تعبیر خواب گوشت – خوردن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوشت هر حیوان حلال گوشت مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام است. با تعبیر خواب گوشت مرغ، گوشت گوسفند، گوشت قرمز، گوشت پخته و خام و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب گوشت
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن گوشت در خواب بسته به نوع حیوانی که گوشت آن دیده شده متفاوت است ولی تمامی معبرین اسلامی بر اینکه گوشت حیوانات حلال گوشت نیکو و دیدن گوشت حیوانات حرام گوشت مال حرام است توافق دارند. در جایی محمد بن سیرین دیدن گوشت پخته در خواب را بسیار بهتر از دیدن گوشت خام دانسته است. همچنین گفته می‌شود خرید و فروش گوشت در خواب تعبیری مناسب به همراه نخواهد داشت. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تعابیر دیگر خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب گوشت - دیدن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

توجه: گوشت قرمز اصطلاحی است که به گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت شتر و مانند این‌ها گفته می‌شود که سرشار از پروتئین‌ها و چربی‌ها است. پس تعابیر ذکر شده در رابطه با هر یک از این گوشت‌ها تعبیر گوشت قرمز را به همراه دارند.

 

تعبیر خواب گوشت (غربی)

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن گوشت در رویا می‌گوید:


گوشت خوراکی: ارضای نیازهای جسمانی و فیزیکی، بهترین بخش زندگی، تغذیه و پروراندن، بخت خوب و فرصت‌های خوب در جد و جهد فرد، در رفتار جنسی، فرد تنها به بعد فیزیکی آن اهمیت می دهد.

اگر گیاهخوار هستید: چیزی که باید از آن پرهیز کرد، احساس گناه، مرگ

گوشت خام: احساسات و غرایز فطری و نیرومند.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از آن‌ها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.

 • خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می‌روید. شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر این است که شما می‌بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می‌کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.

 • دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره‌ای از مسائل سلامتی باشد.

 

تعبیر خواب گوشت (اسلامی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می‌خورید و دارید غذا به حساب می‌آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می‌شود و با رنج و مشقت به دست می‌آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد

 • دیدن گوشت پخته خوب است

 • دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

 • دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

 • دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.

 • اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

 

تعبیر خواب گوشت - تعبیر خواب گوشت قرمز

تعبیر خواب گوشت

 

تعبیر خواب گوشت حیوانات

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

 • تعبیر گوشت هر حیوان حلال گوشتی، مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام می‌باشد.

تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارت‌اند از:

 1. مال و اموال

 2. ارث و میراث

 3. ثروتمندی 

 4. مصیبت

 

تعبیر خواب گوشت مرغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب گوشت گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.

 

تعبیر خواب گوشت شتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می‌خواهید بخورید میراثی به شما می‌رسد که انتظارش را ندارید.

 

تعبیر خواب گوشت گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.

 

تعبیر خواب گوشت خرگوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب گوشت بز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می‌خورید یا دارید و نمی‌خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می‌آورید و بهره می‌برید.

 

تعبیر خواب گوشت خروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می‌خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می‌شوید و از او نعمت می‌یابید.

 

تعبیر خواب گوشت سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، تعبیرش این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.

 

تعبیر خواب گوشت مار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.

 

تعبیر خواب گوشت انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.

 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشت خون‌آلود از آن افتاده است، زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارایی خودت را به کسی می‌بخشی.

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب خرید یا فروش گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش می‌برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیه گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.

 

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، سود و منفعت به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.

 

تعبیر خواب گوشت و استخوان

ابن سیرین: اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می‌رسد.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان


192 نظر
 1. خواب دیدم که گروهی دارند دعوا میکنند و گوشت خود را میخورند. میشه تعبیرشو بگین؟

  • در ابتدا سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بیان کننده ی جنبه های نهفته ی شماست که لازمست با آنها روبرو شوید یا تأییدشان کنید. نشان دهنده ی نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. حاکی از مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد.

 2. سلام من خواب دیدم حالا یه جایی هستیم مثله کبابی و اکثر ادمایی که نشسته بودن فامیلمون بودن بعضیا درجه یک و بعضی ها فامیل درجه دو و بعد داشتن گوشت میخوردن و منم وایساده بودم همونجا هی گوشت برمیداشتم میدادم به هرکی مثلا گوشتش داشت تموم میشد تو خواب انگار مسئول اون گوشت من بودم که هرکی داشت تموم میکرد بهش گوشت بدم و همینطور که داشتم گوشت میدادم تعریف میکردم به یکی از فامیلامون که چن وقت پیش یه یارویی اومد از جایی اومد گوشت بخوره فرار کنه پول نده اینا. همینطور که داشتم گوشت میدادم به بقیه یه تکه برداشتم خودم بخورم . گوشت گوسفند بود خیلی خوبم پخته بود

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان مظهری از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند.

 3. سلام
  من خواب دیدم خونه عمه هستم و گوشت خوک آوردن من و دخترشون داشتیم ریزریز میکردیم تو ذهنم بود که ماه رمضان شمام مسلمون گوشت خوک چرا که نپرسیدم تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. گویای مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد.

 4. سلام وقت بخیر
  من دیشب خواب دیدم فردی که دوستش دارم و خودش خبر نداره خونه ما هست و یک پیرهن سفید پوشیده تا جایی که یادمه من هم پیشش حجاب نداشتم و با پدر و برادرم بحث درس و کار داشتن
  ایشون اومدن اشپزخونه و من دستم یه ظرفی بود که داخلش گوشت چرخکرده بود من گوشت ها رو به ایشون تعارف کردم که بگیرن ولی نگرفتن و من این طور متوجه شدم گیاه خوار هستن و رفتن نشستن یه گوشه و شروع به خوردن یه چیزی کردن حس میکنم گوشت مرغ و نون هم جلوشون بود و در همون حال منو مامانم در حال سرخ کردن گوشت های استخوان داری بودیم که خیلی بزرگ بودن.ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایین.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. گویای خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و من دستم یه ظرفی» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • سپاس
    ادامه خوابم👇
    داخلش گوشت چرخکرده بود من گوشت ها رو به ایشون تعارف کردم که بگیرن ولی نگرفتن و من این طور متوجه شدم گیاه خوار هستن و رفتن نشستن یه گوشه و شروع به خوردن یه چیزی کردن حس میکنم گوشت مرغ و نون هم جلوشون بود و در همون حال منو مامانم در حال سرخ کردن گوشت های استخوان داری بودیم که خیلی بزرگ بودن.ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایین.

    • خواهش می کنم! در ادامه: حاکی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند.

 5. سلام پسر عموم خواب دیده خواهرم که دوسال پیش فوت کرده بهش زنگ زده و می خواد از یکی از دوستاش گوشت بخره و از پسر عموم کی پرسه از فلان آدم گوشت بخرم؟ خوبه؟
  پسر عموم هم گفته بابا کجایی بیا دیگه اونم گفته کجا بیام بابا تازه راحت شدم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیرات برای ایشان است که بهترست به گرسنگان داده شود. از دیدگاهی دیگر: حاکی از موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. از دیدگاه فرارواشناسی: به دوستی که در خواب به وی اشاره شده است، توجه شود!

 6. سلام خواب دیدم خواهرشوهرم گوشت مرغ به من داد که بپزم وبعد دخترم باخواهرشوهرم باهم جایی برن وباهم بخورندلطفا تعبیرش کنیدممنون

  • سلام؛ مخاطب گرامی! خواب‌تان در همان صفحه که خواب‌تان را پیشتر ارسال کرده‌اید (صفحه‌ی تعبیر خواب «مرغ»)، به نام خودتان «خانم موسوی» تعبیر شده است. چنانچه آن را نیافتید، خواب‌تان را دوباره ارسال کنید تا تعبیر شود! خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز.

 7. سلام خواب دیدم شوهرم یک فیله گوشت گاو خریده بود یک طرفش خراب شده بود تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد.

 8. سلام. خواب دیدم سه تا از عمه هام اومدن خونمون و برای خواهرم هدیه اورده بودن. سه تا مانتو شیک بود و مقداری مغزجات(من تعجب کردم اینا دستودلباز شدن) و مرغ هم بود(گوشت مرغ خونمردگی داشت)

  • سلام! خوابتان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نمایانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر موفقیت و دستیابی به تمایلات تان است. می کوشید به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد.

 9. سلام وقت بخیر

  خواب دیدم که سر سفره نشسته بودیم پسرعمم که دوسش دارم روی صورتش لک داشت و به دختر عموم گوشت تعارف میکرد ولی به من مهل نمیگذاشت

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. علامت بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. به قلب مسأله‌ای می‌روید. انرژی‌های غریزی‌تان را شناسایی و استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر: می‌بینید دیگران آنچه هنوز برایش می‌کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.

 10. سلام و درود. حدود 4ماه قبل خواب دیدم وسط یه جمعیت زیادی آدم هستم و مشغول خوردن گوشت بودم که لای نون گذاشته بودم یه مقداریشو که خوردم رفتم از بین اون جمعیت مادرمو پیدا کردم بقیه ش دادم به اون عمم هم داخل اون آدما بود که صدام کرد گفت کاش یخورده از این گوشتم به من میدادین. ادمین عزیز هم خونواده ما هم خونواده عمم از لحاظ مالی ضعیف هستیم. ممنون میشم تعبیر خوابم بگید بهم

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست فضایی برای‌تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، گویای انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می‌کنید روی دیدگاه‌هایتان حساب نمی‌کنند یا دیدگاه‌هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه‌های گوناگون جمعیتی را در شخصیت‌تان دخیل کنید. به قلب مسأله‌ای می‌روید. انرژی‌های غریزی‌تان را شناسایی و استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر: می‌بینید دیگران آنچه هنوز برایش می‌کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست گویای جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: {خوری گر گوشت، سود مال باشد / برایت خرمی، هر حال باشد}

   • سلام
    من خواب دیدم که با خواهر جایی هستیم و نمیدانم چطور شد که در یک ظرف تقریبا متوسط مقداری زیادی گوشت مرغ و ماهی تمیز شده و قرار داده شده در نایلون رو به طوری که در فریز قرار می دهیم بسیار مرتب کردیم و فرستادیم برای همسایه مان ، من مدتی است که در خوابهایم این. همسایه را میبینم

    • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. گویای مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. از دیدگاه فراروانشناسی: در صورتی که ایشان را مکرر می بینید، به این معناست که خبری از ایشان به شما خواهد رسید.

   • حدود یک سال قبلم خواب دیدم کنار یه رودخانه ای ایستادم که آب زلالی داشت و ماهیای بزرگی داخلش بودن پریدم تو آب یکیشون که بزرگم بود خیلی راحت با دست صید کردم اومدم از داخل آب بیرون دیدم یه حوضچه کوچیک درست کردم ماهیایی که صید کردمو انداختم داخلش تعدادشون زیاد بود وبزرگ بودن بنظرتون دو تا خواب که فرستادم میتونن مربوط بهم باشن لطفا تعبیر کنید

    • مدیر سایت مهر 19, 1399 at 0:54 ق.ظ

     با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). گویای آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. گرفتن ماهی گویای نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از درک و فهم باشد. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود). گویای موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید.

1 2 3 10

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور