تعبیر خواب زمستان سرد و برفی

دیدن زمستان در خواب با توجه به زمان خواب دیدن و احساس خوشایند یا نامطلوبی که در خواب وجود دارد متفاوت است. تعبیر خواب زمستان، تعبیر خواب بارش برف و پارو کردن برف، تعبیر خواب لباس زمستانی و خواب راه رفتن در زمستان را بخوانید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب زمستان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به خواب دیدن زمستان دو حالت دارد؛ یا به‌وقت است یا بی وقت. اگر در واقعیت زمستان باشد و شما نیز در خواب ببینید زمستان رسیده و برف آمده و هوا سرد شده تعبیر خاصی ندارد، اما اگر در تابستان و فصل گرما خواب زمستان . سرما و برف ببینید تعبیرهای متفاوتی دارد. در این مطلب تعبیر خواب زمستان را از جنبه های گوناگون بررسی می‌کنیم. برای آگاهی از تعبیر دیگر خواب‌ها نیز می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب زمستان

 

تعبیر خواب زمستان چیست؟

اگر در فصلی که هوا گرم است خواب زمستان دیدید تعبیر آن دو حالت دارد: یا در آن سرما در خواب احساس آزردگی می کنید یا نمی‌کنید.

 • اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما تاثیر بدی نمی‌گذارد، تعبیر آن بسیار خوب است؛ زیرا خواب شما خبر می‌دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می‌یابید و بدون گزند و آسیب زندگی را می‌گذرانید.

 • اما اگر احساس سرما کردید خوابتان می‌گوید در آینده گرند خواهید دید و در مقابل سختی‌ها وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید.

محمد ابن سیرین می‌نویسد: زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن مضرت می رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است.
«برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكی ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهی كه پيوسته در آنجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

تعبیر خواب زمستان به روایت ابراهیم کرمانی: زمستان را در وقت خود دیدن، چنانکه سرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود. برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيکی كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است كه بی‌وقت بود».

جابر مغربی می‌گوید: «ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف بيند»

امام صادق خواب زمستان و برف را اینگونه تعبیر می‌کند: ديدن برف به خواب بر شش وجه است؛

 • اول: رزق و روزی

 • دوم: زندگانی

 • سوم: مال بسيار و ارزانی نرخ‌ها

 • چهارم: لشگر بسيار

 • پنجم: بيماری

 • ششم: غم و اندوه

اگر بيند در تابستان برف جمع می‌كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند. اگر به زمستان جمع می‌كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

یوسف نبی (ع) در این باره می‌گوید: «ديدن برف عذاب و فتنه بود»

لوک اویتنهاو معتقد است: زمستان در خواب به معنی عروسی همراه با مشکلات خواهد بود. دیدن فصل زمستان در خواب، علامت آن است که در آینده ای دور به ثروتی دست خواهید یافت .

آنلی بیتون درباره خواب زمستان اعتقاد دارد:  تعبیر خواب دیدن فصل زمستان، داشتن ثروت در آینده ای دور است.

تعبیر خواب زمستان به روایت کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب زمستان: خطر ناخوشی شدید

 • یک زمستان خیلی سخت: خوشبختی

 • اگر یک کشاورز خواب یک زمستان خیلی سخت را ببیند: محصول بسیار خوبی را درو خواهد کرد .

 • ملوانان خواب زمستانی سخت ببینند: پول فراوان بدست خواهند آورد .

 • خواب اینکه هوای بد زمستان خساراتی وارد می‌کند: یکی از دشمنانتان خواهد مرد.

 • شما در طول زمستان بیمار هستید: حسادت بستگان به شما

 • خواب گذراندن یک زمستان خیلی سخت: یک هدیه دریافت خواهید کرد.

 • تعبیر اینکه یک زمستان راحت را می‌گذارنید: شانس

 

تفسیر راه رفتن در برف زمستانی در خواب

اگر دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می‌روید و مشت مشت برف بر می‌دارید بدون آنکه دست شما سرمای آن را حس کند خوب است و به این معنی است که به قدر برفی که بر می‌دارید سود می‌برید و نفعی عایدتان می‌شود.

 

تفسیر خواب پوشش و لباس در زمستان

اگر دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید تعبیرش خوب است، اما اگر در خواب زمستان دیدید و لباستان گرم نبود به این معنی است که احتمال زیان هست و باید مراقب خود باشید.

آیا می‌دانید تعبیر خواب سرما و داشتن احساس سردی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پارو کردن برف زمستان

پارو کردن و دور ریختن برف در خواب به معنای هزینه است. اگر در خواب دیدید راه خانه خود و جلوی اتاق را پارو می‌کنید و برف را کنار می‌زنید و راه را باز می کنید، یعنی مهمانی ناخوانده برای شما می‌آید.

 

تعبیر خواب زمستان

تعبیر خواب زمستان

 

تعبیر خواب برف زمستانی

اغلب معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده‌اند اما باید دید که خواب‌بیننده برف را چگونه و کجا ببيند؟ 

ابن سيرين می‌گوید: اگر در خواب ببينيد جايی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسيد، برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد، ولی اين خواب گويای بيم از غم و اندوهی است که نمی‌دانيد عامل آن چيست، اما وجود دارد و در روزهای آينده نيز با شما همراه خواهد بود.

اگر ببيند که در تابستان برف جمع می‌کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزی است که رايگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده می‌گويد که سودی از جايی نصيبش می‌گردد که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديد که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگی است. برای آگاهی از تفسیر کامل رویا به تعبیر خواب بارش برف در تابستان رجوع نمایید.

 

سخن آخر

خواب زمستان و سرما بسته به زمان و فصلی که این خواب را می‌بینید متفاوت است و بستگی به احساس شما در خواب دارد. شما می‌توانید تعبیر خواب اسکی کردن را نیز در ستاره بخوانید. همچنین می‌توانید در صورتی که تعبیر خواب خود را اینجا نیافتید در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» آن را بنویسید و در اسرع وقت منتظر دریافت تعبیر آن باشید. 


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo