تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

تعبیر خواب مار از نظر قرآن (بر اساس تشبیه و قیاس با آیات) به معنای دشمن یا بدعت گر تعبیر گردیده است. با تعبیر خواب مار از نظر یوسف نبی و تعبیر خواب از نظر امام صادق همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب مار از نظر قرآن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن مار در خواب از دسته رویا‌هایی است که از گذشته بسیار دیده می‌شده است. این گونه رویاها را می‌توان از دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی (تعبیر خواب مار بر اساس معبرین غربی) بررسی کرد.

 

تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

تعبیر خواب مار از نظر قرآن و معبرین اسلامی

 

تعبیر خواب مار از نظر قرآن

به طور کلی در قرآن کریم، سه واژه که در معنا، با اندک تفاوتی مشابه هم هستند، در رابطه با مار و اژد‌ها به کار رفته است.
 • واژة «حیّه» یک مرتبه در قرآن آمده است: «فالقا‌ها فاذا هی حیة تسعی»، موسی عصا را افکند، ناگهان مار عظیمی شد و شروع به حرکت کرد (طه/۲۰).
 • کلمة «ثعبان» دو مرتبه در قرآن به کار رفته است: «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین»، ناگهان عصای خود را افکند و اژد‌های آشکاری شد (اعراف/۱۰۶ وشعراء/۳۲).
 • واژة «جانّ» به معنای مار، در قرآن کریم دو بار تکرار شده است: «و ألق عصاک فلما رأ‌ها تهتز کان‌ها جانّ ولی مدبراً و لم یعقب یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون»، و عصایت را بیفکن هنگامی که آن را مشاهده کرد، دید با سرعت همچون ماری کوچک می‌دود، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد،‌ای موسی! نترس که رسولان در نزد ما نمی‌ترسند (نمل/۱۰) و نیز (قصص/۳۱).
تعبیر خواب مار بر اساس تشبیه و قیاس با آیات قرآن به دشمن یا بدعت‌گر تعبیر شود؛ زیرا زهرش کشنده است و دشمن و بدعت‌گر نیز، این‌گونه‌هستند. در جایی دیگر حضرت دانیال نبی می‌فرماید: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، زکات مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: «سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران/۱۸۰).
تعابیر خواب مار از دیدگاه اسلامی بیشتر به صورت کلی بوده و تفسیری مفصل مبنی بر تعبیر خواب مار (سیاه، سبز، زرد و …) از دیدگاه امام صادق، یوسف نبی وجود ندارد. تنها ابراهیم کرمانی تعبیری مختصر برای انواع رنگ مار بیان کرده که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب مار از نظر امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب مار از دیدگاه امام صادق (ع)،  10 مفهوم زیر را دارد:

 • اول: دشمنی که نمی‌دانید کیست – می‌تواند آشنایی باشد که دشمنی پنهان دارد
 • دوم: زندگی و حیات – یک زندگی همراه با لذت
 • سوم: سلامتی – سلامت جسم و روح
 • چهارم: صاحب مقام و منصب شدن – در صورتی که مار را شکست دهید
 • پنجم: قدرتمند شدن – یعنی قدرت تصمیم گیری بالا برود
 • ششم: بزرگ شدن – از لحاظ شخصیت اجتماعی
 • هفتم: ازدواج با زن و وصلت – البته زن خوش خط و خالی که باید از او ترسید
 • هشتم: رسیدن به مراد دل – اگر زنی خواب ببینند، یعنی به مرد مورد علاقه‌اش می‌رسد
 • نهم: صاحب فرزند پسر شدن
 • دهم: گرفتار مشکلات شدن – برخی موارد به سیلاب نیز تعبیر می‌شود

 

تعبیر خواب مار از نظر یوسف نبی

حضرت یوسف (ع) درباره تعبیر خواب مار چهار تعبیر اصلی ذکر کرده‌اند:

 • آسیب دیدن از طرف مار – اگر در خواب ببینید از طرف مار به شما آسیب می‌رسد، یعنی از شخصی که با او دشمنی دارید، زیانی می‌بینید.
 • نیش خوردن از مار – اگر مار تو را نیش زد، یعنی دشمن به تو ضرری می‌رساند.
 • دیدن مار بزرگ – اگر آن مار بزرگ باشد، یعنی دشمن تو قوی و خطرناک است.
 • دیدن مار کوچک – اگر آن مار کوچک باشد، یعنی دشمن تو ضعیف است و خطری ندارد.
 • بیرون آمدن مار از شکم – اگر خواب ببینید که از شکم‌تان مار بیرون می‌آید، به این معناست که دشمن تو فرزندت خواهد بود.

 

تعبیر خواب مار بر اساس دیگر معبرین اسلامی

محمدبن سیرین گوید:
 • تعبیر مار به معنای دشمنی است که از نظر شما پنهان است.
 • اگر مار را در خانه‌ خودتان ببینید، یعنی یکی از افراد اهل آن خانه با تو دشمن هستند. اگر مار در صحرا و دشت باشد، یعنی آن دشمن فردی غریبه است.
 • اگر ببینید از پیشانی‌تان مار بیرون می‌آید، یعنی در زندگی سختی‌ خواهید کشید.
 • اگر ببینید گوشت مار را می‌خورید، به معنای آن است که به مقام و منزلت خوبی می‌رسید.
 • اگر ببینید ماری مرده است، یعنی از بلایا و خطرات مصون خواهید ماند.
 • اگر ببینید ورودی خانه‌ پر از مار و عقرب است، یعنی شخصی با جایگاه بالا و قدرتمند موجب آزار و ناراحتی شما می‌شود.
 • اگر بر مار غلبه کردید، تعبیرش این است که بر دشمن غالب و پیروز می‌شوید.
 • اگر خودتان را در حال دعوا با مار ببینید، یعنی با رقیب و دشمن خود به بحث و جدل می‌رسید. اگر توانستید مار را بکشید، یعنی در این دعوا، پیروز شما خواهید بود، اگر مار شما را کشت، یعنی از دشمن خود شکست می‌خورید.
 • اگر ببینید مار را به دو قسمت تقسیم کرده‌اید، یعنی از اموال دشمن خود بهره می‌برید.
 • اگر ببینید صاحب مار بزرگی هستید، تعبیر آن است که در ارتباطات خود با بزرگان نشست و برخاست دارید.
 • اگر ببینید با مار بزرگی جنگ و نبرد کردید و او را شکست دادید، یعنی با دشمنی سرسخت مبارزه می‌کنید و در این میان شما بر او غلبه می‌کنید.
 • اگر ببینید مار بزرگ را کشتید و از گوشت آن خوردید، یعنی دشمن را شکست می‌دهید و مال و اموالش را می‌گیرید و خرج می‌کنید.

 

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعف دشمن است.
 • تعبیر خواب مار سیاه، دلیل است دشمن بسیار بود.
 • تعبیر خواب مار سبز، به این معناست که دشمن او زاهد و صالح بود.
 • تعبیر خواب مار زرد، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است.
 • اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

 

جابرمغربی گوید:

 • اگر ببینید ماری را گرفته‌‌اید، اما از آن مار به شما آسیب نرسیده است، در دنیا صاحب جایگاه و موقعیت خوبی خواهید شد.
 • اگر ببینید مار بزرگ تو را می‌بلعد، یعنی به دست دشمنانتان برایتان مشکل پیش می‌آید.
 • اگر ببینید سوار مار بزرگی شده‌اید که رام و فرمانبردار شماست، یعنی دشمنت که قدرتمند نیز هست، تسلیم شما خواهد شد و کارهایت سر و سامان می‌گیرد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع هستید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.

برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مار‌ها و اژد‌ها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و، چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.

گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید، ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

 

علامه مجلسی (ره) گوید:
دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.

از اینکه با تعبیر خواب مار از نظر قرآن و دیگر منابع اسلامی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo