تعبیر خواب آب پاشیدن – معنی ریختن آب روی زمین در خواب چیست؟

با تعبیر خواب آب پاشیدن، تعبیر خواب آب پاشی کردن، تعبیر خواب آب پاشیدن به صورت، تعبیر خواب آب پاشیدن روی زمین، تعبیر خواب آب گرم پاشیدن آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب آب پاشیدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر و تفسیری که تعبیرگران برای خواب آب پاشیدن به دیگران یا توسط دیگری بر خود آورنده‌اند با توجه به نوع آب می‌تواند متفاوت باشد. بطور مثال اگر دیگری آب گرم روی شما بپاشد تعبیر چندان مناسبی در پی نخواهد داشت. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب آب پاشی –تعبیر خواب آب پاشیدن به صورت – تعبیر خواب آب پاشیدن مرده – تعبیر خواب آب پاشیدن با شلنگ

 

معبران غربی بر این باورند که تعبیر خواب آب نشانه انرژی، قدرت، شادی  درونی و احساس صلح و آرامش است. اگر در خواب ببینید که آب بر روی صورت شما پاشیده می‌شود به این معناست که وقت زیادی را در تعطیلات و استراحت سپری کرده‌اید و ذهن ناخودآگاه می‌خواهد به شما هشدار دهد که برای تحقق رویاهایتان بایستی از خواب غفلت بیدار شوید. با تلاش کردن می‌توانید اهداف خود را محقق سازید. اگر در خواب ببینید که آب آبشار بر روی زمین می‌پاشد نماد شادی و آرامش درونی است.

 

تعبیر خواب آب گرم پاشیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که کسی به روی شما آب گرم پاشید یا آب ریخت و آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود یک بیماری در پیش دارید و اگر دیدید شما روی کسی آب گرم ریختید آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا می دارید یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب ببینی که بر تو آب گرمی ریختند چنانکه بی خبر باشی به این معنی است که بیمار شوی و یا غمی سخت به تو می‌رسد.

 

دیدن آب ریختن و پاشیدن روی زمین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بر زمین آب ریخته و یا پاشیده شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.
لوک اویتنهاو می گوید : آب را بر روی زمین پاشیدن و ریختن برابر است با اشتباه.
جابر مغربی گوید: 
  • اگر آب های بسیار دیدی که به زمین خورد نشانه این است که مردمان عامه در آن سال سلامت خواهند بود.
  • اگر کسی در خواب ببیند که آبی پاک بر وی ریخت یعنی از او خیر و منفعت به وی رسد و اگر آب تیره باشد تأویل به خلاف آن است.

 

تعبیر خواب آب پاشیدن بر سر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.
جابر مغربی گوید: اگر ببیند که آب ها از سر مردمان فرود می‌آید دلیل بر فراخی نعمت خواهد بود. 

برگرفته از:
weknowyourdreams.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo