آموزش انواع بافت پیچ لوزی؛ درهم، با پیچ، جودانه و ساده

بافت پیچ لوزی یکی از بافت‌های زیبایی است که در مدل‌های مختلف دوخته می‌شود. بافت پیچ لوزی درهم، بافت پیچ لوزی ساده، بافت لوزی با جودانه و بافت لوزی با پیچ از انواع بافت پیچ لوزی بشمار می‌آید.

ستاره | سرویس خانه داری – بافت پیچ لوزی یکی از انواع بافت با دو میل و از مدل‌های جذاب برای دوخت کلاه باقتنی است. در ادامه با آموزش مدل‌های بافت پیچ لوزی درهم، بافت پیچ لوزی ساده، بافت لوزی با جودانه، با پیچ و به هم پیوسته همراه ما باشید.

آموزش بافت پیچ لوزی درهم

عکس روش بافت پیچ لوزی درهم

 

این مدل بافت از ۲۰ دانه تشکیل شده است. حاشیه را می توانیم هر  مدلی می خواهیم ببافیم، برای این بافت به این صورت عمل می کنیم:

رج ۱: ۳ دانه زیر، ۴ دانه رو، ۶ دانه را از میل در آورده و جای ۳ دانه دوم را با ۳ دانه اول جابه جا می کنیم. دانه ها ی جابه جا شده را از زیر ببافید، ۴ دانه رو، ۳ دانه زیر.

رج ۲ و تمام رج های پشت:

در این رج ها هر دانه همان طور که دیده می شود بافته می شود.

رج ۳: (۴ دانه را از میل در بیاورید و جای دانه ۴ را با ۳ دانه عوض کنید، ۱ دانه رو و ۳ دانه زیر ببافید، ۲ دانه رو، ۴ دانه را از میل در بیاورید و جای ۳ دانه اول را با دانه چهارم عوض کنید، ۳ دانه زیر و ۳ دانه رو ببافید ) این مدل را ۲ بار تکرار کنید.

رج ۵: ۱ دانه رو، ۴ دانه را از میل در می آورید و جای دانه چهارم را با ۳ دانه اول عوض کنید، یک دانه رو، ۳ دانه زیر ببافید، ۴ دانه را از میل در بیاورید و جای ۳ دانه اول را با دانه چهارم عوض کنید، ۳ دانه زیر و یک دانه رو ببافید، ۲ دانه رو) این مدل را ۲ بار تکرار کنید.

رج ۷: ۲ دانه رو، ۶ دانه را از میل در بیاورید و ۳ دانه دوم را با ۳ دانه اول عوض کرده و همه را زیر ببافید، ۴ دانه رو، ۶ دانه را از میل در بیاورید، جای ۳ دانه اول را با ۳ دانه دوم عوض کنید و دانه ها را زیر ببافید، دو دانه رو ببافید.

رج ۹: (۱ دانه رو، ۴ دانه را از میل در می آوریم جای دانه چهارم را با ۳ دانه اول عوض کرده و ۳ دانه زیر و یک دانه رو ببافید، ۴ دانه را از میل در بیاورید جای ۳ دانه دوم با یک دانه اول عوض کنید، یک دانه رو، ۳ دانه زیر، ۱ دانه رو ) این مدل را ۲ بار تکرار کنید.

رج ۱۱: ۴ دانه را از میل در می آوریم جای دانه چهارم را با ۳ دانه اول عوض کنید، ۳ دانه زیر، یک دانه رو، ۲  دانه رو، ۴ دانه را از میل در بیاورید و جای ۳ دانه آخر را با ۳ دانه اول جابجا کنید، یک دانه رو و ۳ دانه زیر ببافید ) این مدل را ۲ بار تکرار کنید.

رج ۱۳: ۳ دانه زیر، ۴ دانه رو، ۶ دانه را از میل در بیاو رید و جای ۳ دانه دوم را با ۳ دانه اول جابجا کرده و زیر ببافید، ۴ دانه رو، ۳ دانه زیر

رج ۱۵: این رج را مانند رج ۳ ببافید.

رج ۱۷: این رج را مانند رج ۵ ببافید.

رج ۱۹: ۲ دانه رو، ۶ دانه از میل در بیاورید و جای ۳ دانه دوم را با ۳ دانه اول عوض کرده و زیر ببافید، ۴ دانه رو، ۶ دانه را از میل در بیاورید جای ۳ دانه اول را با ۳ دانه آخر عوض کرده و زیر ببافید، ۲دانه رو،

رج ۲۱: این رج را مانند رج ۹ ببافید.

رج ۲۳: این رج را مانند رج ۱۱ ببافید.

رج ۲۴: ( ۳ دانه رو، ۴ دانه زیر، ۳ دانه رو ) این مدل را ۲ بار تکرار کنید.

برای ادامه بافت این ۲۴ رج را به ترتیب ذکر شده تکرار کنید.

 

انواع مدل پیچ لوزی درهم

عکس مدل شال گردن بافتنی با مدل پیچ لوزی درهم

مدل شال گردن بافتنی با مدل پیچ لوزی درهم

 

عکس مدل ژاکت بافتنی با مدل پیچ لوزی درهم

عکس مدل ژاکت بافتنی با مدل پیچ لوزی درهم

 

عکس مدل کلاه بافتنی با مدل پیچ لوزی درهم

مدل کلاه بافتنی با مدل پیچ لوزی درهم

 

آموزش بافت پیچ لوزی ساده

بافت پیچ لوزی ساده

بافت پیچ لوزی ساده

 

۴ دانه وسط را به زیر و دو طرف این ۴ دانه را به رو می بافیم رج های پشت طبق خودش بافته شود. رج سوم : دانه های رو را بافته به ۴ دانه زیر که رسیدیم ۱ پیچ ساده روی این ۴ دانه انجام می دهیم (جای ۲ دانه دوم با ۲ دانه اول عوض می شود) ۴ دانه جابه جا شده را به زیر و بقیه دانه ها را به رو می بافیم.

رج پنجم : دانه های رو را تا یک دانه مانده به ۴ زیر می بافیم 1 دانه رو را با ۲ تا از ۴ تا جابه جا می کنیم (۲ دانه زیر از روی ۱ دانه رو رد شود) ۲ دانه زیر بعدی با ۱ دانه روی بعدی جابه جا می شود (همیشه ۲ تا زیر روی ۱ دانه رو قرار بگیرد) ۲ دانه ای را که به وسط برده ایم به رو می بافیم.

به این ترتیب هر یک رج در میان یکی یکی از دانه های رو را به وسط لوزی می بریم تا لوزی به اندازه دلخواه باز شود از آن جا به بعد دانه هایی را که به وسط لوزی برده ایم یکی یکی از وسط لوزی خارج می کنیم یعنی برعکس قسمت اول جهت لوزی بسته می شود) تا جائیکه ۴ دانه زیر به هم برسید و از ابتدای لوزی مدل تکرار شود.

 

آموزش بافت لوزی با جودانه

آموزش بافت لوزی با جودانه

آموزش بافت لوزی با جودانه

 

بافت لوزی را مثل لوزی شماره (۱) انجام می دهیم با این تفاوت که دانه هایی که به وسط لوزی می بریم را به حالت ۱ زير، ۱ رو می بافیم. رج های پشت کار همه دانه ها مثل خودش بافته می شود. در رج سوم مدل، ۲ دانه دیگری را که به وسط می بریم + ۲ دانه قبلی باز به حالت ۱ زير، ۱ رو می بافیم. با این تفاوت که بافت دانه های رج قبل عوض شود یعنی دانه زیر به رو، و دانه رو به زیر بافته شود. به این ترتیب هر یک رج در میان یکی زیر یکی روی وسط به حالت جو دانه بافته می شود.

 

آموزش بافت لوزی با پیچ

آموزش بافت لوزی با پیچ

آموزش بافت لوزی با پیچ

 

بافت لوزی را مثل لوزی شماره (۱) انجام می‌دهیم با این تفاوت که تا ۶ دانه ای که به وسط برده ایم را به زیر و دانه های بعدی را به رو می بافیم. ۶ دانه ای که در وسط لوزی به زیر بافته شده است را هر ۳ رج در میان بافت پیچ ساده انجام می دهیم. هنگام بسته شدن لوزی ۲ دانه دو طرف لوزی که قرار است به یکدیگر برسند را تا انتهای پیچ وسط جابه جا می کنیم، طوری که ۴ دانه لوزی روی پیچ را به طور کامل ببندد.

 

 آموزش بافت لوزی های به هم پیوسته

 آموزش بافت لوزی های به هم پیوسته

آموزش بافت لوزی های به هم پیوسته

 

رج اول : دانه اول را نبافته می گیریم در ادامه ۳ تا رو، ۲ تا زیر، ۶ تا رو، ۲ تا زیر، ۶ تا رو، ۲ تا زیر … (ابتدا و انتهای رج با ۳ دانه رو شروع و تمام شود). رج های پشت همه دانه ها جای خود بافته شوند.

رج سوم : دانه اول نبافته، ۳ تا رو، جای ۲ دانه های زیر به حالت پیچ با هم عوض شود و در ادامه رج تکرار شود.

رج پنجم : دانه اول نبافته، ۲ تا رو، ۱ دانه زیر با ۱ دانه رو جابه جا شود (دانه زیر را روی دانه رو قرار می دهیم).

هر دانه به شکل خودش بافته شود. ۲ دانه بعد برعکس دو دانه قبل جابه جا شود.۴ دانه روی بعدی را بافته و جابه جایی مثل قبل تکرار شود.

رج هفتم : دانه اول نبافته، ۱ رو ۱ دانه زیر با ۱ دانه رو جابه جا شود. (دانه زیر را روی دانه رو قرار می دهیم). به همین ترتیب در هر رج روی کار یکی یکی دانه های زیر با یکی یکی دانه های رو جابه جا می شود تا ۱ دانه زیر از سمت چپ به ۱ دانه رو از سمت راست به هم برسد. رج بعد دو دانه ای را که به هم رسیده اند را از روی هم رد می کنیم از رج بعد مدل مثل رج سوم تکرار می شود.

 

کلام آخر
آموزش بافت پیچ لوزی یکی دیگر از انواع مدل‌های بافت است. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. در میان انواع مدل‌های بافت موجود شما کدامیک را می‌پسندید ؟ لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ستاره
Logo