تعبیر خواب قرص و قرص خوردن

با تعبیر خواب قرص خوردن، تعبیر خواب قرص درست کردن، تعبیر خواب خریدن قرص و تعبیر خواب قرص دادن به دیگران همراه ما باشید.
تعبیر خواب قرص
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – مطیعی تهرانی دیدن قرص خوردن در خواب و تبع آن بهبود یافتن را بدست آوردن مالی اندک و مختصر می‌داند. این ثروت در واقع شاید به دفعات در اختیار شما قرار بگیرد ولی مبلغ آن ناچیز است.

 

تعبیر خواب قرص

 

تعبیر خواب قرص خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید قرص می‌خورید، علامت آن است که مسئولیت‌هایی را به دوش خواهید کشید که کمترین آسایش و لذتی برایتان به ارمغان نخواهد آورد.
 
درمان شدن پس از خوردن قرص
 
محمدبن سیرین گوید: قرص خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید بیمار هستید و برای درمان خویش قرص می‌خورید و اطمینان دارید که با خوردن آن قرص بهبود حاصل می‌کنید مالی مختصر نصیب شما می‌شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است.
 
درمان نشدن پس از درمان قرص
 
ابن سیرین گوید: اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش عدم خیر و منفعت در کارهایی است که انجام می‌دهید.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر احساس کنید که با خوردن آن قرص درمان نمی‌شوید مال یا پول مختصر به شما می‌رسد، حرام و از طریق نامشروع.

 

تعبیر خواب قرص دادن به دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • به طور نادر ممکن است اگر در خواب دیدید که به دیگری قرص می‌دهید او را به انجام کاری نکرده ترغیب می‌کنید. کاری که نه خوب است و نه او می‌خواهد و آن کاری است به نفع شما ولی به زیان خورنده قرص هر کس که هست.
  • اگر دیدید به همسرتان قرص می‌دهید در خانواده بگو مگو ایجاد می‌شود که مسئول شما هستید.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به دیگران قرص می‌دهید، علامت آن است که به خاطر ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار می‌گیرید.

 

تعبیر خواب قرص درست کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید که با داروهایی قرص درست می‌کنید تدارک گناه یا کار خلاف را می‌بینید که به نفع شما نیست.

 

تعبیر خواب خریدن قرص

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo