تعبیر خواب آبجو و خوردن آن

با تعبیر خواب آبجو، تعبیر خواب آبجو خوردن، دیدن آبجو در خواب، تعبیر خواب دیدن کارخانه آبجو و تعبیر خواب آبجو دادن همراه ما باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – خوردن آبجو در خواب از دیدگاه معبران شرقی و غربی با توجه به اختلاف در دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت است ولی به‌طور ضمنی می‌توان دریافت که آبجو خوردن در رویا به معنای خدمت کردن است. برای یافتن تعابیر خواب‌های خود به صفحه اصلی تعبیر خواب مجله ستاره مراجعه کنید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب آبجو خوردن – تعبیر خواب مشروب خوردن – تعبیر خواب دیدن مشروب در خواب

 

تعبیر خواب آبجو خوردن

ابن سیرین گوید:
  • اگر کسی در خواب ببیند که آبجو می‌خورد خدمتکاری موجب آسایش و راحتی او می‌گردد. 

  • اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می‌برد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.

بيتون مى‌گويد:

  • اگر در خواب ديديد كه در كافه‌اى مشغول نوشيدن آبجو مى‌باشيد، بدانيد كه نااميدى شما مهم و حقيقى مى‌باشد. اگر ديديد كه ديگران نيز مشغول نوشيدن آبجو هستند، معنى آن اين است كه دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسيسه‌چينى آرزوهايتان را بر باد مى‌دهند.

  • اگر در خواب ببينيد كه در كارخانه آبجوسازى هستيد، نشانگر آن است كه به خاطر خلافى كه ظاهرا مرتكب شده‌ايد، مورد تعقيب قرار مى‌گيريد، البته بى‌گناهى خود را به اثبات مى‌رسانيد. 

برای درک بهتر اینگونه رویاها می‌توانید به تعبیر خواب شراب و تعبیر خواب الکل رجوع نمایید.


امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:

تبلیغات در ستاره


  • منفعت

  • بوسه دادن

  • خدمت کردن

  • مردی فرومایه

معبران غربی می‌گویند: نوشیدن آبجو در خواب به در پیش رو داشتن اوقات خوشی از زندگی اشاره دارد. اگر آبجو تازه باشد و روی آن کف باشد نشان دهنده روزهای خوب است، اما اگر آبجو ظاهر زیبایی نداشته باشد و بدون کف باشد یک هشدار است به این معنی که اشخاصی نزدیک شما هستند که خود واقعیشان را نشان نمی‌دهند. اگر در خواب از میخانه‌ای مقداری آبجو خریدید ولی از آن نخوردید اینگونه تعبیر می‌شود که ممکن است تصادفی اتفاق بیفتد. معبران باستان نوشیدن شراب را نشانه خوبی می‌دانند مخصوصا اگر بدون لیوان نوشیده شود.

 
برگرفته از: auntyflo.com


ستاره
Logo