نمونه دادخواست طلاق توسط زوجه و نحوه نگارش و مراحل آن

برای آشنایی با نمونه دادخواست طلاق و نخوه نگارش آن، همچنین دلایل محکمه پسندی که موجبات طلاق زوجه (زن) از شوهر را فراهم می‌کند این مطلب را دنبال کنید.

ستاره | سرویس عمومی – طبق قوانین ایران حق طلاق به زوج (شوهر) تعلق دارد. اما در صورتی که ادامه زندگی برای زوجه بر طبق موارد ذکر شده در قانون و دلایل محکمه پسند، غیرممکن باشد، با نوشتن نمونه دادخواست طلاق توسط زوجه و روند مراحل، حتی بدون رضایت مرد، دادگاه حکم به طلاق را صادر می‌کند. در ادامه پس از آوردن نمونه دادخواست طلاق و نحوه نگارش دادخواست، به بیان این دلایل محکمه پسند می‌پردازیم.

 

نمونه دادخواست طلاق

نمونه دادخواست طلاق

ابتدا نمونه ای  از دادخواست طلاق برای تفهیم بهتر شیوه نگارش آورده می شود.

نمونه دادخواست طلاق

 

چگونگی نگارش نمونه دادخواست طلاق و مراحل آن

اقامه تمامی دعوی در واقع با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد.

اقامه ی دعوی با خواسته ی صدور گواهی عدم سازش «طلاق» نیز با تقدیم نمونه دادخواست طلاق شروع می‌شود.

شرایط دادخواست طلاق و ضمانت اجرای آن

علاوه بر ضرورت تنظیم دادخواست بر برگه های چاپی مخصوص، لزوم به زبان فارسی بودن آن و امضای دادخواست، شرایط دیگر که ضمانت عدم اجرای آنها رد فوری و توقیف است را شرح می‌دهیم.

  • خواهان باید در دادخواست به طور کامل معرفی شود. پس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حدالامکان شغل او باید در دادخواست نوشته شود. طبق تبصره بند 1 ماده51  ق.آ.د.م «در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
  • تعیین خوانده در دادخواست یکی از مهم ترین امور در تنظیم دادخواست است. علاوه بر ذکر نام خوانده و شغلش، نوشتن اقامتگاه او در دادخواست الزامی است، اما چنانچه خواهان از اقامتگاه خوانده آگاه نباشد؛ می‌تواند مراتب را به دفتر دادگاه اعلام دارد و در این صورت دادخواست با هزینۀ خواهان، از طریق روزنامه ابلاغ می‌شود. در حقیقت، خوانده ممکن است پیش از اقامۀ دعوا نشانی خود را تغییر دهد& به گونه ای که شناسایی آن برای خواهان میسر نباشد و حتی ممکن است پیش از اقامۀ دعوا نیز خواهان نشانی خوانده را نداند. در هر صورت قانونگذار این امر را مانع جریان رسیدگی نمی‌داند.
  • تعیین خواسته در دادخواست برای طلاق با عنوان «صدور گواهی عدم امکان سازش» مطرح می شود.

نکته: علاوه بر این عنوان، ذکر خواسته های مالی از جمله مهریه و نفقه نیز در این بخش ضروری است.

پس از این باید در دادخواست دلایل و منضمات از جمله عقدنامه، شهادت شهود و… برای طلاق ذکر شوند.

 

نمونه دادخواست طلاق

 

موجبات طلاق به درخواست زوجه

عسر و حرج به عنوان مهم‌ترین دلیل محکمه پسند برای اقامه‌ی خواسته‌ی طلاق مطرح می‌شود. از آنجا که در قوانین ایران حق طلاق متعلق به مرد است، زن برای رسیدن به طلاق باید دلیل محکمه پسند ارائه کند. قانون مدنی در دو ماده‌ی ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به در خواست زن مقرر داشته است که به شرح آن می‌پردازیم:

الف) خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه

طبق ماده 1129 قانون مدنی «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم شرع رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد.

سوال: آیا مقصود از نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است، فقط نفقه ی آینده است یا نفقه ی گذشته را هم شامل می‌شود؟
پاسخ: برخی نفقه را شامل نفقه ی گذشته هم میدانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می‌کنند. آراء قضایی در این مسئله متفاوت است. لیکن هیئت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای اصراری، نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کرده است.

ب) عسر و حرج

ماده 1130 قانون مدنی بیان می‌کند: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2. اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
  1. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  2. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  3. ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی دیگر ی که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر ننماید.

ج) غیبت شوهر بیش از چهار سال

برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق غیابی کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».
با توجه به ماده‌ ۱۰۳۲ باید گفت دادگاه هنگامی می‌تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله‌ی یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند؛ بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی‌تواند  حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند. برای اطلاع بیشتر از این موضوع، مطالعه مقاله شرایط طلاق غیابی را به شما پیشنهاد می‌کنیم

 

نکات پایانی

در پایان ماده ۱۱۳۰، قانون‌گذار ذکر می‌کند: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج  زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
این بدین معناست که موارد ذکر شده در خصوص عسر و حرج زن در قانون حصری نیستند و در صورت وجود دیگر دلایل که به تشخیص دادگاه ادامه‌ی زندگی برای زن مشقت بار باشد دادگاه حکم به طلاق صادر می‌کند.

شما می‌توانید بخوانید چرا حق طلاق زن در اسلام در دست مردان است؟ و نظرات و پرسش های خود را با ما و سایر خوانندگان ستاره در میان بگذارید.

طبقه بندی:


ستاره
Logo