تعبیر خواب جواهرات | معنی دیدن جواهرات در خواب چیست؟

با تعبیر خواب جواهرات، تعبیر خواب جواهرات بدلی، تعبیر خواب خرید و فروش جواهرات، تعبیر خواب گم کردن و از دست دادن جواهرات و تعبیر خواب خروج جواهرات از بدن همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جواهرات
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – استفاده از جواهرات در ابتدا جنبه زیبایی و درخشندگی داشته، اما امروزه علاوه بر این مفهوم ارزش این اجسام نیز بسیار پر رنگ شده است. به طور کلی جواهرات شامل گردنبند، دستبند، انگشتر، النگو، پابند و … می‌شود که هر کدام جداگانه تعبیر خود را داشته، اما در این مطلب حالت کلی جواهرات مد نظر است. تعبیرگران اسلامی دیدن جواهرات در خواب را به زن تفسیر کرده‌اند و هر گونه تغییرات روی آن را وابسته با زنان می‌دانند. با مجموعه‌ای از تعبیر خواب جواهرات همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب جواهرات

تعبیر خواب جواهرات

 

تعبیر خواب جواهرات

ابن سیرین: تعبیر خواب جواهرات، زنی ثروتمند و زیبا است.

امام صادق (ع): تعبیرهای جواهر عبارتند از:

 • مال و اموال
 • علم مشهور
 • فرزند معروف
 • چیزی گرانبها
 • زنی زیبا
 • سخنی مفید
 • خیر و برکت
 • کاری نیک و خوب.

معبرین غربی:

 • فردی که چنین خوابی می‌بیند به سادگی می‌خواهد در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد و اشتباهات خود را پنهان کند. با این حال، تمایل دارد که شرایط و موقعیت خوب‌اش توسط دیگران حس و دیده شود. او واقعا نمی‌تواند از همدردی صادقانه دیگران برخوردار باشد.
 • از دیدگاه معنوی جواهرات در خواب، نمادی از احترام و احساس مثبت نسبت به خود است. این خواب همچنین می‌تواند رفتار شرافتمندانه و بزرگ‌منشی را نشان دهد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:
تعبیر خواب جواهرات به شرح زیر است:

شاید نمایانگر کسی که قطعه‌ای جواهر را به شما داده باشد، عشقی که دریافت و یا بخشیده شده است، چیزی ارزشمند در کیفیت زندگی ما مانند چیزی که در تجربه‌ای سخت آموخته‌ایم و باید برای آن ارزش قائل باشیم، شرافت یا عزت نفس یک زن. اگر جواهر تاریخچه خاصی دارد مثلا میراثی خانوادگی بوده است یا نخستین قطعه جواهری بوده که فرد از همسرش گرفته است. تصویر آن در رویا نمایانگر سنت‌های خانوادگی همسر و غیره است.

آنلی بیتون:

 • دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌های فراوان است.
 • استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب خریدن و فروش جواهرات

ابن سیرین: اگر ببینی گوهر و مرواریدی که برای خودت می‌باشد را می‌فروشی، عالم و دیندار هستی و با همه به خوبی و احسان رفتار خواهی کرد یا اگر دیندار نیستی تعبیرش این است که صاحب خدمتکارانی خواهی شد و به اندازه ارزش آن گوهر، به مال و اموال خواهی رسید.

بنر-هومکا-ستاره

امام صادق (ع): تعبیر جواهرفروش شخصی دیندار و عالم می‌باشد.‌‌‌‌‌ اگر درستکار و عفیف و پاکدامن باشی و در خواب ببینی گوهرهایی را به فروش می‌رسانی، علم و دین و ایمان به دست می‌آوری.

لوک اویتنهاو: خریدن جواهرات: بدبختی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهری می‌خرید، علامت آن است که در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

تعبیر خواب هدیه دادن و هدیه گرفتن جواهر

لوک اویتنهاو:

کادو گرفتن آن: اطراف شما پر از آدم‌های خائن است

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید به کسی جواهر می‌دهید، نشانه آن است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
 • اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر می‌گیرد، علامت آن است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب جواهرات بدلی

معبرین غربی:

جواهرات در خواب اغلب نمادی از احساساتی است که فرد بیننده‌ی خواب نسبت به خود دارد. مهم است که جواهرات ارزشمند هستند یا نه، آیا بدلی هستن یا اصل؟ اصل یا بدلی و گران‌قیمت یا ارزان بودن جواهرات کمک‌مان می‌کند تا در مورد عزت نفس فردی که خواب را دیده یا این‌که او چگونه از سوی دیگران ارزیابی می‌شود، ‌به نتایجی برسیم.

 

تعبیر خواب جواهرات ارث

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است، علامت آن است که در زندگی به‌موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب داشتن یا از دست دادن جواهرات

ابن سیرین: اگر ببینی جواهری داری، با زنی ثروتمند و زیبا ازدواج می‌کنی، ولی اگر ببینی جواهر خود را از دست داده‌ای،  زن خود را طلاق می‌دهی.

جابر مغربی: اگر ببینی با غواصی کردن از دریا گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی عالم و دانا می‌شوی و از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی جواهر سفید داری، صاحب فرزندی می‌شوی.
 • اگر ببینی رضوان از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد، صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد.
 • اگر ببینی زیورآلات آراسته و زیبایی از جواهرات بر تن خودت داری، به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون:

 • اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه آن است که مردی او را با تملق و دروغ فریب می‌دهد.
 • پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.

 

تعبیر خواب خروج جواهر از بدن

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی پهلوی تو سوراخ شده و از آن جواهر و گوهر بیرون افتاده است، صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.
 • اگر ببینی از قلب خودت گوهری بیرون آورده‌ای، نمازهای واجب را ترک می‌کنی.
 • اگر ببینی از قلب تو گوهری وارد دهانت شده است و تو هم آن را از دهانت بیرون انداخته‌ای، کافر می‌شوی.
 • ولی اگر ببینی آن گوهر را دوباره برداشتی و در دهان گذاشتی و بلعیدی و قورت دادی، دوباره مسلمان خواهی شد.

جابر مغربی:  اگر ببینی ازسوراخ «آلت مردی» تو مروارید یا گوهر بیرون می‌آید، صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد.

امام صادق (ع): اگر ببینی از«فرج» تو مروارید و گوهر بیرون آمده است، فرزند تو عالم و پرهیزکار می‌شود.

 

تعبیر خواب دستبند و انگشتر جواهر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه آن است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

لوک اویتنهاو: جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد.

 

سخن آخر

خوانندگان گرامی چنانچه جواهرات در محوریت رویایشان قرار گرفت می‌توانند از نمادها و تعابیر ذکر شده استفاده کنند. دانستن تفاسیری همچون تعبیر خواب طلا، تعبیر خواب دستبند، تعبیر خواب گوشواره و … می‌تواند در جهت رمزگشایی رویا (تعبیر خواب جواهرات) بسیار تاثیر گذار باشد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo