ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت ( دست رو به زمین)

ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت، تمرینات ساعد دست، ساعد دمبل، ساعد هالتر، آموزش ساعد، بدنسازی، درد ساعد، ساعد سیم‌کش، ساعد نشسته با هالتر

روش انجام حرکت:

تمرین ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت به این شکل است: ابتدا باید جلوی یک نیمکت صاف زانو بزنید و ساعد‌ها را روی نیمکت قرار دهید. با هر دست یک دمبل برداشته و مچ‌ها را جلوتر از نیمکت نگه دارید. هم‌زمان هر دو مچ را خم‌کرده و در حالی که کف دست ها به سمت زمین هستند، دمبل‌ها را تا جایی که می‌تـوانید بالا بیاورید و دوباره به پایین برگردانید. به تعداد دل‌خواه می‌توانید این حرکت را تکرار کنید.

 

ساعد با دمبل جفت دست روی نیمکت ( دست رو به زمین)، ساعد نشسته، ساعد دمبل، عضله سازی، تمرینات ساعد دست

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات ساعد: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکات بدنسازی عضلات ساعد دست

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

 


ستاره
Logo