تعبیر خواب طوطی – دیدن طوطی در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب طوطی، تعبیر خواب طوطی های رنگی، تعبیر خواب طوطی سبز، تعبیر خواب طوطی سفید، تعبیر خواب هدیه گرفتن طوطی و تعبیر خواب طوطی سخنگو همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب طوطی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب طوطی بیانگر آدمی است پر حرف. البته این فرد در عین پر حرفی با سخنانش افراد دیگر را سرگرم کرده و دارای حسن نیت است. گاه این فرد می‌تواند انسان را دل خوش و شاد نگه دارد و گاه اگر ذاتی ناپاک داشته باشد فتنه انگیز و خطرناک است.

 

تعبیرخواب طوطی سفید - تعبیر خواب گاز گرفتن طوطی - تعبیر خواب طوطی مرده - تعبیر خواب طوطی زرد - تعبیر خواب طوطی های رنگی

تعبیر خواب طوطی

 

تعبیر خواب طوطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می‌یابید یا خوتان در شرایطی قرار می‌گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی‌کنید و مجبور می‌شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می‌گوید تأیید و تکرار کنید. اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد.
 
معبرین غربی گویند:
تعبیر خواب طوطی این نشانه را به بیننده خواب می‌دهد، شایعاتی در زندگی او وجود دارد که توسط فردی پر حرف بیان شده است.
اگر در خواب طوطی مشاهده کردید مراقب خود باشید. فردی در زندگی شما وجود دارد که با روی خندان در حال خنجر زدن از پشت به شماست. بنابراین نبایستی به اطرافیان خود بسیار اعتماد کنید که این کار به نفع شما نخواهد بود.
 
به تعبیری دیگر اگر در خواب خود طوطی مشاهده کردید بایستی مسائل نفرت انگیز و تجربیات تلختان را کنار گذارید فکر کردن به این مسائل شما را در زمینه کاری خسته خواهد کرد بنابراین یک اتفاق تازه و هیجان انگیز در زندگی خود ایجاد کنید و از انجام آن لذت ببرید.
 
محمدبن سیرین گوید:
دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب طوطی بر سه وجه باشد.
  1. فرزند.
  2. دختری دوشیزه.
  3. شاگردی جلد و زرنگ و چابک.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن فاخته وقمری و طوطی مرد شایسته بود.
 
آنلی بیتون: دیدن طوطی در خواب، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن طوطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می‌رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می‌تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا. اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می‌رسانید و او را ناراحت می‌کنید و می‌رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می‌کنید و خدمتی در حق او انجام می‌دهید. گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است. چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می‌کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.

 

تعبیر خواب طوطی - تعبیر خواب طوطی سبز - تعبیر خواب طوطی سخنگو - تعبیر خواب طوطی رنگی

تعبیر خواب طوطی

 

تعبیر خواب طوطی‌های رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

 

تعبیر خواب طوطی سبز

معبرین غربی:

  • تعبیر خواب طوطی سبز اشاره به شخصی دارد که در حال تلاش برای فرستادن پیغامی به بیننده خواب است. این پیغام در رابطه با فردی است که هم اکنون در زندگی بیداری رویا بین حضور دارد.
  • طوطی سبز در خواب اشاره به یادآوری خاطرات کودکی نیز دارد.
  • تقلید از رفتار دیگران نیز می تواند به صورت طوطی سبز در خواب دیده شود.

 

تعبیر خواب طوطی سفید

معبرین غربی: این رویا اشاره به این موضوع شدارد که شما نمی‌دانید به چه کسی اعتماد کنید.

 

تعبیر خواب طوطی سخنگو

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید طوطی‌ها تندتند حرف می‌زنند، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد.
  • اگر خواب ببینید سعی می‌کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید، نشانه آن است که در مسائل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد.

معبرین غربی: طوطی سخنگو در خواب اشاره به افراد نادان اطرافتان دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.
 
منابع:
www.auntyflo.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo