معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست با آرایه های ادبی

معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست که در کتاب فارسی ششم آمده است و از شاهنامه فردوسی است را با آرایه های ادبی هر بیت و معنی کلمات و نکات دستور زبانی آن بخوانید.

معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – صفحه 104 کتاب درسی فارسی ششم شعری است از شاهنامه فردوسی. معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست را با معنی لغات و آرایه های ادبی و نکات دستور زبانی آن در این مطلب می‌خوانید. 

فردوسی در این شعر از اهمیت درستی و راستگویی سخن می‌گوید و دروغگویی را ناپسند دانسته و دروغگورا دشمن انسان می‌داند که باید از او دوری کرد. 

قالب شعر: قالب مثنوی

کلمات قافیه: پیشه، اندیشه / بیچارگیست، گریست / دروغ، فروغ / راستی، کاستی / درست، توست / آزمای، رای

 

معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست فارسی ششم

 

معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست

معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست

 

۱. به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

ز کژی بتر، هیچ اندیشه نیست

در جهان بهتر از راستی و صداقت هیچ کاری وجود ندارد و هیچ فکر و اندیشه‌ای بدتر از نادرستی وجود ندارد.

معنی کلمات: گیتی: جهان هستی / پیشه: کار / کژی:‌ (کجی) ناراستی و دروغ / بتر: بدتر / بِه: بهتر، خوبتر / راستی: صداقت، راستگویی، حرف حقیقت

آرایه های ادبی: راستی و کژی: تضاد

نکات دستورزبانی: به در «به گیتی» به معنای «در، درون» 

← معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست →

۲. سخن گفتنِ کژ ز بیچارگی است

به بیچارگان بر، بباید گریست

دروغ گویی و حرف نادرست گفتن نشانه درماندگی و بدبخت بودن است. به حال انسان‌های بیچاره باید گریه کرد.

آرایه های ادبی:  بیچاره: تکرار

نکات دستورزبانی: به بیچارگان بر: دو حرف اضافه برای یک اسم => برای بیچارگان / بباید: باید / ز:‌ (مخفف از ) => از روی، به دلیل

← معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست با آرایه ها →

۳. هر آن کو که گردد به گِردِ دروغ

ستمکاره خوانیمش و بی فروغ

هر فردی که به دنبال دروغگویی باشد، ستمکار و گناهکار است.

معنی کلمات: فروغ: روشنی / کو: (که او) کسی / گرد: اطراف، دور و بر / فروغ: روشنی

آرایه های ادبی: بی فروغ:‌کنایه از فرد ناکامیاب، گناهکار / گَرد و گِرد: جناس / گرد دروغ گشتن: کنایه از دروغگو بودن

← معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست →

بنر-هومکا-ستاره

۴. همه راستی کن که از راستی

نیاید به کار اندرون، کاستی

همیشه درست‌کار باش زیرا که از درستکاری هیچ نقص و کمبودی در کارها پیش نمی‌آید.

معنی کلمات: کاستی: نقص و کمبود

آرایه های ادبی: راستی: تکرار

نکات دستورزبانی: به کار اندرون: دو حرف اضافه برای یک اسم => در کار

← معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست شاهنامه →

۵. هر آن کس که با تو نگوید درست

چنان دان که او دشمنِ جان توست

هر کس که به تو حرف راست نمی‌زند، آگاه باش که او دشمن تو است.

معنی کلمات: درست: حرف راست / دان: بدان، آگاه باش

← معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست ششم →

۶. گشاده است بر ما در راستی

چه کوبیم خیره در کاستی؟

چرا وقتی که راه درستی و راستی در پیش روی ما باز است، چرا بیهوده به دنبال ناراستی و دروغ برویم؟ (نباید به دنبال دروغ برویم)

معنی کلمات: خیره: بیهوده / چه: چرا / کاستی: بدی، عیب، دروغ و ناراستی

آرایه های ادبی:  درِ راستی، درِ کاستی: اضافه استعاری => راستی و دروغ به مکان‌هایی تشبیه شده اند که در ورودی دارند. 

نکات دستورزبانی: جمله «چه کوبیم؟» استفهام انکاری است یعنی نباید بکوبیم …

← معنی شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست →

۷. مکن دوستی با دروغ آزمای

همان نیز با مرد ناپاک رای

با انسان دروغ‌گو و همچنین با آدم بداندیش که افکار پلیدی دارد دوستی نکن.

معنی کلمات: دروغ آزمای: دروغگو / رای: فکر و اندیشه / ناپاک رای: بداندیش، دارای افکار منفی و بد / همان نیز: همچنین

آرایه های ادبی:  مرد: مجاز از انسان ها

 

شما می‌توانید معنی شعر میوه ی هنر فارسی ششم با آرایه ها و معنی کلمات را نیز در ستاره بخوانید. 


ستاره
Logo