تعبیر خواب الکل و نوشیدن آن

با تعبیر خواب نوشیدن الکل و مشروبات الکلی، تعبیر خواب بشکه پر از الکل، تعبیر خواب شیشه الکل و تعبیر خواب مشروب خوردن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب الکل
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن و نوشیدن الکل در خواب نشانه نتیجه نگرفتن از کارهایی است که انجام داده‌اید و به گفته محمد بن سیرین مشروب خوردن در خواب نشانه‌ای از وجود مال حرام است.

خوانندگان گرامی مجله ستاره دقت داشته باشید به دلیل اختلافات فرهنگی و دینی در جوامع غربی و اسلامی تعبیر خواب مشروب خوردن یا نوشیدن الکل از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی کاملا متفاوت است. شما باید وضعیت زندگی خود در حالت بیداری را به دقت بررسی کنید. آیا شما فردی هستید که از مشروبات الکی استفاده می‌کنید و خوردن این نوع نوشیدنی‌ها برایتان عادی قلمداد می‌شود؟ آیا تا بحال لب به شراب، یا دیگر مشروبات نزده‌اید؟ و ده‌ها سوال دیگر که پاسخ آن‌ها کاملا به شرایط زندگی شما وابسته است. بنابراین تعابیر گفته شده فقط جنبه راهنمایی داشته و نمی‌توان به طور قطع و یقین به آن استناد کرد.

 

تعبیر خواب عرق - تعبیر خواب شراب خوردن امام صادق - تعبیر خواب خریدن شراب - تعبیر خواب الکل صنعتی

 

تعبیر خواب الکل و مشروبات الکلی

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت

  • نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت

لیلا برایت می‌گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید.

 

تعبیر خواب بشکه پر از الکل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها

 

تعبیر خواب شیشه الکل

منوچهر مطیعی تهرانی: شیشه‌هایی که درون آن‌ها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه

اگر در رویا با دیگر مشروبات الکلی همچون آبجو برخورد کردید می‌توانید به تفسیر و تعبیر خواب آبجو رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب مشروب خوردن - تعبیر خواب مشروب

تعبیر خواب الکل نوشیدن

 

تعبیر خواب شراب به روایت معبرین اسلامی

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب شراب بر سه وجه است:

  1. مال حرام

  2. ازدواج

  3. نعمت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد. 

  • چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است 

  • اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:

  • تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.

  • اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی

  • اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب مشروب خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری

 
 منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo