تعبیر خواب برف (بوران و کولاک)

تعبیر خواب برف می‌تواند به احساسات ابراز نشده و عواطف سرد و منجمد بیننده خواب اشاره داشته باشد. دیدن برف در خواب شاید نشانه‌ای از حس تنهایی و غفلت صاحب خواب نیز باشد.

ستاره | سرویس سرگرمی – بر حسب واکنش احساسی شما، برف می‌تواند تصویری از سردی عاطفی یا سرد مزاجی، پاکی یا زیبایی باشد. وضعیت آب و هوایی که در رویا مشاهده می‌کنید، استعاره‌ای از وضعیت فکری شماست. هوای سرد و برفی می‌تواند اشاره به ذهنی سرد یا اندوهگین داشته باشد. ذهنی که حقایق زیادی را درک نکرده و ممکن است از او پنهان مانده باشد. خوانندگان گرامی برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها و رویاهای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب برف - دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب برف

به تعبیر معبرین غربی:

 • دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست. در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است. هم چنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد.

 • از جنبه منفی برف بازتاب تجربه پاکسازی شدید و سرد است. شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و … باشد. بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.

کارل کوستاو یونگ: 

 • دیدن برف در خوابتان بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. اگر برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می‌کنید. شما بر ترس‌ها و موانع خود غلبه می‌کنید. اگر شما در برف رانندگی می‌کنید، پس به این معنی است که نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می‌روید داشته باشید.

 • خواب دیدن اینکه شما چیزی در برف پیدا می‌کنید بیانگر این است که ظرفیت، توانایی و استعدادهای بکرتان را کشف می‌کنید و بدان دسترسی می‌یابید. شما استعداد و توانایی نهفته درون خودتان را کشف می‌کنید. ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.

 • دیدن دانه برف در خوابتان بیانگر خلوص و کمال است. بیانگر فردیت و یگانگی شماست.

ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود. 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن برف عذاب و فتنه بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بارش برف: سستی زود گذر

 • برف در کوهستان: قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید

 

برف نماد چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می‌بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در این حالت انسان غمگین می‌شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می‌بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بیند.

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید.

 

تعبیر خواب برف به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

 1. رزق و روزی

 2. زندگانی

 3. مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها

 4. لشگر بسیار

 5. بیماری

 6. غم و اندوه

اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.

اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

 

تعبیر خواب برف و کولاک

 آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

به تعبیر سایر معبرین غربی دیدن برف و کولاک در خواب نشانه آن است که در حال حاضر این احساس را دارید که همه چیز مشکل و غیر قابل حل است. اگر دیدید که طوفان به خطوط برق، خانه ها و درختان آسیب رساند، بازتابی از احساس شما در زندگی است. در کولاک ایستادن و به نوعی مقابله کردن با آن نیز به این معناست که شما سعی می کنید کنترل زندگی خود را به دست آورید تا روی عادات خود در زندگی متمرکز شوید.

 

تعبیر خواب برف و بوران

به تعبیر معبرین غربی دیدن برف و بوران در خواب نشانه‌ای از وجود اضطراب و آشوب در روابط اجتماعی شماست. جایی که ممکن است به خاطر یک اشتباه مورد سرزش قرار گیرید و هیچ کس دیگر آن تقصیر را گردن نگیرد. همچنین ممکن است شما شاهد سرزنش دیگران باشید که در این صورت از این معرکه پیروز بیرون می‌آیید.

 

تعبیر خواب برف و بهمن

به بیان برخی معبرین غربی مشاهده بهمن در خواب بیانگر آن است که به طور کامل درگیری کاری خواهید شد. مشاهده این خواب همچنین می تواند نشانگر دلسردی و ناامیدی در برابر اقداماتی باشد که موجب می شوند در زندگی آسیب پذیر باشید.

در واقع این رویا به شما گوشزد می‌کند که هنگام تغییر، احساسات شما بسیار آسیب پذیر خواهند بود. روش خود را در زندگی تغییر دهید و اطمینان پیدا کنید که با دیگران همانگونه رفتار می‌کنید که آن ها با شما رفتار می‌کنند.

تعبیر خواب برف بازی

آنلی بیتون:

 • اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.

 • اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.

کارل یونگ:

خواب دیدن اینکه در برف بازی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را برای شادی و آرامش بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما نیاز دارید از فرصت‌هایی که ایجاد می شود استفاده کنید و اگر نه این فرصت‌ها ناپدید خواهند شد.

به تعبیر معبرین دیگر، تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است. همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید.

 

تعبیر خواب برف آب شده

بیتون: اگر خواب ببینید برف‌ها آب می‌شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می‌گردد.

 

مطیعی تهرانی: اگر ببیند که در تابستان برف جمع می‌کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می‌گوید که سودی از جایی نصیب او می‌شود که انتظارش را ندارد.

 

تعبیر خواب برف در زمستان

منوچهر مطیعی: اگر در زمستان دیدید که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

 

تعبیر خواب آدم برفی

لوک اویتنهاو: آدم برفی: عشق ریاکارانه؛ احساسات

لیلا برایت: مشاهده‌ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‌تفاوت با دیگران خواهید داشت.

 

تعبیر خواب برف خوردن

آنلی بیتون می‌گوید: برف خوردن در خواب، نشانه آن است که به ایده آل‌های خود دست نخواهید یافت.

 

تعبیر خواب بارش برف در مکانی نامعلوم

مطیعی تهرانی می‌گوید: عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده‌اند و فقط این می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی‌دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب برف از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • هوای برفی: دوران بسیار خوش در آینده

 • زمین پوشیده از برف: خوشبختی

 • برف کثیف: ناکامی و کسالت

 به تعبیر تونی کریسپ:

هوای برفی می‌تواند به وضعیتی اشاره داشته باشد که دیگر توانایی رسیدن به مدارک و شواهد بیشتری را ندارید و احساس می‌کنید که بسیاری از پرسش‌های ذهنی شما بی جواب مانده است. این پرسش‌های بی جواب، ممکن است در شما نوعی ناامیدی ایجاد کرده باشد. ممکن است هم اکنون احساس کنید که باید دوره‌ای طولانی صبر کرده و از تلاش دست بکشید. 

سمبل برف پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که از پیدا کردن جواب سوال‌های خود ناامید نشوید. فضای به وجود آمده می‌تواند به دلیل دست کشیدن از تلاش به وجود آمده باشد. ممکن است راه‌های زیادی برای رسیدن به مدارک و منابع مناسب وجود داشته باشد که در حال حاضر از آن‌ها بی اطلاع باشید. این رویا از شما می‌خواهد تا از غرایز پنهان خود برای دوام آوردن و حرکت دوباره و رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

این خواب از شما می‌خواهد تا جسارت بیشتری به خرج داده و رسیدن به جواب پرسش‌های به وجود آمده را حق خود بدانید و به راحتی تسلیم نشوید. شما می‌توانید با استفاده از نیرو‌های درونی خود، در برابر شرایط موجود مقاومت کرده و به پیش بروید. ممکن است در این زمان احساس کنید که شرایط و دنیا به ضرر شماست و در حال متوقف کردن شما می‌باشند. به طور مثال فردی که احساس می‌کند در محیط شغلی، قربانی انسان‌های خودخواه و دروغ گو شده است و نمی‌تواند حقوق خود را به راحتی مطالبه کند. این رویا از شما می‌خواهد تا در مقابل این اشخاص سکوت نکرده و آن‌ها را به چالش بکشید. این حق شماست که درباره‌ی حقوق طبیعی خود با دیگران صحبت کنید و به این معنا نیست که به آن‌ها آسیبی برسانید. ممکن است دیگران متوجه سکوت شما نشده و در حال حاضر به آن بی توجه باشند. پس شاید زمان آن باشد که صحبت کنید.

هوای برفی می‌تواند به ذهنی ناامید اشاره داشته باشد. ذهنی که احساس می‌کند جست و جو درباره‌ی حقیقت زندگی، بی فایده شده است و دیگر قدرت و منابع لازم را در اختیار ندارد. این رویا به شما می‌گوید که تنها ممکن است برای مدتی دچار خستگی فکری شده باشید. ناراحتی درونی خود را شناخته و پرسش‌هایی که در طول روز به ذهنتان خطور می‌کند را سرکوب نکنید. اجازه دهید با این پرسش‌ها هدایت شده و به سمت منابع جدید بروید. انعطاف پذیری در این زمان می‌تواند شما را به مسیر‌های با ارزش‌تری هدایت کند.




219 نظر
 1. سلام خسته نباشید من خواب دیدم دارم توی حیاط مون روی نمیدونم مقوا بود یا پارچه نقاشی میکشیدم که وقتی برعکسش میکردی خیلی خوشگل میشد بعد همون لحظه شروع کرد به برف باریدن آسمونو که نگاه کردم دیدم بالا تر از ما هوا صافه خیلی پایین تر از هونجایی که ما بودیم اونجا هم صاف بود یعنی نور خورشید مشخص بود بعد اون برف روی نقاشیم ریخت خیلی خوشگل تر شد شاد بودم میگفتم این برف زودگذره داره رد میشه نگاه کن هوا صافه از پایین.
  (ما شمال زندگی میکنیم الانم شباش سرده با اینکه فصل بهاره، نمیدونم توی تعبیر خواب تاثیر داره یا نه)

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. نشانگر خلاقیت و نیاز به بیان خود است. این نقاشی، علامتی از ادراک های درونی تان است. حاکی از شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. نمایانگر صلح و آرامش معنوی است. نوعی پیشرف غیرمنتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. در مسیری درست پیش رفته اید.

 2. سلام من خواب دیدم تو بهار پشت پنجره خونه میام و میبینم که داره برف میاد دانه ها بزرگ برف رو میدیدم و به مادرم نشون دادم و گفتم دیدی برف دوست داشتی برف اومد . لطفا تعبیر بفرمایید ممنون.

  • سلام! خوابتان حاکی از امید، شروع تازه و کوشش خلاقانه است. علامت گرمی، نیرومندی و ثمردهی است. گویای نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. نمایانگر شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. بیانگر صلح و آرامش معنوی است.

 3. سلام، من خواب دیدم با شخصی که نمی دونم کی بود در کوه های برفی راه میرففتیم. آن شخص من را به یک چشمه آب گرم در میان کوه های برفی برد که از داخل زمین آب گرم و زلال می جوشید. یک سطل پر آب کرد و به من گفت دست بزن (آنجا من متوجه شدم چشمه آب گرم است). آب گرم بسیار مطلوب بود. بعد ما رفتیم در آن چشمه ای تنی کردیم. ممنون میشم تعبیر خواب بنده را بگویید.

  • سلام! خوابتان حاکی از مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. تعبیر دیگر: با برخی مانع ها غیر مستقیم کنار می آیید. رویکردی نامستقیم دارید. از سوی دیگر، یعنی در حال پیمایش در خود هستید. محدودیت های خویش را می دانید. گویای احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نشانگر خوشی، لذت احیاشده یا حساسیت افزایش یافته است. انفجار احساسات مثبت را تجربه می کنید. شاید وارد رابطه یا مرحله ای نو در یک رابطه می شوید. جنبه هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می کنید. ممکنست نشانه ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید.

   • مرسی از پاسختان. حقیقتش من تقریبا در ۶ ماه اخیر بسیار و بسیار خواب می بینم. از اینجا هم شروع شد که من خواب قیامت و صور اسرائیل را دیدم. آیا نیاز هست من به روان پزشک مراجعه کنم؟ چون بعضی از خواب هایم بسیار و بسیار رمزدار است! عمده خواب هایم حس ترس در خواب ندارم! بگذارید یکی دیگر از خواب هایم را بگویم. من در یک خواب روزه گرفته بودم و از وقتی که روزه گرفتم پاهایم گاهی اوقات کج می‌شد. رفتم دکتر، پیش منشی دکتر بودم و داشتم میگفتم مشکلم را به منشی خانم. یک بچه هی می آمد وسط صحبت من و منشی بازی می کرد. من به بچه گفتم بچه جان بحث جدی است، بغلش کردم کذاشتمش آن ور تر. بعد منشی گفت بیا بریم دکتر معاینه کند شما را. داشتیم می رفتیم اتاق دکتر که در طبقه پایین آن ساختمان بود. تا پایم را گذاشتم روی پله که پایین بیام پاهایم کج شد و به منشی گفتم نگاه کن تا می خوام بیام پایین پام کج میشه! منشی گفت بیا بریم پیش دکتر! دکتر با همسرش و دخترش داشتند می رفتن مهمانی! بعد در انی دیدم خود دکتر و خانواده‌ش رفتن در حمام (حمام جداگانه بود و حمام خانم ها آب گرم بود و بخار گرفته بود). رفتم در حمام دکتر و دیدم دکتر نیمه عریان است، گفتم دکتر آیا الان وقت مناسبی که مشکلم رو بگم بهم گفت: اره عزیزم بگو. من بهش گفتم مشکلم رو گفتم و بعد بلافاصله خودم گفتم پاهایم کج شده به خاطر روزه است، درسته گفت درسته دیگه نباید روزه می گرفتی. بعد که متوجه شدم مشکل را زدم بیرون. تا از جای دکتر زدم بیرون دیدم یه گرگ حمله کرد به یه روباه و تا گرگ مرا دید بعد حمله کرد به من. من فرار کردم به منزل دکتر و رفتم در خانه او! بعد دکتر گفت بیا بهش گوشت بدیم که بره! ( ما در راهروی ابتدایی خانه او بودیم و در باز بود گرگ بیرون و ما داخل ). دکتر گوشت را پرت کرد ولی خورد به سقف. من گوشت را دیدم و برداشتم از روی زمین و همان لحظه که خواستم پرت کنم بیرون دیدم گرگ دست یکی از دوستان قدیمم که البته الان دشمن شده ایم را گرفته و بعد من گوشت را پرت کردم بیرون خانه برای گرگ. حقیقتا، من اخیرا استرس بسیار و بسیار روم بوده و یک مشکل کاری خورده ام. ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید.

    • . من گوشت را دیدم و برداشتم از روی زمین و همان لحظه که خواستم پرت کنم بیرون دیدم گرگ دست یکی از دوستان قدیمم که البته الان دشمن شده ایم را گرفته و بعد من گوشت را پرت کردم بیرون خانه برای گرگ. حقیقتا، من اخیرا استرس بسیار و بسیار روم بوده و یک مشکل کاری خورده ام. ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید.

    • در ادامه: حاکی از مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید).

    • تا از جای دکتر زدم بیرون دیدم یه گرگ حمله کرد به یه روباه و تا گرگ مرا دید بعد حمله کرد به من. من فرار کردم به منزل دکتر و رفتم در خانه او! بعد دکتر گفت بیا بهش گوشت بدیم که بره! ( ما در راهروی ابتدایی خانه او بودیم و در باز بود گرگ بیرون و ما داخل ). دکتر گوشت را پرت کرد ولی خورد به سقف. من گوشت را دیدم و برداشتم از روی زمین و همان لحظه که خواستم پرت کنم بیرون دیدم گرگ دست یکی از دوستان قدیمم که البته الان دشمن شده ایم را گرفته و بعد من گوشت را پرت کردم بیرون خانه برای گرگ. حقیقتا، من اخیرا استرس بسیار و بسیار روم بوده و یک مشکل کاری خورده ام. ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید.

    • در ادامه: حاکی از وضعیت کنترل ناپذیر یا نیرویی همه جانبه در زندگی تان است. می تواند به یک وسواس، اعتیاد، رابطه ی متقابل یا توهین آمیز یا آنچه خارج از کنترل شماست اشاره کند. گویای بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید به شما می گوید لازمست بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی تان بنمایانید یا اینکه لازمست افکارتان را پنهان کنید و درباره ی موقعیتی، جداگانه عمل کنید. علامتی از کسی در زندگی تان است که حیله گر و آب زیر کاه است. تعبیر دیگر: نمایانگر دوره ی تنها شدن یا ایزوله شدن است. لازمست زمانی را بگذارید که درباره ی مسأله ای بیندیشید. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. نشانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و برداشتم از روی زمین» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

    • بعد که متوجه شدم مشکل را زدم بیرون. تا از جای دکتر زدم بیرون دیدم یه گرگ حمله کرد به یه روباه و تا گرگ مرا دید بعد حمله کرد به من. من فرار کردم به منزل دکتر و رفتم در خانه او! بعد دکتر گفت بیا بهش گوشت بدیم که بره! ( ما در راهروی ابتدایی خانه او بودیم و در باز بود گرگ بیرون و ما داخل ). دکتر گوشت را پرت کرد ولی خورد به سقف. من گوشت را دیدم و برداشتم از روی زمین و همان لحظه که خواستم پرت کنم بیرون دیدم گرگ دست یکی از دوستان قدیمم که البته الان دشمن شده ایم را گرفته و بعد من گوشت را پرت کردم بیرون خانه برای گرگ. حقیقتا، من اخیرا استرس بسیار و بسیار روم بوده و یک مشکل کاری خورده ام. ممنون می شوم اگر من را راهنمایی کنید.

    • در ادامه: حاکی از نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی تان است. ممکنست قادر یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی خواهید روی پای خود بایستید. تعبیر دیگر: ممکنست از نظر احساسی، آسیب پذیر باشید. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. گویای نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «تا از جای دکتر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

    • خواهش می کنم! یعنی تحت سطح بالایی از استرس هستید. ممکنست در یک موقعیت، احساس آسیب پذیری یا بی یاوری کنید. حاکی از احیای روح تان و پاکیزه کردن درون تان است. ممکنست راهی باشد که توجهتان را به آگاهی یا مسأله ای جلب می کند. آیا می کوشید خودتان را تنبیه کنید؟ آیا درباره ی چیزی، حس گناه می کنید؟ نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «تا پایم را گذاشتم روی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 4. سلام، من امروز خواب دیدم یک روز مانده به عیده،ومن رفتم بازار،همه جا برف باریده و زمین با برف پوشیده شده.توی مسیر که می رفتم ماهی های یخ زده بزرگی درمسیرافتاده بودند و هیچ کس با آن ها کاری نداشت(شهر ما کوهستانیه ودریا نداره)اما من تو خوابم وقتی که از پیاده رو می رفتم وماهی هارو میدیم،موج دریا رو هم میدیم و می گفتم که دریا این ماهی هارو انداخته.یه کم جلوتر رفتم همه جا خلوت بود و۴تا گرگ دیدم و چند بچه ۵ساله که به سمت گرگ می رفتند و من به آن ها گفتم که آن جا گرگ هست ولی آنها توجه چندانی نکردند.از خواب پریدم دوباره خواب دیدم که بعد از بازار اومدم خونه وظهره اما نمی دونستم چطور از دست گرگ ها فرار کردم.مامانم رفته خونه خالم وبه من هم تنهایی می خوام برم خونشون.هواآفتابی بود،صندل هامو پوشیدم و پیاده داشتم میرفتم یکم از خونمون دور شدم باران بارید ومن خیس شدم چون صندل پوشیده بودم پا و جوراب هایم هم خیس شدند اما من خوشحال شدم وبا خودم گفتم که خیلی وقت بود که دلم می خواست زیر بارون خیس بشم،ناگهان همه جاپوشیده از برف شد و من تعجب کردم من صندل پوشیده بودم و هوا سرد بود،به پشتم که نگاه کردم آن ۴گرگ رادیدم وخیلی ترسیدم چون با صندل ها نمی توانستم بدوم،به سختی یه کم جلو رفتم چند بچه ۲ساله دیدم و به آنها گفتم که به خانه تان برگردید آنجا گرگ هست خیلی می ترسیدم نمی دانستم چه کار کنم،ایستادم و دعا کردم و سوره ناس را می خواندم.

  • سلام! خوابتان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: حاکی از صرفه جویی است. نشانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. گویای پیشرفت ثابت و پیوسته تان و مسیر زندگی تان است. ممکنست جنبه ها و چشمه های تازه ای از زندگی را تجربه می کنید. اگر پیاده رو ترک خورده یا خراب شده است، بیانگر مانع های کوچک و موقتی است که شما را از رسیدن به مقصدتان نگه می دارند. شاید لازمست مسیرتان را تغییر دهید و در زندگی تان تغییر ایجاد کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «موج دریا رو» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • سلام،و من تعجب کردم من صندل پوشیده بودم و هوا سرد بود،به پشتم که نگاه کردم آن ۴گرگ رادیدم وخیلی ترسیدم چون با صندل ها نمی توانستم بدوم،به سختی یه کم جلو رفتم چند بچه ۲ساله دیدم و به آنها گفتم که به خانه تان برگردید آنجا گرگ هست خیلی می ترسیدم نمی دانستم چه کار کنم،ایستادم و دعا کردم و سوره ناس را می خواندم.

    • سلام! در ادامه: به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. گویای راحتی است. اطرافیان تان را درک می کنید. تعبیر دیگر: لازمست با دقت و آرام درباره ی افراد خاصی قدم بردارید. در جایی از زندگی تان، پیشرفت غیرمنتظره ای را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا از نظر احساسی، مهار شده اید و جلوی احساس تان گرفته شده است. می تواند بازتابی از احساسات تان درباره ی عاشق یا شخصی خاص باشد. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید.

   • و چند بچه ۵ساله که به سمت گرگ می رفتند و من به آن ها گفتم که آن جا گرگ هست ولی آنها توجه چندانی نکردند.از خواب پریدم دوباره خواب دیدم که بعد از بازار اومدم خونه وظهره اما نمی دونستم چطور از دست گرگ ها فرار کردم.مامانم رفته خونه خالم وبه من هم تنهایی می خوام برم خونشون.هواآفتابی بود،صندل هامو پوشیدم و پیاده داشتم میرفتم یکم از خونمون دور شدم باران بارید ومن خیس شدم چون صندل پوشیده بودم پا و جوراب هایم هم خیس شدند اما من خوشحال شدم وبا خودم گفتم که خیلی وقت بود که دلم می خواست زیر بارون خیس بشم،ناگهان همه جاپوشیده از برف شد و من تعجب کردم من صندل پوشیده بودم و هوا سرد بود،به پشتم که نگاه کردم آن ۴گرگ رادیدم وخیلی ترسیدم چون با صندل ها نمی توانستم بدوم،به سختی یه کم جلو رفتم چند بچه ۲ساله دیدم و به آنها گفتم که به خانه تان برگردید آنجا گرگ هست خیلی می ترسیدم نمی دانستم چه کار کنم،ایستادم و دعا کردم و سوره ناس را می خواندم.

    • سلام، و چند بچه ۵ساله که به سمت گرگ می رفتند و من به آن ها گفتم که آن جا گرگ هست ولی آنها توجه چندانی نکردند.از خواب پریدم دوباره خواب دیدم که بعد از بازار اومدم خونه وظهره اما نمی دونستم چطور از دست گرگ ها فرار کردم.مامانم رفته خونه خالم وبه من هم تنهایی می خوام برم خونشون.هواآفتابی بود،صندل هامو پوشیدم و پیاده داشتم میرفتم یکم از خونمون دور شدم باران بارید ومن خیس شدم چون صندل پوشیده بودم پا و جوراب هایم هم خیس شدند اما من خوشحال شدم وبا خودم گفتم که خیلی وقت بود که دلم می خواست زیر بارون خیس بشم،ناگهان همه جاپوشیده از برف شد و من تعجب کردم من صندل پوشیده بودم و هوا سرد بود،به پشتم که نگاه کردم آن ۴گرگ رادیدم وخیلی ترسیدم چون با صندل ها نمی توانستم بدوم،به سختی یه کم جلو رفتم چند بچه ۲ساله دیدم و به آنها گفتم که به خانه تان برگردید آنجا گرگ هست خیلی می ترسیدم نمی دانستم چه کار کنم،ایستادم و دعا کردم و سوره ناس را می خواندم.

    • سلام! در ادامه: گویای جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچگانه تان است. ممکنست به حالت بچگانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. می کوشید تمایلات سرکوب شده و امیدهای به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال تان باشد. بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر صرفه جویی است. علامتی از شفافیت یا خوشایندی است. چیزها را روشن و شفاف می بینید. نشانگر راحتی است. اطرافیان تان را درک می کنید. تعبیر دیگر: لازمست با دقت و آرام درباره ی افراد خاصی قدم بردارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پیاده داشتم میرفتم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

    • در ادامه: بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: حاکی از صرفه جویی است. علامتی از شفافیت یا خوشایندی است. چیزها را روشن و شفاف می بینید. گویای راحتی است. اطرافیان تان را درک می کنید. تعبیر دیگر: لازمست با دقت و آرام درباره ی افراد خاصی قدم بردارید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. نمایانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله هایتان است. نشانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من تعجب» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • موج دریا رو هم میدیم و می گفتم که دریا این ماهی هارو انداخته.یه کم جلوتر رفتم همه جا خلوت بود و۴تا گرگ دیدم و چند بچه ۵ساله که به سمت گرگ می رفتند و من به آن ها گفتم که آن جا گرگ هست ولی آنها توجه چندانی نکردند.از خواب پریدم دوباره خواب دیدم که بعد از بازار اومدم خونه وظهره اما نمی دونستم چطور از دست گرگ ها فرار کردم.مامانم رفته خونه خالم وبه من هم تنهایی می خوام برم خونشون.هواآفتابی بود،صندل هامو پوشیدم و پیاده داشتم میرفتم یکم از خونمون دور شدم باران بارید ومن خیس شدم چون صندل پوشیده بودم پا و جوراب هایم هم خیس شدند اما من خوشحال شدم وبا خودم گفتم که خیلی وقت بود که دلم می خواست زیر بارون خیس بشم،ناگهان همه جاپوشیده از برف شد و من تعجب کردم من صندل پوشیده بودم و هوا سرد بود،به پشتم که نگاه کردم آن ۴گرگ رادیدم وخیلی ترسیدم چون با صندل ها نمی توانستم بدوم،به سختی یه کم جلو رفتم چند بچه ۲ساله دیدم و به آنها گفتم که به خانه تان برگردید آنجا گرگ هست خیلی می ترسیدم نمی دانستم چه کار کنم،ایستادم و دعا کردم و سوره ناس را می خواندم.

    • در ادامه: حاکی از خطایی مهلک درباره ی تصمیمی مهم است. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. علامتی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، خودباوری و غرور است. قادرید در بالا-پایین های مختلف اجتماعی، آرامش تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی، منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، نشانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکنست بازتابی از موقعیتی کنترل ناپذیر یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل تان اشاره دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و چند بچه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام خسته نباشید .
  من دیشب خواب دیدم برف کمی اومده بود و روی گلای خونم نشسته بود و همه خراب شده بودن و یخ زده بودن
  میشه تعبیرش و بهم بگید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی یک جریان ایده و فکری ندارید. هیچ پیشرفتی در زندگی تان نمی بینید. تعبیر دیگر: ریسک هایی می کنید که نباید بکنید. حاکی از مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید.

 6. سلام خسته نباشید

  من دیشب خواب دیدم که هوا سرد بود برف بشدت میبارید اما همه برفها پس از نشستن بر زمین به سرعت آب میشدند و ناگهان ب جای برف باران بارید و در نهایت همه برف ها هم آب شدند و آب زیادی خیابان را در بر گرفت…

  ممنون میشم تعبیرشو توضیح بدین

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. احساساتی که سرکوب کرده اید را تأیید و آزاد می کنید. بر ترس ها و مانع هایتان غلبه می کنید. نمایانگر شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. نمایانگر صلح و آرامش معنوی است. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. در جایی از زندگی تان، پیشرفت غیرمنتظره ای را تجربه می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا از نظر احساسی، مهار شده اید و جلوی احساس تان گرفته شده است. می تواند بازتابی از احساسات تان درباره ی عاشق یا شخصی خاص باشد.

 7. سلام خسته نباشید خواب دیدم که جلوی در خانه ی خودمون تا تقریبا چند متر جلوترش فقط برف باریده بود و زمین سفید بود و بازهم برف میبارید و ادمای خیلی زیادی اونجا ایستاده بودند که هم اشنا بودند وهم غریبه و دانه های برف درشت و دراز بودند و من اصلا احساس سرما نمیکردم و یک پالتویی که بچگی داشتم را پوشیده بودم و روی برف راه میرفتم و همش لیز میخوردم و کنترل میکردم زمین نخورم اما چندباری ام زمین خوردم و سخت بلند شدم ولی خیلی خوشحال بودم و میگفتم فقط دم خونه ی ما برف اومده و انگار جاهای دیگه بارون بود ممنون میشم تعببر کنید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی خودتان را از آسیب های زندگی حفظ می کنید و پناه می گیرید. شما مثلا یک دیوار را دور خود کشیده اید. نمایانگر شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. نمایانگر صلح و آرامش معنوی است. تعبیر دیگر: نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید.

 8. سلام. من دیشب خواب دیدم که فکر کنم در کوچه مان بود زمین یخ زده بود و اطراف برف انباشته شده بود. من بر روی زمین یخ زده نشسته بودم و در حال سر خوردن بودم. می دونم خوابم عجیبه اما ممنون میشم پاسخ بدید.

  • سلام! خوابتان به معنای از دست دادن کنترل است. یک جریان ایده و فکری ندارید. هیچ پیشرفتی در زندگی تان نمی بینید. تعبیر دیگر: ریسک هایی می کنید که نباید بکنید. نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید.

 9. سلام اوقاتتون خوش

  خواب دیدم محل کارم هستم ودارم از پنجره بارونو نگاه میکنم که یهو بارون تبدیل میشه به دونه های برف ریز و کم کم دونه برفا درشت تر میشه از خوشحالی همکارمو صدا میزنم بهش میگم داره برف میاد نگاه که میکنم میبینم برف دیگه خیلی درشت و شدید شده و پنجره کناریو یکم پوشونده

  ممنون میشم تعبیرشو لطف کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر ایده ها و بینش روحی است که در شما ایجاد می شوند. ممکنست علامتی از شانس و عشق باشد. گویای شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. نمایانگر صلح و آرامش معنوی است. درباره ی پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست.

 10. با سلام. خواب دیدم که برروی خیایان برف باریده و عده ای هم درحال بازی کردن برروی ان هستن؟ تعبیرش چیه؟ ممنونم

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید.

1 2 3 11

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور