تعبیر خواب گوشت – خوردن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوشت هر حیوان حلال گوشت مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام است. با تعبیر خواب گوشت مرغ، گوشت گوسفند، گوشت قرمز، گوشت پخته و خام و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب گوشت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر دیدن گوشت در خواب بسته به نوع حیوانی که گوشت آن دیده شده متفاوت است ولی تمامی معبرین اسلامی بر اینکه گوشت حیوانات حلال گوشت نیکو و دیدن گوشت حیوانات حرام گوشت مال حرام است توافق دارند. در جایی محمد بن سیرین دیدن گوشت پخته در خواب را بسیار بهتر از دیدن گوشت خام دانسته است. همچنین گفته می‌شود خرید و فروش گوشت در خواب تعبیری مناسب به همراه نخواهد داشت. همراهان گرامی ستاره برای آگاهی از تعابیر دیگر خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب گوشت - دیدن گوشت در خواب چه تعبیری دارد؟

 

توجه: گوشت قرمز اصطلاحی است که به گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت شتر و مانند این‌ها گفته می‌شود که سرشار از پروتئین‌ها و چربی‌ها است. پس تعابیر ذکر شده در رابطه با هر یک از این گوشت‌ها تعبیر گوشت قرمز را به همراه دارند.

 

تعبیر خواب گوشت (غربی)

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن گوشت در رویا می‌گوید:

گوشت خوراکی: ارضای نیازهای جسمانی و فیزیکی، بهترین بخش زندگی، تغذیه و پروراندن، بخت خوب و فرصت‌های خوب در جد و جهد فرد، در رفتار جنسی، فرد تنها به بعد فیزیکی آن اهمیت می دهد.

اگر گیاهخوار هستید: چیزی که باید از آن پرهیز کرد، احساس گناه، مرگ

گوشت خام: احساسات و غرایز فطری و نیرومند.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

 • دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از آن‌ها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.

 • خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می‌روید. شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر این است که شما می‌بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می‌کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.

 • دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره‌ای از مسائل سلامتی باشد.

 

تعبیر خواب گوشت (اسلامی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می‌خورید و دارید غذا به حساب می‌آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می‌شود و با رنج و مشقت به دست می‌آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد

 • دیدن گوشت پخته خوب است

 • دیدن گوشت فربه مال و میراث بود

 • دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

 • دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.

 • اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

 

تعبیر خواب گوشت - تعبیر خواب گوشت قرمز

تعبیر خواب گوشت

 

تعبیر خواب گوشت حیوانات

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

 • تعبیر گوشت هر حیوان حلال گوشتی، مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام می‌باشد.

تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارت‌اند از:

 1. مال و اموال

 2. ارث و میراث

 3. ثروتمندی 

 4. مصیبت

 

تعبیر خواب گوشت مرغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت مرغ را می‌خوری از مال و اموال کنیزک و خدمتکار مصرف می‌کنی.

 

تعبیر خواب گوشت گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.

 

تعبیر خواب گوشت شتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می‌خواهید بخورید میراثی به شما می‌رسد که انتظارش را ندارید.

 

تعبیر خواب گوشت گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.

 

تعبیر خواب گوشت خرگوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده‌اند.

 

تعبیر خواب گوشت بز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می‌خورید یا دارید و نمی‌خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می‌آورید و بهره می‌برید.

 

تعبیر خواب گوشت خروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می‌خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می‌شوید و از او نعمت می‌یابید.

 

تعبیر خواب گوشت سگ

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، تعبیرش این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.

 

تعبیر خواب گوشت مار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.

 

تعبیر خواب گوشت انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.

 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشت خون‌آلود از آن افتاده است، زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارایی خودت را به کسی می‌بخشی.

 

تعبیر خواب خرید یا فروش گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش می‌برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیه گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.

 

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، سود و منفعت به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.

 

تعبیر خواب گوشت و استخوان

ابن سیرین: اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می‌رسد.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo