معنی گنج حکمت ای رفیق دهم با همه نکات و آرایه‌ها

معنی گنج حکمت ای رفیق دهم را به همراه تمامی نکات در این مطلب بخوانید؛ معنی حکایت ای رفیق فارسی دهم را بند به بند و ساده برای دانش آموزان کلاس دهم شرح داده ایم.

معنی گنج حکمت ای رفیق دهم با همه نکات و آرایه‌ها

ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – معنی حکایت ای رفیق فارسی دهم (انسانی، تجربی و …) یکی از شیرین ترین دروس ادبیات دهم می باشد. در این مطلب معنی گنج حکمت ای رفیق دهم را به همراه تمامی نکات و آرایه های ادبی برای شما آورده ایم؛ همراه ما باشید.

 

معنی گنج حکمت ای رفیق دهم

معنی گنج حکمت ای رفیق دهم

روزی حضرت عیسـی روح الله می گذشـت. ابلهی با وی دچار شـد و از حضرت عیسـی سـخنی پرسید؛ بر سـبیل تلطف جوابش باز داد و آن شـخص مسـلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرین می کرد، عیسـی تحسـین می نمود.

معنی:

روزی حضرت عیسی (ع) از مکانی می گذشت. نادانی با ایشان برخورد کرد و از حضرت عیسی سوالی پرسید؛ از روی مهربانی جوابش را داد و آن شخص جواب را نپذیرفت و شروع به فحش و ناسزا کرد. طوری که او نفرین می کرد اما حضرت عیسی با مهربانی با او رفتار می کرد.

آرایه های ادبی:

بنر-هومکا-ستاره

نفرین، تحسین: تضاد

عزیزی بدان جا رسید؛ گفت: «ای روح الله، چرا زبون این ناکس شده ای و هـر چند او قهر می کنـد، تـو لطـف می فرمایی و با آنکه او جور و جفا پیش می بـرد، تو مهر و وفا بیش می نمایی؟».  عیسی گفت:« ای رفیـق! کل اناء یترشح بما فیه، از کوزه همان برون تراود کـه در اوسـت؛ از او آن صفـت می زاید و از مـن این صورت می آید. مـن از وی در غضـب نمی شـوم و او از مـن صاحب ادب می شـود. من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلـق و خـوی من عاقل می گردد.»

معنی:

عزیزی به آنجا رسید و گفت: «ای روح خدا، چرا خود را خوار و خفیف این نامرد کرده ای؛ چرا هرچه او خشم می ورزد تو مهربانی می کنی.»
حضرت عیسی گفت: «ای رفیق! از کوزه همان برون تراود که در اوست. (منظور این است که هرکس متناسب با ذات و سرشت خودش رفتار می کند). از او این صفات و ویژگی ها بیرون می آید و از من این رفتار صورت می گیرد. من از حرف ها و رفتار او خشمگین نمی شوم اما او از من ادب و نزاکت را فرا می گیرد. من از حرف ها و سخنان او نادان نمی شوم اما او از رفتار و خلق و خوی من ممکن است عاقل شود.»

آرایه های ادبی:

او جور و … می‌نمایی؟: شبه سجع

جفا، وفا: تضاد، جناس

بیش، پیش: جناس

کل اناء یترشح بما فیه: هر ظرفی آنچه را در آن است تراوش می‌کند؛ تضمین

می‌زاید، می‌آید: جناس، سجع

از او آن صفـت … می‌آید: سجع ( پایه سجع: می زاید، می آید)

جاهل، عاقل: ‌تضاد

 

سخن آخر

این حکمت از درس 14: طوطی و بقال بود که امیدواریم نکات آن را آموخته باشید. شما می توانید معنی شعر خاک آزادگان با آرایه های ادبی را نیز در ستاره بخوانید.

فراموش نکنید نظرات خود را در پایین همین مطلب با ما در میان بگذارید.


ستاره
Logo