پشت پا خوابیده تک پا ماشین

پشت پا خوابیده تک پا ماشین، حرکت بدنسازی تقویت پشت پا با دستگاه همسترینگ، تقویت عضلات پا، پشت پا اسمیت، همسترینگ، پشت پا نشسته، عضلات باسن

روش انجام حرکت پشت پا خوابیده تکی با دستگاه

برای انجام این حرکت بدنسازی، به شکم روی دستگاه همسترینگ بخوابید و حرکت را با خم کردن یکی از زانوها به سمت عقب آغاز کنید. پای دیگر بدون حرکت باقی می‌ماند. دوباره به حالت اول بازگردید و به همین ترتیب حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید و بعد به سراغ پای دیگر بروید.

 

پشت پا خوابیده تک پا ماشین، باسن، کوچک کردن باسن، ورزش باسن، پشت پا


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات پشت ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی پشت ران نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo