تعبیر خواب شطرنج و مهره شطرنج

با تعبیر خواب شطرنج، تعبیر خواب شطرنج بازی کردن و تعبیر خواب مهره های شطرنج در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب شطرنج
ستاره | سرویس سرگرمی – شطرنج از دیرباز به دلیل داشتن مهره‌های خاص و صفحه سیاه و سفید همواره نماد و سمبل موارد مختلفی بوده است. در واقع معبرین غربی با استفاده از همین نمادها به بررسی تعبیر خواب شطرنج در خواب پرداخته‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

 

تعبیر خواب شطرنج بازی کردن

معبرین غربی:
  • تعبیر خواب شطرنج بیانگر توجه و دقت به موقعیت‌های پیش روی شماست. قبل از هرگونه تصمیم گیری تمامی جوانب را در نظر بگیرید.
  • خانه‌های سیاه و سفید صفحه شطرنج سمبل موقعت‌های مثبت و منفی هستند.
 
اصفهانى گوید: دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد.

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد، این خواب می‌تواند نشانه بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد.
  • اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده‌اید، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می‌شود. اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده‌اید نشانه آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بازی شطرنج: وقتتان را بیهوده تلف می‌کنید.
مطالعه و بررسی تعبیر خواب تاس در کنار تعبیر خواب شطرنج می‌تواند درک صحیحی از رویای دیده شده به فرد بیننده خواب دهد.

 

تعبیر خواب مهره‌های شطرنج

معبرین غربی:
  • دیدن مهره شاه در خواب یک نشانه خطرناک است. این مهزه بیانگر حضور زنی در زندگی شماست که شما بر سر جایتان فرو می‌نشاند.
  • دیدن مهره‌های شطرنج در رؤیا غرق شدن و مجذوب شدن در موقعیت‌های خاص و یا روابطی که در پیش رو هستند را نشان می‌دهد. به دلیل درگیر شدن زیاد در اینگونه روابط و موقعیت‌ها اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می‌دهد را نادیده می‌گیرید و در نتیجه کنترل زیادی روی این روابط نخواهید داشت. این موقعیت‌ها در فعالیت‌ها و رفتار شما تأثیر بسزایی دارند.
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
dreammoods.com2 Comments
  1. من در خواب دیدم با دوستم به یک مغازه رفتیم و در مغازه روی دیوار یک شطرنج بود اونو دزدیدیم یک دفعه مارا دیدند و به دنبال مان دویدن

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور