تعبیر خواب آب جاری – معنی دیدن آب روان و جاری در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب جاری زلال، تعبیر خواب آب جاری زیاد، تعبیر خواب آب جاری شدن، تعبیر خواب جوی آب روان و تعبیر خواب آب جاری تیره آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب جاری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ديدن آب در خواب، نشانه‌ كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است. آب جاری همانند اینکه در واقعیت موجب آرامش آدمی است دیدن آن در خواب نیز نشانه آرامش است. هر چند که شدت و جریان آب در تعبیر آن تاثیر گذار است. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تفسیر رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب آب جاری

تعبیر خواب آب جاری

 

دیدن خواب آب جاری (اسلامی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید. اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب روان و روشن سفر با نعمت باشد.
حضرت دانیال گوید: 
  • اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.
  • اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار بدیع و ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید.
  • اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.
  • اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.
  • اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.
  • اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.
  • اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.

 

تعبیر خواب آب جاری (غربی)

معبران غربی بر این باورند که دیدن آب جاری در خواب تعبیر نیکویی دارد و به نوعی آرامش بخش است. زندگی را همچون آب در نظر بگیرید، هیچکس نمی‌تواند آن را از جریان داشتن باز دارد. دیدن شیر آبی که آب از آن جریان دارد نشانه تصمیم مهمی در زندگی است. 

یونگ می‌گوید: شنیدن صدای آب جاری در خواب نشانه مدیتیشن و تفکر است و در واقع شما افکار و احساساتتان را بازتاب می‌کنید.

تام چت ویندرا گوید: اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرام‌بخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است. این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می‌دهد.

برگرفته از: auntyflo.com


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo