بازنویسی و معنی شعر خروشید و جوشید و برکند خاک به نثر ساده

بازنویسی و معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده همراه با اغراق، تمرینی در کتاب نگارش ششم است که بیتی از شاهنامه فردوسی در هفت خوان رستم را بازگو می‌کند.

معنی شعر خروشید و جوشید و برکند خاک

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – یکی از تمرین های نوشتاری صفحه ۳۵ کتاب نگارش پایه ششم، بازنویسی شعر شعر خروشید و جوشید و برکند خاک به نثر ساده است. این بیت که از هفت خان رستم و نبرد رستم با اژدها انتخاب شده صحنه ای است که حرکت و سم کوفتن رخش اسب رستم را به تصویر می‌کشد و در آن از آرایه اغراق استفاده شده است. بنابراین در بازنویسی این شعر به نثر ساده نیز باید لحن اغراق گونه وجود داشته باشد تا عظمت و قدرت رخش نشان داده شود. 

 

بازنویسی و معنی شعر خروشید و جوشید برکند خاک به نثر ساده

 

بازنویسی و معنی شعر خروشید و جوشید . برکند خاک به نثر ساده

بیت:

خروشید و جوشید و برکند خاک

ز سُمش زمین شد همه چاک چاک

بازنویسی:

(رخش اسب رستم) چنان شیهه ای کشید و از شدت خشم چنان جست و خیزی کرد که خاک زمین کنده شد و به هوا برخاست

و سمش را به نشانه حمله چنان به زمین کوفت که زمین زیر پایش ترک خورد.

توضیح:

در این بیت اغراق و مبالغه به کار رفته است. بنابراین در بازنویسی آن نیز لحن باید همراه با اغراق باشد تا صحنه های هفت خان رستم به خوبی نمایانده شود. 

 

رخش اسب رستم

 

درباره رخش بیشتر بدانید:

رخش نام اسب رستم قهرمان اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی است. کلمه «رخش» به معنای رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته است و مشهور است که روی بدن رخش اسب رستم، لکه‌های قرمز و زرد و گل‌های کوچک وجود داشته و از زیر دم تا زیر گردن و چشم تا دهانش نیز سفید بوده است. رخش اسبی اسطوره ای است و دارای صفات و ویژگی های انسانی بوده است. این اسب قدرتمند و تیزرو در برابر رستم احساس مسئولیت می‌کرده، به او مهر و محبت داشته، سخنان رستم را می فهمیده و با او ارتباطی سرشار از درک و فهم متقابل داشته است. رخش با جسارت و شجاعت زیاد صدای شیهه ای فراتر از یک اسب داشته چنان که شیهه او رعشه بر اندام دشمن می‌انداخته و با سم فولادین زمین را چاک چاک می‌کرده است. 

کاربران عزیز، اگر به داستان های شاهنامه علاقه دارید پیشنهاد می‌کنیم ۵ داستان کوتاه از شاهنامه (خواندنی‌ ترین داستان‌ های شاهنامه) را نیز در ستاره بخوانید و لذت ببرید.


ستاره
Logo