تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

تعبیر خواب مار از نظر قرآن (بر اساس تشبیه و قیاس با آیات) به معنای دشمن یا بدعت گر تعبیر گردیده است. با تعبیر خواب مار از نظر یوسف نبی و تعبیر خواب از نظر امام صادق همراه ما باشید.
تعبیر خواب مار از نظر قرآن
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن مار در خواب از دسته رویا‌هایی است که از گذشته بسیار دیده می‌شده است. این گونه رویاها را می‌توان از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی (تعبیر خواب مار بر اساس معبرین غربی) بررسی کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

به طور کلی در قرآن کریم، سه واژه که در معنا، با اندک تفاوتی مشابه هم هستند، در رابطه با مار و اژد‌ها به کار رفته است.
 • واژة «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا‌ها فاذا هی حیة تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (طه/۲۰).
 • کلمة «ثعبان» دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد‌های آشکاری شد (اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲).
 • واژة «جانّ» به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد، دید با سرعت همچون ماری کوچک می‌دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد،‌ای موسی! نترس که رسولان در نزد ما نمی‌ترسند (نمل/۱۰) و نیز (قصص/۳۱).
 
تعبیر خواب مار بر اساس تشبیه و قیاس با آیات قرآن به دشمن یا بدعت‌گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده است و دشمن و بدعت‌گر نیز، این‌گونه‌هستند. در جایی دیگر حضرت دانیال نبی می‌فرماید: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، زکات مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران/۱۸۰).
 
تعابیر خواب مار از دیدگاه اسلامی بیشتر به صورت کلی بوده و تفسیری مفصل مبنی بر تعبیر خواب مار (سیاه، سبز، زرد و …) از دیدگاه امام صادق، یوسف نبی وجود ندارد. تنها ابراهیم کرمانی تعبیری مختصر برای انواع رنگ مار بیان کرده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن مار درخواب ده وجه است.
 • اول: دشمن پنهان
 • دوم: زندگانی
 • سوم: سلامتی
 • چهارم: پادشاهی
 • پنجم: سپه سالاری
 • ششم: دولت
 • هفتم: زن
 • هشتم: مراد
 • نهم: پسر
 • دهم: سیلاب (سیل)

 

تعبیر خواب مار بر اساس دیگر معبرین اسلامی

محمدبن سیرین گوید:
 • دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود.
 • اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود.
 • اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
 • اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است.
 • اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد.
 • اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است.
 • تعبیر خواب مار سیاه، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • تعبیر خواب مار سبز، به این معناست که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • تعبیر خواب مار زرد، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.
 
جابرمغربی گوید:
 • اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است.
 • اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع هستید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.
 
برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مار‌ها و اژد‌ها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و، چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.
 
گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید، ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

 

علامه مجلسی (ره) گوید:
دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن مار بلایی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد.

از اینکه با تعبیر خواب مار از نظر قرآن و دیگر منابع اسلامی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.
142 نظر
 1. سلام من خواب دیدم که میخوام تو یه لیوان بزرگ آب بخورم یهو یه مار کوچولو دیدم تو لیوانه و رنگش هم فیروزه‌ای و سیاه بود . زود مامانمو صدا زدم بهش نشون دادم گفتم ببین مامان من اینو یبارم اینجوری دیده بودم وقتی میخواستم آب بخورم بعد مار هی داشت بزرگ میشد من لیوانو انداختم زمین و فاصله گرفتم مار خیلی بزرگ شد و بعد خزید و رفت زیر فرش بعدم مامانم رفت بگیرتش من داد زدم گفتم نه نباید بری نیست میزنه اما گوش نکرد رفت ولی نتونست بگیره برا همین رفت پتو بیاره با پتو بگیرتش. من همونجوری خیره شده بودم به اون جایی که مار بود. هنوز زیر فرش بود یه گوشه داشت خودشو مخفی میکرد و من همش به اونجا نگا میکردم بعد مامانم اومد که مار رو بگیره و منم هی خواهرمو صدا میکردم که بیا مارو ببین
  رنگ مار فیروزه‌ای بود سیاه هم داشت
  لطفا تعبیرشو بهم بگید

  • سلام! خوابتان حاکی از شفا، جوان سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می شوید. اگر از لیوان می نوشید، علامتی مثبت است. تهدیدی را در زندگی تان دستکم می گیرید. علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره ی فیروزه ای دارید، پس، یعنی احساسات تان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می هراسید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). گویای خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. نمایانگر موضوعی است که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. نشانگر مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.

 2. سلام من خواب دبدم که در خانه قبلیمون تو حیاط یه مار خییلیی بزگ قهوه ای کمرنگ بود که با من کاری نداشت اما اگه کسی ازش میترسید یا شلوغ میکردن که این مار خطرناکه و…خیلی عصبانی میشد و من سعی داشتم به بقیه بفهمونم که کاری باشون نداره اما خیلی شلوغ کردن و مار عصبی شد دایی منو نیش زد وقتی عصبانی شد و حنله بر شد منم فرار مردم ولی وقتی داییمو نیش زد رفتم سمتش میخواست بابامو نیش بزنه بهش گفتم این کارو نکن گفت باشه و منصرف شد موقع حمله ور شدن مث اژها میشد صورتش و خیلی دراز بود و بزرگ اما با من کاری نداشت چون ازش نمیترسیدم

  • من سعی داشتم به بقیه بفهمونم که کاری باشون نداره اما خیلی شلوغ کردن و مار عصبی شد دایی منو نیش زد وقتی عصبانی شد و حمله ور شد منم فرار کردم ولی وقتی داییمو نیش زد سریع رفتم سمتش میخواست بابامو نیش بزنه با گریه بهش گفتم این کارو نکن گفت باشه و منصرف شد موقع حمله ور شدن مثل اژها میشد صورتش و خیلی دراز بود و بزرگ اما با من کاری نداشت چون ازش نمیترسیدم

   • در ادامه: گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی تان می شناسید و همان خصوصیت های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد! حاکی از سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید.

  • سلام! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. نشانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «عصبی شد» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام
  خواب دیدم که مار بزرگ قهوه ای رنگ رو حیاطمون هست و ترس خیلی زیادی داشتم و یه سگ قهوه‌ای رنگ هم روی حیاط بود که مار سگ رو نیش زد و انگار سگ گریه میکرد و منم گریه میکردم و از پدرم التماس میکردم که جون سگ رو نجات بده اما سگ مرد و تو خونه پر از بچه مارهای سبز رنگ بسیار ریزی بودند که با خانواده ام شروع به کشتن آنها کردیم
  ممنونم از تعبیرهای خوبتون

 4. سلام وقت بخیر

  من خواب دیدم خونمون مراسمی مذهبی قرار بود بگیریم

  بعد اومدیم دیدیم از بالای پشت بام چند تا مار دارن میان تو حیاط

  با برادرم رفتیم بالای پشت بام تا پشت بام همسایمون هم رفتیم فکر کردیم اون اینکارو کرده

  من و برادرم شروع کردیم به گرفتن و کشتن مار ها

  من چند تا از مارهای کوچک رو کشتم با چاقو نصفشون کردم ولی بزرگا رو یادم نمیاد چی شد و از خواب پریدم . یک دو بارم مارهای کوچک به سمت من حرکت کردن ولی کشتمشون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. تهدیدی از سرتان گذشته است یا بر آن غلبه کرده اید. و تهدیدی را در زندگی تان دستکم می گیرید. نمایانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. نمایانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.

 5. سلام خواب دیدم مار خیلی بزرگی توی صحراهه و به منو یه نفر دیگه حمله میکنه اون همراهم میخواد مارو بکشه ولی میترسه من میکشمش بعد هم سرش رو میبرم میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. تهدیدی از سرتان گذشته است یا بر آن غلبه کرده اید. تعبیر دیگر: با تغییر می جنگید. چیزها را به همان شیوه ای که هستند، دوست دارید؛ حتی اگر برایتان جالب نباشند و به شما احساس خوشحالی ندهند.

 6. چند ماه قبل هم خواب دیدم که با دوستام داریم میریم جایی توی راه مار های زیر و زیادی بودن یه نفر بهم گفت که اینا سمی ان پات نره روشون ولی اما من روشون پا گذاشتم و بعد بیدار شدم

  • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. نمایانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.

 7. سلام. خواب دیدم خواهرم حیوون خونگی مار تقریبا سفید گرفته، دیدم تو اتاق چمبره زده، من به شدتتتتتتتتتت از مار میترسم، تو خواب همش میترسیدم و میگفتم اینو پسش بده یا بفروشش، فقط خیالم راحت بود حمله نمیکرد، ماره فقط یجا سه لا بود، بعد یهو دیدم ماره باز شد، ولی بازم حمله ای در کار نبود، در کل خیلیییی ترسیدم و همش میگفتم پسش بده

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نمایانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. نمایانگر احیای خویش و تغییر مثبت است.

 8. سلام

  خواب دیدم که در یک خانه ای با اقوام نشسته ایم و یک مار سفید که نه بزرگ بود و نه کوچیک از بالای سقف وارد خانه شد و همانجا بود و حرکت نمی کرد . همه اقوام وقتی مار رو دیدن ترسیدند و فرار کردند ولی من نترسیدم و داشتم درس میخوندم و بعضی اوقات به مار خیره میشدم بعد از چند ساعت, مار داشت پایین می اومد که مادرم وارد اتاق شد و گفت بیا بیرون از اونجا منم از اتاق خارج شدم و در اتاق رو بستم بعد از چند دقیقه که وارد اتاق شدم مار داخل اتاق نبود و رفته بود

  • سلام! خوابتان نشانگر خرد و دانش شماست که شما را در مسیر موفقیت و ثروت پرت می کند. تعبیر دیگر: لازمست بیشتر درس بخوانید و دانش فردی تان را بیفزایید! علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. نمایانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید.

 9. باسلام،من خواب دیدم که یه مار کبری تقریبا بزرگ روی پشت بام خونه است و برادرم چند بار بهش سنگ انداخت ولی مار زخمی نشد و خیلی راحت بدنش از زیر سنگ آورد بیرون،اومدیم تو خونه و برادرم گفت مار تو اتاق خوابمون و اونجا دیدمش و از ترس نتونستم پا تو اتاق بذارم؛در اتاق بستم و نشستم تو حال چند دقیقه بعد رفتم و دیدم خبری از مار نیست دوباره در بستم و به برادرم گفتم که فکر کنم مار رفته و اون گفت نه هنوز تو اتاق خواب.رفتم از اتاق خواب وسیله بردارم ک ی صدایی شنیدم و دیدم اون مار دور خودش پیچیده و انگار خواب،ترسیدم سریع در بستم دیدم مادرم در اتاق باز کرد و رفت داخل بدن مار که کنار در بود گرفت گذاشتش لای در و سر مار از بدنش جدا شد

  • سلام! خواب‌تان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «و نشستم تو» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 10. سلام .وقت بخیر

  ببخشید من خواب دیدم که رفتم یه جایی که یه آدمی که دینش اهل حق بود از اونایی که سبیل براشون مهمه پشت یه منقل که پر از زغال سرخ بود نشسته بود و یه مار توی آتیشش بدون اینکه بسوزه ول میخورد واون آدم گفت که بعد از پیاده روی اربعین میخواد مسلمان بشه و با ژیلت نصف سبیل رو زد .این تعبیرش چیه .ما اصلا در نزدیکمون از این فرقه نداریم و تا الان برخوردی نداشتم باهاشون زیاد خواب میبینم نمیدونم ذلیلش چیه

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر ثروت و رفاه است. به گنجایش استفاده‌نشده اشاره دارد. تعبیر دیگر: بدرفتاری کرده‌اید و در کار، مچ‌تان گرفته شده است. گویای ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. موقعیت یا مسأله‌ای هست که نیاز دارید صاف و هموارش کنید. گویای جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید.

1 2 3 8

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور