تعبیر خواب عروسی – عروس شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن عروسی در خواب بیانگر آفت و مصیبت است. با تعبیر خواب عروسی، تعبیر خواب عروس، تعبیر خواب عروس شدن خود، تعبیر خواب عروس شدن دیگران و ... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن عروسی به تعبیر معبرین اسلامی و کهن در خواب به هیج وجه مناسب نبوده و در برخی مواقع می‌تواند نشانه‌‌ای از مرگ بیننده خواب را به همراه داشته باشد. البته معبرین غربی به دلیل تفاوت در دیدگاه‌ها و سمبل‌ها در مراسم عروسی تعابیری متفاوت با معبرین اسلامی بیان می‌کنند. برای آگاهی از تعبیر خواب عروسی و دیدن عروس در خواب همراه همیشگی ستاره باشید.
 
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

چنانچه مطلب خاصی از تعبیر خواب عروسی مد نظر است می‌توانید از فهرست موضوعی زیر استفاده نمایید.

 

تعبیر خواب عروس - معنی دیدن مراسم عروسی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب عروسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.
 
کارل یونگ می گوید:
 • دیدن عروسی در خواب نمادی از شروع یا تحول جدید در زندگی فعلی است. یک عروسی، بازتابی از مسائلی در مورد تعهد و وابستگی است.
 • خواب دیدن عروسی به احساس تلخی، غم و اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خواب‌ها معمولا منفی است و روی نگرانی یا ترس تاکید دارد.
 • اگر شما خواب ببینید که عروسی بد پیش می‌رود یا به فاجعه می‌انجامد، بیانگر این است که نیاز دارید فورا به موارد منفی رسیدگی کنید
 • اگر شما خواب ببینید که در یک عروسی شرکت می‌کنید، این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید. اگر ناراحت یا غمگین هستید، به این معنی است که در مورد وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید پس پذیرای یک تغییر جدید در زندگی تان هستید.
 • اگر شما دارید ازدواج می‌کنید و خواب این را میبینید که منتظر عروسی هستید، روی استرس برنامه ریزی عروسی تاکید دارد. کشمکش‌های مربوط به جزئیات عروسی، تنش با خانواده خودتان و خانواده همسرتان، ترس از تعهد و از دست دادن استقلال، ممکن است همه باعث خواب‌های نگرانی عروسی شود.

تعبیر خواب عروسی با همسر فعلی

کارل یونگ می گوید:
 • خواب دیدن اینکه با همسر فعلی خود، دوباره ازدواج می‌کنید بیانگر سعادت و وفاداری با شوهر و شادی است. این خواب روی این موضوع تاکید دارد که به هم تعهد قوی دارید.
 • عروسی با همسر فعلی ممکن است بیانگر مرحله جدیدی باشد (مثل پدر مادر شدن، خانه‌ی جدید و غیره) که واردش می‌شوید.

 

تعبیر خواب عروسی با فرد غریبه

کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما عروسی با کسی را که هرگز ملاقات نکردید برنامه ریزی می‌کنید، استعاره‌ای است که نماد اتحاد بعد زنانه مردانه تان است. بیانگر مرحله تحول است، جایی که شما به دنبال نوعی تعادل بین بعد احساسی و خشونت آمیزتان هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که دو بعدی که قبلا با هم در جنگ بود، الان ادغام شده و یکی شده است.

 

تعبیر خواب کیک عروسی

کارل یونگ می گوید: دیدن یا بریدن کیک عروسی در خواب نمادی از هماهنگی و سعادت داخلی (سعادت در زندگی) است. شما از زندگی لذت می‌برید و آینده‌ی روشن و شادی را پیش روی خود میبینید.

 

تعبیر خواب عروس شدن خود

اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد. شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید. اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

 

تعبیر خواب عروسی - تعبیر خواب عروس شدن دوست

 

تعبیر خواب عروس

ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.
 ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.
 جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

 

تعبیر خواب عروسی زن متاهل

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر کسی ببیند زنش شوهر کرده و شوهرش را به خانه برده است، شوهرش مال و اموال فراوانی به دست می‌آورد.
 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او است.
ابن سیرین گوید: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

 

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.
 
مطالب مرتبط:

 

تعبیر خواب بوسیدن عروس

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب عروسی را ببوسید، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می‌کنید.
 • اگر در خواب عروس، دیگران را ببوسد، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت.
 • اگر در خواب عروسی شما را ببوسد، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد.
 • اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می‌شوید.
 

تعبیر خواب ازدواج کردن

آنلی بیتون:
 • اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.
 • اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.
 • اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.
 • اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.
 • اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.647 Comments
 1. سلام من به آقایی علاقمند هستم و این علاقه متقابل هست .
  دیشب خواب دیدم که مراسم عقد من وایشون هستش و هردو بسیار ازین بابت خوشحال بودیم
  بعد یه صدایی دورگه از آقایی پخش شد که گفت :((بالاخره وقت سور و سات عروسی است . عاشقانه ای طنز و… )) که بقیه حرف هاش رو یادم نیست و یهو از خواب پریدم دیدم 6:30 صبحه
  میشه تعبیرش رو بگید؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند.

 2. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که عروس شدم لباسم رو پوشیدم آرایش کردم خوشحال بودم مادرم گفت داماد فردا میاد من داماد رو نمیشناختم این وقتی بیدار شدم ساعت ۱۱ صبح بود😊😅 میشه بگید تعبیرش چیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی می کوشید جنبه ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر: یعنی بهترین چهره را به خود می گیرید. می کوشید تصویرتان را افزایش دهید و حس خودباوریتان را بیفزایید. ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست رابطه تان را با کسی درست کنید. زمانش رسیده است که ببخشید و فراموش کنید. رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید. بیانگر تمایل شما برای داشتن رابطه ی متعهدانه یا ازدواج است. به دنبال مشارکت هستید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند.

 3. سلام.

  خواب دیدم که جشن عروسی من و دوست پسرم است اما او را در سالن ندیدم ولی میدانستم با او ازدواج میکنم و تعداد کمی از فامیل به سالن عروسی امدند و من کمی ناراحت بودم و به من زیاد خوش‌نگذشت و ناراضی بودم که دیجِی موزیک های زیبایی پخش نکرده و وقتی علت را جویا شدم گفتند که باید‌ پول بیشتری میدادید تا اهنگ های زیباتر پخش کند.لباس عروسی ام من را اذیت میکرد و در وسط جشن کمی آن را تغییر دادیم.و چند بار موهایم را باز کردیم و دوباره ارایشگر در عروسی آن را بست و تغییر داد و جشن زود تمام شد و من با خودم میگفتم که هنوز جوانم و زود ازدواج کردم…یک دفعه خودم را در بازار دیدم که داشتم از میان کفش های یک دستفروش که در پیاده رو کُلی کفش گذاشته بود…کفش انتخاب‌میکردم

  تعبیرش چیست

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید. رویکردی جدی و نو درباره ی مسأله ای از زندگی تان به کار می گیرید. نمایانگر رویکردتان به زندگی است. به موفقیت تان سخت مطمئن اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای تان آشنا نیست. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید.

 4. سلام ,من یک خوابی رو میبینم که چند بار دیده ام ,یعنی با فاصله ای به طور مداوم این خواب تکرار میشه

  خواب میبینم یکی از اقوام دور ما که یک آقای متاهل هست و سه سال پیش ازدواج کرده ,من و خانواده ام رو به مجلس عروسیش دعوت میکنه

  (البته تو واقعیت ما اصلا دعوت نبودیم )

  من همش توی خواب با خودم میگم این آدم برای چی اینقدر مجلس عروسیشو مدام برگزار میکنه ؟ مگه یه جشن عروسی بس نبود ؟

  و درادامه خوابم دیدم که داریم وسایل لازم برای مجلس رو حاضر میکنیم

  (همه خواب هایی که شبیه به هم دیدم تا اینجا عین هم بودن اما دیشب یه مورد دیگه رو هم توی خوابم دیدم )

  در ادامه خوابم دیدم که رفتم برای خودم و مادرم از جواهرات فروشی انگشتر بخرم تا در عروسی دست کنیم انگشترامون رو و از فروشنده خواستم راهنمایی ام کنه که چی برای مادرم بخرم

  فروشنده گفت برای مادرتون انگشتر فیروزه بخرید

  ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • سلام! خوابتان می نمایاند که لازمست مشخصه های معینی را در خودتان پدید آورید. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست نمایانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. علامتی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت تان باشد، نمایانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان هایتان، مسئولیت هایتان یا باورهایتان وفادارید.

 5. سلام مجدد

  سوالی برای من پیش اومده که چرا بعضی خواب ها تکرار میشن که جزییاتشون دقیق عین هم هستش

  یعنی یک آدم به فاصله دو ماه خواب هایی میبینه

  که کاملا شبیه هم هستن ؟

 6. خواهش میکنم جواب بدین

  سلام من مجردم امروز خواب دیدم با کسی که نمی شناسم کیست درحال ازدواج هستم و لباس عروس پوشیدم قبل این هم دحتر عمم خواب دیده بود من درحال پرو لباس عروس هستم

  • سلام! خوابتان یعنی رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید. گویای تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله ی توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. ممکنست نمایانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده اند؛ بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه ی خودتان. نمایانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند.

 7. باسلام ووقت بخير

  من متاهل هستم وامروز ساعت ١٠-١١ صبح خواب ديدم كه لباس عروس پوشيده ام و منتظر شوهرم بودم در مجلس كه دستم رابگيرد وداخل سالن ببرد ولى برادرم گفت من تورا نزد ايشون ميبرم همانطور كه به سمت سالن ميرفتيم يك سگ خيلى بزرگ سر راهمون بود ومن از نگاهش ميترسيدم وكمى پارس كرد بالاخره وارد سالن شديم و داماد انگار مردى غريبه بود ومن نزديك ايشان نرفتم وخودم به تنهايى روى صندلى نشستم وبعد لباس را ازتنم درآودم ويك لباس توخونه اى پوشيدم و به زندگى روزانه ى خود بين همان مهمانها ادامه دادم

  ممنون ميشم تعبير كنيد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید. علامتی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش های قوی و تنش های خوب تان، قادرتان می سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست نمایانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. همچنین ممکنست علامتی از خواهر، برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشند که حس می کنید لازمست حمایت شوند و از گزندها دور باشند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وكمى پارس» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • ممنونم از پاسخ گوييتون
    همچنين صورتم راهم درآينه ديدم واز خودم زياد خوشم نيومد
    صداى آهنگ از داخل سالن شنيده ميشد ولى كسى پايكوبى نميكرد وهمه ايستاده و دست ميزدن
    واقعيت اينكه از تعبير معبيرين داخل سايت جاموردم وكمى ترسيدم چون به مرگ بيننده تعبير كرده بودن
    درمورد پارس هم ميدونستم به مارى نميكنه ولى اگر ميتونست حمله ميكرد،فقط من از صداى پارسش ترسيدم ورنگ سگ سفيد وكمى سياهى داشت

    • مدیر سایت آذر 13, 1399 at 3:18 ق.ظ

     خواهش می کنم! در ادامه: به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطراف تان را کنترل کنید. آیا هی تندتند دستور می دهید؟ تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر مجمع های غیر دوستانه باشد. به چیزها، از نقطه نظری معنوی نگاه می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست توصیه ای درباره ی رابطه یا موقعیتی به شما می دهد.

 8. سلام. من خواب دیدم تو دانشگامون دو تا صف درست شده. یه صف یه عده از پسرای دانشگاهمونن که دوماد شدن و بغل دسشون تو صف کناری دخترای دانشکده ای که عروس هر کدوم ازینا شدن. هیچ بزن و بکوبی هم نبود. همه رو بردن تو امفی تئاتر دانشکده که براشون سخنرانی کنن. ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین. تشکر

  • سلام! خوابتان یعنی دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید. می خواهید دانش و آگاهی تان را بسط دهید. یعنی اکنون زمان خوبی برای شماست که چیزهای نو را تجربه کنید. اگر در گذشته تان به دانشگاه رفته اید، تجربه ها و خاطره های شخصی روزهای دانشگاه تان را در نظر بگیرید! اگر اکنون در دانشگاه هستید، ممکنست بازتابی از محیط فعلی تان باشد. تعبیر دیگر: از طریق ثبات قدم و سختکوشی، به هدف هایتان خواهید رسید. ممکنست در یک دوره ی استرس در زندگی تان باشید. به گسترش خرد یا دانش اشاره دارد. علامتی از اتحاد یا مشارکت است.

 9. سلام من مجردم و خواب دیدم با کسی که دوسش ندارم ازدواج کردم و خوشحال نبودم .یک لباس آبی روشن و زیبایی پوشیده بودم و همراه با اون رفتیم به عید دیدنی .لباسیم ک پوشیده بودم گردنم دیده میشد برای همین هی با شالم سعی میکردم گردنمو بپوشونم ..

  • سلام! خوابتان گویای تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله ی توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. ممکنست نمایانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده اند؛ بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه ی خودتان. نمایانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. علامتی از محدود کردن خود است. ممکنست خیلی احساسات تان را کنترل می کنید بجای اینکه آنها را ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس می کنید صدایتان خفه می شود.

 10. سلام

  من خواب دیدم که عروس شدم و همه به مهمانی اومدن هم خوشحالم هم نه و داشتم میرقصیدم و بقیه پول رو سرم میریختن .همه جا پر از غذا و شیرینی بود ولی داماد و نمیشناختم اصلا. تعبیرش چی میتونه باشه ؟

  • سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. رقص، نمایانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است.

1 2 3 33

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور