تعبیر خواب عنکبوت – معنای نیش زدن عنکبوت در خواب چیست؟

با تعبیر خواب عنکبوت، تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت، تعبیر خواب کشتن عنکبوت، تعبیر خواب عنکبوت بزرگ و تعبیر خواب عنکبوت طلایی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – عنکبوت از جمله جانورانی است که دیدن آن را در خواب اکثر معبرین به دشمنی ضعیف و نادان تعبیر کرده‌اند. در جایی نوشته شده است که تعبیر خواب عنکبوت در خانه می‌تواند نمادی از خشم و عصبانیت یکی از افراد خانواده باشد. با تعابیر خواب عنکبوت و تعبیر خواب تار عنکبوت از دیدگاه معبرین غربی و شرقی در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب عنکبوت

محمد بن سیرین: دیدن عنکبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنکبوت بگرفت، دلیل است که بر چنین مردی ظفر یابد.
 ابراهیم کرمانی گوید: دیدن عنکبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود.
 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. بیشتر حالت نفرت و اشمئاز مطرح می‌شود یا خشم و نارضایی. اگر عنکبوت را جایی غیر از خانه خویش ببینید دشمن ضعیف ناشناسی این حالت را در شما به وجود می‌آورد. عنکبوت دشمن نیست بد خواهی است که بیشتر از آزار رساندن تنفر بر می‌انگیزد.
 
عنکبوت گویای کراهت و نفرت است و هر جایی که باشد تعبیر به همان جا بر می‌گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن عنکبوت: یک تحول مثبت در امور شما اتفاق خواهد افتاد.
 آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عنکبوت در خواب، نشانه آن است که با توانایی و دقت، کارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد.
 اچ میلر می‌گوید: دیدن عنكبوت در خواب، بیانگر كسب ثروت است.
 
تعبیر خواب عنکبوت - خواب پریدن عنکبوت روی فرد

تعبیر خواب عنکبوت

 

تعبیر خواب کشتن عنکبوت

لوک اویتنهاو: کشتن عنکبوت: پیروزی
 آنلی بیتون می‌گوید: کشتن عنکبوت در خواب، نشانه آن است که با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب نیش زدن عنکبوت

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید عنکبوتی شما را نیش می زند، نشانه آن است که از دست دشمنان خود عذاب خواهید کشید.

 

تعبیر خواب عنکبوت بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید:
 • تعبیر خواب عنکبوت بزرگ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد به شما کمک خواهد کرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید.
 • اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ به همراه عنکبوتی کوچک به طرف شما می‌آید، نشانه آن است که تا مدتی کامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود. اما اگر خواب ببینید عنکبوتی بزرگ شما را نیش می زند، نشانه آن است که دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می‌سازند.
 • اگر خواب ببینید از عنکبوتی بسیار بزرگ می‌گریزید، نشانه آن است که ثروتی را از کف خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید عنکبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می‌آید و شما او را می‌کشید، نشانه آن است که مقام مناسبی به چنگ می‌آورید. اما اگر بعد از کشتن عنکبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می‌شود و به دنبال شما می‌گذارد، علامت آن است که وضعیت متزلزل مادی، شما را تحت فشار قرار خواهد داد.

 

تعبیر خواب عنکبوت طلایی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند عنکبوت‌های طلایی در اطراف او حرکت می‌کنند، علامت آن است که شادمانی زندگیش افزایش می‌یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد.
از اینکه با تعبیر خواب عنکبوت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. کاربران گرامی تعبیر خواب سوسک و تعبیر خواب هزارپا را در مجموعه تعبیر خواب ستاره نیز مطالعه نمایند.75 Comments
 1. با سلام
  من خواب دیدم از طرف عمه‌ام عنکبوتی به سمت من روانه شد و آن عنکبوت من را نیش زد.
  سپس همان شب دوباره خواب دیدم یک خروس سیاه را کنار مرغ سفیدی بود و به پروپای من پیچید جدا کردم و به زحمت داخل اتاقی انداختمش ولی آن خروس سعی به بیرون آمدن از اتاق داشت و پای مرا چند بار نوک زد.

  تعبیر این خواب ها چیست؟

  • سلام! خوابتان بیانگر یکپارچگی است. ممکنست به مناسبت خاصی اشاره کند. حاکی از کشمکش میان شما و مادرتان یا یک زن کنترل کننده ی دیگر در زندگی تان است. ممکنست استعاره ای از مادری حریص یا قدرتی زنانه برای مالکیت و به دام انداختن باشد. شاید حس می کنید در رابطه ای گیر کرده اید.

 2. سلام من خواب دیدم عنکبوتی دنبال ماری میکند و مار خود را قایم میکند اما بالاخره عنکبوت بهش میرسه و با وجود تقلا مار که خود را زیر سرپناهی قایم کرده بود ولی عنکبوت موفق با نیش زدنش میشود و هنگام نیش زدن مار توسط عنکبوت من حس کردم انگار دست راست خودم نیش خورد و از خواب پریدم

  • سلام! خوابتان حاکی از ترس ها و نگرانی های نهفته است که تهدیدتان می کنند. ممکنست درباره ی چیزی در زندگی تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف تان اشاره کند که بی عاطفه یا بی رحم است و نمی تواند معتمد باشد. علامت مثبت، گویای شفا، تحول، دانش و خرد است. نمایانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. تعبیر دیگر: بیانگر کشمکش میان شما و مادرتان یا یک زن کنترل کننده ی دیگر در زندگی تان است. ممکنست استعاره ای از مادری حریص یا قدرتی زنانه برای مالکیت و به دام انداختن باشد. شاید حس می کنید در رابطه ای گیر کرده اید.

 3. سلام
  من خواب دیدم یا چندتا از فامیلامون تو یکی از اتاقای خونمون نشسته بودیم من یه عنکبوت خیلی بزرگ رو دیدم که سفید و سیاه بود تا دیدمش فرار کردمو اون عنکبوت رفت روی دختر عمه‌م بعد عمه‌م عنکبوت گرفت بعد با اون تاری که بهش وصل بود هی عنکبوتو پرت می‌کرد سمتم
  و بعد عنکبوتو کشت…

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. حاکی از مسأله ها و احساسات خانوادگی است. گویای سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. می نمایاند به تمام توان خود نرسیده اید. استعدادهایتان مورد استفاده قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، می نمایاند از مسئولیت ها، استعدادها یا برخی مسأله هایتان غافل هستید. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. چیزی هست که از آن چشم پوشی کرده اید و لازمست توجه نزدیک تری به آن کنید. شاید لازمست درباره ی چیزی، هشیار باشید که پیش روی شماست. اگر پرتابی باشدت باشد، یعنی ممکنست غافلگیر شوید.

 4. سلام
  من خواب دیدم که شهر داره نابود میشه، و همه دارن فرار میکنن و من یجایی افتاده و نمیتونم درست بلند بشم، و میبینم یه عنکبوت سیاه کوچک داره به طرفم میاد تا نیشم بزنه ولی من خودم و به زمین میکشم و هی میخوام فرار کنم که ناگهان یه صدایی بلند میگه نرو فرار نکن بزار تا اون کارشو انجام بده و من اجازه میدم تا اون نیشم بزنه و بعد اون صدا دوباره بهم میگه حالا بلند شو تو دیگه اونقدر هستی که بتونی همه این نابودی رو تموم کنی و از خواب بلند میشم، تقریبا من مدت ۴ ماه این خواب و هر چند شب میبینم

  • سلام! خوابتان حاکی از دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. بیانگر عملکرد یا سخنی مضر است. ممکنست جناسی از حرفی نیشدار باشد. اگرچه اجازه نمی دهید بنمایاند چقدر رویتان تأثیر گذاشته است، درد، خودش راهی به عالَم خوابتان می یابد.

   • سلام من خواب دیدم یک عنکبوت سیاه به سمتم میاد از گوشه های پنجره ،یه جوری بود انگار سوسکه،خودشو حرکت میداد و چندش بودبعد اومد داخل خونه بابابزرگمم،و انگار دنبالم بود،بعد از یک سوراخی دریک سمت دیگر دیوار خارج شد،بعد مدتی بازم برگشت ،دیگه قشنگ شبیه یک عنکبوت سیاه بود بعد روی پشت و پاهاش خال زرد داشت انگار ،بیشتر شبیه استیکر بود،بهش گفتم چقدر باحالی،بخاطر بدنش،اونم با خنده باهم حرف زد،بعد من کنکور دارم نمیفهمم چی شد گفتم برو سوالارو برام بیار،اونم همش میخندید و انگار هر کاری میخواستمو انجام میداد،بعد یدفعه بهش گفتم نمیخواد سوالا رو بیاری،من خودم باید ازمونمو بدم احتیاج ندارم سوال
    برام بیاری،شده سال دیگه میمونم اما با تلاش خودم میرم دانشگاه ،اونم یه لخند زد انگار رضایت داشت از کارم

    • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. حاکی از امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید.

 5. سلام و خسته نباشید

  من خواب دیدم که خواب هستم و صبح زود است به طوری که هنوز آفتاب کامل طلوع نکرده بود من از خواب بیدار میشوم و چشمانم را باز میکننم میبینم یک عنکبوت مشکی یکمی هم پشم داشت ( چون هوا زیاد روشن نبود رنگ معلوم نبود ) به اندازه نصف دست انسان از سقف اتاقم آویزون بود و درحال تنیدن تار بود به سمت پایین می آمد وقتی آن را دیدم ترسیدم به سمت در خروج و راهرو خانه رفتم ولی به صورت کشیدن خودم ، انگار پاهایم انرژی زیادی نداشتند که سرپا باشم همینطور کشون کشون اومدم راهرو یک پرده سفید رنگ بود اون پرده را کنار میزنم و مادر بزرگم را میبینم ( در دنیای واقعی او زنده است ) میرم پیشش سلام میکنم خوشحال میشه میگه بزار بلند شم صبحانه درست کنم وقتی بلند میشه بره اتاق یک سوسک کوچک قرمز هم میبینم من میترسم که مامان بزرگم اونو به طور ناخواسته لهش میکنه و از خواب بیدار میشوم

  میشه تعبیر کنید لطفا

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر شانس و خوشی است که در نزدیکی و در دسترس شماست. نمایانگر شروع تازه، احیا، بیدارباش یا شروع است. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از سوگواری باشد؛ آیا عزادار چیزی یا کسی هستید؟ بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه تان را تأیید کرده اید. از پتانسیل کامل تان استفاده می کنید. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. می نمایاند به تمام توان خود نرسیده اید. استعدادهایتان مورد استفاده قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، می نمایاند از مسئولیت ها، استعدادها یا برخی مسأله هایتان غافل هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «وقتی آن را دیدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 6. وقتی آن را دیدم ترسیدم به سمت در خروج و راهرو خانه رفتم ولی به صورت کشیدن خودم ، انگار پاهایم انرژی زیادی نداشتند که سرپا باشم همینطور کشون کشون اومدم راهرو یک پرده سفید رنگ بود اون پرده را کنار میزنم و مادر بزرگم را میبینم ( در دنیای واقعی او زنده است ) میرم پیشش سلام میکنم خوشحال میشه میگه بزار بلند شم صبحانه درست کنم وقتی بلند میشه بره اتاق یک سوسک کوچک قرمز هم میبینم من میترسم که مامان بزرگم اونو به طور ناخواسته لهش میکنه و از خواب بیدار میشوم

  میشه تعبیر کنید لطفا

  • در ادامه: نمایانگر مرحله ی گذار و تحول از کشف خود است. این مسأله، نشانه ای از روشنی روحی، رشد احساسی، قابلیت های فیزیکی، فرصت های جدید و معابر ذهنی در زندگی تان است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! علامتی از تمیز نبودن است. نمایانگر طول عمر، سرسختی و تجدید است. لازمست جنبه های اصلی زندگی تان را دوباره ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ای نامطلوب از خودتان است که لازمست با آن مواجه شوید.

 7. با سلام‌ و احترام

  خواب دیدم که‌ کف پای راستم دو سه تا عنکبوت سیاه و سفید چسبیده اند و راه میرن.

  ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام بر شما! خوابتان یعنی جنبه هایی از خودتان را باهم وصله پینه می کنید و اجزای قدیمی که رد شده اند را تأیید می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از موقعیتی چسبناک باشد. حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است.

 8. سلام خسته نباشید خواب دیدم که با پدر و خواهرم تو اتاق روی تخت نشستیم بعد یه عنکبوت بزرگ میره روی پای پدرم بعد میخوام بکشمش ..

  به خواهرم گفتم نترس نمیدونم با چی ولی کشتمش من این خواب رو دو سری دیدم ایا تعبیر خاصی داره؟؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان گویای مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. حسی مانند حس بیگانه‌ای در موقعیتی را دارید یا شاید می‌خواهید فاصله‌تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه‌انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل‌کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است.

 9. سلام وقتبخیر. خواب دیدم عنکبوتی پشمالو به رنگ طلایی قهوه ای که تقریبا اندازه دست بود کنج دیواره ، خواستم برم تو اتاق (درست یادم نیس خونه خودمون بود یا اونجا مهمون بودیم) که پرید روم ترسیدم ولی سریع گرفتم تیکه تیکش ، برگشتم تیکه هاشو انداختم رو زمین ولی میدونستم تیکه هاش قدرت حرکت دارن اگه ولشون کنم بهم پیوند میخورن و عنکبوته دوباره زنده میشه برای همین هرکدوم رو تو دستمال یا نایلونی پیچیدم رفتم بیرون که هر کدوم رو طرفی پرت کنم محیط بیرون خیلی قشنگ بود ، سرسبز بود چند تا رودخونه جریان داشت انگار یه تیکه ای رو پرتاپ کردم تو رودخونه خیلی ممنون میشم معنی و تعبیر خواب رو بفرمایید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون تان است. نمایانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! حسی مانند حس بیگانه ای در موقعیتی را دارید یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی جذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. همچنین علامتی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کننده است. تعبیر دیگر: علامتی از بدشانسی است. نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رفتم بیرون» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 10. سلام ادامه خواب:

  رفتم بیرون که هر کدوم رو طرفی پرت کنم محیط بیرون خیلی قشنگ بود ، سرسبز بود چند تا رودخونه جریان داشت انگار یه تیکه ای رو پرتاپ کردم تو رودخونه خیلی ممنون میشم معنی و تعبیر خواب رو بفرمایید

  • سلام! در ادامه: علامتی از باز بودن و پنهان بودن بطور همزمان است. لازمست بیاموزید میان وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان می نمایانید و وقتی اطلاعاتی درباره ی خودتان را مخفی نگه می دارید (جلویش را می گیرید)، تعادل ایجاد کنید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید).

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور