تعبیر خواب شمع و شمعدان

با تعبیر خواب شمع، تعبیر خواب شمعدان، تعبیر خواب شمع روشن کردن و تعبیر خواب خاموش کردن شمع همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب شمع و شمعدان
ستاره | سرویس سرگرمی – شمع نماد و سمبل روشنایی است برخی معبرین مانند ابن سیرین شمع را به دولت و نعمت تعبیر و برخی دیگر به زن و فرزند. البته لازم به ذکر است این را بدانید که در گذشته شمع وسیله‌ای بسیار پرکاربرد و مهم بوده و در زندگی مردم نقش به سزایی داشته که امروزه با آمدن روشنایی‌های دیگر بیشتر کاربردی تزیینی برای آن تعریف می‌گردد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شمع سفید - تعبیر خواب هدیه گرفتن شمع - تعبیر خواب خریدن شمع - تعبیر خواب شمع سیاه - تعبیر خواب شمع شکسته

 

تونی کرسیپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
 
روشن کردن شمع: یک تولد، دعا کردن
اگر شمعی در میان تاریکی، روشن بود: یافتن، درک یا شهامت در میان ترس، شک و افسردگی، امید. گاهی اوقات به آنچه از عمرمان باقی مانده است اشاره دارد.

 

تعبیر خواب شمع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود.
 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. فرزند
 4. عروسی
 5. فرمانروایی
 6. مهتری وسروری
 7. سرای و خانه
 8. شادی
 9. علم
 10. توانگری و ثروت
 11. عیش و عشرت
 12. کنیزک
 13. زن
 14. چنانکه بیننده بیند
محمدبن سیرین گوید: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن شمع و چراغ فرزند بود

 

تعبیر خواب شمع روشن کردن (شمع افروختن)

محمدبن سیرین گوید: اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد. اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می‌شود.
 • اگر بیماری ببیند شفا حاصل می‌کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد.
 • اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می‌گوید که شما را به عزت و نعمت می‌رساند.
 • برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است.
 • اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست.
 • اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می‌برد و نفاق می‌کند و بر شما چیره می‌گردد.
 •  شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند. 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • روشن کردن شمع: شما دوستان خوبی خواهید یافت
 • بسیار نورانی: شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد
 • یک شمع روشن در دست داشتن: خوشبختی زیاد
 • شمعی که دود می‌کند: شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید شمع‌ها با شعله ای یکنواخت می‌سوزند، دلالت بر آن دارد که آینده شما بر پایه‌های محکم استوار است.
 • اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت.
 • اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می‌کند.

 

تعبیر خواب شمع خاموش کردن

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می‌شود، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می‌شود.
 • اگر خواب ببینید شمعی را فوت می‌کنید، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید، یا دوستان شما مرده‌اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: خاموش کردن شمع: شما از دوستانتان قهر خواهید کرد

 

تعبیر خواب شمعدان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 
شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی‌های ما از آن جا مایه می‌گیرد. مادر ما آن جاست همسر ما آن جا است و فرزند ما آن جا است و بالاخره در آن جا است که آرامش می‌یابیم و آسایش می‌کنیم و تأمین داریم.
 
خانه و خانواده همه این‌ها را می‌تواند به ما ببخشد و در خود جمع داشته باشد و شمعدان در رؤیاهای ما اشاره ای است و به خانه و خانواده اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می‌یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنان چه شمعدان خرد و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است.
 
برخی از معبران نوشته‌اند شمعدان زن است که اگر نقره ای با شد خوب است. اگر طلائی باشد آن زن از خانواده ای بزرگ بیرون آمده است. اگر گلی باشد روستائی یا فقیر است چرا که ممکن است روستائی فقیر نباشد و فقیر هم روستا نشین نشود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در شمعدانی، شمع‌هایی سالم قرار گرفته است، نشانه آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست. اما اگر ببینید در شمعدان‌ها، شمعی نیست، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد دارد.24 نظر
 1. با سلام،
  من در خواب دیدم که تعداد زیادی شمع داخل کیفم داشتم و با دختر بچه ای که کنار خیابون دستفروشی می کرد در حال صحبت بودم.بهش گفتم همه شمع هاتو فروختی؟ ( انگار شمع هایی که برای فروش داشت رو من بهش میدادم) که گفت نه! از من پرسید: تو هم شمع داری برای فروش؟ گفتم نه! من این شمع ها رو نمیفروشم.همینجوری به آدما میدم.
  ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. حاکی از حس رد کردن یا ناامیدی است. از کامل ترین گنجایش تان استفاده نمی کنید. اگر می کوشید شمع را روشن کنید، اما روشن نشود، گویای اندوه است. چیزی را انکار می کنید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 2. سلام
  خواب دیدم که دو شمع و دو نمکدون و یه شاخه گل رز آبی برای دوس پسرم خریدم

  • سلام! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. حاکی از فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای حس رد کردن یا ناامیدی است. از کامل ترین گنجایش تان استفاده نمی کنید. اگر می کوشید شمع را روشن کنید، اما روشن نشود، نمایانگر اندوه است. چیزی را انکار می کنید. نشانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست.

 3. سلام من خواب دیدم پسری که دوسش دارم خونمون بودوبه مامانم گفت که برای تولدش شمع نداره منم یکی ازشمع هام رو بهش دادم . تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. نمایانگر حس رد کردن یا ناامیدی است. از کامل ترین گنجایش تان استفاده نمی کنید. اگر می کوشید شمع را روشن کنید، اما روشن نشود، نمایانگر اندوه است. چیزی را انکار می کنید.

 4. سلام. من خواب دیدم خودم دارم شمع درست میکنم. اما شمعی که درست کردم وسطش نخ نداشت. اومدم درستش کنم که اون شمع کاملا خراب شد. اما اصلا ناراحت نبودم گفتم دوباره پارافینا رو آب میکنم درستش میکنم

  • سلام خوابتان یعنی می کوشید بخش هایی از گذشته تان را دوباره زنده کنید. نمایانگر حس رد کردن یا ناامیدی است. از کامل ترین گنجایش تان استفاده نمی کنید. اگر می کوشید شمع را روشن کنید، اما روشن نشود، نمایانگر اندوه است. چیزی را انکار می کنید.

 5. سلام، خواب دیدم چندتا شمع رو روشن کردم انگار مراسمی بود و مراقب بودم اون شمع ها خاموش نشن و اگه خاموش میشدن دوباره روشن میکردم و موقع روشن کردن اون شمعیکه دستم بود و باهاش بقیه شمع ها رو روشن میکردم یک قسمتش چون در معرض حرارت بقیه شمع ها قرار میگرفت آب میشد و سوراخ میشد. بعد دیدم که من و داداش و مامانم داریم اون شمع ها رو میخوریم مثل هویج و داداشم میگه این از استخون درست شده!!

  ممنون از تعبیرتون.

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر حس رد کردن یا ناامیدی است. از کامل‌ترین گنجایش‌تان استفاده نمی‌کنید. اگر می‌کوشید شمع را روشن کنید، اما روشن نشود، نمایانگر اندوه است. چیزی را انکار می‌کنید. نمایانگر خوش‌شانسی و امیدست که به میزان‌های کم و ثابتی در مسیرتان بسویتان خواهد آمد. در مرحله‌ی راحتی در زندگی‌تان هستید و ممکنست به دنبال روشنفکری روحانی باشید. علامتی از خرد، روشنفکری، آگاهی یا حقیقت‌جویی است. می‌کوشید تسلیم جنبه‌ی مهمی از خودتان نشوید. آنچه تاکنون برایتان مهم بوده است را رها می‌کنید که برود.

 6. سلام مرسی از زمانی که برا پاسخ دهی میزارین،من امشب خواب دیدم چن تا شمع تو خونه دارم می خام روشنشون کنم یکیشو که بلند هست با جا شمعیش روشن میکنم میبرم اتاق خواب ولی تو راه هی خاموش میشه من روشن میکنم آخرش میبرم اتاق روشن میکنم آخراش خواهرمم میاد پیشم

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. نمایانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است. تسلیم جنبه‌ی مهمی از خودتان می‌شوید. آنچه تاکنون برایتان مهم بوده است را رها می‌کنید که برود. همچنین گویای خوش‌شانسی و امیدست که به میزان‌های کم و ثابتی در مسیرتان بسویتان خواهد آمد. در مرحله‌ی راحتی در زندگی‌تان هستید و ممکنست به دنبال روشنفکری روحانی باشید. علامتی از خرد، روشنفکری، آگاهی یا حقیقت‌جویی است. نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد.

 7. سلام. من خواب دیدم در یک محیط کم نور در خال خانه ای که نمیشناختم نشسته بودم و زندایی و‌خواهر و مادرم هم بودن و افراد دیگه که یادم نمیاد. بعد یک همشهریمون‌که مردی سن بالا و به نسبت پیر هست و سید هست اونجا بود که یک شمع دستش بود و با بشکن زدن با انگشتش شمع روشن شد و یک کتاب بزرگ از تصاویر نقاشی دکتر فرشچیان بود که این شمع رو نزدیک میکرد و نور شمع به تصاویر میخورد، اون تصاویر به طرز شگفت انگیزی حرکت میکردن داخل کتاب و واقعی بودن و عجیب بود و هیجان انگیز! ازش پرسیدم چجوری اینجور شمع رو روشن کردی و این غیر ممکنه واقعا!؟ تا اومد جواب منو بده باید روحت پاک باشه! من دیدم تو دستم یه شمع نیلی به رنگ روشن هست و من هم با یک بشکن زدن انگشتم شمع رو روشن کردم و نزدیک تصاویر میشد نورش و‌تصاویر زنده میشدن!!! حتی او هم علاوه بر خودم شوکه شد و میگفت چطور ممکنه اخه؟ به من میگفت تو کی هستی؟ من هم کلا خوشم اومده بود و محو اون تصاویر زنده بودم. تا اون شمع کاملا آب شد و‌محو شد و دوباره یه شمع زرد رنگ کوچیک دیدم تو دستم هست و دوباره همون کارها رو کردم. رو کاغذ میگرفتم شعله شمع رو ولی کاغذ نمیسوخت و شعله روی نقاشی میرفت و زنده میکرد طرح رو !!

  • سلام! خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. بیانگر خوش‌شانسی و امیدست که به میزان‌های کم و ثابتی در مسیرتان بسویتان خواهد آمد. در مرحله‌ی راحتی در زندگی‌تان هستید و ممکنست به دنبال روشنفکری روحانی باشید. نمادی از خرد، روشنفکری، آگاهی یا حقیقت‌جویی است. نمایانگر آرامش است. بسوی هدف‌هایتان آرام‌آرام حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. نمادی از گنجایش، امکانات و احتمالات است. نشانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. ادامه‌ی خواب‌تان از «من هم با یک بشکن» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. من دیدم تو دستم یه شمع نیلی به رنگ روشن هست و من هم با یک بشکن زدن انگشتم شمع رو روشن کردم و نزدیک تصاویر میشد نورش و‌تصاویر زنده میشدن!!! حتی او هم علاوه بر خودم شوکه شد و میگفت چطور ممکنه اخه؟ به من میگفت تو کی هستی؟ من هم کلا خوشم اومده بود و محو اون تصاویر زنده بودم. تا اون شمع کاملا آب شد و‌محو شد و دوباره یه شمع زرد رنگ کوچیک دیدم تو دستم هست و دوباره همون کارها رو کردم. رو کاغذ میگرفتم شعله شمع رو ولی کاغذ نمیسوخت و شعله روی نقاشی میرفت و زنده میکرد طرح رو !!

  • در ادامه: گویای معنویت و حفاظت الهی است. ممکنست به معنای فریب باشد. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، گویای فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. تمایل‌تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی‌تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از پالایش است. همچنین می‌تواند استعاره‌ای برای بحث داغ آنلاین یا حمله‌ی شخصی باشد. می‌تواند اشاره به شخصی از گذشته شما کند که خاطرخواه یا عاشقش بودید.

 9. سلام وقتتون بخیر

  من خواب دیدم رفتم مغازه عطرفروشیِ کسیک دوستش داشتم و عطر خریدم و فروشندش درکنارش بهم شمعی پیشنهاد داد…من قبول کردم

  و اون رفت داخل اتاقکی با یه شمعی که دست ساز و سفید بود با یک روبان قرمز اومد

  • خواب دیدن بودن در مغازه، یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. دیدن معشوق، می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. عطر، بیانگر خاطره‌ها و یادمانه‌ها است. گذشته‌تان را به یاد می‌آورید. اینکه خرید می‌کنید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! دیدن شمع، بیانگر حس رد کردن یا ناامیدی است. از کامل‌ترین گنجایش‌تان استفاده نمی‌کنید.

 10. با سلام وتشکر از پاسخگویی شما. شب گذشته در خواب دیدم که در منزل مادربزرگم که درگذشته هستم. احساس کردم باید به دستشویی بروم. اما هیچکدام از چراغ ها روشن نمی سد. هرکدام را که امتحان می کردم روشن نمی شد وتاریک بود. تا اینکه دیدم روشنایی کمی از زیر زمین می آید به دستشویی زیر زمین رفتم.دررخواب دلهره وترس داشتم به سرعت بالا آمدم وبه اتاق طبقه بالاآمدم و روشنایی دیدم. دیدم شمعدان وشمع زیبایی وجود دارد. شعله ی شمع بسیار بلند وکشیده بود یعنی شاید خود شعله به اندازه ی مجموع شمعدان وشمع بود و انتهای آن نور بلند مختصری هم دود داشت. تعبیر خوابم چه می تواند باشد. تشکر

  • سلام؛ خواهش می‌کنم. خانه‌ی پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. اینکه نمی‌توانید چراغ را روشن کنید، بیانگر نبود بینش و چشم‌انداز به موقعیتی است. نور ملایم و سایه‌وار، بیانگر احساسات یا افکاری از جنبه‌های اولیه و بخش‌های کمتر توسعه‌یافته‌ی ضمیر ناخودآگاه شماست. توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. نیاز دارید در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید. اینکه از پله‌ها بالا می‌روید، یعنی به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. شمعی که در حال سوختن است، بیانگر خوش‌شانسی و امیدست که به میزان‌های کم و ثابتی در مسیرتان بسویتان خواهد آمد. در مرحله‌ی راحتی در زندگی‌تان هستید و ممکنست به دنبال روشنفکری روحانی باشید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور