تعبیر خواب کشتن – تعبیر خواب کشته شدن

تعبیر خواب کشتن (قتل) و تعبیر خواب کشته شدن (به قتل رسیدن) را در ادامه این مطلب می‌خوانید. در این بخش تعابیر مختلفی نظیر تعبیر خواب کشتن مادر، کشتن پدر، کشتن با چاقو و... آورده شده است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کشتن و کشته شدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کشتن، قتل و دیدن اینگونه موارد در خواب‌ به تعبیر معبر اسلامی رسیدن سود و منفعت به شخصی است که کشته شده است. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب کشتن (قتل) - تعبیر خواب کشته شدن

 

تعبیر خواب کشتن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کشتن کسی در خواب بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید.

 جابر مغربی: اگر در خواب دیدی فرزند خود را کشتی دلیل بر بدست آوردن روزی حلال باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حیوان چهارپا یا حشره یا جانوری را کشته‌ای، یعنی بر دشمن غلبه می‌کنی.

به تعبیر معبرین غربی، اینکه در خواب ببینید کسی را می‌کشید بدان معنی است که می‌خواهید از سلطه و اثری که فردی دیگر بر شما دارد رهایی یابید. از لحاظ معنوی، کشتن در خواب نشانه ای از یک پیشنهاد است. کشتن در خواب نشانه نیاز شما به داشتن قدرت است. بخشی دیگر از این گونه خواب‌ها به تلاش شما به حل مشکلاتی در دنیای واقعی با پاک کردن بخشی از صورت مساله اشاره دارد.

اگر در خواب دیدید که شخصی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهید و آن فرد می‌میرد به خشم و عصبانیت شما در دنیای واقعی اشاره دارد و یا ممکن است بیانی از وجود ناامیدی در درون شما باشد. 

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب قتل- تعبیر خواب به قتل رسیدن

 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • تعبیر خواب قتل آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می‌کنید.

  • اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

  • اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تاسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در صورت مشاهده اسلحه و ادوات جنگی در خواب می‌توانید به تعبیر خواب اسلحه و سلاح رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب کشته شدن

به گفته محمد بن سیرین دیدن کشته شدن خود بیننده خواب به دست دیگران نشانه از عمر طولانی او دارد.

ابراهیم کرمانی در جایی دیگر بیان می‌کند اگر در خواب دیدی که عده ای تو را کشتند به این معناست که به تو سود و منفعت خواهد رسید و اگر تو از روی ظلم و ستم کشته شدی نشانه این است که مظلوم بوده و خداوند متعال کسی را مامور انتقام گرفتن تو می‌گرداند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: کشته شدن در خواب به منزله آن است که شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند.

به تعبیر معبرین غربی، دیدن کشته شدن در رویا می‌تواند به معنای خطرات بزرگی باشد که در کمین بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب کشتن مادر

به بیان معبرین غربی کشتن مادر در خواب به شما این نوید را می‌دهد که با احساسات خود هماهنگ هستید اما متاسفانه احساساتتان بسیار حساس و آسیب پذیرند و احتمالا در زندگی واقعی خود احساس افسردگی می‌کنید. این رویا همچنین می‌تواند بدان معنا باشد که شما جنبه پرورش و مراقبت را در خود کشته‌اید. این خواب به شما می‌گوید که شاید لازم باشد به دیگران نیز فرصت دهید تا آنان نیز در فضایی متفاوت از آنچه در حال حاضر برایشان بوجود آورده‌اید خودشان را نشان دهند. 

 

تعبیر خواب کشتن پدر

به تعبیر معبرین غربی اگر کسی در خواب ببیند که پدر خود را می‌کشد به معنای آن است که معمولا با پدرش در کارها همکاری می‌کند. این رویا بیانگر زندگی طولانی و توام با احترام او با پدرش است. اگر کسی ببیند که پدرش او را کشته است نشان دهنده جاه طلب بودن او در زندگی است.

 

تعبیر خواب کشتن والدین

اگر در خواب دیدید که پدر و مادر خود را می‌کشید بدان معنی است که در زندگی خود تحولاتی را تجربه خواهید کرد و روابط شما با پدر و مادرتان وارد مرحله تازه‌ای می‌شود.

 

تعبیر خواب کشتن آدم با چاقو

به بیان معبرین غربی اگر در خواب دیدید که کسی را با چاقو می‌کشید، تعبیرش آن است که یک عمل ناعادلانه انجام خواهید داد و از آن پشیمان خواهید شد. اگر کسی که کشته‌اید در دنیای واقعی ارتباط نزدیکی با شما دارد بدین موضوع اشاره دارد که نظر شما نسبت به وی پس از یک نزاع جدی با او تغییر خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کشتن با اسلحه

لوک اویتنهاو می‌گوید: کشتن با شلیک یک گلوله بدین تعبیر است که حسادت شما را آزار می‌دهد.

 

منبع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
 

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo