بیماری‌ های معافیت پزشکی (بخش ۷ و ۸)

بیماریهای ریه و قفسه صدری و بیمار‌های مربوط به استخوان (اسکلت) به ترتیب در بخش های هفتم و هشتم آیین نامه معافیت پزشکی مشمولان آورده شده است.
ستاره | سرویس عمومی – به‌روزترین آیین نامه پزشکی سازمان وظیفه عمومی شامل آیین نامه‌ای 17 گانه مربوط به بیمار‌های مختلف معافیت پزشکی است که مشمولان می‌توانند با استناد به این آیین نامه نسبت به معافیت پزشکی خود اقدام نمایند.

 

معافیت پزشکی - کارت معافیت پزشکی - معافیت سربازی - نظام وظیفه

 

آیین نامه بیماری‌ های معافیت پزشکی (بخش هفتم و هشتم )

در این مقاله بیماری های مربوط به بخش هفتم یعنی بیماری‌های ریه و قفسه صدری و بخش هشتم بیماری‌های مربوط به بیماری‌های استخوان (اسکلت) آورده شده است.

 

بخش هفتم: بیماری‌های ریه و قفسه صدری

ماده 35: مشمولان مبتلاء به بیماریهای ریه و قفسه صدری با توجه به نوع بیماری كه بدان مبتلاء می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند1: تغییر شكلهای مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته (سینه قیفی شكل) ، جناغ برجسته یا فقدان عضلات تنفسی :

الف) همراه با اختلال واضح بالینی (و تأیید پاراكلینیك )در عملكرد قلب (EF کمتر از 50 )یا ریه(FVC کمتر از 40درصد پایه) : معاف دائم


ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی : معاف از خدمات رزمی

بند2: تغییر شكلهای مادرزادی یااكتسابی مجاری هوائی (فیستولها و تراكئوبرونكومگالی ) بهمراه اختلال عملكرد متوسط یا شدید ریه ( FEV1 کمتر از 50درصد ) : معاف دائم

بند3: تغییر شكل و نقصهای مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن) : معاف دائم

بند4: عدم تشكیل قسمتی از ریه (آژنزی ریه) یا آپلازی كامل یا جزئی یا رزكسیون قسمتی از ریه طی عمل جراحی :

الف) با اختلال متوسط تا شدید درعملکرد تنفسی(FVC کمتر از 40درصد پایه) : معاف دائم

ب) با اختلال خفیف درعملکرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند5: استئیت و استئومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا كتف :

الف) نوع مزمن (بیش از 6ماه ) معاف دائم

ب) نوع حاد شش ماه معاف موقت

ج) نوع بهبود یافته معاف از خدمات رزمی

بند6: شكستگی دنده ها (3 یا بیشتر) یا جناغ یا ترقوه یا کتف

الف) درموارد حاد جهت سیر مراحل درمان شش ماه معاف موقت

ب)درصورتیکه موجب اختلال متوسط یا بیشتر عملكرد تنفسی یا تغییر شكل شدید شده باشد (به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی FEV1 کمتر از 50درصد یاFVC کمتر از 40درصد پایه) معاف دائم

ج) در صورت اختلال خفیف عملکرد تنفسی معاف از خدمات رزمی

بند7: سیكاتریس ها ( ناشی ازسوختگی و یا اعمال جراحی) كه ایجاد اختلال عملكرد تنفسی متوسط یا بیشتر نماید FEV1) کمتر از 50درصد یاFVC کمتر از 40درصد پایه) معاف دائم

بند8: انواع پلورزیها

الف) نوع مزمن ( بیش از 6ماه ) معاف دائم

ب) نوع حاد شش ماه معاف موقت

بند9: سابقه پنوموتوراكس خود بخودی

الف) تكرار شونده ( بیش از یك بار) : معاف دائم

ب) یك بار تأیید شده : معاف ازخدمات رزمی

بند10: ساركوئیدوز، فیبروز منتشر ریه ، سندرم كارتاژنز : معاف دائم

بند11: فیبروز ریه ناشی از اسكار:

الف) با اختلال عملكرد متوسط یا بیشتر(FEV1 کمتر از 50درصد یاFVC کمتر از 40درصد پایه) : معاف دائم

ب) با اختلال عملكرد خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند12: بیماریهای قارچی مزمن ریه : معاف دائم

بند13: پنوموكونیوزها : معاف دائم

بند14: سابقه ترومبوآمبولی ریه :

الف) اگر تكرار شونده باشد(بیش از یک بار) : معاف دائم

ب) اگر تكرار شونده نباشد : معاف از خدمات رزمی

بند15: آمفیزم ریه :

الف) بصورت منتشر : معاف دائم

ب) لوكالیزه : معاف از خدمات رزمی

بند16: كیست های مختلف ریه (درموئید و…) پلوروپریكاردیال ، ضایعات بولاریه و یا كیست های هوائی بزرگ و متعدد :

الف)با اختلال متوسط یا بیشتر عملكرد تنفسیFEV1) کمتر از 50درصد یاFVC کمتر از 40درصد پایه) : معاف دائم

ب) با اختلال عملكرد خفیف و یا بدون اختلال عملكرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند17: سكلهای ریوی (ناشی از آبسه و…) :

الف)با اختلال متوسط یا بیشتر عملكرد تنفسی(FVC کمتر از 40درصد پایه) : معاف دائم

ب) با اختلال خفیف عملكرد و یا بدون اختلال عملكرد تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند 18: برونشكتازی با درگیری حداقل دو لوب : معاف دائم

بند19: سیستیك فیبروزیس (CF) : معاف دائم

بند20: برونشیت مزمن همراه با اختلال عملكرد تنفسی متوسط و یا بیشترFEV1) کمتر از 50درصد) : معاف دائم

بند 21: آسم به شرط اثبات كلینیكی و پاراكلینیكی و داشتن سوابق درمانی بالینی FEV1) کمتر از 50درصد) :

الف) با اختلال عملكرد تنفسی متوسط و یا بیشتر : معاف دائم

ب) در نوع خفیف و آلرژیهای تنفسی : معاف از خدمات رزمی

بند 22: اجسام خارجی ریه ، برونش و مدیاستن كه عارضه ریوی ایجاد كرده و باعث اختلال متوسط و یا بیشتر در عملكرد ریه شده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی : معاف دائم

بند23: سابقه اعمال جراحی قفسه سینه اعم از برداشتن دو و یا بیش از دو دنده یا توراكوپلاستی یا رزكسیون حداقل یک لوب ریه یا دكورتیكاسیون ریه : معاف دائم

تبصره : تروما های غیرنافذ ریه كه باعث پارگی و كونتوزیون ریه شده باشد و بدون عمل جراحی بهبود یافته و اختلال عملكرد تنفسی نیز ایجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمی

بند 24: تنگی های تراشه یا برونشها كه ایجاد اختلال عملكرد تنفسی متوسط و یا بیشتر نموده باشد (با تأیید یافته های اسپیرومتری) : معاف دائم

بند25: مدیاستنیتهای مزمن : معاف دائم

بند26: پیوند ریه : معاف دائم

بند27: هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله : معاف دائم

 

بخش هشتم: بیماریهای استخوان ( اسكلت)

ماده 36: مشمولان مبتلا به بیماریهای استخوانها ( اسكلت) با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلا می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند1:انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اكتسابی :

الف)کیفوز توراسیک بالای 70 درجه و کیفوز توراکو لومبار بالای30 درجه : معاف دائم

ب) کیفوز توراسیک بین 70-50 درجه : معاف از خدمات رزمی

ج) کیفوز توراکو لومبار بین 30-10 درجه : معاف از خدمات رزمی

د) اسکولیوز بیش از 30 درجه : معاف دائم

هـ) اسکولیوز بین 30-20 درجه : معاف از خدمات رزمی

تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر اسكولیوز بین 20 تا 45 درجه : معاف از خدمات رزمی

بند2: شكستگی های قدیمی حفره كوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شكل حفره و با عارضه مفصلی همراه باشد : معاف دائم

بند3: نكروز آواسكولار سراستخوان ران بهر علّت : معاف دائم

بند4: شكستگی های لگن:

الف) نوع مالگین : معاف دائم

ب) نوع Open Book : معاف از خدمات رزمی

بند5: بیماری شوئرمان : معاف از خدمات رزمی

بند6: استئومیلیت :

الف) نوع حاد : شش ماه معاف موقت

ب) عفونتهائی كه علیرغم 6ماه درمان بهبود نیافته یا منجر به تغییر شكل استخوان همراه با اختلال عملكرد شده باشد : معاف دائم

بند7: تومورهای خوش خیم استخوانی:

الف) همراه با ایجاد اختلال مشهود در كار عضو به شرطی كه با عمل جراحی بهبودی حاصل نشود : معاف دائم

ب) داخل استخوانی دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، كالكانئوس ، تالوس ، اسكافوئید ، هومروس ، رادیوس و اولنا با قطر بیشتر از 3/1 قطر استخوان : معاف دائم

ج) داخل استخوانی كمتر از 3/1 قطر استخوان : معاف از خدمات رزمی

بند8: كیستهای استخوانی :

الف) كیستهای بزرگ با خطر شكستگی یا با اندازه بیش از 3/1 قطر استخوان یا کیستهای کوچک متعدد(بیش از سه عدد) با عارضه (دراستخوانهای فمور ، تیبیا ، كالكانئوس، تالوس ، اسكافوئید، هومروس ، رادیوس و اولنا) : معاف دائم

ب) كیستهای كوچك و بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند9: شكستگی ها ی استخوانهای بلند :

الف) شكستگی هائی‌كه بعداز9 ماه جوش‌نخورده باشدومفصل‌كاذب ایجادكرده باشدویا دروضع نامناسب جوش خورده‌و اشكال عملی ایجاد نموده باشد : معاف دائم

ب) شكستگی های جوش خورده استخوانهای بلند و لگن با و یابدون نصب پیچ یا پلاك و یا كونچر و بدون عارضه: معاف ازخدمات رزمی

ج) شكستگیهای جوش نخورده بدون نصب پیچ و پلاك و كونچر كه كمتراز 6ماه از تاریخ شكستگی گذشته باشد: معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاریخ شكستگی (

بند10: شكستگی های استخوانی غیر از استخوانهای بند 9:

الف) بعداز 9 ماه جوش نخورده وبا عمل جراحی نیز بهبود نیافته باشد همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم

ب) جوش نخورده باشد (كمتر از 9 ماه ) : معاف موقت (به مدت حداكثر 9 ماه از تاریخ شكستگی)

بند11: قطع یا فقدان یكی از اندامها : معاف دائم

بند12: كوتاهی پا :

الف) كوتاهی بیش از 3 سانتی متر ( به استناد اسكنوگرام ) : معاف دائم

تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی كوتاهی بیش از 5 سانتی متر : معاف دائم

ب) كوتاهی از 1 تا مساوی 3 سانتی متر : معاف از خدمات رزمی

تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی كوتاهی از 1 تا مساوی 5 سانتی متر : معاف از خدمات رزمی

بند13: سینوویال كندروماتوزیس مفاصل بزرگ همراه با اختلال عملی : معاف دائم

بند 14: آنكیلوز مفاصل بزرگ (هانش ، زانو ، آرنج ، شانه ، مچ پا ، مچ دست) : معاف دائم

بند15: محدودیت حركات مفاصل(غیرقابل درمان و پایدار)

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه(محدودیت بیش از 4/1 محدوده طبیعی حركت مفصل مربوطه) : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر محدودیت بین 4/1 تا 2/1 محدوده طبیعی حركت مفصل در اندام فوقانی : معاف از خدمات رزمی

ب)محدودیت حركات سایر مفاصل بزرگ ( مچ دست ، مچ پا ، آرنج )در صورتی كه بیش از نیمی از حركات ، محدود شده باشد : معاف دائم

ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمی

بند16: در رفتگی مكرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ عمل كرده یا نكرده ( بدون عارضه ) : معاف از خدمات رزمی

تبصره : در صورتیكه در حین خدمت بیش از دو نوبت دررفتگی به فاصله بیش ازدو ماه ایجاد شود : معاف دائم

بند17: شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل كه مانع تمرینات نظامی باشد : معاف از خدمات رزمی

بند18: سندرم ایسكمیك ولكمن :

الف) در موارد شدید : معاف دائم

ب) درموارد خفیف : معاف از خدمات رزمی

بند19: فقدان كامل شست(از مفصل M.C.P) و یا فقدان ارزش كاری آن در یك دست) : معاف دائم

بند20: فقدان انگشتان دست :

الف) سه انگشت و یا بیشتردر یك دست : معاف دائم

ب)قطع یک بند انگشت شست یا سبابه و یا بیش از دو بند در سایر انگشتان یک دست : معاف از خدمات رزمی

بند21: عوارضی كه مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اكتیلی و …. (غیرقابل درمان) : 

الف) در بیش از دو انگشت (مركب ) : معاف دائم

ب) در دو انگشت (ساده) : معاف از خدمات رزمی

بند22: كوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر :

الف) در صورتیكه بیش از 5 سانتیمتر باشد : معاف دائم

بند23: سینوستوزاستخوانهای ساعد :

الف) در دو دست : معاف دائم

ب) در یك دست : معاف از خدمات رزمی

بند24: كوبیتوس واروس ووالگوس:

الف) همراه با اختلال عملكرد یا ضایعه عصبی یكطرفه یا دو طرفه : معاف دائم

ب) بیش از 10 درجه انحراف : معاف از خدمات رزمی

بند25: كوكساپلانا ، كوكساوارا ، كوكسا ماگنا ، كوكسا والگا :

الف)با گرفتاری بیش از 30% از سر استخوان فمور و یا بیش از 30 درجه تغییر ازمحور طبیعی : معاف دائم

ب) با گرفتاری بین 20تا30درجه : معاف از خدمات رزمی

بند 26: پارگی منیسك :

الف) دو زانو همراه با اختلال عملکرد : معاف دائم

تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

ب) پارگی منیسك یك زانو و یا دو زانو بدون اختلال , عمل شده یا نشده : معاف از خدمات رزمی

بند 27: پارگی شدید و كامل رباطهای جانبی و متقاطع زانوی یک پا كه باعث ناپایداری مفصل گردد:

الف) در مواردی كه چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد : معاف دائم

ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL : معاف دائم

ج) د رموارد پارگی رباط ACL یا PCL بهمراه یكی از رباطهای جانبی : معاف دائم

د) پارگی ACL یا PCL دوطرفه : معاف دائم

هـ) در افراد جراحی شده (دو رباط و بیشتر) همراه با اختلال عملی : معاف دائم

و) در افراد جراحی شده بدون اختلال عملی :معاف از خدمات رزمی

ز) پارگی منیسك و یك رباط : معاف از خدمات رزمی

بند28: ژنووالگوم ، ژنوواروم :

الف) در موارد شدید ( فاصله بین دو قوزك یا دو كوندیل فمور بیش از 12 سانتی متر) : معاف دائم

ب) در موارد خفیف (فاصله بین دو قوزك یا دو كوندیل فمور بین (cm 12-5) : معاف از خدمات رزمی

ج) همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از 10 سانتی متر : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارك کارشناسی و بالاتر با فاصله بیش از 12 سانتی متر : معاف دائم

بند29: ژنوراكورواتوم :

الف ) بیش از 15 درجه : معاف دائم

ب) كمتر از 15 درجه : معاف از خدمات رزمی

بند30 : صافی كامل كف یك یا هر دو پا :

تبلیغات در ستاره


الف) در انواع سخت بهمرا ه دفورمیتی مچ پا مانند ( Hill valgus) : معاف دائم

تبصره : برای دارندگان مدارك کارشناسی وبالاتر : معاف از خدمات رزمی

ب )صافی كامل كف یك یا هر دو پا در انواع ( Rigid) یا (Flexible) بدون عارضه و دفورمیتی : معاف از خدمات رزمی

بند31 – پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل : معاف دائم

بند 32: كوتاهی تاندون آشیل توأم با اختلال در نشستن و محدودیت حركتی مچ پا : معاف دائم

بند 33: تغییر شكل اكتسابی یا مادر زادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس و الگوس ) : معاف از خدمات رزمی

بند34: قطع انگشتان پا :

الف) قطع سه انگشت كامل از یك پا و یا قطع شست در هر دو پا : معاف دائم

ب) قطع چهار انگشت در پاها : معاف دائم

ج) قطع شست در یك پا : معاف از خدمات رزمی

بند 35: اكی نیسم Foot drop : معاف دائم

بند36: دفورمیتی های مفصل مچ پا :

الف) در مواردی كه اختلال در راه رفتن ایجاد كرده باشد: معاف دائم

ب) درمواردی كه اختلال در راه رفتن ایجاد نكرده باشد : معاف از خدمات رزمی

بند37: بیماریهای اسكلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفكتا ، آرتروگریپوزیس ، سكلهای شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام كامل پاشنه (نكروز استخوان تالوس) : معاف دائم

بند38: استئوكوندریت دیسكانت زانو ، هیپ و مچ پا :

الف) درجه 3 و بیشتر : معاف دائم

ب ) کمتر از درجه 3 : معاف از خدمات رزمی

بند 39: بیماریهای جوش نخوردگی اسكافوئیدو كن باخ پس از 9 ماه از زمان تشخیص و درمان همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم

بند 40:  تمام فلاپهای پدیكوله عضلانی ، آزاد :

الف) اگر نقص عضو یا اختلال عملكرد ایجاد كرده باشد : معاف دائم

ب) سایرموارد بدون عارضه : معاف از خدمات رزمی

بند 41 : پا چنبری( Club Foot ):

الف) در صورتیكه ایجاد عارضه دفورمیتی نموده باشد كه مانع انجام تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد : معاف دائم

ب) در غیر از موارد فوق : معاف از خدمات رزمی

بند 42: وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ :

الف) در صورتیكه با اختلال عملی واضح همراه باشد : معاف دائم

ب) بدون ایجاد اختلال عملی : معاف از خدمات رزمی

بند 43: خارج كردن پاتلا (پاتلكتومی): 

الف) توتال یک طرفه یا دو طرفه : معاف دائم

ب) پارسیل همراه با اختلال عملكرد : معاف دائم

ج) پارسیل بدون اختلال عملكرد : معاف از خدمات رزمی

بند44: كندرومالاسی پاتلا واسكوداشلاتر: معاف از خدمات رزمی

بند45: آسیبهای عروق اندامها :

الف) در صورتیكه سبب اختلال عملكرد بارز اندام شده باشد: معاف دائم

ب) در صورتیكه اختلال ایجاد شده جزئی باشد معاف از خدمات رزمینظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور