تعبیر خواب صندلی

با تعبیر خواب صندلی، تعبیر خواب صندلی شکسته، تعبیر خواب نشستن روی صندلی، تعبیر خواب صندلی بزرگ و کوچک و تعبیر خواب خریدن صندلی آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب اشیا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن صندلی در خواب بسته به محکم و یا لزران بودن آن می‌تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. البته این نکته را در نظر بگیرید که صندلی بایستی از اجزای اصلی و یا محوریت خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تعابیر آن استفاده کرد.

 

تعبیر خواب صندلی ابن سیرین - تعبیر خواب میز کار - تعبیر خواب میز و صندلی - تعبیر خواب صندلی ماشین - تعبیر خواب صندلی سفید

 

تعبیر خواب صندلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب‌های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می‌تواند باشد.
 
بیننده خواب زن باشد
 
اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست.
 
بیننده خواب مرد باشد
 
اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می‌کند حرفه‌اش مطمئن و آینده‌اش تأمین می‌باشد خواب او نیز این امید را می‌دهد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • صندلی: مقام والا
  • صندلی زیبا: وفور نعمت
  • صندلی چرخدار: پیری زود رس
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صندلی در خواب، نشانه آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیت‌ها را از دست خواهید داد.
 
هانس كورت می‌گوید: 
  • مشاهده‏ صندلى در خواب، بیانگر شكست و خسارت است.
  • اگر خواب ببینید كه مشغول ساختن صندلى هستید، به این معنا است كه به خاطر موضوعى پریشان و غمگین می‌شوید.
  • مشاهده‏ صندلى گهواره‌‏اى در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.

 

تعبیر خواب صندلی بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته‌اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگ‌تر است به نا حق چیزی را تصاحب می‌کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می‌رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می‌زنید که توانائی انجام آن را ندارید.

 

تعبیر خواب صندلی کوچک و لرزان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می‌شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می‌گردید.

 

تعبیر خواب خریدن صندلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر همسرتان را دیدید که صندلی‌ها را پاک می‌کند یا صندلی‌هایی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می‌دهد.

 

تعبیر خواب شکستن صندلی و صندلی شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می‌شوید
لوک اویتنهاو: صندلی شکسته: یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد 
هانس کورت: اگر در خواب صندلى گهواره‌ایی شكسته‌اى ببینید، نشانه آن است كه دچار غم و اندوه می‌شوید.

 

تعبیر خواب نشستن روی صندلی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته‌اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می‌شوید و اگر دیدید همه نشسته‌اند و شما ایستاده‌اید تحقیر می‌شوید و مورد اهانت قرار می‌گیرد.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد.
برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید كه بر روى صندلى نشسته‌اید، نشانه آن است كه مسئولیت سنگینى بر دوش شما می‌گذارند. دیدن یك صندلى راحتى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo