پشت پا ایستاده تک پا دستگاه

پشت پا ایستاده تک پا دستگاه، حرکت بدنسازی برای توقیت پشت پا با دستگاه، ددلیفت رومانیایی، همسترینگ، تقویت عضلات پا، ددلیفت هالتر، پشت پا اسمیت

روش انجام حرکت پشت پا ایستاده تکی با دستگاه

برای انجام این حرکت بدنسازی جلوی دستگاه همسترینگ بایستید و یکی از پاها را به پد دستگاه تکیه داده و پای دیگر را ثابت روی زمین قرار دهید. پایی که پشت پد دستگاه قرار گرفته را مثل اینکه بخواهید با پشت پاشنه پا به باسن ضربه بزنید، به آرامی به عقب خم کنید. بعد از یک مکث کوتاه، دوباره پا را صاف کرده و به همین شکل حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید و بعد به سراغ پای دیگر بروید.

 

پشت پا ایستاده تک پا ماشین، باسن، عضلات پا، بدنسازی، ساق پا


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات پشت ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی پشت ران نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo