تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن

با تعبیر خواب کتک خوردن، تعبیر خواب کتک زدن، تعبیر خواب سیلی خوردن، تعبیر خواب کتک خوردن از مرده و تعبیر خواب کتک زدن مرده همراه ستاره باشید.
تعبیر خواب کتک

ستاره | سرویس سرگرمی – کتک خوردن یا سیلی خوردن در خواب را معبرین اسلامی به دریافت غم و ناراحتی از طرف کسی که بیننده خواب آز آن کتک می‌خورند می‌پندارند و به گفته امام صادق (ع) کتک زدن در خواب در وجه اول به معنای شفاعت است. با تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب کتک خوردن - تعبیر خواب کتک زدن

 

تعبیر خواب کتک خوردن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب کتک می‌زند، به این معنی است که به خاطر مرد منافق و دورویی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.

 • اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، دلیل بر آن است که سود و منفعتی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی با کلوخی به پشت تو زده است، یعنی کسی تو را نصیحت می‌کند.

 • اگر ببینی کسی با مشت تو را کتک زده است، بیانگر این است که به اندازه مشتی که خورده‌ای، از کسی که زده دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کسی تو را زده، ولی نمی‌دانی به چه علت زده است، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری و لباس نو خواهی پوشید و اگر آن شخص ناآشنا و غریبه باشد و یا اینکه وقت زدن دست و پایت بسته شده باشد تعبیر بهتری دارد.

لوک اویتنهاو: کتک خوردن: انتقام گیری در آینده ای نزدیک

لیلا برایت: اگر در خواب کسی شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان می‌رسید.

تعبیر خواب کتک خوردن دختران

اگر بیننده خواب دختر یا زن باشد تعبیر این خواب نشان دهنده آزار و اذیت جنسی است. بسیار مراقب باشید زیرا ممکن است شخصی به شما نظر بدی داشته باشد.

تعبیر خواب کتک خوردن پسران

در صورتی که ببیننده خواب پسر بود و خواب کتک خوردن را دید تعبیرش این است که از کسی سود بسیار زیادی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب کتک خوردن از برادر یا خواهر

تعبیر خواب کتک خوردن از برادر یا خواهر این است که ممکن است با آنها اختلافاتی داشته باشید که به نزاع و درگیری ختم شود یا ممکن است بر سر ارث یا پولی مشاجره داشته باشید.

 

تعبیر خواب کتک زدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 تعبیرهای کتک زدن عبارت‌اند از:

 1. شفاعت

 2. مجادله و بگومگو

 3. حل شدن مشکل

 4. سفر

 5. شرف و بزرگی

 6. مال حرام

لیلا برایت: اگر شما کسی را با ترکه کتک زدید، یعنی در انجام یکی از کارهایتان موفق نمی‌شوید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • کسی را کتک زدن: آرامش در منزل

 • کتک زدن یک بچه: بی عدالتی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می‌زنید، علامت آن است که به ارتکاب اتهاماتی متهم خواهید شد.

 

تعبیر خواب لگد زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به کسی لگد زده‌ای، حال و روز او بد می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لگد زدن عبارتند از:

 • اشکال و نقص در کار 

 • ضرر و زیان

 • غم و اندوه

 • فساد زن و عیال مرد.

 

تعبیر خواب پس گردنی

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو طوری ضربه پس گردنی زده است که جای آن ورم نموده، از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طوری به تو پس گردنی زده‌اند که از آن خون جاری شده است، با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

تعبیر خواب سیلی خوردن

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی کسی به تو سیلی زده است، به این معنی است که از کسی حرف زشتی می‌شنوی و آبروی تو می‌رود.

 

تعبیر خواب کتک خوردن و کتک زدن مرده

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

 • اگر ببینی مرده، تو را می‌زند، یعنی از مسافرت سود و منفعت بدست می‌آوری و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری.

 • اگر مرده‌ای را در خواب خودت ببینی که او را می‌زنی و او هم از کتک خوردن راضی است، یعنی در آن دنیا به سعادت رسیده است. اگر ببینی خودت مرده‌ای و تو را می‌زنند، نشانه این است که در دین و ایمان قوت خواهی داشت و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند بدهی تو پرداخت می‌شود.

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان383 نظر
 1. سلام من خواب دیدم یه سفینه تو اسمونه من از پنجره ازش داشتم عکس میگرفتم بعد یهو اومد وسط خونه یه دختر از اومد بیرون شروع کردیم همدیگرو زدن اما قصد اسیب نداشتیم هر دو، فقط میخواستم بره اونم انگار میخندید لج میکرد نمیخواست بره و اینکه کسی از خانواده ام نمیدیدمش، خانوادم روبروم بودن و درگوشی حرف میزدن بمن نگاه میکردن میخندیدن
  ممنون از تعبیر

  • سلام! خوابتان حاکی از نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره ای خاص در زندگی تان بچسبید. علامتی از ذهن خلاق شماست. گویای سفر معنوی به ناشناخته هاست و نشانه ای از توسعه و آگاهی شخصی است. تعبیر دیگر: لازمست چشم انداز متفاوتی را در پیش گیرید؛ مهم نیست چقدر عجیب یا نامعمول ممکنست باشد. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید. بیانگر عدم امنیت تان و ترس از پذیرفته نشدن است.

 2. سلام من دیشب خواب دیدم یک نفر که انگار عموم بود یهویی حالت دیوانگی بهش دست داد و من رو برد داخل یکی از اتاق های خانه مادربزرگم و گفت رو به رختخواب ها بایستم و خودم را به انها بچسبانم
  بعد شروع کرد به زدن من با کمربند ولی شدتش خیلی زیاد نبود و فقط کمی دردم گرفت
  مامانم داد میزد که ولش کن ولی من سعی در اروم کردن اونها داشتم و خودم هیچ چیزی به اون آدم که مثلا عموم بود نمیگفتم
  (من خودم یکی از چیز هایی که دوست دارم و عجیبه اینه که حتی یک بارم که شده درد کمربند رو تجربه کنم)
  عموم که آروم شد رفتم توی بغلش و باهم یک کنار اتاق نشستیم مادرم یواش اومد توی اتاق و با دیدن منو عموم که کنار همیم تعجب کرد منم به مادرم گفتم(گفتم که نگران من نباشید من خوبم) و بعد از خواب بلند شدم
  لطفا بگین تعبیرش چیه

  • سلام! خوابتان گویای جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. لازمست در شخصیت تان تغییرهای بنیادی بیافرینید. لازمست تعدیل های آگاهانه و ارزیابی هایی از خویش پدید آورید. تعبیر دیگر: کسی، شما را فراتر از محدوده تان هل می دهد. حاکی از تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید.

 3. سلام خسته نباشید من خواب دیدم خواهرمو دارم میزنم در روز دوشنبه این خواب رو دیدم تعبیر لطفا

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید.

 4. سلام . حدود ۱ ماهیه که با برادرم قهرم سر اینکه در مورد موضوعی زد تو گوشم . دیشب خواب دیدم که برادرم منو با سیلی میزنه نمیدونم اصلا هیچ دردی حس نمیکردم و همش هم بهش میگفتم بزن ، بزن و اون هم بدون تردید سیلی میزد .تو خواب یه جورایی بدجنس شده بودم و بهش میگفتم بزن تا مدرکی بشه که علیهت شکایت کنم .واقعا فکرم مشغوله که چرا این خواب رو دیدم . ممنون میشم جواب بدید

  • سلام! خوابتان بیانگر مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. نمایانگر بی احتیاطی است. حس مورد قدردانی واقع نشدن یا مورد خیانت واقع شدن می کنید.

 5. سلام بنده خیلی وقته فارغ‌التحصیل شده ام خواب دیدم دبیر زمین شناسی دبیرستانم یقه ام رو گرفته و میگه حقم رو بده.

  • سلام! خوابتان یعنی به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تعبیر دیگر: مربوط به مسائل اختیار و جستجوی تأیید است. ممکنست وارد موقعیتی در زندگی تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید در معرض آزمون قرار می گیرید. ممکنست فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید.

 6. سلام خواب دیدم که پدرم در حال طعنه زدن به من است.و من هم از عصبانیت به صورت پدرم سیلی زدم.او هم شکه شد و سپس اطرافیانش شروع به داد و بیداد کردند تا منو دعوا کند ولی او بلند شد و از پیشم رفت.تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. خشم سرکوب شده و خشم عمیق تلمبار دارید (در دل پناه می دهید).

 7. سلام خواب میدیدم، من و یه دختر جوان همدیگه رو زدیم،من موهاشو با آب شستم حینِ زدنش رنگش رفت،تعبیر چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید. لازمست در شخصیت تان تغییرهای بنیادی بیافرینید. لازمست تعدیل های آگاهانه و ارزیابی هایی از خویش پدید آورید. تعبیر دیگر: کسی، شما را فراتر از محدوده تان هل می دهد.

 8. خسته نباشید

  آقا لطفاً واسه منم تعبیر کنید

  خواب دیدم پدرمو کتک میزنم تو حیاط خونمون

  اونم عاجزانه هیچ کاری نمی تونست بکنه

  روز چهارشنبه خواب دیدم

  ممنونم.

  • سپاس! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید.

 9. سلام خسته نباشین.من درخواب دیدم پدرم بالباسی مندرس درحال جمع کردن زباله وریختن داخل سطل هستش ووقتی منومیبینی کمربندخودرا درمیاوردتامن را بزند.یادم میادکع ضربه ای بوده یاخیرولی یادم باهم بحث کردیم ومادرم ماراازهم جداکرددرحالی که من کمربندراگرفته بودم ازاو

  • سلام؛ ممنون! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. عادت های منفی قدیمی تان را دور می ریزید و ویژگی های شخصیتی بد و خصوصیت های ناخواسته تان را کنار می گذارید. تعبیر دیگر: مسئولیت چیزی را به عهده نمی گیرید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.

 10. سلام خسته نباشید بی زحمت این خواب منم تعبیر کنید

  خواب دیدم تو رستورانی در حین غذا خوردن هستیم که ۴ پسر آشنا مَست وارد رستوران میشوند ۳ نفرشان میروند و سر میز میشینند ولی یکی از آنها میاید سمت من و مرا بغل میکنند من هم برای دفاع از خودم چند مشتی در صورتش میزنم و چند لگد یک دختر با دوستی وارد خانه ما میشود که عریان است من هم عریان هستم کنار پنجره باهمدیگه ایستاده بودیم که دختر به من میگوید همانطور که فلانی را زدی الان پرتابت میکنم پایین ولی موفق به این کار نمیشود مادرم وقتی این حرف اش را شنید پا های مرا گرفت و من دختر عریام پرتاپش کردم پایین .

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. نمایانگر فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده اید، حذف شده اید و از جامعه/خانواده، بریده شده اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «برای دفاع» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 20

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور