تعبیر خواب تاج طلا و نقره

با تعبیر خواب تاج، تعبیر خواب تاج طلایی، تعبیر خواب تاج نقره، تعبیر خواب تاج و تور عروس، تعبیر خواب تاجگذاری و تعبیر خواب تاج شکسته همراه ما باشید.

تعبیر خواب تاج
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – هر فرد در زندگی خود نزدیک به یک سوم از آن را در خواب فرو رفته و گریز از دیدن خواب یا در موارد خاص کابوس امکان پذیر نیست. خواب‌ها معمولا به دسته‌های مختلفی مانند حیوانات، دیدن افراد مختلف، اشیا و … تقسیم بندی می‌شوند. در این مطلب شما را با فضای کلی رویا و تعبیر خواب تاج آشنا خواهیم کرد. برای اطلاع از دیگر تعابیر خواب می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب تاج - تعبیر خواب تاج طلا

 

تعبیر خواب تاج

محمد ابن سیرین گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه را ملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار.
 
کتاب سرزمین رویاها:
 • خواب یک تاج: خوشبختی
 • یک تاج از گل‌های بسیار زیبا: امید‌های بزرگ شما برآورده خواهند شد.
 • یک تاج فلزی: در عذاب خواهید افتاد.
 • یک تاج از جنس فلز روی: ۱- به سختی بیمار خواهید شد.۲- ضرر مالی
 • یک تاج از جنس کاغذ: اشخاص بانفوذ شما را حمایت خواهند کرد.
 • یک تاج از آهن بر سر دارید: در معاملات و قرارداد‌ها بسیار محتاط باشید.
 • یک تاج بر سر دارید که رویش صلیب است: مرگ یک نفر به سود شما خواهد بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن تاج در خواب، نشانه تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن تاج در خواب، به قرآن، علم و ملک دلالت دارد. اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر می‌کند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می‌آورد.

یوسف نبی علیه السلام می‌فرماید: دیدن تاج مملکت بود

 

تعبیر خواب گذاشتن تاج بر سر

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که تاج روی سرش را گرفتند، شوهرش زن دیگری می‌گیرد یا اینکه او را طلاق می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی پادشاه روی سر تو تاج گذاشته است، پادشاه تو را کامروا می‌کند.
 • اگر ببینی پادشاه تاج به تو داد و تو هم آن را روی سر خودت قرار دادی، با زن زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی و باعث کامیابی تو می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می‌کند، نشانه علاقه شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است.
 • اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید، نشانه از دست دادن ثروت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می‌کند و او شوهری است ایده آل.
 • اگر دختر دم بختی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می‌باشد خواستگاری در حد عالی برای او می‌آید.
 • اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می‌شود تا جایی که بین همگان امتیاز می‌یابد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • بر سر شما تاج می‌گذارند: از یک رفاقت بزرگ لذت خواهید برد.
 • شما تاجی را روی سر یک نفر می‌گذارید: پیشرفت و ترقی بزرگ در زندگی

 

تعبیر خواب شکستن تاج

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی تاج از روی سر تو افتاد و شکست، زن یا یکی از اعضای خانوادۀ تو از دنیا خواهد رفت، و یا زن را طلاق می‌دهی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 • اگر زنی که شوهر ندارد، در خواب ببیند که روی سرش تاج قرار دارد، ازدواج می‌کند، ولی اگر شوهر داشته باشد بزرگ و رئیس و سرور زن‌ها خواهد شد.
 • اگر ببینی تاجی جواهرنشان را بر سر پادشاه گذاشته‌ای، جزء نزدیکان پادشاه می‌شوی و به جاه و مقام و احترام می‌رسی.

 

تعبیر خواب تاج طلایی

لیلا برایت می‌گوید:

 • اگر در خواب تاج طلایى دیدید، نشانه آن است که دچار خودخواهى شده‌‏اید. 
 • اگر در خواب ببینید که روى سر کسى تاج می‌گذارید، به معناى آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی سرت تاجی از طلای «جواهرنشان» قرار دارد، قدر و منزلت و بزرگی بسیار بدست می‌آوری، ولی در دینداری و شریعت ضعیف خواهی بود، اگر این خواب را زنی ببیند، با مردی که صاحب جاه و مقام و بزرگی در دنیا است ازدواج خواهد کرد.

کتاب سرزمین رویاها:

شما یک تاج از جنس طلا بر سر می‌گذارید: اشخاص مهم شما را حمایت می‌کنند.

 

تعبیر خواب تاج نقره

لیلا برایت می‌گوید: دیدن تاج نقره‌‏اى در خواب، به معناى آن است که به زودى هدیه‏اى به دستتان می‌‏رسد.

 

تعبیر خواب تاج و تور عروس

اگر در خواب ببینید که برای حضور در مراسم عروسی، تاج عروس تهیه کرده‌اید، باید بدانید که عروسی در خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند های جدیدی دارد که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این خواب از شما می خواهد تا این اشتراکات را شناخته و در صورتی که مایل به این پیوند های فکری جدید هستید، استعداد های و خلاقیت خود را نیز به راحتی بروز داده و اجازه دهید که دیگران این توانایی ها را در شما ببینند. این اشتراکات صرفا به جنبه های عاطفی مرتبط نبوده و می توانند موقعیت های جدید شغلی یا تحصیلی یا گروه های دوستی جدیدی که با آن ها رو به رو هستید را شامل شوند.

 

تعبیر خواب تاجگذاری

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تاجگذاری: یک خوشبختی گذرا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می‌کند، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست.

به طور کلی تاج در خواب سمبل بزرگی و سروری است. برای یافتن تعبیر خواب تاج بایستی موارد ذکر شده در بالا را با تفاسیر دیگر نمادهای دیده شده در خواب کنار یکدیگر گذارید. ترکیبی از تفسیر همه این نمادها می‌تواند فضای کلی رویای شما را بیان کند. در صورت تمایل می‌توانید رویای خود را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.

2/5 - (1 امتیاز)

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo