کارمزد معاملات در بورس، فرابورس، بورس ‌کالا، بورس انرژی و آتی

کارمزد معاملات در بورس و فرابورس و بورس کالا و بورس انرژی و آتی و سلف، از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود. مبلغ و سقف آن در این مطلب ارائه شده است.

کارمزد معاملات در بورس، فرابورس، بورس ‌کالا، بورس انرژی و آتی


ستاره |
سرویس علوم –
برای خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران، بایستی کارمزد معاملات از سوی معامله گر پرداخت شود که شامل درصد کارگزار، شرکت سپرده گذاری و کسر مالیات است. در مجموع، به ازای هر خرید و فروش، ۱.۵ درصد از معامله کسر می‌شود. جزییات بیشتر را در ادامه مطلب بخوانید.


در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست زیر، به موضوع دلخواه خود برسید.


چرا باید کارمزد پرداخت کنیم؟

علت اصلی پرداخت کارمزد در خرید و فروش سهام این است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون کارگزار، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند و بایستی از طریق کارگزار و در چارچوب سازمان بورس، این کار انجام شود. لذا هم کارگزاری بورس مجوزدار و هم سازمان بورس، کارمزدی بابت ارائه خدمات به سهامداران، دریافت می‌کنند و بخشی از این کارمزد، به حساب اداره مالیاتی می‌رود. 

در خرید سهام در بازار بورس، نیم درصد بها (ثمن) معامله، بابت خرید سهام از خریدار کسر می‌شود. یعنی به ازای هر ۱ میلیون تومان، باید ۵  هزار تومن، کارمزد پرداخت شود. به ازای هر فروش سهام، باید ۱ درصد از مبلغ فروش، به عنوان کارمزد پرداخت شود. یعنی به ازای هر ۱ میلیون تومان سهامی که می‌فروشیم، ۱۰ هزار تومان آن کسر، و مابقی در حساب شما در کارگزاری، واریز می‌شود که ظرف ۳ روز، قابل نقد شدن است.


کارمزد نیم درصد بین شرکت بورس، شرکت سپرده گذاری، سازمان بورس، شرکت فناوری بورس و شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود.


بیشتر بدانید: حداقل سرمایه برای ورود به بازار بورس ایران


کارمزد معاملات بورس انرژی

 • شرکت بورس انرژی: خرید: ۰.۰۴ / فرش: ۰.۰۴ (سقف کارمزد خرید: ۳۰۰ میلیون ریال / سقف کارمزد فروش: ۱۰۰ میلیون ریال)
 • شرکت سپرده گذاری مرکزی: خرید: ۰.۰۲۵ / فروش: ۰.۰۲۵ (سقف کارمزد خرید: ۱۰۰ میلیون ریال / سقف  کارمزد فروش: ۱۰۰ میلیون ریال)
 • شرکت مدیریت فناوری: خرید: ۰.۰۱۵ / فروش: ۰.۰۱۵ /  (سقف کارمزد خرید:  ۱۰۰ میلیون ریال/  سقف کارمزد فروش: ۱۰۰ میلیون ریال)
 • سازمان بورس اوراق بهادار: خرید:  ۰.۰۳۲ / فروش: ۰.۰۴۸ /  (سقف کارمزد خرید:  ۸۰ میلیون ریال / سقف کارمزد فروش: ۱۲۰  میلیون ریال)
 • کارمزد کارگزاری در بورس انرژی: خرید: ۰.۱۵  / فروش: ۰.۱۵ / (سقف کارمزد خرید: ۳۰۰ میلیون ریال / سقف کارمزد فروش: ۱۰۰ میلیون ریال)

جمع کارمزدها در بورس انرژی: برای خرید:  ۰.۲۶۲ / فروش: ۰.۲۷۸ / سقف  کارمزد خرید: ۸۸۰ میلیون ریال /  سقف کارمزد فروش: ۵۲۰ میلیون ریال

 

کارمزد معاملات سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی

 • کارمزد کارگزاران: خرید: ۰.۰۰۰۶۳ / فروش:  ۰.۰۰۰۶۳ /  جمع: ۰.۰۰۱۲۶ 
 • کارمزد بورس: خرید: ۰.۰۰۰۰۹۶ / فروش: ۰.۰۰۰۱۴۴ / جمع: ۰.۰۰۰۲۴
 • کارمزد تسویه و تحویل در اتاق پایاپای: ۰.۰۰۰۶ / فروش: ۰.۰۰۰۶ / جمع: ۰.۰۰۱۲

جمع کارمزد معاملات سلف موازی: خرید: ۰.۰۰۱۳۲۶ / فروش: ۰.۰۰۱۳۷۴ / جمع: ۰.۰۰۲۷

 

کارمزد معاملات در صندوق های مختلط و درآمد ثابت

کارمزد معاملات در صندوق در سهام

 • کارمزد کارگزاری (صندوق در سهام): خرید: ۰.۰۰۳۸ / فروش: ۰.۰۰۳۸ . حمع: ۰.۰۰۷۶
 • کارمزد فرابورس (صندوق در سهام): خرید: ۰.۰۰۰۳۲ / فروش: ۰.۰۰۳۲ جمع: ۰.۰۰۰۶۴
 • کارمزد شرکت سپرده گذاری: خرید: ۰.۰۰۰۱۲ / فروش: ۰.۰۰۱۸ جمع: ۰.۰۰۰۳
 • کارمزد مدیریت فناوری: خرید: ۰.۰۰۰۱ / فروش: ۰.۰۰۰۱۵ / جمع: ۰.۰۰۰۲۵
 • حق نظارت سازمان بورس: خرید: ۰.۰۰۰۳ / فروش: ۰.۰۰۰۳ درصد / جمع: ۰.۰۰۰۵

در صندوق مختلط

 • کارمزد کارگزاری: خرید: ۰.۰۰۲ / فروش: ۰.۰۰۲ / جمع: ۰.۰۰۴
 • کارمزد فرابورس: خرید: ۰.۰۰۰۱۶ / فروش: ۰.۰۰۰۲۴ / جمع: ۰.۰۰۰۴
 • کارمزد سپرده گذاری: ۰.۰۰۰۶ / فروش: ۰.۰۰۰۰۹ / جمع: ۰.۰۰۰۱۵
 • کارمزد مدیریت فناوری: خرید: ۰.۰۰۰۵ / فروش: ۰.۰۰۰۰۷۵ / جمع: ۰.۰۰۰۱۲۵
 • حق نظارت سازمان: خرید: ۰.۰۰۰۱۶ / فروش: ۰.۰۰۰۲۴ / جمع: ۰.۰۰۰۴

در صندوق درآمد ثابت

 • کارمزد کارگزاری: خرید: ۰.۰۰۶ / فروش: ۰.۰۰۰۶ / جمع: ۰.۰۰۱۲
 • کارمزد شرکت بورس/فرابورس: خرید: ۰.۰۰۰۱ / فروش:  ۰.۰۰۱ / جمع: ۰.۰۰۰۲
 • کارمزد شرکت سپرده گذاری:  خرید: ۰.۰۰۰۰۱۵ / فروش: ۰.۰۰۰۰۱۵ / جمع: ۰.۰۰۰۰۳
 • کارمزد مدیریت فناوری: خرید: ۰.۰۰۰۰۱ / فروش: ۰.۰۰۰۰۱ / جمع:  ۰.۰۰۰۰۲
 • کارمزد حق نظارت سازمان: خرید: ۰.۰۰۰۰۲۵ / فروش: ۰.۰۰۰۰۲۵ / جمع: ۰.۰۰۰۰۵

 

کارمزد معاملات در سهام بورس

 • کارمزد کارگزاری: خرید: ۰.۰۰۳۸ / فروش: ۰.۰۰۳۸ / جمع: ۰.۰۰۷۶
 • کارمزد بورس/فرابورس: خرید: ۰.۰۰۰۳۲ / فروش: ۰.۰۰۰۳۲ / جمع: ۰.۰۰۰۶۴
 • کارمزد سپرده گذاری: خرید: ۰.۰۰۰۱۲ / فروش: ۰.۰۰۰۱۸ / جمع: ۰.۰۰۰۳
 • کارمزد مدیریت فناوری: خرید: ۰.۰۰۰۱ / فروش: ۰.۰۰۰۱۵ / جمع: ۰.۰۰۰۲۵
 • کارمزد حق نظارت سازمان: خرید: ۰.۰۰۰۳  / فروش: ۰.۰۰۰۳ / جمع: ۰.۰۰۰۶
 • مالیات: خرید: صفر / فروش: ۰.۰۰۵ / جمع: ۰.۰۰۵

کارمزد سهام بورسی برای خرید: ۰.۰۰۴۶۴، فروش: ۰.۰۰۹۷۵ و جمعا: ۰.۰۱۴۳۹ است.

 

کارمزد معاملاتی سهام فرابورسی

 • کارمزد کارگزاری: خرید: ۰.۰۰۳۸ / فروش: ۰.۰۰۳۸ / جمع: ۰.۰۰۷۶
 • کارمزد بورسی/فرابورسی: ۰.۰۰۳۲ / فروش: ۰.۰۰۳۲ / جمع: ۰.۰۰۰۶۴
 • کارمزد شرکت سپرده گذاری: خرید: ۰.۰۰۰۱۲/ فروش: ۰.۰۰۰۱۸ / جمع: ۰.۰۰۰۳
 • کارمزد مدیریت فناوری: خرید: ۰.۰۰۰۱ /  فروش: ۰.۰۰۰۱۵ / جمع: ۰.۰۰۰۲۵
 • کارمزد حق نظارت سازمان: خرید: ۰.۰۰۰۲ / فروش: ۰.۰۰۰۳ / جمع: ۰.۰۰۰۵
 • مالیات: مالیات: خرید: صفر / فروش: ۰.۰۰۵ / جمع: ۰.۰۰۵

کارمزد سهام فرابورسی برای خرید: ۰.۰۰۰۴۵۴،  فروش، ۰.۰۰۰۹۷۵ و جمعا: ۰.۰۱۴۲۹ است.

 

کارمزد معاملاتی تسهیلات مسکن

 • کارمزد کارگزاری: خرید: ۰.۰۰۴ / فروش: ۰.۰۰۱۵ / جمع: ۰.۰۰۵۵
 • کارمزد بورسی و فرابورسی: خرید: ۰.۰۰۰۴ / فروش: ۰.۰۰۰۴ /جمع:  ۰.۰۰۰۸
 • کارمزد سپرده گذاری: خرید: ۰.۰۰۰۴ / فروش: ۰.۰۰۰۴ / جمع: ۰.۰۰۰۸
 • حق نظارت سازمان: خرید: ۰.۰۰۰۱ / فروش: ۰.۰۰۰۱ / جمع: ۰.۰۰۰۲
 • مالیات بر تسهیلات مسکن تعلق نمی گیرد.

کارمزد در تسهیلات مسکن برای خرید: ۰.۰۰۴۹ و فروش: ۰.۰۰۰۲۴ و جمعا:  ۰.۰۰۷۳ است.

 

نرخ و سقف کارمزد معاملات و پذیره نویسی صکوک در فرابورس ایران

این نرخ‌ها برای اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، رهنی، گواهی سپرده و اسناد خزانه اسلامی  که دولت منتشر می‌کند.

 • کارمزد کارگزاران: خرید: ۰.۰۰۰۶ / فروش: ۰.۰۰۰۶ / جمع: ۰.۰۰۱۲
 • کارمزد فرابورس ایران: خرید: ۰.۰۰۰۱ / فروش: ۰.۰۰۰۱ / جمع:  ۰.۰۰۰۲
 • کارمزد سپرده گذاری مرکزی: خرید: ۰.۰۰۰۰۱۵ / فروش: ۰.۰۰۰۰۱۵ / جمع: ۰.۰۰۰۰۳
 • مدیریت فناوری بورس تهران: خرید: ۰.۰۰۰۰۱ /  فروش: ۰.۰۰۰۰۱ / جمع: ۰.۰۰۰۰۲

 

سقف مبلغ کارمزد

 • سقف مبلغ کارمزد خرید و فروش کارگزاران: ۱۰۰ میلیون ریال
 • سقف مبلغ کارمزد خرید و فروش در فرابورس ایران: ۴۰ میلیون ریال
 • سقف مبلغ کارمزد سپرده گذاری مرکزی در خرید و فروش: ۱۲  میلیون ریال
 • سقف مبلغ کارمزد مدیریت فناوری بورس تهران در خرید و فروش: ۸ میلیون ریال

 

نرخ و سقف کارمزد انواع معاملات قرارداد اختیار معامله

(نرخ و سقف کارمزد انواع معاملات قرارداد اختیار معامله/اختیار فروش  تبعی و اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری نسبت به ارزش هر معامله )


نرخ کارمزد خدماتی شرکت فرابورس به شرکت‌های کارگزاری

تبلیغات در ستاره


(نرخ کارمزد خدماتی که شرکت فرابورس به شرکت‌های کارگزاری و حق پذیرش در بازار  اول و دوم و پایه الف و ب و ج می دهد)


نرخ و سقف کارمزد معاملات سهام

(نرخ و سقف کارمزد معاملات سهام، حق تقدم سهام و پذیره نویسی شرکت های سهامی عام در شرف تاسیس نسبت به ارزش هر معامله در بازار فرابورس ایران)

 

کلام آخر

دلیل پرداخت کارمزد معاملات این است که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون کارگزار، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام نکند، بلکه بایستی از طریق کارگزار و در چارچوب سازمان بورس، این کار انجام شود. مخاطب گرامی؛ اگر برای محاسبه کارمزد معاملات خود در بازار بورس و فرابورس و همچنین اهرم‌های مالی (مثل اوراق خزانه و سلف و آتی کالا) با سوالی روبرو شدید، پرسش خود را از طریق بخش ارسال نظر با کارشناسان ستاره در میان بگذارید. اگر می‌خواهید به صورت حرفه‌ای بازار بورس ایران را رصد کنید، آشنایی با اصول و تکنیک های تابلو خوانی سهام در بازار بورس ایران نیز برای شما بسیار مفید خواهد بود. نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور