تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن

با تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن، تعبیر خواب سیلی خوردن، تعبیر خواب کتک خوردن از مرده و تعبیر خواب کتک زدن مرده همراه ستاره باشید.
تعبیر خواب کتک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کتک خوردن یا سیلی خوردن در خواب را معبرین اسلامی به دریافت غم و ناراحتی از طرف کسی که بیننده خواب آز آن کتک می‌خورند می‌پندارند و به گفته امام صادق (ع) کتک زدن در خواب در وجه اول به معنای شفاعت است. با تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب کتک خوردن - تعبیر خواب کتک زدن

 

تعبیر خواب کتک خوردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب کتک می‌زند، به این معنی است که به خاطر مرد منافق و دورویی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

 • اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، دلیل بر آن است که سود و منفعتی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی با کلوخی به پشت تو زده است، یعنی کسی تو را نصیحت می‌کند.

 • اگر ببینی کسی با مشت تو را کتک زده است، بیانگر این است که به اندازه مشتی که خورده‌ای، از کسی که زده دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را زده، ولی نمی‌دانی به چه علت زده است، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری و لباس نو خواهی پوشید و اگر آن شخص ناآشنا و غریبه باشد و یا اینکه وقت زدن دست و پایت بسته شده باشد تعبیر بهتری دارد.

لوک اویتنهاو: کتک خوردن: انتقام گیری در آینده ای نزدیک

لیلا برایت: اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب کتک خوردن دختران

اگر بیننده خواب دختر یا زن باشد تعبیر این خواب نشان دهنده آزار و اذیت جنسی است. بسیار مراقب باشید زیرا ممکن است شخصی به شما نظر بدی داشته باشد.

تعبیر خواب کتک خوردن پسران

در صورتی که ببیننده خواب پسر بود و خواب کتک خوردن را دید تعبیرش این است که از کسی سود بسیار زیادی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب کتک خوردن از برادر یا خواهر

تعبیر خواب کتک خوردن از برادر یا خواهر این است که ممکن است با آنها اختلافاتی داشته باشید که به نزاع و درگیری ختم شود یا ممکن است بر سر ارث یا پولی مشاجره داشته باشید.

 

تعبیر خواب کتک زدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 تعبیرهای کتک زدن عبارت‌اند از:

 1. شفاعت

 2. مجادله و بگومگو

 3. حل شدن مشکل

 4. سفر

 5. شرف و بزرگی

 6. مال حرام

لیلا برایت: اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‌شوید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • کسی را کتک زدن: آرامش در منزل

 • کتک زدن یک بچه: بی عدالتی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می‌زنید، علامت آن است که به ارتکاب اتهاماتی متهم خواهید شد.

 

تعبیر خواب لگد زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به کسی لگد زده‌ای، حال و روز او بد می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لگد زدن عبارتند از:

 • اشکال و نقص در کار 

 • ضرر و زیان

 • غم و اندوه

 • فساد زن و عیال مرد.

 

تعبیر خواب پس گردنی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو طوری ضربه پس گردنی زده است که جای آن ورم نموده، از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طوری به تو پس گردنی زده‌اند که از آن خون جاری شده است، با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

تعبیر خواب سیلی خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی کسی به تو سیلی زده است، به این معنی است که از کسی حرف زشتی می‌شنوی و آبروی تو می‌رود.

 

تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن مرده

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یعنی از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری.

 • اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یعنی در آن دنیا به سعادت رسیده است. اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، نشانه این است که در دین و ایمان قوت خواهی داشت و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند بدهی تو پرداخت می‌شود.

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo