تعبیر خواب عروسی – عروس شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن عروسی در خواب بیانگر آفت و مصیبت است. با تعبیر خواب عروسی، تعبیر خواب عروس، تعبیر خواب عروس شدن خود، تعبیر خواب عروس شدن دیگران و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب عروسی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن عروسی به تعبیر معبرین اسلامی و کهن در خواب به هیج وجه مناسب نبوده و در برخی مواقع می‌تواند نشانه‌‌ای از مرگ بیننده خواب را به همراه داشته باشد. البته معبرین غربی به دلیل تفاوت در دیدگاه‌ها و سمبل‌ها در مراسم عروسی تعابیری متفاوت با معبرین اسلامی بیان می‌کنند. برای آگاهی از تعبیر خواب عروسی و دیدن عروس در خواب همراه همیشگی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب عروس - معنی دیدن مراسم عروسی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب عروسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.
 
کارل یونگ می گوید:
 • دیدن عروسی در خواب نمادی از شروع یا تحول جدید در زندگی فعلی است. یک عروسی، بازتابی از مسائلی در مورد تعهد و وابستگی است.
 • خواب دیدن عروسی به احساس تلخی، غم و اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خواب‌ها معمولا منفی است و روی نگرانی یا ترس تاکید دارد.
 • اگر شما خواب ببینید که عروسی بد پیش می‌رود یا به فاجعه می‌انجامد، بیانگر این است که نیاز دارید فورا به موارد منفی رسیدگی کنید
 • اگر شما خواب ببینید که در یک عروسی شرکت می‌کنید، این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید. اگر ناراحت یا غمگین هستید، به این معنی است که در مورد وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید پس پذیرای یک تغییر جدید در زندگی تان هستید.
 • اگر شما دارید ازدواج می‌کنید و خواب این را میبینید که منتظر عروسی هستید، روی استرس برنامه ریزی عروسی تاکید دارد. کشمکش‌های مربوط به جزئیات عروسی، تنش با خانواده خودتان و خانواده همسرتان، ترس از تعهد و از دست دادن استقلال، ممکن است همه باعث خواب‌های نگرانی عروسی شود.

 

تعبیر خواب عروسی با همسر فعلی

کارل یونگ می گوید:
 • خواب دیدن اینکه با همسر فعلی خود، دوباره ازدواج می‌کنید بیانگر سعادت و وفاداری با شوهر و شادی است. این خواب روی این موضوع تاکید دارد که به هم تعهد قوی دارید.
 • عروسی با همسر فعلی ممکن است بیانگر مرحله جدیدی باشد (مثل پدر مادر شدن، خانه‌ی جدید و غیره) که واردش می‌شوید.

 

تعبیر خواب عروسی با فرد غریبه

کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما عروسی با کسی را که هرگز ملاقات نکردید برنامه ریزی می‌کنید، استعاره‌ای است که نماد اتحاد بعد زنانه مردانه تان است. بیانگر مرحله تحول است، جایی که شما به دنبال نوعی تعادل بین بعد احساسی و خشونت آمیزتان هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که دو بعدی که قبلا با هم در جنگ بود، الان ادغام شده و یکی شده است.

 

تعبیر خواب کیک عروسی

کارل یونگ می گوید: دیدن یا بریدن کیک عروسی در خواب نمادی از هماهنگی و سعادت داخلی (سعادت در زندگی) است. شما از زندگی لذت می‌برید و آینده‌ی روشن و شادی را پیش روی خود میبینید.

 

تعبیر خواب عروس شدن خود

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

تعبیر خواب عروسی - تعبیر خواب عروس شدن دوست

 

تعبیر خواب عروس

ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.
 ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.
 جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

 

تعبیر خواب عروسی زن متاهل

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او است.
ابن سیرین گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

 

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.
برای آشنایی با رویای لباس عروس مطالعه تعبیر خواب لباس عروس و پوشیدن آن در خواب را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

 

تعبیر خواب بوسیدن عروس

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب عروسی را ببوسید، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می‌کنید.
 • اگر در خواب عروس، دیگران را ببوسد، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت.
 • اگر در خواب عروسی شما را ببوسد، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد.
 • اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می‌شوید.
 

تعبیر خواب ازدواج کردن

آنلی بیتون:
 • اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.
 • اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.
 • اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.
 • اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.
 • اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo