تعبیر خواب کنگر – دیدن کنگر در خواب چه تعبیری دارد؟

کنگر نوعی گیاه خوراکی است که دیدن آن در خواب به طور کلی بد یمن است و نشان از غم دارد. با ما همراه شوید و تعبیر خواب کنگر را به طور کامل بخوانید.
تعبیر خواب کنگر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کنگر گیاهی است خودرو با برگ‌های خاردار و ساقه‌های ضخیم که شبیه به کرفس است. به طور کلی دیدن کنگر در خواب، خوب نیست و خبر از غم دارد. اما گاهی ممکن است دیدن یک خوراکی در خواب سمبل نیاز روانی شما به دریافت آن خوراک باشد یا با توجه به موقعیت معانی دیگری داشته باشد. در ادامه تعبیر خواب کنگر را با توجه به شرایط موجود در خواب فرد براساس دیدگاه معبرین مختلف بررسی خواهیم کرد؛ پس با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب کنگر

 

تعبیر خواب کنگر

به طور کلی کنگر در خواب به مال دزدی تعبیر شده است. اگر در خواب این گیاه با خار و تیغ باشد سمبل درد و گناه محسوب می‌شود. یعنی در خواب وضعیتی را نشان می‌دهد که هم دشوار و هم دلپذیر است.

به روایت منوچهر تهرانی:
کنگر یک گیاه بیابانی و وحشی است که از کوه جمع می‌کنند. کنگر در خواب‌های ما به مال حرام و به زبان گویاتر به مال دزدی تعبیر شده است. نه آن چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد، بلکه مالی است که قطعا حرام است، اما کسی نمی‌داند صاحبش کیست. روی هم رفته کنگر در خواب خوب نیست مخصوصا اگر تیغ‌های آن را حس کنید و ببینید.

به روایت آنلی بیتون:
دیدن این گیاه به خصوص با خار و تیغ در خواب نشانه آن است که مصیبت و بدبختی راه پیشرفت را می‌بندد؛ و یا نشانه آن است که دشمنان پنهانی می‌کوشند که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید.

 

تعبیر خواب کنگر

 

تعبیر خواب کنگر خوردن

اگر کسی در خواب کنگر داشت و آن را خورد، نیکو نیست و اگر از خوردن آن امتناع کرد، تعبیرش خوب است.

محمد ابن سیرین می‌گوید:
اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد، دلیل که غمگین شود. اگر نخورد، غم نباشد.

 

تعبیر خواب خورشت کنگر

اگر در خواب ببینید خورش کنگر می‌خورید یعنی قرار است اتفاق ناگواری بیفتد که سبب غمگین شدن شما می‌شود.

 

تعبیر خواب پاک کردن کنگر

اگر ببینید که کنگر پاک می‌کنید مالی به دست می‌آورید که مال حلال و پاکی نیست، اما بیهوده می‌کوشید آن را تطهیر کنید.

 

تعبیر خواب دور ریختن کنگر

اگر در خواب ببینید که کنگر‌هایی را که دارید دور می‌ریزید به این شکل تعبیر می‌شود که همه موانع را پشت سر می‌گذارید و به یک زندگی راحت می‌رسید.

 

تعبیر خواب کنگر سبز

رنگ سبز با مفاهیمی مثل خردمند بودن و یا مطلع بودن مرتبط است. در واقع خواب کنگر سبز به این معناست که مهارت‌ها و دانش شما زیر سوال خواهد رفت و شما در تلاش خواهید بود که از این لحاظ خودتان را به دیگران اثبات کنید.

 

تعبیر خواب گل گیاه کنگر

اگر در خواب ببینید که این گیاه درحال گل دادن است سمبل رسیدن یک خبر خوب به شماست.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب گُل دادن یک گیاه به خواب شش وجه بود: اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردی دون همت. چهارم: کنیزک. پنجم: غلام. ششم: نامه.

 

تعبیر خواب گل گیاه کنگر

 

دیدن کنگر در خواب زن باردار

از گذشتگان این موضوع به ارث رسیده است که اگر زن باردار در خواب خود کنگر ببینید تعبیری مشابه با تعبیر خواب بادمجان دارد و به این معنی است که قرار است صاحب فرزند پسر شود.

 

حرف پایانی

همانطور که خواندید بر اساس نظر معبران، تعبیر خواب کنگر مفاهیم منفی و به معنی غم است؛ بنابراین با دیدن خواب این گیاه باید احتیاط را پیش بگیرید و بسیار مراقب باشید. شما تا به حال خواب کنگر دیده‌اید؟ می‌توانید خواب ها، نظرات و تجربیات خود را با ما و دیگر همراهان ستاره به اشتراک بگذارید.

در آخر پیشنهاد می‌کنیم اگر در خواب خود گل دیده اید تعبیر خواب گل معنی دیدن گل در خواب چیست را نیز در ستاره بخوانید


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo