تعبیر خواب فاتحه خواندن سر قبر

تعبیر خواندن سوره فاتحه به گفته ابن سیرین دلیل بر درازی عمر و تعبیر خواب زیارت اهل قبور به گفته ابراهیم کرمانی دلداری افراد گرفتار است.
تعبیر خواب فاتحه خواندن سر قبر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – آیا می‌دانید تعبیر رویای فاتحه خواندن بر مزار شخص مرده چیست؟ زیارت کردن اهل قبور در خواب چه تعبیری دارد؟ برای درک هر چه بهتر رویا همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب سر قبر نشستن - فاتحه دادن در خواب - تعبیر خواب سوره فاتحه - تعبیر فاتحه خواندن برای مرده - تعبیر خواب فاتحه رفتن

تعبیر خواب فاتحه خواندن سر قبر

 

فاتحه خواندن سر قبر

در روایات متعددی آمده است كه بازماندگان مرده هركار خیری برای وی انجام دهند (مانند قرائت قرآن، فاتحه، صدقه، حج، نماز و روزه،…) به او می‌رسد و از آن كار بهرمند می‌گردد، بر پایه این روایات، حتی اعمالی مثل فاتحه كه می‌توان در سر قبر خواند اگر در جای دیگری نیز خوانده شود به مرده می‌رسد. البته رفتن بر سر قبر مرده ثواب جداگانه ای غیر از فاتحه خواندن دارد و مرده از این كه به زیارت او بروند خوشحال می‌شود.

 

تعبیر خواب زیارت اهل قبور

دیدن قبر در خواب را بیشتر معبرین به زندان تعبیر کرده‌اند. به گفته مطیعی تهرانی دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست دیدن قبر در خواب زندان است و گرفتاری‌های شدید زندگی است. این گرفتاری‌ها می‌تواند دل مشغولی‌های ذهنی و یا مشکلات مالی باشد که فرد را در مضیقه قرار داده است. حال ابراهیم کرمانی زیارت اهل قبور رفتن را دلداری به افرادی که در تنگنا و مضیقه (زندانی) تعبیر کرده است.
انجام اعمالی همچون نماز خواندن، زیارت کردن، ذکر خداوند گفتن و… در رویا همانگونه که در بیداری باعث آرامش و ثواب اخروی می‌گردد ذر رویا نیز بسیار نیکو خواهند بود همان طور که ابن سیرین خواندن آیت الکرسی را در خواب نشانه مقام و منزلت می‌داند.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند، دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo