تعبیر خواب قالی و پهن کردن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب قالی، تعبیر خواب پهن کردن قالی، تعبیر خواب قالی بافتن، تعبیر خواب قالی کهنه و تعبیر خواب خرید و فروش قالی همراه ما باشید.
تعبیر خواب قالی
ستاره | سرویس سرگرمی – درباره تعبیر خواب قالی منوچهر مطیعی تهرانی (تعبیر گر معاصر) می‌گوید که بایستی بین فرش و قالی در خواب تفاوت قائل شویم زیرا تفسیر و دیدن هر کدام در خواب معنای مختلفی را به همراه دارد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب قالی شستن - تعبیر خواب دار قالی - تعبیر خواب قالی قرمز - تعبیر خواب قالی پاره - تعبیر خواب قالی کهنه

 

تعبیر خواب قالی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.
 • اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است.
 • اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.
محمدبن سیرین گوید:
 • اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.
 • اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.
 • اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.
حضرت دانیال گوید: اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قالی در خواب به معنای آن است که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت.
 • اگر خواب ببینید بر قالی راه می‌روید، نشانه نشاط و کامیابی است.
 • اگر دختری خواب قالی ببیند، نشانه آن است که صاحب خانه ای زیبا و خدمتکارانی خواهد شد.

 

تعبیر خواب دیدن قالی در اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما قالی دیگری در آن گسترده است صاحب قالی هر که هست به شما سود می‌رساند و شما از او بهره‌مند می‌گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می‌گردد حتی روزی شما را می‌برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن‌ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می‌یابد.

تعبیر خواب قالی بافتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند ولی اگر در قالی که می‌بافید مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید.

 

تعبیر خواب قالی کهنه و محقر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته‌اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

 

تعبیر خواب خرید و فروش قالی

آنلی بیتون: اگر در خواب چند قالی بخرید، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد. اما اگر خواب ببینید چند قالی می‌فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب18 نظر
 1. با سلام خواب دیدم که پسر عمم شوهرمه (مجردم هنوز) و تازه به ی خونه نسبتابزرگ اسباب کشی کردیم ولی وسایلمون کامل نیس جز سه تا فرش چیزی نداریم قراره برامون مهمون بیاد و ما اون سه تا فرش رو تو خونه پهن میکنیم که اون سه تا فرش کل خونرو میپوشونه ومهمونا میان

  • سلام! خوابتان علامتی از یک نوع رابطه یا تعهد است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید.

 2. سلام خسته نباشید

  دیشب خواب دیدم زندایی ام برایم دار قالی آورده تامن ببافم نقشه های هم نشان دادکه طرحی را انتخاب کنم (کارت تبرک هم دیدم مثل این که مال عقد کنان من بود)

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی تمایل دارید آزادتر باشید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید.

 3. سلام من با بردادر شوهرم قهریم. ازش شکایت کردیم. دیشب خواب دیدم رفتم خونشون دیدم دو تا قالی سرمه ای رنک خریدن. با خودم میگم با پول ما خریدنا

  • سلام! خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای انطباق، نبود فردیت و نبود منیت است. گویای شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید.

 4. سلام من دیشب خواب دیدم باکمک چندنفردارم تویه امامزاده روستامون قالی های نوودست بافت پهن میکنیم.

  • سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. گویای شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید.

 5. خواب دیدم مغازه همسایه بغلی رفتم دیدم میگه فکر میکنی از این فرشهای اعلا ورنگی با قطعه های کوچک وبزرگ یکمی هم پشم قالی روی نخ پهن کرده

  • اول سلام! از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. بیانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 6. سلام .من خواب دیدم قالیهایی که متعلق به خودم بود را در خانه ای که قبلاً اجاره کرده بودم و در تملک من بود را روی قالیهای که نمیدانم مال چه کسی بود با همسر و پدر خانمم پهن میکنم.البته لازم به ذکر است که در حال حاضر رابطه خوبی با همسرم و خانواده اش ندارم.

  • سلام! خواب‌تان به وجدان و بعد عقلانی‌تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه‌نظرها و تصمیم‌هایتان پافشاری داشته باشید. همچنین بیانگر مسأله‌های حل‌نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی‌تان ابراز نمی‌کنید، تأکید کند. گویای شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید.

 7. سلام خواب دیدم فرش جهیزیم که تازه اس پهن شده ولی فرش جهیزیه من سفید با گلهای قرمز هس ولی تو خواب سفید با طرح های آبی بود و یک رو میزی فرش کوچیک هم کنارش بود من تو خواب هی فکر میکردم منکه فرشم این رنگی نبود چرا اینطوری شده

  • خواب دیدن در مورد فرش، بیانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقایق زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می‌گوید که از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید. رنگ آبی گُل‌های فرش، بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.

 8. سلام من دیشب حال دیدم دختر داییم فالی ابریشمی میبافه منم میشینم کنارش اما نمیبافم امروز بعد از ظهر باز خاب دیدم تو حیاطمون ۳تا دار قالی هست اونم ابریشمه

  • از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر اینست که کاری سروسامان می‌یابد. از لحاظ روانشناسی: بیانگر شیوه‌ای است که خودتان را از حقیقت‌های زننده‌ی زندگی حفظ می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید می‌گوید از مواجهه با برخی مسأله‌ها خودداری می‌کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می‌روبید.

 9. سلام من خواب دیدم مردم قالی هاشونو در چاله میریزند

  • کسانی که در خواب دیده اید نماد قمستی از شخصیت و افکاری است که این روزها داشته اید. قالی در خواب نماد عزت و احترام است و چاه در خواب اشاره به از بین رفتن و یا کاهش این احترامات می باشد. لازم است تا نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشید و از رفتارهایی که موجب آسیب به شخصیت و جایگاه تان میشود خودداری کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور