در میان شعله های مهیب آتش به همراه دود بسیار در حال سوختنه ،مردمی که اونجا بودن به هر طریقی میخواستن آتش رو خاموش کنن ولی موفق نمیشدن، برای همین از این کار کنار کشیدن
بنده که شاهد این صحنه بودم سریع رفتم و یک سطل آب آوردم و روی آتش ریختم به محض اینکه آب ریخته شد نصف آتش خاموش شد و من دوباره آب آوردم و ریختم تا کل آتش سوزی از بین رفت وقتی وارد مسجد شدم مادر و دختری رو‌دیدم که گرفتار آتش شده بودن ،من آتش دور اونها رو‌ با آب خاموش کردم و از مسجد خارجشون کردم بعد همینطور آب برداشته بودم و دور تا دور مسجد رو آب میریختم و شعله های ریز و فعال و‌کاملا خاموش کردم به طوری که هیچ اثری از آتش نماند
و جالب این بود که هیچ چیزی در مسجد نسوخته بود و همه چیز کاملا سالم مانده بود
در همین حین بود که از خواب بیدار شدم
ممنون میشم اگر تعبیری داره بفرمایید
سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر تقدس و تغذیه‌ی معنوی و روحانی است. بیانگر سامانه‌ی ارزش شماست و چیزهایی که مقدس نگهشان داشتید. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: سنتی در حال نابودی را احیا خواهید کرد.
جمیله
۳ روز پیش
سلام !
من در خواب دیدم که همه وسایل خانه از قبیل اجاق گاز و تلوزیون و لباسشویی و جاروبرقی درودیوار سوخته بود و دود بیرون میآمد و سیاه شده بود ولی آتشی نبود و من خیلی ترسیدم می خواستم که هرچی پول و طلا بود با خود بردارم وبه بیرون فرار کنم که از خواب بیدار شدم.ممنونم از تعبیر خواب
سلام! خواب‌تان یعنی روی دوره‌ای برای پاکسازی عمیق اشاره دارد. زمانش رسیده است که شروعی تازه داشته باشید. تعبیر دیگر: آتش نامرئی، یعنی ریسک‌هایتان را در کوشش یا فعالیت، دستکم می‌گیرید. احساسات شدیدی را تجربه می‌کنید. موقعیت یا مسأله‌ای است که دیگر نمی‌توانید از آن دوری کنید و آن را انکار نمایید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که لازمست مدتی به خودتان استراحت دهید. شاید حس می‌کنید حرام شده‌اید! حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
Sahel
۸ روز پیش
سلام من در خواب قبر حضرت مریم رو دیدم که دور سنگ قبر اتیش بود اما سمت وست سنگ قبر کامل پخش نمیشد
یعنی توی خواب این نوع پخش شدن اتیش رو یه معجزه میدونستیم
تعبیر خواب چیه
سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده‌اید. بسته به محتوی خواب‌تان، دیدن آتش در خواب می‌تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن‌سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر از آتش نمی‌ترسید و تحت کنترل‌تان است یا در یک منطقه در دست‌تان است، نمادی از آتش درونی‌تان و تحول درونی‌تان است. چیزی قدیمی می‌گذرد و چیزی جدید وارد زندگی‌تان می‌شود. افکارتان و دیدگاه‌هایتان تغییر می‌کنند.
حسین
۱۹ روز پیش
سلام من خواب دیدم یه جایی ام فکر نمیکنم خونمون بودش ولی یکم اگه اشتباه نکرده باشم شبیه خونمون بود اونجا توی یه اتاقی آتیش گرفتم فکر کنم حول شانه هام بودش و اینا،بعد فکر کنم زیاد استرس هم نداشتم رفتم با آب دستشویی خاموشش کردم
سلام! خواب‌تان یعنی خلق و خوی‌تان از کنترل خارج می‌شود. مسأله‌ای یا موقعیتی، شما را از درون می‌سوزاند. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
مهدی
۱۹ روز پیش
سلام . خواب دیدم در خونه ام خونم اتیش گرفته بعد از مدت کوتاهی اتیش رو خاموش کردم
سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به کمی تحول دارید. اگر خواب‌های مکرر درباره‌ی این می‌بینید که خانه‌تان در آتش می‌سوزد، یعنی هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر: روی شور و شوق و عشق‌تان به یک نفر تأکید می‌کنید. بر مانع‌های زندگی‌تان با کار و کوشش زیاد، غلبه می‌کنید.
ملیکا
۲۰ روز پیش
سلام خسته نباشید. من خواب دیدم ک در حال دویدن هستم و به خانه ام میگردم. انگار منزل رو گم کرده بودم. ب همراه دوستم بودم. ک ناگهان شعله اتشی بر روی سقف یک ماشین دیدیم و بعد ب سمت راست فرار کردم و دوباره در همان سمت ماشینی را که بر سقف ان شعله اتش بود را دیدم ک در حال حرکت است. حالم خیلی بد شده بود. جهت دویدنم را عوض کردم و دیدم ک ان سمت دیگر نصف خیابان اتش گرفته. هر دو طرف خیابان اتش گر