بیماری های معافیت پزشکی (بخش ۱۵، ۱۶ و ۱۷)

بخش پانزدهم بیماری های معافیت پزشکی (بيماری‌های قلب و عروق)، بخش شانزدهم ( بيماری‌های روماتولوژی و بافت همبند) و بخش هفدهم (بيماری‌های عفونی) را شامل می‌شوند.

بیماری های معافیت پزشکی

ستاره | سرویس عمومی – آیین نامه پزشکی سازمان وظیفه عمومی (نسخه جدید) شامل آیین نامه‌ای 17 گانه مربوط به بیماری های معافیت پزشکی است که مشمولان می‌توانند با استناد به این آیین نامه نسبت به معافیت پزشکی خود اقدام نمایند. در این مقاله بیماری‌های مربوط به بخش پانزدهم (بيماری‌های قلب و عروق)، بخش شانزدهم ( بيماری‌های روماتولوژی و بافت همبند) و بخش هفدهم (بيماری‌های عفونی) با جزییات مربوط به هر کدام ذکر گردیده است.

معافیت پزشکی - کارت معافیت پزشکی - معافیت سربازی - نظام وظیفه

 

بخش پانزدهم بیماری های معافیت پزشکی : بیماریهای قلب و عروق

ماده 43: مشمولان مبتلاء به بیماریهای قلب و عروق با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء هستند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده می نمایند.

بند 1: كلیه عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی معاف دائم.
تبصره: پرولاپس دریچه ای كه منجر به نارسائی نشده باشد خدمات غیر رزمی.
بند 2: وجود هر گونه بیماری مادرزادی قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.
تبصره: دكستروكادری و سیتوس انورتوس اگر با آنومالیهای دیگر همراه نبوده و عارضه ای نداشته باشد منع خدمتی ندارد.
بند 3: هر نوع بیماری عروق كرونر در هر درجه و حالتی كه باشد معاف دائم.
بند 4: نارسایی مزمن قلب معاف دائم.
بند 5: هر نوع بیماری مزمن پریكارد، آندوكارد، میوكارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اكتسابی معاف دائم.
بند 6: بیماریهای مادرزادی و یا اكتسابی، تومورال و التهابی آئمورت و سرخرگهای بزرگ، مانند كواركتاسیون، آنوریسم ها، آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی، كانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستولهای شریانی وریدی در مورد عمل شده یا نشده معاف دائم.
بند 7: ازدیاد فشار خون شریانی در صورتی كه فشار خون باز سیستولیك از 160 میلیمتر جیوه و یا دیاستولیك از 100 میلیمتر جیوه بالاتر باشد (مقصود از فشار خون باز آنست كه لااقل بیمار 72 ساعت در بیمارستان بستری و فشار خون در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.
تبصره: ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیكه فشار خون باز سیستولیك بین 160140 میلیمتر جیوه و یا دیاستولیك بین 10090 میلیمتر جیوه باشد خدمات غیر رزمی.
بند 8: ترومبوفلبیت ها
 • چنانچه عود كننده باشد معاف دائم.
 • در موارد محدود خدمات غیر رزمی.

بند 9: واریس ها

 • شدید و یا همراه با عوارض معاف دائم.
 • خفیف و متوسط خدمات غیر رزمی.
بند 10: تومورهای عروق لنفاوی، لنف آدنوم و الفانتیازیس كه لااقل یكی از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.
بند 11: اختلالات ریتم به صورت اكستراسیستولهای فوق بطنی به شرطی كه تعدادشان بیش از 10 ضربان در دقیقه باشد (در صورت تداوم با اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.
بند 12: اختلالات ریتم به صورت اكستراسیستولهای بطنی كه تعدادشان بیش از هفت عدد در دقیقه و چند كانونی، دو تا یا بیشتر پشت سر هم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.
بند 13: تاكی آریتمی های فوق بطنی كه شامل تاكیكاردی دهلیزی (بیش از 140 ضربان در دقیقه به شرطی كه پس از سه ساعت استراحت بهبود نیابد)، فیبریلاسیون دهلیزی، تاكیكاردیهای نودال یا جانكشنال و تاكیكاردیهای بطنی در هر مورد معاف دائم.
بند 14: اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوك سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاكیكاردی و برادیكاردی، سندرم (اس.اس.اس)، برادیكاردی سینوزال كمتر از 50 ضربان در دقیقه كه با فعالیت تعداد شربقان به حد لازم افزایش نیابد (مورد اخیر به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.
بند 15: اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی مانند سندرم W.P.W و همچنین اختلالات هدایتی كه منجر به استفاده از پیش دائم یا موقت شود معاف دائم.
بند 16: وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد (به شرط وجود كاردیت) معاف دائم.

 

بخش شانزدهم: بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند

ماده 44: مشمولانت مبتلاء به بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند 1: آرتریتهای عفونی حاد (استاف، بروسلوز، سالمونلا و سایر باكتریهای دیگر با تایید میكروب شناسی.)

 • با تغییر شكل مفصلی و استخوانی معاف دائم.
 • بدون تغییر شكل 6 ماه معاف موقت.
 • در صورتی‌كه در حین خدمات ایجاد شده باشد معاف دائم.
بند 2: آرتریت های عفونی مزمن معاف دائم.
بند 3: آرتریت های التهابی
 • آرتریت های التهابی حاد، راكتیو، سندرم رایتر، تب روماتیسمی یكسال معاف موقت.

تبصره: در صورتیكه در حین خدمات بروز كرده باشد معاف دائم.

 • آرتریت های التهابی تحت حاد و مزمن: ارتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتور سیستمیك، اسپوندیلیت نكلوزان، آرتریت های پسوزیازیسی، آرتریت های التهابی روده، بیماری ویپل، آرتریت راكتیو، سندروم رایتر، كلاژنوزها، واسكولیتها، ساركوئیدوز اسپوندیلو آرتروپاتی سر و نگاتیو معاف دائم.
 • هیدرو آرتروز مزمن و مشهود معاف دائم.

بند 4: واسكولیتها

 • واسكولیتهای نكروزان، بیماری پان كلاسیك، پان میكروسكوپیك، وگنر، تاكایاسو، بیماری بجهت معاف دائم.
 • واسكولیتهای ازدیاد حساسیتی به همراه گرفتاری احشاء معاف دائم.
بند 5: كلاژنوزها، اسكلرودرمی ها، پلی میوزیت ها، درماتومیوزیت معاف دائم.
بند 6: بیماریهای متابولیك استخوان
 • استئوپروز (طبق تعریف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتیكه توده استخوانی در مقایسه با حداكثر توده استخوانی بیش از 2.5 S.D. كاهش یافته باشد) معاف دائم.
 • استئوپنی (طبق تعریف بر اساس سنجش تراكم استخوان در صورتیكه توده استخوانی در مقایسه با حداكثر توده استخوانی بیش از 1-2.5 S.D .كاهش یافته باشد) خدمات غیر رزمی.
 • استئومالسی معاف دائم.
 • هیپرپاراتیروئیدی معاف دائم.
بند 7: بیماریهای كریستالی: نقرس، نقرس كاذب معاف دائم.
بند 8: استئوآرتریت مفاصل بزرگ
 • در فرم شدید و ناتوان كننده معاف دائم.
 • در فرم خفیف یكسال معاف موقت.
بند 9: شانه منجمد، پارگی روتاتوركاف معاف دائم.
بند 10: الیگونورودیستروفی RSDS معاف دائم.
بند 11: آرتروپاتی نورولوژیك (مفصل شاركو) معاف دائم.
بند 12: شبه تومورهای مفاصل: سینوویت، ویلوندولر، استئوكندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژیوم معاف دائم.
بند 13: استئونكروز مفاصل معاف دائم.
بند 14: ستون فقرات
 • اسپوندیلولیسیت بروسلائی، استاف، سالمونلائی و سلی معاف دائم.
 • انواف هرنی دیسكال با علائم كلینیكی و رادیولوژی معاف دائم.

بند 15: بیماریهای بافت همبند نظیر استئوژنزیس ایمپرنكتا، اهلردانلوس و هموسیتینوری معاف دائم.

 

بخش هفدهم: بیماریهای عفونی

ماده 45: مشمولان مبتلاء به بیماریهای عفونی با توجه به نوع بیماری كه بدان مبتلاء می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند 1: بیماران مبتلاء به هپاتیت مزمن (بیش از 6 ماه) معاف دائم.
بند 2: ناقلین HBSAg چنانچه HBSAg وHBVDNA و یاHBEAg سرم آنها مثبت باشد معاف دائم.
بند 3: كلیه بیماران مبتلاء به هپاتیت حاد 6 ماه معاف موقت.
بند 4: بیماران مبتلاء به هپاتیت C با تایید آزمایشگاههای مورد تایید مراكز درمانی ن.م معاف دائم.
بند 5: سل
 • سل ریه فعال معاف دائم.
 • ادنیت های سلی یك سال معاف موقت.
 • سل احشاء فعال و سل ستون فقرات و استخوانها و مفاصل درهر مرحله معاف دائم.
 • سل ریه بهبود یافته و ادنیتهای سلی درمان شده خدمات غیر رزمی.
بند 6: جذام به هر شكل و در هر مرحله معاف دائم.
بند 7: عوارض بیماریهای عفونی مداوم (مانند سیفلیس ها، مننژیت ها، استئومیلیتها و …)که اختلال غیر قابل برگشت ایجاد كرده باشد معاف دائم.

بند 8: بیماران مبتلاء به نقص ایمنی سلولی اكتسابی و حاملین ویروس HIV معاف دائم.


ستاره
Logo