تعبیر خواب کبوتر – معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟

تعبیر خواب کبوتر می‌تواند پیام و اشاره‌ای از ضمیر ناخودآگاه باشد. دیدن یاکریم در خواب نشانه افسردگی و تعبیر خواب کبوتر سفید نماد صلح و وفاداری است.
ستاره | سرویس سرگرمی – کبوتر بین تمام اقوام و ملت‌ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می‌شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می‌شود و از کف دست صاحب خویش دانه می‌گیرد. اکثر معبرین اسلامی تعبیر خواب کبوتر را نیکو تفسیر کرده و آن را دلیل بر زن می‌داند حتی در جایی امام صادق (ع) کبوتر را نامه از غایب می‌داند. این تعبیر بیشتر به دلیل نامه بر بودن کبوتر در گذشته بیان شده است. خوانندگان گرامی برای اطلاع از تفاسیر کلی خواب‌های خود می‌توانید به صفحه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
لازم به ذکر است که ذکر تعابیر مختلف برای یک خواب به منزله درست بودن یک مورد و اشتباه بودن سایر موارد نیست. در واقع در زمان و موقعیت مشخص ممکن است که یک تعبیر خواب برای یک نفر درست باشد و شخصی دیگر با دیدن خوابی مشابه تعبیر دیگری شامل حالش گردد.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


شما عزیزان می‌توانید برای دسترسی سریع به موضوع دلخواه خود، از طریق کلیک روی هریک از لینک‌های زیر به مطلب مربوطه برسید.


تعبیر خواب کبوتر- دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است. تعبیر خواب کبوتر بر اساس و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به شرح زیر است:
 • دیدن کبوتر در خوابتان بیانگر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.
 • خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.
 • دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است. بویژه دیدن یک کبوتر سفید در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکن است بیانگر یک پیغام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را آزاد می کند، به ترویج کلام خدا اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است.
 • دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

 

تعبیر خواب کبوتر (کفتر)

محمدبن سیرین گوید:
 • تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی
 • اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.
جابرمغربی گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.  ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود. جابر مغربی همچنین دیدن کبوترهای سفید و سبز را در خواب با بهترین تعابیر عنوان کرده است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب کبوتر بر پنج وجه است.
 1. زن.
 2. کنیزک.
 3. مال.
 4. نامه که از غائب (غایبی) رسد.
 5. ریاست
گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.
 
در همین راستا تعابیر دیگری نیز از معبرین اسلامی آمده که در ادامه بدان پرداخته شده است:
 
تعبیر خواب گوشت کبوتر : ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.
 
تعبیر خواب زدن کبوتر: ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.
 
تعبیر خواب کبوتر بازی: جابر مغربی دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر- دیدن کبوتر در خواب

تعبیر خواب کبوتر

 

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:
 • اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.
 • اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

 

تعبیر خواب کبوتر سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد. معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.
 
آنلی بیتون:
 • تعبیر خواب کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.
 • دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

 

تعبیر خواب کبوتر سیاه

مشاهده کبوتر سیاه در خواب بدان منظور است که به زودی رویدادی شگفت انگیز را تجربه خواهید کرد و موفقیت چشمگیری را در زندگی کاری و حرفه‌ای خود تجربه می‌کنید. تنها باید به این نکته توجه داشته باشید که به موقع و در جای مناسب خود حرفتان را بزنید و اجازه ندهید تا فرصت‌ها از دست بروند. خوب است بدانید که بسیاری شما را بخاطر موفقیت‌هایی که بدست آورده‌اید به عنوان الگو و سرمشق برای خود قرار داده‌اند، پس لازم است آنگونه که شایسته است رفتار کنید. اگر متاهل هستید مشاهده کبوتر سیاه در خواب برای شما نشان دهنده داشتن تفاهم با همسرتان در زندگی و رضایتتان از یکدیگر است.

تعبیر خواب یا کریم

بطور کلی دیدن یاکریم در خواب نشان دهنده افسردگی است. دیدن یاکریم در خواب بدان معناست که شما علی رغم داشتن یک خانواده هنوز احساس تنهایی می‌کنید. گاهی اوقات اما مشاهده یاکریم در خواب نشانه‌ای از یک بیماری جدی است که یکی از خویشاوندان شما بدان گرفتار شده یا مشکلی است که یکی از اعضای خانواده شما دارد. در بعضی مواقع نیز حضور این پرنده در خواب ناامیدی شما در زمینه کاری و نیز در روابط شخصی‌تان را نشان می‌دهد. همچنین دیدن یاکریم در خواب می‌تواند نشانه‌ای از فوت کسی باشد که به او علاقه‌مند هستید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کلاغ و زاغ

 
تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.
 • شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.
 • تعبیر خواب کبوتر مرده، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.
 • دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد.
 • دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.
 
شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل و برای آگاهی دقیقتر از تعبیر خواب خود (تعبیر خواب کبوتر)، آن را در بخش نظرات همین خبر ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت آن را برایتان تعبیر کنند. 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
خواب و رویا
کتاب فرهنگ تفسیر رویا280 Comments
 1. سلام
  خواب دیدم کلی کبوتر سفید تو خونه ما هستن و ۲ تاشون تازه ب دنیا اومدن بعد من همشون رو بردم تو حیاط ک آزاد باشن ولی اونا تو حیاطمون موندن و من براشون غذا گذاشتم

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. حاکی از غیبت یا اخبار است. شاید به پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست بیانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

 2. سلام وقتتون بخیر
  من شب خواب دیدم روی دیوار حیاط خونه مون لونه یاکریم هست و داخلش یدونه یاکریم هست که روی تخمش نشسته رفتم بالا داخل لانه رو ببینم که دیدم یاکریم از تخمش در اومده و فقط خودش تنهایی داخل لونه هست. خیلی کوچیک بود و چشمای درشت آبی رنگی داشت و زل زده بود به من
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایین

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. علامتی از زندگی شاد و سرشار از عشق، آرامش، لذت و امنیت است. علامتی از آینده ی مالی و امنیت مالی است. علامتی از فصل بهار است. زمان شروعی تازه است. تعبیر دیگر: ممکنست قیاسی از خانه ی خودتان و پناهگاه روحانی تان باشد. می گوید با بخش روحانی تان هماهنگ تر باشید و روی گسترش آن کار کنید. تعبیر دیگر، حاکی از راحتی، امنیت، خانه، حمایت یا فرصت های جدیدی است. شرایط لانه را در نظر بگیرید و اینکه چگونه موازی موقعیت خانه و زندگی تان می شود. تعبیر دیگر، به معنای وابستگی عاطفی و احساسی است.

 3. با سلام و عرض ادب.من دیشب خواب دیدم که مامانم کبوتری تو دستشه و با ذوق به سمت من میاره من هم خیلی ذوق کردم و خوشحال شدم بعد وقتی کبوتر من رو دید انگار خیلی دوست داشت که بیاد پیش من و بی قرار شد و همونطور که تو دست مامانم بود صورت و پیشانی من رو میبوسید

  • سلام بر شما! خوابتان حاکی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. به معنای کمبود هیجان در زندگیتان است. خوابتان بعنوان یک جبران خسارت شناخته می شود. از سوی دیگر، ممکنست فقط به این معنا باشد که پیش بینی یک رخداد یا خبر بزرگ را دارید. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. گویای غیبت یا اخبار است. شاید به پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست نشانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

 4. سلام .دیشب خواب دیدم با دختر خالم رفتیم کوه برای شکار کسان دیگه گوسفند شکار کرده بودند و شکارشان برزمین افتاده بودند اما شکارچی نبود دختر خالم دوتا کبوتر گرفت یکی سفید و یکی خاکستری که پایشان با نخ بسته بود وقتی داد دست من کبوتر سفید پرواز کرد رفت دوباره دختر خالم دنبالش کرد کبوتر را گرفت تعبیرش چیست؟

  • سلام! خوابتان یعنی با برخی مانع ها غیر مستقیم کنار می آیید. رویکردی نامستقیم دارید. از سوی دیگر، یعنی در حال پیمایش در خود هستید. محدودیت های خویش را می دانید. نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست نمایانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

 5. سلام وقت شما بخیر همسر من قبل از اذان صبح درخواب میبیند که من درحال نماز خواندن هستم و او میبیند پشت پنجره تعداد خیلی زیادی کبوترانی که در حرمها هستند برروی شاخه های درخت روبروی خانه با نظم خاصی نشسته اند و این تعدادقابل شمارش نبوده و فقط نشسته اند و هیچ حرکتی نداشته اند و بقدری زیاد بوده که کل درخت رو پوشانده بوده است میشه برام تعبیرش رو بفرستید متشکرم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.

 6. سلام.وقتتون بخیر.محبت میکنین تعبیر خواب منو بذارین.سپاس از شما

  • سلام؛ همچنین! به دلیل کثرت پیامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد؛ ازین رو خوابتان را لطفا دو مرتبه ارسال کنید!

 7. سلام مجدد.عرض ادب.اوقات بخیر.دو شب متوالی خواب دیدم تو تراس منزل برای دوتا یاکریم آشیونه میسازم.بعد از ساخت آشیونه دوتا یاکریم داخل آشیونه شدن.

  سپاس از مهر شما و سایت بی نظیرتون

  • سلام بر شما؛ همچنین! خوابتان علامتی از زندگی شاد و سرشار از عشق، آرامش، لذت و امنیت است. زمان شروعی تازه است. تعبیر دیگر: ممکنست قیاسی از خانه ی خودتان و پناهگاه روحانی تان باشد. می گوید با بخش روحانی تان هماهنگ تر باشید و روی گسترش آن کار کنید. تعبیر دیگر، نمایانگر راحتی، امنیت، خانه، حمایت یا فرصت های جدیدی است. شرایط لانه را در نظر بگیرید و اینکه چگونه موازی موقعیت خانه و زندگی تان می شود. تعبیر دیگر، به معنای وابستگی عاطفی و احساسی است.

 8. سلام

  من خواب دیدم خواهرم یک کبوتر آبی بسیار ناز رو گرفته تو دستش بعد به من گفت بیا تو هم بگیرش تو دستت ولی من میترسیدم بگیرمش (شاید غیر منطقی باشه ولی از ناخن ها و بال هایش میترسیدم) بعد گفتم :نه .اما میخوای بزاریش نوی لباسم. گفت:نه اونوقت نیفته و بال و پرش می‌شکنه و بعد از مکان خارج شد ⁦

  • سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است.

 9. سلام

  من خواب دیدم که از بالکن خونمون دارم شهر رو میبینم و دیدم ناگهان یه دسته ابر طوفانی خیلی بزرگ از سمت پایین شهر داره میاد، پنجره ها رو بستم و بعد از چند لحظه دیدیم که اون ابر ها اینقدر بزرگن حتی تا خونه ی ما رسید و در واقع ابر نبودن آب بودن، یعنی یه سیل وحشتناک اومده بود توی شهر. وقتی طوفان تموم شد رفتم دوباره سمت پنجره ببینم برای شهر چه اتفاقی افتاده دیدم برف نشسته و بعد یه کبوتر سفید خیلی ناز که از اون طوفان آسیب دیده بود رو دیدم و دستم رو دراز کردم که بشینه روی دست من و کمکش کنم.وقتی کبوتر رو آوردم داخل خونه مادرم دلیل کارم رو پرسید و بهش گفتم که این کبوتر میتونه پیش پدربزرگم (که درواقعیت فوت شدن) بره و سلام منو بهش برسونه.یادمه وقتی داشتم کبوتره رو میشستم و پر هاشو مرتب میکردم خیلی تشنه بود و مدام آب میخورد ولی بالش نشکسته بود و زود سرحال شد.

  باتشکر

  • سلام! خوابتان یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر دمدمی مزاجی تان در یک موقعیت باشد. حس می کنید که تکه تکه شده اید و نمی توانید تصمیم بگیرید. علامتی از افسردگی یا خشم است؛ یعنی بزودی احساسات تان فوران می کنند. تعبیر دیگر: در موقعیتی، کمی خرد یا سردرگم هستید؛ پس، ممکنست استعاره ای ازین باشد که ذهن تان ابری است. نمایانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «در واقع ابر نبودن» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

   • ممنون از اینکه پاسخ دادین.
    در واقع ابر نبودن آب بودن، یعنی یه سیل وحشتناک اومده بود توی شهر. وقتی طوفان تموم شد رفتم دوباره سمت پنجره ببینم برای شهر چه اتفاقی افتاده دیدم برف نشسته و بعد یه کبوتر سفید خیلی ناز که از اون طوفان آسیب دیده بود رو دیدم و دستم رو دراز کردم که بشینه روی دست من و کمکش کنم.وقتی کبوتر رو آوردم داخل خونه مادرم دلیل کارم رو پرسید و بهش گفتم که این کبوتر میتونه پیش پدربزرگم (که درواقعیت فوت شدن) بره و سلام منو بهش برسونه.یادمه وقتی داشتم کبوتره رو میشستم و پر هاشو مرتب میکردم خیلی تشنه بود و مدام آب میخورد ولی بالش نشکسته بود و زود سرحال شد.

    • خواهش می کنم! در ادامه: نمایانگر مانع ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی تفاوتی، تنهایی و غفلت می کنید. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست نمایانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

 10. سلام‌وقت بخیرمن خواب دیدم یه دسته کبوترسیاه که زیادهم بودن اومدن روبام خونه برادرم پروازکردن حالت نشستن داشتن یعنی انگارمیخواستن بشینن ولی پشیمون شدن ورفتن بعدماوقتی میخواستن بشینن میگفتیم کاش بنشینن هرکی بالای بامش کبوتربشینه خوشبخت میشه وقتی کبوترهارفتن یه کم ناراحت شدیم ولی مهم هم برامون نبودوفکرمیکردیم خرافه است وقتی ازروی دیوارنگاه به حیاط خونه برادرم کردم دوتاکبوترازاون دسته داشتن دونه میخوردن ومن پیش خودم گفتم ایناهم میرن دنبال اونا

  باتشکر

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

1 2 3 15

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور