تعبیر خواب تب و لرز چیست؟

تعبیر خواب تب از دیدگاه ابن سیرین گرفتاری به گناه است. با تعبیر خواب تب و لرز، تعبیر خواب تب کردن دیگران، تعبیر خواب تب داشتن بچه و تعبیر خواب تب شدید همراه ما باشید.
تعبیر خواب تب و لرز
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – همه اعمال و رفتاری که در زندگی بیداری انجام می‌دهیم ممکن است در رویا دیده شوند. از انواع شادی و غم گرفته تا حتی تب کردن و سرماخوردگی در خواب نیز امکان دیده شدن دارند. به طور مثال ممکن است در خواب خود را در حال تب و لرز ببینید، آیا از مفهموم و هشدار آن برای زندگی واقعی آگاهید؟ برای دانستن این موضوع (تعبیر خواب تب) همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب تب و لرز - تعبیر خواب تب داشتن مرده - تعبیر خواب تب داشتن پدر و مادر

 

تعبیر خواب بیماری

به طور کلی مطیعی تهرانی در رابطه با تعبیر خواب بیماری می‌گوید:

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند.

 

تعبیر خواب تب کردن

محمد ابن سیرین گوید: اگر ببینی تب بدنت مداوم و پیوسته است، طوریکه یک لحظه قطع نمی‌شود، دائماً به گناه و فساد مشغول می‌شوی و باید توبه کنی تا از کیفر و عقوبت نجات پیدا کنی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: تعبیر تب دراز این است که عمر تو طولانی می‌شود و تندرست خواهی بود ولی اگر تب بدنت کم باشد، عمر تو کوتاه می‌شود و تندرست نخواهی بود.

بنر-هومکا-ستاره

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: تب در خواب، بر پرداخت بدهی دلالت دارد. از آنجا که تب، گناهان آدم را میزداید، ممکن است بر عمل نمودن به عهد و پیمان نیز، دلالت داشته باشد.

کتاب سرزمین رویاها:

 • شما تب شدیدی دارید: دوستان به شما دروغ می‌گویند.
 • از تب رنج می‌برید: گرفتاریهای کوچک.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • در خواب‌های ما دیدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می‌توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها.
 • چنانچه در خواب ببینیم که تب داریم نشان آنست که از بروز حادثه ای نه خیلی بزرگ و مهم بیمناک می‌شویم.

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب تب کردن شامل سه مورد زیر می شود:

 • بیماری های احتمالی
 • افزایش احساساتی مانند خشم، از دست دادن کنترل، خستگی.
 • نگرانی اما از نوع کوچک که بعد ها برطرف خواهند شد.

 

تعبیر خواب تب شدید

مطیعی تهرانی:

 • چنانچه تب ما در خواب شدید بود گویای اهمیتی است که حادثه دارد و اتفاق می افتد و نگرانی شدید ایجاد می‌کند.
 • اگر در خواب ببینیم که تب داریم و احساس کنیم که تب ما مزمن شده است خواب می گوید ریشه نگرانی عمیق است و باید آن را از سالها قبل جستجو کرد و مدتی هم در آینده ادامه خواهد یافت نه به قدر گذشته.
 • اگر در خواب ببینیم که دیگری تب دارد و ما تیمار و بیمار داری می کنیم کسی موجب بروز حادثه ای می شود که همه در آن سهم خواهند داشت و ما هم.
 • برخی از معبران نوشته اند تب در خواب گناهانی است که مرتکب شده ایم و می شویم . چنانچه کسی ببیند تب دارد نشان آنست که به گناه مشغول می باشد.

 

تعبیر خواب تب داشتن دیگران

کتاب سرزمین رویاها:

بستگان شما تب دارند: دوستان به شما خیانت میکنند.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن مریض تب‏دار در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

 

تعبیر خواب تب و لرز

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است که شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، دلالت بر آن دارد که درد جسمانی خواهید کشید و افکار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند.

 

تعبیر خواب تب داشتن بچه

کتاب سرزمین رویاها:

بچه ها تب دارند: چیزی را که خواستارش بودید ، بدست می آورید.

تعبیر خواب تب و لرز از دیدگاه معبرین اسلامی فسق و فجور و رهایی از آن نتیجه توبه از گناه خواهد بود. آیا شما تا بحال رویایی با این مضمون مشاهده کرده‌اید؟ برای آگاهی از تفاسیر خواب خود آن را برای کارشناسان ما ارسال نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo