تعبیر خواب کبوتر – معنی دیدن کبوتر در خواب چیست؟

تعبیر خواب کبوتر می‌تواند پیام و اشاره‌ای از ضمیر ناخودآگاه باشد. دیدن یاکریم در خواب نشانه افسردگی و تعبیر خواب کبوتر سفید نماد صلح و وفاداری است.
تعبیر خواب کبوتر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – کبوتر بین تمام اقوام و ملت‌ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می‌شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می‌شود و از کف دست صاحب خویش دانه می‌گیرد. اکثر معبرین اسلامی تعبیر خواب کبوتر را نیکو تفسیر کرده و آن را دلیل بر زن می‌داند حتی در جایی امام صادق (ع) کبوتر را نامه از غایب می‌داند. این تعبیر بیشتر به دلیل نامه بر بودن کبوتر در گذشته بیان شده است. خوانندگان گرامی برای اطلاع از تفاسیر کلی خواب‌های خود می‌توانید به صفحه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

لازم به ذکر است که ذکر تعابیر مختلف برای یک خواب به منزله درست بودن یک مورد و اشتباه بودن سایر موارد نیست. در واقع در زمان و موقعیت مشخص ممکن است که یک تعبیر خواب برای یک نفر درست باشد و شخصی دیگر با دیدن خوابی مشابه تعبیر دیگری شامل حالش گردد.

 

تعبیر خواب کبوتر- دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که کبوتر نماد صلح، آگاهی فرد از پتانسیل‌های خود، تجارب مذهبی، پیوند و خویشاوندی است. تعبیر خواب کبوتر بر اساس و مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ به شرح زیر است:
 • دیدن کبوتر در خوابتان بیانگر این است که خودتان را به خاطر کار های دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد.
 • خواب دیدن این که کبوتری توسط حیوان دیگر خورده می شود یا بلعیده می شود، بیانگر این است که شما از پیامد های شایعه پراکنی یا خبر دادن، رنج خواهید برد.
 • دیدن یک کبوتر در خوابتان نمادی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بی گناهی است. بویژه دیدن یک کبوتر سفید در خوابتان بیانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکن است بیانگر یک پیغام یا یک برکت از جانب روح القدس باشد. شما افکار تنفر و انتقام خود را رها می کنید. اگر خواب ببینید یک مرد معنوی یک کبوتر سفید را آزاد می کند، به ترویج کلام خدا اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه کبوتر ها جفت گیری می کنند و لانه می سازند نمادی از خانه زندگی شاد است که با عشق، آرامش، لذت و امنیت پرشده است.
 • دیدن یک کبوتر که در خوابتان پرواز می کند می رود بیانگر این است که کسی که دوست داشتید فوت شده است.

 

تعبیر خواب کبوتر (کفتر)

محمدبن سیرین گوید:
 • تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی
 • اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.
جابرمغربی گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.  ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود. جابر مغربی همچنین دیدن کبوترهای سفید و سبز را در خواب با بهترین تعابیر عنوان کرده است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب کبوتر بر پنج وجه است.
 1. زن.
 2. کنیزک.
 3. مال.
 4. نامه که از غائب (غایبی) رسد.
 5. ریاست
گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.
 

در همین راستا تعابیر دیگری نیز از معبرین اسلامی آمده که در ادامه بدان پرداخته شده است:

تعبیر خواب گوشت کبوتر : ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب زدن کبوتر: ابن سیرین می‌گوید اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

تعبیر خواب کبوتر بازی: جابر مغربی دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

تعبیر خواب کبوتر- دیدن کبوتر در خواب

تعبیر خواب کبوتر

 

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

مطیعی تهرانی:
 • اگر دیدید به کبوتر دانه می‌دهید با کسی که قهر هستید آشتی می‌کنید یا اگر جوان هستید عاشق می‌شوید. اگر زنی که از شوهرش جدا شده ببیند که در خواب به کبوتر دانه می‌دهد آشتی می‌کند و به خانه‌اش باز می‌گردد. مخصوصاً اگر کبوتر حرم باشد. دانه دادن به کبوتران حرم در خواب بسیار خوب است.
 • اگر دختری در خواب ببینید که به کبوتر دانه می‌دهد شوهر می‌کند. اگر پدری ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد به دختر خود جهیز می‌دهد و او را به خانه بخت می‌فرستند یا برای پسر خود زن می‌گیرد.

 

تعبیر خواب کبوتر سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می‌شود و آزادی خود را باز می‌یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می‌کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می‌پردازد. معبران نوشته‌اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می‌شود. دیدن کبوتر در خواب کلاً خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است.
 
آنلی بیتون:
 • تعبیر خواب کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.
 • دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.

 

تعبیر خواب کبوتر سیاه

مشاهده کبوتر سیاه در خواب بدان منظور است که به زودی رویدادی شگفت انگیز را تجربه خواهید کرد و موفقیت چشمگیری را در زندگی کاری و حرفه‌ای خود تجربه می‌کنید. تنها باید به این نکته توجه داشته باشید که به موقع و در جای مناسب خود حرفتان را بزنید و اجازه ندهید تا فرصت‌ها از دست بروند. خوب است بدانید که بسیاری شما را بخاطر موفقیت‌هایی که بدست آورده‌اید به عنوان الگو و سرمشق برای خود قرار داده‌اند، پس لازم است آنگونه که شایسته است رفتار کنید. اگر متاهل هستید مشاهده کبوتر سیاه در خواب برای شما نشان دهنده داشتن تفاهم با همسرتان در زندگی و رضایتتان از یکدیگر است.

تعبیر خواب یا کریم

بطور کلی دیدن یاکریم در خواب نشان دهنده افسردگی است. دیدن یاکریم در خواب بدان معناست که شما علی رغم داشتن یک خانواده هنوز احساس تنهایی می‌کنید. گاهی اوقات اما مشاهده یاکریم در خواب نشانه‌ای از یک بیماری جدی است که یکی از خویشاوندان شما بدان گرفتار شده یا مشکلی است که یکی از اعضای خانواده شما دارد. در بعضی مواقع نیز حضور این پرنده در خواب ناامیدی شما در زمینه کاری و نیز در روابط شخصی‌تان را نشان می‌دهد. همچنین دیدن یاکریم در خواب می‌تواند نشانه‌ای از فوت کسی باشد که به او علاقه‌مند هستید.

 

تعبیر خواب کبوتر به روایت آنلی بیتون
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.
 • شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.
 • تعبیر خواب کبوتر مرده، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.
 • دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند. با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.
 • اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.
 • اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد. اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد.
 • دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

 

شما عزیزان می‌توانید در صورت تمایل و برای آگاهی دقیقتر از تعبیر خواب خود (تعبیر خواب کبوتر)، آن را در بخش نظرات همین خبر ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت آن را برایتان تعبیر کنند. 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
خواب و رویا
کتاب فرهنگ تفسیر رویا

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo