تعبیر خواب قناری؛ دیدن قناری در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب قناری، تعبیر خواب قناری زرد، تعبیر خواب آواز خواند قناری و تعبیر فرار کردن قناری به روایت معبرین اسلامی و غربی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب قناری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب قناری را برخی از معبرین اسلامی مانند مطیعی تهرانی نشانه رنج و بیماری دانسته و از طرفی دیگر معبرین غربی با استفاده از سمبل‌ها و نمادهای قناری، دیدن آن را در خواب نشانه شادی و سرگرمی بیان کرده‌اند. این تفاوت‌ها را می‌توان ناشی از در نظر گرفتن تفسیر نمادهای مختلف توسط معبرین اسلامی و غربی دانست. با تعبیر خواب قناری به گفته هر دو دسته تعبیرگران همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب قناری

تعبیر خواب قناری

 

تعبیر خواب قناری زرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می‌شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می‌شود. به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.

 

تعبیر خواب خواندن قناری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می‌شوید.

 

تعبیر خواب فرار کردن قناری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می‌میرد.

 

تعبیر خواب قناری از نگاه معبرین غربی

  • تعبیر خواب قناری به گفته معبرین غربی نماد سرگرمی، آواز و موسیقی است. شنیدن چهچهه و صدای زیبای این پرندگان باعث محبوب شدن قناری در میان مردم گردیده است با این تفاسیر دیدن قناری در خواب نشانه‌های خوبی را به همراه خواهد داشت.
  • اگر در خواب قناری را دیدید که ساکت بود و آواز سر نماد نمی‌داد نشانه این است که حادثه ای برای شما رخ خواهد داد. این حادثه می‌تواند درگیری با همکارانی باشند که قصد تخریب شخصیتی شما را دارند.
  • دیدن تعداد زیاد و غوغای قناری‌ها در اطرافتان در خواب نشانه سرگرمی است. اگر از شنیدن صدای قناری در خواب لذت بردید بیانگر سالم بودن و تندرسی خانواده شماست.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید قناری در اطرافتان پرواز می‌کند، علامت آن است که ترسی بیمارگونه از آینده شما را در بر خواهد گرفت.
  • دیدن قناری بیمار یا مرده در خواب، علامت آن است که از حماقت افراطی شخصی رنج خواهید برد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
globe-views.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo