تعبیر خواب لگد زدن (انسان و حیوان)

با تعبیر خواب لگد زدن، تعبیر خواب لگد زدن اسب، تعبیر خواب لگد زدن خر (قاطر)، تعبیر خواب لگد زدن شتر و تعبیر خواب لگد زدن گاو همراه ما باشید.
تعبیر خواب لگد زدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  معبرین اسلامی لگد زدن به دیگران را در خواب نشانه نقص و پیدایش مشکلاتی در امور شخص مورد نظر بیان می‌کنند همچنین اگر خود بیننده خواب از کسی یا حیوانی ضربه ای ببیند کارش سخت خواهد گردید. با تعبیر خواب لگد زدن از دیدگاه معبرین غربی و اسلامی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب لگد زدن مرده - لگد زدن در خواب - تعبیر خواب کتک خوردن - تعبیر خواب حمله اسب

 

تعبیر خواب لگد زدن

محمد بن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب دید که به کسی لگد زده است حال و روز فردی که لگد خورده است بد خواهد گردید.

بنر-هومکا-ستاره

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای لگد زدن عبارت‌اند از:

  1. اشکال و نقص در کار

  2. ضرر و زیان

  3. غم و اندوه

  4. فساد زن و عیال مرد

 

تعبیر خواب لگد زدن اسب و قاطر

ابن سیرین: اگر ببینی قاطر یا اسبی به تو لگد زده است، تعبیرش این است که کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب به تو لگد زده، زن تو به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می‌شود.

تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب وزیر به او لگد زده است، وزیر برکنار می‌شود.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب پادشاه به او لگد زده است، پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.

آنلی بیتون:

  • اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند، نشانه ‌آن است که به خواستگاری زنی می‌روید که شما را نمی‌پذیرد. و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت.

  • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید.

  • اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند، نشانه آن است که ازدواج کردن و مسائل عاشقانه به کلی نومید خواهید شد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن لگد زدن استر به او مال یابد

 

تعبیر خواب لگد زدن شتر و گاو

ابن سیرین می‌گوید:

  • اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، بیانگر این است که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی.

  • اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo