تعبیر خواب عزرائیل (فرشته مرگ)

تعبیر خواب عزرائیل (ملک الموت) بسته به شرایط خواب تفسیری متفاوت خواهد داشت. اگر عزرائیل چهره اش غمناک باشد مرگ بیننده خواب نزدیک است.
تعبیر خواب عزرائیل
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن عزرائیل یا فرشته مرگ در خواب برای بیننده خواب چندان مناسب نخواهد بود و در برخی موارد نزدیک بودن مرگ فرد را نشان می‌دهد. به گفته مطیعی تهرانی به طور کلی دیدن چهره و شمایل غم زده فرشتگان مقرب درگاه الهی در خواب نیکو نیست.

 

تعبیر خواب دیدن فرشته مرگ - تعبیر خواب گرفتن جان توسط عزرائیل - تعبیر خواب اجل - تعبیر خواب حرف زدن با عزرائیل

 

تعبیر خواب عزرائیل (فرشته مرگ)

ابن سیرین گوید:
 • اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن بر کنار می‌گردد.

 • اگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است.

 • اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد.

 • اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید.

 • اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد.

 

جابر مغربی گوید:

 • اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد.

 • اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد دلیل که عجلش نزدیک است و پایان عمرش با شهادت تمام گردد.

 • اگر بیند عزرائیل بر وی با خشم نگاه کرد دلیل که حال وی پر مخاطره باشد.

 • اگر بیند که عزرائیل او را چیزی شیرین داد دلیل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود.

 • اگر بیند که به او چیزی تلخ داد دلیل که جان کندن بر او سخت گردد.

 • اگر بیند که عزرائیل او را وعده ومژده نیکو داد دلیل که تعبیرش همان مواردی است که تو را بشارت داده.

 • اگر بیند که او را خبر دادند که عزرائیل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دلیل که او را با پادشاه با هیبت کار افتد.

 • اگر بیند که عزرائیل را کشت دلیل که دشمن خلق گردد.

 

مطیعی تهرانی: دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo