تعبیر خواب گاو – معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

تعبیر خواب گاو از دیدگاه امام صادق (ع) و ابن سیرین بزرگی و ثروت است. دیدن گاو در خواب و رویا از دیدگاه معبرین غربی اطاعت بی، چون و چرا از دیگران و واکنش‌های غریزی درون بیننده خواب است.
ستاره | سرویس سرگرمی – گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آتی بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می‌گردند. این حیوان به گفته تمامی معبرین تعبیری نیکو دارد مگر اینکه جز دسته گاوهای وحشی و شاخ دار قرار گیرد که حالتی تهاجمی به خود گیرد. در این صورت بایستی با استفاده از تعابیر خواب حیوانات وحشی در صفحه اصلی تعبیر خواب برای یافتن معنای آن رجوع کرد.
 
تعبیر خواب گاو - تعبیر خواب دیدن گاو
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده آنچه در این مقاله می‌خوانید:


تعبیر خواب گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید.
 • دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.
 • دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز‌های شما نیست.
 • خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.
 • خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.
 

تعبیر خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.
 معبرین غربی می‌گویند: دیدن گاو وحشی که به شما حمله می کند نشان‌دهنده خطر ابتلا به استرس یا اضطراب در زندگی روزمره است. اگر یک گاو معمولی به شما حمله کرد نشانه هایی از مسائل رفتاری دارد و می تواند به یک فرد در زندگی بیداری مرتبط باشد.
 

تعبیر خواب گاو شاخدار

اگر در رویای خود گاوی شاخدار ببینید می‌تواند نشانه‌ای از پرخاشگری از سمت شما باشد. خون روی شاخ گاو نیز نشان دهنده این است که حیله گری، استکبار و توانایی استفاده از زور به شما امکان می‌دهد هر آنچه را می‌خواهید دریافت کنید. اگر در خواب ببینید که گاوی را توسط شاخ‌هایش نگه داشته‌اید تا شخص دیگری از آن شیر بخورد نشانه‌ای از خطرات و خسارات مادی و دزدی است. این خواب نشانگر این است که مقدار زیادی پول از دست می‌دهید یا پول به دست آوردن برای شما سخت است.

 

تعبیر خواب گاو نر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی گاو نری به شما داد بدان تعبیر است که دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند.

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده، تعبیرش خیر و برکت است.

به تعبیر یونگ:

 • دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.
 • گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.

تونی کریسپ می‌گوید:

گاو نرواکنش‌های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می‌کشانند، اگر با آن‌ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می‌شوند و اگر بکوشیم با آن‌ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می‌برند.این انگیزش‌های غریزی ممکن است خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می‌کنند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده‌اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.

گاو نر مهاجم: اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

گاو نر کشته شده: کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص.

اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده : احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند.

سواری بر گاو نر: احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می‌کند.

تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

تعبیر خواب گاو ماده

امام صادق (ع) میفرمایند: 

تعبیرهای گاو ماده عبارت‌اند از:

 • فرمانروایی
 • مال و اموال
 • بزرگی 
 • ریاست
 • سال خوب و نیکو
 • سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

ابن سیرین میگوید:

 • اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی گاو ماده‌ای به شما می‌دهد بدان معناست که از جانب او نعمت می‌یابید.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد:

گاو ماده: تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.

 

 

تعبیر خواب گاو سیاه

دیدن گاو سیاه در خواب را می‌توان جزو خواب‌های هشدار دهنده به حساب آورد. در این حالت ، ناخودآگاه شما در مورد احساسات به شما هشدار خواهد داد. در واقع باید مراقب تمام ارتباطات خود با دوستانتان باشید و رفتار هر یک از آن‌ها را زیر نظر بگیرید. این بدین معناست که ممکن است که شخصی در چرخه دوستی خود قصد دارد کاری خائنانه انجام دهد.
 

تعبیر خواب گاو قهوه ای

دیدن گاو قهوه ای در خواب نشان دهنده احساسات واقعی و درونی شما نظیر آسایش و رضایت است که تمام این ها ارتباط مستقیم با طبیعت و جهان پیرامون شما دارد. اگر در خواب خود گاو قهوه ای و سفید دیدید بیانگر ثروت و سعات برای شماست.  رنگ قهوه‌ای یکی از رنگ‌های جدی در خواب به حساب می‌آید که ارتباط مستقیمی با احساسات شما در زندگی دارد.  

 

تعبیر خواب گاو و گوساله

معبرین غربی می‌گویند: دیدن گاو در خواب نشانه میل شدید درونی به پیشرفت در زندگی است. از سویی دیگر دیدن گاو در خواب به معانی دیگری همچون : تغییر، باروری یا یک مشکل مهم در زندگی است. گاو در رویا نماد زن است و اغلب نشان‌دهنده باروری و زنانگی است. دیدن گوساله در خواب می‌تواند به این معنا باشد که نیاز به تمرکز بیشتری در زندگی روزمره دارید.

 

تعبیر خواب گاو مرده

به تعبیر معبرین غربی، تعبیر خواب گاو مرده بدین معناست که شما برای مدتی در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌گیرید. گاو نماد سعادت است و دیدن گاو مرده در خواب به منزله از دست رفتن سعادت و افتادن به سختی‌هاست. دیدن گاو مرده در خواب همچنین می‌تواند به این اشاره داشته باشد که شما هنوز در بخشی از گذشته خود مانده اید؛ و اینگونه است که مدت زمان زیادی را صرف فکر کردن به گذشته‌ای که از دست رفته و دیگر وجود ندارد می‌کنید. دیدن گاو مرده همچنین ممکن است به منزله وقوع یک حادثه دلخراش برای شما یا یکی از دوستانتان باشد؛ بنابراین به این فکر کنید که چگونه می‌توانید آرامش خود را حفظ و یا به دوستی که به مصیبتی گرفتار آمده، تسلی دهید.

 

تعبیر خواب گاو مریض

به تعبیر معبرین غربی، اگر در خواب یک گاو مریض یا بیمار را دیدید می‌تواند به این معنی باشد که شما نگرانی‌های زیادی در زندگی دارید و حتی ممکن است جانتان در خطر باشد. برای جلوگیری از بوجود آمدن این حالات در زندگی، مطمئن شوید که هرآنچه برای عدم وقوع حادثه‌ای ناگوار در زندگی لازم بوده انجام داده‌اید و به خود اطمینان دهید که موفقیت از آن شماست.

تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

تعبیر خواب حمله گاو

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یعنی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، بیانگر این است که در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
 • اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، به زن خودت خیانت می‌کنی.

تعبیر خواب گله گاو

به تعبیر یونگ:

 • دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید.
 • دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است.
 • دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.

 

تعبیر خواب زاییدن گاو

به تعبیر معبرین غربی دیدن زاییدن گاو در  خواب نشانه خوشبختی است و گواه آن است که شما قادرید آنچه را که می خواهید با پیگیری و ممارست بدست آورید.

تعبیر دیگر دیدن زایمان گاو در خواب می‌تواند به وجود حس انفعال در شما اشاره داشته باشد. در واقع زمانیکه که هیچ مسئولیتی به شما سپرده نشده باشد، شما احساس راحتی و آسایش می کنید و این وضعیتی است که لزوم وجود یک راهبر در زندگی شما را نمایان می‌کند.

تعبیر دیگر این رویا نشان دهنده باز شدن فرصت‌ها و چشم اندازهای جدید به روی شماست. شما ممکن است تصمیم غیرمنتظره‌ای بگیرید که نه تنها اطرافیان خودتان را شگفت زده کنید بلکه خودتان نیز از تصمیمتان حیرت زده شوید.  

 

تعبیر خواب گاو حامله

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.
 

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید.
 • اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید. 
 • اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید.
 • اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می‌دهی.
 

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.
لوک اویتنهاو:
 • گاو چاق: خوشبختی نزدیک
 • گاو لاغر: قیمت بالا

 

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد.
 • اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است.
 • اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید.

 

تعبیر خواب گوشت گاو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
 • اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، بیانگر این است که از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.
 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بز

 

تعبیر خواب اعضای بدن گاو

پوست گاو:
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یعنی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی.
 
شاخ و جگر گاو
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، نشانه این است که مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگ‌تر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یعنی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی کله گاو را می‌خوری، یعنی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی پاچه گاو خورده‌ای، نشانه این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان346 Comments
 1. با سلام، من خواب دیدم که سوار یک گاو هستم و راه می رفتیم. در پشت سر من ۳ گاو دیگر هم پشت سر من می آمدند. من بر روی گاو می رقصیدم و بشکن می زدم. کنترل حرکت گاو گاهی اوقات دست من نبود و گویا با گاو لیز می خوردیم. با راندن بیشتر گاو کنترل دستم آمد به طوری افسار گاو دستم آمده بود. ما در یک جاده باریک روستایی بی انتها در حرکت بودیم. ناگهان یک ماشین نزدیک بود به ما برخورد کند، ولی ترمز کرد و به ما نخورد. به مسیر ادامه دادیم به صورتی که من که سوار گاو بودم و ۳ گاو دیگر هم پشت سر من و در انتها آن ماشین پشت سر ما می آمد. من همچنان بسیار شاد بودم! در انی سرم را برگرداندم به پشت نگاه کردم و به راننده گفتم اصلا مسیر ما این وری است. کنترل گاو تقریبا دست من بود و مسیر را کج کردیم وارد یک جاده گلی شدیم که اطراف آن را درخت گرفته بود که جاده بنبست بود و در انتهای آن یک خانه روستایی کوچک که گویا طویله بود مسیر را کج کردم و دیدم آن سه گاو دیگر هم پشت سر من راه را کج کردند و پشت سر من امدنند.

  • سلام! خوابتان یعنی از هر محدودیتی، رها هستید. زندگی تان در تعادل و هماهنگی است. نشانگر پوچی، شادی، سپاسگذاری، و تمایلات جسمی است. لازمست این ویژگی ها را در زندگی تان، ایجاد کنید. علامتی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می کنید. تعبیر دیگر: حاکی از غریزه های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. لازمست کنترل و محدودیت بنمایانید؛ چه از نظر فیزیکی، چه ذهنی، چه روحی. گویای محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «وارد یک جاده» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • وارد یک جاده گلی شدیم که اطراف آن را درخت گرفته بود که جاده بنبست بود و در انتهای آن یک خانه روستایی کوچک که گویا طویله بود مسیر را کج کردم و دیدم آن سه گاو دیگر هم پشت سر من راه را کج کردند و پشت سر من امدنند.

    • ممنونم از پاسختان. ببخشید؛ منظورتان از “ شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید” چه است؟ یعنی امکان دارد که تمام تعبیر های دیگر اشتباه باشد؟

    • سلام؛ خواهش می کنم! در مورد پرسشتان باید گفت که یعنی ممکنست آنچه در مورد خوابتان تصور می کنید، دقیقا برعکس باشد. در صورتی که خواب برایتان پیغامی مهم را به همراه داشته باشد، آن را بارها به شکلهای گوناگون مشاهده خواهید کرد.

    • در ادامه: به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. درگیر موقعیتی درهم برهم و چسبنده هستید. نیازست روح تان را تروتمیز کنید. نشانگر تمایل های جنسی و توانایی تان در کنترل فشارها و انرژی های جنسی تان است. از سوی دیگر، می تواند یک نکته ی مهم در مورد «احساس ثبات تان» در زندگی تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی.

 2. سلام، ممنون اززحمات شما.. راستش من خواب جالبی دیدم مرسی ازتعبیرتون،،
  ما حیاط خونمون خیلی بزرگه، از توی خونه پشت شیشه در دیدم حیاطمون پرە از بچە گوسفند وبچە گاو، همون کرە یاهراسمی که دارن. منظورهمونه که بزرگ نبودن، همگی کوچیک کوچیک بودن هم بچەگاوهم بچەگوسفند قاطی، وتعدادشون خیلی زیاد بود واینکه همشون بەفاصلەنیم متر نیم متر حالتی که حیوانات میشینن نزدیک به هم نشستە بودن

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیر و برکت در زندگیتان است. از دیدگاهی دیگر: خوابتان حاکی از نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. علامتی از عدم بلوغ و بی تجربگی است. لازمست ویژگی های ویژه ای را گسترش و رشد دهید.

 3. سلام خسته نباشید
  من تو پارک محلمون بودم ی گاو بزرگ شیری رو به طناب بسته بودن ناگهان طناب شل شد و گاو به سمت من حرکت کرد گاو وقتی به سمت من میامد به صورت انسان میشد ی زن بود انگار و من تصوراتم تو خواب میگفت همه این گاو رو یک گاو بزرگ شیری میبینن ولی نزدیک من میاد ب صورت ی زن در میاد
  گاو به من حمله میکرد و نمیتونست اسیبی بزنه
  چه تعبیری داره
  از دور همون گاو دیده میشد

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی موقتی از واقعیت می گریزید. حاکی از تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره ی بازپروری پس از تجربه ی یک مسأله ی شخصی جدی باشید یا در دوره ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. علامتی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. نمایانگر ارتباط و اتصال تان به دیگران است. علامت از چیزیست که رابطه تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: گویای اسارت و محدودیت است. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. تعبیر دیگر: نشانگر وسوسه و گناه است. تعبیر دیگر: از تأیید سرکشی و لجاجت تان سر باز می زنید.

 4. سلام خسته نباشید
  من مدتیه خواب گاو میبینم
  یه شب خواب دیدم خونه یکی از اقوام هستیم گاوی به سمت من حمله کرد میخواست منو بزنه که من وارد خونه شدم و دروبستم که گاو با دستای جلوش دروشکوند و وارد خونه شد.میخواست منو بزنه که پدرم جلوی گاو ایستاد و به جای گاو اون باشدت خیلی زیاد به صورتم زد که باعث شد از خواب بپرم.
  و یک خواب دیگه اینکه خواب دیدم خونه پدربزرگم بودیم که زیرپای گاوشون(عذرمیخوام)مدفوع بود و گاو منو زد و داخل اون کثافت ها کثیف شدم و به حمام رفتم برای تمیزی.لطفا اگر میشه خوابمو تعبیرکنید خیلی ذهنمو درگیر کرده متشکرم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. از تأیید سرکشی و لجاجت تان سر باز می زنید. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید. بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف اند و اینکه باور دارید نامطلوب و تنفرآور هستید. لازمست این احساسات را تأیید و ابراز کنید؛ اگرچه ممکنست شرم آور باشند. منفی بودن زندگی تان را رها کنید! به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.

 5. با سلام و احترام خدمت استاد گرامی

  خواهرم خواب دیده که یک گاو سیاه مرا میخورد. ممنون میشم تعبیرش را بفرمایید. با سپاس

  • سلام بر شما! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. از تأیید سرکشی و لجاجت تان سر باز می زنید.

 6. سلام من خواب دیدم ک سر یک گاوداری هستیم ک من دارم گاو هارو مشاهده میکنم ک ناگهان یک گاو نر بزرگ و شاخ دار ک می تونه حرف بزنه بهم دوبار حمله ور میشه و هر بار من از دیوار بالا میرم و وفتی سرشو به دیوار می کوبه من اویزونم و نمی رسه ک شاخ بزنه و همش میگه بیا پایین ولی در دفعه سوم ک بهم حمله ور میشه می پرم رو گردنش و هرکاری کرد نتونست زمین بزنه و خواب پایان رسید

  • سلام! خوابتان نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. از تأیید سرکشی و لجاجت تان سر باز می زنید. نشانگر تمایل های جنسی و توانایی تان در کنترل فشارها و انرژی های جنسی تان است. از سوی دیگر، می تواند یک نکته ی مهم در مورد «احساس ثبات تان» در زندگی تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی.

 7. سلام وقت بخیر

  پدرم خواب دیدن برای من یه گاو پختن بعد یادشون افتاده سر گاو رو جدا نکردن ،جدا کردن دوباره ادامه دادن پختن رو

  ممنون میشم تعبیرشو بگین ⚘

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند.

 8. باسلام من خواب دیدم قصد سفر داریم و چمدان بستیم بعد سر سفره نشستیم و گوش گاو ، دو تا گوش گاو بریده شده آوردند من گفتم گوش قابل خوردن نیست اما مادرم گفت پوستش را کنار بزن روی گوش ، گوشت هست منم اینکار را کردم نزدیک یک کیلو گوشت از گوشهای گاو کندم گذاشتم وسط سفره واسه خوردن اما خودم چندشم میشد ، فقط مامانم گوشتهارا خورد .

  • سلام! خوابتان علامت خیلی از خواسته ها، نگرانی ها، مسئولیت ها یا نیازهایی است که با خود حمل می کنید و روی دوش تان سنگینی می کنند. اندازه یا وزن چمدان، موازی تقاضاهایی است که با آنها روبرو هستید. لازمست خواسته ها و مسأله هایتان را بکاهید تا فشار روی خودتان را سبک تر کنید. شاید حس می کنید با احساسات یا مسأله های گذشته عقب نگه داشته می شوید. تعبیر دیگر: علامتی از هویت و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: نیاز به مسافرت یا استراحت دارید. لازمست چشم انداز زندگی تان را تغییر دهید. لازمست جنبه هایی از کودکی تان را وارد زندگی تان کنید. لازمست با نشاط تر باشید.

 9. سلام

  من خواب دیدم با ماشین در حال رفتن ب جایی بودیم و بارون شدیدی میومد و ی دفه ی گله گاو وحشیه شاخدار ریختن تو جاده و سعی کردن بهمون حمله کنن ولی فرار کردیم

  ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام! خوابتان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! علامتی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می کنید. تعبیر دیگر: گویای غریزه های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. از تأیید سرکشی و لجاجت تان سر باز می زنید. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد.

 10. سلام، من خواب دیدم که از جایی میخوام رد بشم اما سه تا گاو دوتا قهوه ای ماده و یکی سیاه و شاخدار بزرگ که انگار ما بود سرراهمه، که من میترسیدم رد بشم، دوتا گاو قهوه ای خودشون از سر راهم رفتن کنار تا نترسم اما گاو سیاه سرجاش موند فقط یکم عقب تر رفت برای اینکه ازش نترسم سرش رو پایین آورد به حالت تعظیم تا من بتونم رد شم. ممنون میشم تعبیرش رو برام بگیر.

  • سلام! خوابتان نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. علامتی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر غریزه های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. تعبیر دیگر: علامتی از سرسختی، اراده ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست بگوید زمانش رسیده است که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. تعبیر دیگر: نمایانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. لازمست بیاموزید در موقعیتی، سازش کنید؛ یا می تواند جناسی از چیزی باشد که یاوه است (مثل گاو رفتار می کند)؛ چیزی که بی ارزش می باشد. تعبیر دیگر: علامتی از برخی انرژی های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است.

1 2 3 18

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور