تعبیر خواب قفل و کلید – باز شدن قفل در خواب چه معنایی دارد؟

با تعبیر خواب قفل، تعبیر خواب کلید، تعبیر خواب باز شدن قفل بسته با کلید، تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ و تعبیر خواب کلید شکسته همراه ما باشید.
تعبیر خواب کلید شکسته - تعبیر خواب گرفتن کلید از مرده - تعبیر خواب باز شدن در بسته - تعبیر خواب بستن قفل - تعبیر خواب قفل بسته
 
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن قفل در رؤیا نشانه اعتماد است. به این صورت که معمولاً درب خانه ای را قفل می‌کنیم که صاحب آن را نمی‌شناسیم و یا به شخص درون خانه اعتماد کافی نداریم بنابراین دیدن قفل در خوابی نماد و سمبلی از اعتماد در نظر گرفته می‌شود. البته معبرین قدیم مانند ابن سیرین باز شدن قفل را به گشایش در کارها تعبیر کرده‌اند. با تعابیر مختلف قفل و کلید همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب قفل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری.
اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یعنی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.
 1. ساختن کار (انجام یافتن کار).
 2. حجت (سلامتی).
 3. منفعت.
 4. زن.
 5. اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می‌کنید که صاحبش را می‌شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می‌کنید یا به یک نفر در شرایط او.
 • اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می‌کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می‌کنید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی‌دانید کلیدش را کجا گذاشته‌اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می‌شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قفل در خواب، علامت سردرگمی است.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می‌شود، علامت آن است که می‌توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.
 • اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی‌شود، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

 

 

تعبیر خواب کلید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلید، مردی است که مشکلات کارها را حل می‌کند و همچنین تعبیرش پیروزی بر دشمن می‌باشد.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کلید آهنی داری، تعبیرش این است که قوت و نیرو خواهی داشت و اگر مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که حرف و سخن تو نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، یا چنانچه از نقره یا طلا باشد، یعنی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر جنس آن چوبی باشد، سود و منفعت آن کمتر است.
 
تعبیرهای کلید عبارت‌اند از:
 1. بشارت و خبر خوش
 2. رهایی از غم و اندوه
 3. بهبود بیماری
 4. رسیدن به آرزو
 5. قوت در دین
 6. برآورده شدن حاجت و خواسته
 7. اجابت و برآورده شدن دعا
 8. علم و دانش

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلیدهای زیادی داری، یعنی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری

 

تعبیر خواب باز شدن قفل با کلید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریباً همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل‌ها و درهای بسته و در خواب نیز به توانایی انجام امور مشکل تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب کلید و قفل بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی‌دانید که به کدام قفل می‌خورد خواب شما می‌گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی‌آورید. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی‌آورید.
 

تعبیر خواب قفل و کلید آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنایی هست اما شما نمی‌توانید آن را بگشایید با مشکی رو به رو می‌شوید که از حل آن در می‌مانید. اگر ببینید دیگری کلید می‌سازد و به شما می‌دهد خدمتی در حق شما انجام می‌دهد و راه موفقیت را به رویتان می‌گشاید.
 

تعبیر خواب کلید شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می‌خورید و گرفتار استیصال می‌شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می‌کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می‌دارید. همه این‌ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.
 

دیدن کلید در خواب به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • یافتن کلید: شما از یک دام رهایی خواهید یافت
 • گم کردن کلید: بگو مگو
 • کلید را به همراه داشتن: پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
 • باز کردن یک در بسته با کلید: به شما مظنون خواهند شد
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن کلید در خواب، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد.
 • اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می‌گذارد.
 • اگر در خواب کلیدی پیدا کنید، نشانه آن است که در حرفه خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد.
 • دیدن کلید شکسته در خواب، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادت‌هاست.
 • اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است، نشانه آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد و از این بابت رنج خواهد کشید.
 • اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را می‌گشاید، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می‌کند.
 • اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می‌کند، نشانه آن است که در انتخاب همسر توفیق می‌یابد.
 • اگر خواب ببیند کلیدی را دور می‌اندازد، نشانه آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی‌تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می‌رساند.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
 97 Comments
 1. سلام

  خواب دیدم میخوام با لیوان آب بخورم روی سطح لیوانم یک قفل و کلید بود به مامانم گفتم ااااا من که این کلید گذاشته بودم بالا تو لیوان آب من چکار میکنه مامانم گفتن تو لیوان آب دخترت بوده اومده آب بخوره انداختش ت لیوان شما

  گفتم پس قسمت بوده برسه به دست من

  در ادامه خواب هم دیدم باید کاری رو تا قبل ۳ تموم میکردم و فراموشم شده و من بسیار تقلا می کردم برا تموم کردنش در حاای که ساعت تزدیک ۳ و نیدونستم دیگه بی فایده س

  • سلام! خوابتان نمایانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. ممکنست برای موقعیتی آماده نباشید. در برنامه ریزی تان درباره ی چیزها فقدانی هست. تعبیر دیگر: احساس می کنید در باغ نیستید. ممکنست به این خاطر، استرس رخ دهد. تعبیر دیگر: لازمست زمان تان را بهتر مدیریت کنید. نمایانگر فشاریست که روی خودتان قرار می دهید. یعنی سرعت تان را بکاهید! نمایانگر شفا، جوان سازی دوباره است. تعبیر دیگر: یعنی به قلمرو آگاهی بالاتر متعالی می شوید. برای رسیدن به آنچه می خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می شوید. شاید جنبه ای از شما درون تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد. علامتی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی تان را قفل می کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می گشایید.

 2. سلام‌ عرضو ادب.من خواب دیدم قفل مغازه ایی رو باکلید موتورسیکلت باز میکنم از ترسم دوباره سریع قفلش میکنم اگه میشه کمکم کنید تعبیرش چی میشه

  • سلام بر شما! خوابتان یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! برای رسیدن به آنچه می خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می شوید. شاید جنبه ای از شما درون تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید.

 3. سلام و خداقوت بنده خواب دیدم انگار مدرسه ای بودم و در لباس فرم از مدرسه بازمیگشتم به خانه میخواستم در بزنم که دیدم در خانه ما صدا نمیدهد آیفون هم خراب بود به در که دوباره نگاه کردم دیدم همه کلید های خانمان و کلی کلید دیگر از در آویزانند من هم فوری همه را جمع کردم تا کسی نبسند و آنقدر با کلید ها در را امتان کردم تا مادرم در را باز کرد و دیدم که داشتند کلیه قفل های خود را عوض میکردند و عجیب اینکه لوله های آب را عایق میکردند بدلیل سرما پیش رو.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. ممکنست توجه را به موضوعی که در مدرسه دارید، جلب کند. علامتی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی تان را قفل می کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می گشایید. برای رسیدن به آنچه می خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می شوید. شاید جنبه ای از شما درون تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد.

 4. سلام، در خواب دیدم یک دسته کلید دارم و در آن دسته دو عدد قفل هم وجود داشت که کلید اون دو قفل کوچک نیز در همان دسته کلید بود.

  ممنون می شم که اگر در تعبیر این خواب کمکم کنید.

  • سلام! خوابتان نمایانگر جایگاه، اختیار و قدرت است. روی سازگاری تان با موقعیتی تأکید دارد. بویژه اگر کلیدی باریک و اسکلتی ببینید، به احساسات و خاطره های قدیمی اشاره دارد که ذخیره کرده اید یا جلویشان را گرفته اید. برای رسیدن به آنچه می خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می شوید. شاید جنبه ای از شما درون تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد.

 5. سلام دو شب پیش خواب دیدم که توی خونه قدیم پدریم که بچگی هام رو اونجا گذروندم هستم یادمه یه کلید معمولی نقره ای رنگ پیدا کردم دنبال یه چیزی میگشتم که مثل زنجیر کلید رو بندازم توش که یه تکه نخ یا قیطون نقره ای پیدا کردم و از کلید رد کردم اونوقت اونو انداختم مثل گردنبند توی گردنم و کلید رو انداختم پشتم انگار کسی کلید رو نبینه گاهی خواب هایی میبینم که بسیار به شرایط زندگیم و خواسته هام ربط داره ولی تعبیرشونو نمیدونم به نظر شما تعبیر خوابم چیه؟ متشکرم

  • سلام! خوابتان یعنی با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. علامتی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی تان را قفل می کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می گشایید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «دنبال یه چیزی» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 6. سلام من خواب ديدم داشتم زمين رو با دست ميكندم و يك كليد پيدا كردم با اون كليد يك قفل كه به در يك جعبه وصل بود رو باز كردم و وقتي جعبه رو باز كردم داخلش يك چاقو بود كه با اون چاقو يك بند رو پاره كردم

  تعبيرش چيه؟

  • سلام! خوابتان یعنی با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. سخت کار می کنید تا حقیقتی در مسأله ای که دست از سرتان بر نمی دارد را نمایان کنید. دارید می کوشید چیزی درباره ی خودتان، شهرت تان و هویت شخصی تان بفهمید. تعبیر دیگر: می کوشید به ریشه ی مسأله ای (اصل یک مسأله) دست یابید. علامتی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی تان را قفل می کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می گشایید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «يك قفل كه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 7. با سلام. اگر در خواب ببینیم تلاش می کنیم دری رو قفل کنیم اما نمیشه تعبیرش چیه؟ من خواب می دیدم به سفر فته بودم و می خواستم شبی رو در جایی اقامت کنم که دفتر کار در یک ساختمان اداری بود. نیمه های شب متوجه شدم که در واحد رو به رویی من هم کسی هست. نگاه کردم تعدادی مرد بودند که به جز لباس زیر لباس دیگه ای به تن نداشتن و من رو زیر نظر گرفته بودن. ترسیدم و می خواستم درب رو قفل کنم اما نمی شد انگار که قفل خراب باشه. با تشکر

  • سلام! خواب‌تان نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. از موقعیتی دوری می‌کنید که فکر نمی‌کنید مغلوب‌شدنی باشد (تسلیم می‌شوید؛ صورت‌مسأله را پاک می‌کنید). استعاره‌ای از شکلی از ناامنی است. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید.

 8. سلام من خواب دیدم که از ترس کسی که دنبالم بود اومدم توی خونه و در اتاقم رو قفل کردم و زنگ زدم که به کمکم بیایند تعبیر این خواب رو لطف میکنید بگید؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 9. سلام،خواب دیدم در باغی خانه ای داریم من و شوهرم در خانه مشغول وصل کردن تابلو روی دیوار بودیم،بع شوهرم با من نزدیکی میکند و از خانه میرود،بعد چند دقیقه میبینم دوستش با موتور یک قفل با سه کلید که تن قفل بود به من داد و گفت شوهرت داده و گفته در را با این قفل کنید،در واقعیت من و شوهرم جدا از هم زندگی میکنیم،یعنی من با دوتا بچه هام،البته طلاق نگرفتیم

  • سلام! خواب‌تان گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. برای رسیدن به آنچه می‌خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می‌شوید. شاید جنبه‌ای از شما درون‌تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد. نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید.

 10. سلام من خواب دیدم دوتا قفل بازشده آهنی با کلیدشون که باهاشون بود یکی بهم داد گفت مال شماست …

  • سلام! خواب‌تان گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. برای رسیدن به آنچه می‌خواهید، ناتوانید. خارج از فعالیت یا موقعیتی نگه داشته می‌شوید. شاید جنبه‌ای از شما درون‌تان مسدود شده است و نیاز به ابراز شدن دارد. نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید.

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور