تعبیر خواب طوطی – دیدن طوطی در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب طوطی، تعبیر خواب طوطی های رنگی، تعبیر خواب طوطی سبز، تعبیر خواب طوطی سفید، تعبیر خواب هدیه گرفتن طوطی و تعبیر خواب طوطی سخنگو همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب طوطی بیانگر آدمی است پر حرف. البته این فرد در عین پر حرفی با سخنانش افراد دیگر را سرگرم کرده و دارای حسن نیت است. گاه این فرد می‌تواند انسان را دل خوش و شاد نگه دارد و گاه اگر ذاتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و خطرناک است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیرخواب طوطی سفید - تعبیر خواب گاز گرفتن طوطی - تعبیر خواب طوطی مرده - تعبیر خواب طوطی زرد - تعبیر خواب طوطی های رنگی

تعبیر خواب طوطی

 

تعبیر خواب طوطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می‌یابید یا خوتان در شرایطی قرار می‌گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی‌کنید و مجبور می‌شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می‌گوید تأیید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.
 
معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب طوطی این نشانه را به بیننده خواب می‌دهد، شایعاتی در زندگی او وجود دارد که توسط فردی پر حرف بیان شده است.
اگر در خواب طوطی مشاهده کردید مراقب خود باشید. فردی در زندگی شما وجود دارد که با روی خندان در حال خنجر زدن از پشت به شماست. بنابراین نبایستی به اطرافیان خود بسیار اعتماد کنید که این کار به نفع شما نخواهد بود.
 
به تعبیری دیگر اگر در خواب خود طوطی مشاهده کردید بایستی مسائل نفرت انگیز و تجربیات تلختان را کنار گذارید فکر کردن به این مسائل شما را در زمینه کاری خسته خواهد کرد بنابراین یک اتفاق تازه و هیجان انگیز در زندگی خود ایجاد کنید و از انجام آن لذت ببرید.
 
محمدبن سیرین گوید:
دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب طوطی بر سه وجه باشد.
 1. فرزند.
 2. دختری دوشیزه.
 3. شاگردی جلد و زرنگ و چابک.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن فاخته وقمری و طوطی مرد شایسته بود.
 
آنلی بیتون: دیدن طوطی در خواب، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن طوطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می‌رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می‌تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می‌رسانید و او را ناراحت می‌کنید و می‌رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می‌کنید و خدمتی در حق او انجام می‌دهید. گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می‌کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.
 
تعبیر خواب طوطی - تعبیر خواب طوطی سبز - تعبیر خواب طوطی سخنگو - تعبیر خواب طوطی رنگی

تعبیر خواب طوطی

 

تعبیر خواب طوطی‌های رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 

تعبیر خواب طوطی سبز

معبرین غربی:

 • تعبیر خواب طوطی سبز اشاره به شخصی دارد که در حال تلاش برای فرستادن پیغامی به بیننده خواب است. این پیغام در رابطه با فردی است که هم اکنون در زندگی بیداری رویا بین حضور دارد.
 • طوطی سبز در خواب اشاره به یادآوری خاطرات کودکی نیز دارد.
 • تقلید از رفتار دیگران نیز می تواند به صورت طوطی سبز در خواب دیده شود.

 

تعبیر خواب طوطی سفید

معبرین غربی: این رویا اشاره به این موضوع شدارد که شما نمی‌دانید به چه کسی اعتماد کنید.

 

تعبیر خواب طوطی سخنگو

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید طوطی‌ها تندتند حرف می‌زنند، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید سعی می‌کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید، نشانه آن است که در مسائل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد.

معبرین غربی: طوطی سخنگو در خواب اشاره به افراد نادان اطرافتان دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.
 
منابع:
www.auntyflo.com61 Comments
 1. سلام خواب دیدم یه طوطی بنفش صورتی خوشرنگ که چنین رنگی ندیده بودم اومد تو حیاط خونمون و من پیداش کردم یکمی باهام حرف زد مثل ادم …. و بعد هیچی نگفت اروم بود جذاش براش میخواستم درس کنم که همسایه ها اومدن و من میخواستم پنهونش کنم اما دیدنش…
  یه کاری میخوام انجام بدم که با دیدن این خواب نمیدونم چه تعبیری براش داشته باشم.

  • سلام! خوابتان یعنی با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: حاکی از تغییر است. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. گویای پیغام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. لازمست درباره ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند. می کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می هراسید.

 2. سلام و خسته نباشید من خواب دیدم از دوتا طوطی زشت مراقبت میکردم بعدش دیدم تخم گذاشتن و دوتا طوطی خوشگل به دنیا امدن و خوش رنگ بودن و من از قشنگی و به دنیا امرن اونا خوشحال بودم.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. حاکی از پچ پچ بیش از حد و شایعات بی اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره تان می گویند یا اینکه درباره ی دیگران چه می گویید! گویای پیغام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. لازمست درباره ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند.

 3. سلام من خواب دیدم 2تا طوطی سبز درون یک جعبه کوچک هستند من دستم را روی 2تا طوطی گرفتم که نتونن برن.طوطی ها خیلی حرکت می کردند که پرواز کنند ولی من نمیذاشتم .بعد دستمو برداشتم ولی اونا نرفتند دوباره دستمو گذاشتم روی اونا.

  • سلام! خوابتان گویای ماهیت غریزی و انگیزه های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. ممکنست علامتی از محدودیت هایتان باشد. نمایانگر پیغام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. لازمست درباره ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند.

 4. سلام ، من خواب دیدم خواهرم یه پرنده که به نظرم طوطی بود رو بهم نشون داد و گفت باید شلیک کنیم بهش تا بمیره،من بهش تیر زدم اما خورد به پایِ پرنده و فقط زخمی شد،بعد خواهرم وقای دید زخمیه گبت ببریمش پیش یه دکتر،در همین حال من چندتا پر طوطی که به نظرم قشنگ بود رو کندم،لطف میکنید از تعبیرش بگین

  • سلام! خوابتان علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. هدفی مشخص شده دارید و می دانید هدف تان در زندگی چیست. برنامه هایتان درست طبق هدف است. نمایانگر پیغام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. لازمست درباره ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند.

 5. سلام خسته نباشید. من خواب دیدم یک طوطی داخل اتاق خوابم هست که سبز رنگ هست. اولش ازش خوشم اومد ولی اون دنبالم میومد و خیلی از طوطیه ترسیدم. همش دنبالم بود و حس خوبی نداشتم. تعبیرش چیه؟؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. نمایانگر طبیعت تان و روابط صمیمی است. نمایانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می شود. لازمست درباره ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر فردی در زندگی تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می کند یا حتی مسخره می کند.

 6. سلام.خسته نباشید.

  خواب دیدم داخل آشپزخانه محل کارم یک عدد طوطی بود که کلماتی رو مدام تکرار می کرد.آبدارچی شرکت و مسئول مالی شرکت هم بودند.ممنون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند گویای فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند.

 7. سلام وقت بخیر.خاب دیدم یه جفت طوطی سبز دارم زمستون هم بود همش میگفتم چرا طوطیم تخم نمیذاره کلی مهمون داشتیم رفتم به مهمونا برسم کنارشون باشم وقتی برگشتم یهو اتفاقی دیدم داخل قفس طوطیام یه تخم خیلی بزرگ قد تخم شترمرغ هست گفتم اینو کی گذاشتع اینجا مگه طوطی میتونه بشینه رو تخم شترمرغ باعقل جور درنمیاد بعد چن ثانیه یهو دیدم اون تخم قد یه تخم مرغ شد گفتم پس طوطیم میخاد تخم بذاره این یه نشونست یخورده که گذشت دیدم ۳تا جوجه طوطی با رنگای مختلف تو قفس هست یکی ابی نفتی خیلی خوشرنگ یکی صورتی کمرنگ با پرهایی که کامل در نیومده بود یکیم سبز و اینکه من مدام مراقب بودم تخم ها خراب نشن چون سرد بود همش قفس طوطیامو میبردم جایی گرم ممنون میشم تعبیرش کنید

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای ناخوشی (از نظر سلامتی)، افسردگی و بدشانسی است. ممکنست مشابه این باشد که چگونه احساس می‌کنید – از نظر احساسی سرد و خشک هستید. برای برخی، ممکنست فصل مورد علاقه‌ی سال باشد که نشانه‌ای از فصل پر از لذت، خوشی، باهم بودن و بخشندگی است. تعبیر دیگر: زمان بازتاب و درونگرایی معنوی است. بیانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند گویای فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند. بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. نمادی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید، در حال وقوع است. ادامه‌ی خواب‌تان از «یخورده که گذشت» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. سلام دیشب خواب دیدم یه طوطی نسبتا بزرگ و فربه به رنگ خاکی(رنگ گنجشک) بلای تیر برق نشست. من اونو به کسی نشون دادم و بعد رفت. نوکش توجهمو به خودش جلب کرده بود و اصلا صدایی از خودش در نمیاورد و حرف نمیزد

  • سلام! خواب‌تان گویای پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند گویای فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند.

 9. سلام دیشب خواب دیدم یه طوطی نسبتا بزرگ سرمز و کمی سفد حرف می‌زد ولی یه روز فرار کرد من مجبورش کردم برگرده و برگشت ولی دوباره رفت و یه روز که برگشت پشت سر هم گفت من نمیخوام اینجا باشم. ببخشید تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. بیانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند گویای فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند.

 10. سلام من آقام و شبی در خواب دیدم در محله ای قدیمی از دالانی مخروبه گذر کردم و کسی آنجا نبود جز تعداد زیادی پرندگان زیبا و خاص و گرون قیمت و چون احساس کردم شاید از کسی باسد یا اینکه نمتوانم آنها را بگیرم از کنارشان گذر کردم تا اینکه ۲ تا طوطی بزرگ و فوق العاده زیبا که تاج داشتند و از قشنگترین رنگ ها پر و بالشون ترکیب شده بود و د‌م کشیده ای داشتن روی تیر چوبی نظرم رو به خودسون جلب کرد و درهاله ای از تعجب دیدم یکیشون اومد روی دستم نشست و سخن میگفت یادم نیست چی میگفت ولی اون یکی جفتش رو هم صدا زد و اونم نشست رو دستم و من خواستم فقط یکیشو با خودم ببرم خونه اما اونا با هم مدام معاشقه و عشقبازی میکردن و هرگز از هم جدا نمیشدن تا اینکه ناچار هر دو رو که آزاد و بدون قفس هم بودن با خودم با شوق و ذوق بسیار بردم ولی راه خونه رو هرگز پیدا نکردم و به هر کوچه ای میرفتم بن بست بود و دیگه نتونستم از اون محله خارج شم.

  • سلام! خواب‌تان ممکنست به این اشاره کند که به امنیت و پرورش لازمست. نمادی از هدف‌ها، آرمان‌ها و امیدهاست. گویای پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند گویای فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. در مسیر دنبال کردن هدف‌هایتان به پایانی ناگهانی رسیده‌اید. باید راه دیگری یابید! زیرا مسیر فعلی‌تان دیگر کار نمی‌کند. تعبیر دیگر: ممکنست بگوید به ناکجاآباد می‌روید. شاید نمادی از شغلی یا رابطه‌ای بن‌بست باشد. لازمست گزینه‌هایتان را دوباره ارزیابی کنید.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور