داستان ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت و معنی آن

ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست بیشتر برای افرادی گفته می شود که خودشان هم جایگاهی ندارند و تحویلشان نمی گیرند اما معرف یکی دیگر هم می شوند و یعنی کسی بجای حل مشکل کوچک یک مشکل بزرگتر درست می‌کند. داستان ضرب المثل را بخوانید.

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – ضرب المثل موش تو سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست یکی از صدها ضرب المثل درباره حیوانات در میان ضرب المثل های فارسی است که در زبان عامه بسیار رواج دارد. در این مطلب معنی ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت و داستان و حکایت آن را می‌خوانیم. 

داستان ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش میبست و معنی آن

 

معنی ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دمش می بست

یعنی برای حل کردن یک مشکل کوچک، مشکلی بزرگتر ایجاد کردن. این ضرب المثل درباره افرادی به کار می رود که نه تنها برای مشکل خود راه حل پیدا نمی کنند که مشکل دیگری نیز به آن اضافه می کنند. همچنین برای کسی که خودش هم پذیرفته نشده، اما می خواهد معرف دیگری بشود!

 

داستان ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت

روزی روزگاری موشی از کوچه ای می گذشت، چشمش به یک در قدیمی افتاد که باز بود. به داخل حیاط رفت و پیرزنی را دید که سرگرم کار است. موش از فرصت استفاده کرد و جستی زد و سریع به انباری رفت. دید در آنجا همه چیز فراوان است.

یک طرف کیسه های گردو، چند شیشه پنیر که روی طاقچه انباری بود که ردیف به ردیف گذاشته بودند. با خودش گفت: همین جا زندگی می کنم. آن وقت چشمش به یک سوراخ در دیوار افتاد. رفت داخل سوراخ، به به! چه جایی! مثل این که از اول برای او ساخته شده بود. خوب که نگاه کرد، متوجه شد که سقف اتاقش تار عنکبوت است.

موش با خود گفت: باید این جا را خوب تمیز و مرتب کنم. بعد هم وسایلی را که لازم دارم به این جا می آورم. مثلاً آن تکه آینه کوچک که از شیشه خانه پیرزن است برای طاقچه ی اتاقم خیلی خوب است. آن شیشه کوچک را که کنار خُمره است، گلاب دان می کنم و در گوشه طاقچه ام کنار آینه می گذارم… وای که چقدر شانس آورده ام.

سپس خوشحال و خندان از لانه خارج شد، نگاهی به اطراف کرد، چشمش به جارویی افتاد که گوشه انبار به دیوار تکیه داده شده بود. با خود گفت چه کار کنم تا این جارو را هم با خودم به سوراخ ببرم؟

سوراخ خیلی کوچک است و اگر جارو را دست بگیرم و با آن به لانه بروم، نمی توانم از آن عبور کنم.

قدری فکر کرد، بعد گفت: بهترین کار این است که جارو را به دُمم ببندم و همین کار را هم کرد. در همین هنگام پیرزن وارد انبار شد و دید که از سوراخ انباری جارویی بیرون آمده است. جارو را کشید. دم موش با جارو کنده شد.

پیرزن خنده ای کرد و گفت: «موش به سوراخ نمی رفت، جارو هم به دمش می بست.» «عیدت را اینجا کردی، نوروزت را جای دیگه کن» زود از این جا برو. موش دیگری هم به این جا آمد و به همین بلا گرفتار شد.

موش دُم بریده، راهش را گرفت و رفت. در بین راه بچه های کوچه او را دیدند و فریاد می زدند: موشک دم بریده، دمت کجا بریده؟

موش از خجالت پا به فرار گذاشت و دیگر آن طرف ها پیدایش نشد..


ستاره
Logo