بیماری های معافیت پزشکی(بخش ۱۲، ۱۳ و ۱۴)

بخش دوازدهم (بیماری‌های فك و دهان و دندان)، بخش سیزدهم ( بیماری‌های چشم و عوارض بینایی) و بخش چهاردهم (بیماری‌های گوش و حلق و بینی) بیماری های معافیت پزشکی می باشند

طبقه بندی:

ستاره | سرویس عمومی –  آیین نامه پزشکی سازمان وظیفه عمومی (نسخه جدید) شامل آیین نامه‌ای 17 گانه مربوط به بیمار‌های مختلف معافیت پزشکی است که مشمولان می‌توانند با استناد به این آیین نامه نسبت به معافیت پزشکی خود اقدام نمایند. 

بیماری های معافیت پزشکی

 

آیین نامه بیماری های معافیت پزشکی (بخش دوازده، سیزده و چهارده)

در این مقاله بیماری‌های مربوط به بخش دوازدهم (بیماری‌های فك و دهان و دندان)، بخش سیزدهم ( بیماری‌های چشم و عوارض بینایی) و بخش چهاردهم (بیماری‌های گوش و حلق و بینی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

بخش دوازدهم: بیماریهای فك و دهان و دندان

ماده 40: مشمولان مبتلاء به بیماری فك و دهان و دندان با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده می نمایند.

بند 1: ناهنجاریهای استخوانی فك و صورت كه موجب اختلال در عمل جویدن یا تكلم باشد معاف دائم.
بند 2: آنکیلوز مفصل تامپورو ماندیبولر یك طرفی و دو طرفی به شرط ثبوت بوسیله رادیوگرافی معاف دائم.
بند 3: تومورهای خوش خیم در صورتی كه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال در جویدن و یا در تكلم بنماید معاف دائم.
بند 4: كام شكاف دار همراه یا بدون لب شكری

 • عمل نشده معاف دائم.
 • عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیه ای و یا اختلال تكلم شدید معاف دائم.
 • عمل شده بدون عارضه خدمات غیر رزمی.

بند 5: استئومیلیتهای استخوانهای فك كه بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوانهای فك و صورت شوند، معاف دائم.
بند 6: ناهنجاریهای زبان مانند آنكیلوگلوسی، آتروفی و هیپروتروفی زبان، شكاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان كه موجب اختلال در جویدن و تكلم و یا بلع شود، معاف دائم.
بند 7: از بین رفتن دندانها بطوریكه در مجموع در دهان كمتر از 14 دندان وجود داشته باشد معاف دائم.
بند 8: كلیه تومورهای بد خیم فك و دهان معاف دائم

 

بخش سیزدهم: بیماریهای چشم و عوارض بینایی

ماده 41ـ مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری كه به آه مبتلاء‌ می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

بند 1: هیپرمتروپی با سایكلوپلژی كامل برای مشمولان عادی و دیپلم
هیپرومتروپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد.

 • هیپرمتروپی از 5/2 تا 4 دیوپتر داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی
 • مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی
 • هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یك چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی
 • هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یك چشم معاف دائم
 • مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم

بند 2: هیپرمتروپی با سایكلویلژی كامل در مشمولان بالاتر از دیپلم
هیپرمتروپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد.

 • هیپرمتروپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • هیپرمتروپی بیش از دیوپتری یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یك چشم معاف دائم.
 • مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.

بند 3: میوپی با سایكلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم
میوپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد.

 • میوپی از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • مجموع دیوپترمیوپی از 5 تا 8 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی.
 • میوپی بیش از پنج دیوپتری یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • میوپی بیش از شش دیوپتری یك چشم معاف دائم.
 • مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند 4: میوپی با سایكلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم
میوپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد.

 • میوپی از 3 تا 5 دیوپتر داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • مجموع دیوپترمیوپی بین 6 تا 10 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیر رزمی.
 • میوپی بیش از 6 دیوپتری یك چشم تا 7 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • میوپی بیش از 7 دیوپتری یك چشم معاف دائم.
 • مجموع دیپوپترمیوپی بیش از 10 دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند 5: آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایلکوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم
در آستیگماتیسم ساده، یا مركب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیش تر از اسفر باشد.

 • آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 2/5 تا 4 دیوپتری داخل هر یك از چشمها خدمات غیر رزمی.
 • مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مركب یا مخلوط از 5 تا 8 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • آستیگماتیسم ساده، یا مركب بیش از 5 دیوپتری تا 6 دیوپتری یك چشم خدمات غیر رزمی.
 • آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.
 • چنانچه آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.

بند 6: آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایكلوپلژی كامل در مشمولان بالاتر از دیپلم
در آستیگماتیسم ساده یا مركب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد.

 • آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 3 تا 5 دیوپتری داخل هر یك از دو چشم خدمات غیر رزمی.
 • مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 دیوپتر داخل خدمات غیر رزمی.
 • آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش از 6 دیوپتری تا 7 دیوپتر داخل یك چشم خدمات غیر رزمی.
 • آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یك چشم معاف دائم.
 • مجموع دیوپتر آستیگماتیک ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر معاف دائم.

بند 7: فقدان یك چشم یا آنكه یك چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درك نور) باشد معاف دائم.
بند 8: اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه

 • در مشمولان عادی معاف دائم.
 • در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیر رزمی.

بند 9: عوارض تراخمی ملتحمه و پلك از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و اكتروپیون

 • در یك چشم خدمات غیر رزمی.
 • در دو چشم معاف دائم.

بند 10: ناخنك پیشرفته كه تا مركز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیر مسلح دیده شود معاف دائم.
بند 11: لك مركزی قرنیه

 • در صورتیكه وسیع باشد و مركز قرنیه را اشغال نموده باشد (لك وسیع در مواقعی كه بیش از 3 میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.
 • در موارد خفیف تر خدمات غیر رزمی.

بند 12: كراتیت های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 13: كلوبوم مادرزادی مردمك

 • همراه با گرفتاری شبكیه (رتین) معاف دائم.
 • بدون گرفتاری شبكیه (رتین) خدمات غیر رزمی.

بند 14: ایریدوسیكلیتهای شدید و مزمن یك یا دو چشم كه تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.
بند 15: اكلوزیون و سیكلوزیون كامل مردمك معاف دائم.
بند 16: ایریدكتومی یا اریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی.

 • در صورتیكه با كاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.
 • در صورتیكه با كاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیر رزمی.

بند 17: كاتاراكت مادرزادی، ضربه ای متابولیك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.
تبصره: كدورتهای عدسی كه ایجاد اختلال دید در ریتنوسكوپی نمی نماید خدمات غیر رزمی.
بند 18: كدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.
بند 19: كوریوتینیت مركزی و یا منتشر مزمن یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 20: رتینیت پیگمانترور تینیتهای غیر پیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.
بند 21: لوكساسیون كامل یا ناقص عدسی یا لنتیكیونوس و یا فقدان عدسی یك چشم معاف دائم.
بند 22: انفصال شبكیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.
بند 23: آمبولی شریان شاخه ای یا مركزی و یا ترومبوز ورید شاخه ای یا مركزی و یا هر نوع واسكولیت مزمن یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 24: بیماریهای ناحیه ماكولات و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماكولا و یا خونریزیهای ناحیه ماكولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.
بند 25: میكروفتالمی های و بوفتالمی یك یا دو چشم معاف دائم.
بند 26: اگزوفتالمی تومورال یا پولساتیویك یا دو چشم معاف دائم.
بند 27: فلج كامل یك یا چند عضله چشم در صورتیكه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.
بند 28: لاكوفتالمی های مربوط به فلج عضلات پلكی معاف دائم.
بند 29: افتادگی دائمی پلك (درهر یك از چشمها) در صورتیكه بیش از نصف مردمك چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.
بند 30: استرابیسم آمبلیوپیك یك چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.
بند 31: نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.
بند 32: داگریوسیستیت مزمن چركی معاف دائم.
بند 33: کلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوكوم های عمل شده یك چشم معاف دائم.
بند 34: اجسام خارجی داخل كره چشم معاف دائم.
بند 35: پیوند قرنیه معاف دائم.
بند 36: كراتوكونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.
بند 37: تومورهای خوش خیم به هر صورت خدمات غیر رزمی (در صورت ایجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود.)
بند 38: تومور كاذب اوربیت در صورتیكه عود كننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
بند 39: آمبلیوپی یك چشم یا دو چشم خدمات غیر رزمی.

 

معافیت پزشکی - معافیت سربازی - کارت معافیت پزشکی - نظام وظیفه

 

بخش چهاردهم: بیماریهای گوش و حلق و بینی

ماده 42: مشمولان مبتلاء به بیماریهای گوش و حلق و بینی با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند 1: كاهش شنوایی یكطرفه بطوری كه معدل آن در فركانس های چهارگانه (512ـ1024ـ2048ـ4096) بیش از 80 دسی بل باشد معاف دائم.
بند 2: كاهش شنوایی یكطرفه اگر در فركانس های چهارگانه بین 50 تا 80 دسی بل باشد خدمات غیر رزمی.
بند 3: كاهش شنوایی هر دو گوش بطوری كه معدل كاهش شنوایی در فركانس های چهارگانه در یك گوش بالای 25 دسی بل و در گوش دیگر بالای 50 دسی بل باشد معاف دائم.
بند 4: كاهش شنوایی هر دو گوش در فركانس های چهارگانه بین 25 تا 50 دسی بل خدمات غیر رزمی.
بند 5: كری و لالی معاف دائم.
بند 6: فقدان كامل مادرزادی یا اكتسابی لاله گوش یكطرفه یا دو طرفه معاف دائم.
بند 7: آترزی یا انسداد مجرای گوش خارجی در تمام طول مجرا یا قسمتی از آن معاف دائم.
بند 8: عفونت مزمن گوش میانی كه سبب ایجاد پولیپ یا ضایعه در ناحیه شراپنل و یا استئیت و كولستئاتوم نماید یكطرفه یا دو طرفه معاف دائم.
بند 9: عمل جراحی رادیكال ماستوئیدكتومی معاف دائم.
بند 10: عفونت مزمن گوش میانی یا ترشح چركی و پارگی پرده تمپان در صورتی كه از نظر رادیولوژی تراكم استخوانی یا اسكلروز ناشی از عكس العمل عفونت موجود باشد و یا همراه با كاهش شنوایی دو طرفه بیش از سی و پنج دسی بل در هر گوش باشد

 • در موارد دو طرفه معاف دائم.
 • یكطرفه خدمات غیر رزمی.

بند 11: عفونت مزمن گوش میانی با ترشح چركی یك گوش كه همراه با تراكم استخوانی یا اسكلروز ناشی از عفونت باشد در صورتی كه با پارگی پرده گوش سمت دیگر همراه باشد (حتی بدون وجود تراكم استخوانی) معاف دائم.
بند 12: فلج عصب صورتی در اثر التهابات قدیمی گوش با شكستگی استخوان روشه یا به علت عمل جراحی گوش معاف دائم.
بند 13: فلج كامل عصب مقاوم به درمان به هر علتی (علل ناشناخته، بلز، سندروم رامس هانت و غیره) كه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم.
بند 14: لایبرنتیت های چركی (باكتریال) كه همراه با نیستاكموس واضح و علائم پاراكلینیك ثابت شده در بیمارستانهای نیروهای مسلح باشد معاف دائم.
بند 15: بیماری و سندروم در صورتی كه با آزمایشات پاركلینیك در بیمارستانهای نیروهای مسلح تایید شود معاف دائم.
بند 16: عوارض مادرزادی یا عفونی در بینی، كام، لب و حلق كه تولید اختلالات شدید تنفسی، صوتی، گوارشی نموده باشد و با كراهت منظر ایجاد كرده باشد در صورتی كه قابل درمان نباشد معاف دائم.
بند 17: شكستگی های قدیمی بینی همراه با اختلالات تنفسی شدید و یا تغییر شكل شدید ظاهری صورت كه نیاز به عمل جراحی زیبایی داشته باشد معاف از رزم.
بند 18: رینیت اتروفیك همراه با كروت متعفن (بیماری اوزن) معاف دائم.
بند 19: آنژیوفیبروم نازوفارلگس معاف دائم.
بند 20: سینوزیت های توام (پان سینوزیت) مزمن معاف دائم.
بند 21: پولیپوزبینی

 • در صورتی كه دوطرفه باشد معاف دائم.
 • در صورت یكطرفه خدمات غیر رزمی.

بند 22: تومورهای میكسد غده بناگوشی و یا تحت فكی عمل شده و یا عمل نشده (به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح) معاف دائم.
بند 23: لارنژیت های مزمن كه تولید اختلالات شدید و دائمی صوتی یا تنفسی نماید معاف دائم.
بند 24: بیماریهای مادرزادی، عفونی، ضربه ای و یا تومورهای حنجره كه تولید اختلالات شدید و دائمی نماید معاف دائم.
بند 25: تومورهای گلوموس ژوگولر، آنژیومهای وسیع در نقاط مختلف گوش و حلق و بینی، حفره و فضای دهان، زبان، فكین، سینوسهای صورت و منضمات اعضای فوق معاف دائم.
بند 26: فلج تارهای صوتی دو طرفه و یا یك طرفه با بیش از شش ماه سابقه معاف دائم.


ستاره
Logo