تعبیر خواب شستن بدن (غسل کردن)

با تعبیر خواب شستن بدن، تعبیر خواب غسل کردن، تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم، تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم و تعبیر خواب شستن دیگران آشنا شوید
تعبیر خواب شستن بدن

ستاره | سرویس سرگرمی – منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری به صورت کلی برای شستن بدن و غسل کردن بیان می‌کند و مضمون آن این است که روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب‌های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شستن بدن

تعبیر خواب شستن بدن

تعبیر خواب شستن بدن

ابن سیرین: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن

 • خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن

 • خود را در آب کثیف شستن: بیماری

تعبیر خواب شستن بدن در آب سرد

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن شستن بدن در آب سرد بر چهار وجه بود.

 1. توبه

 2. عافیت

 3. خلاص شدن از زندان

 4. ایمنی از ترس

 

تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید: شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری

 

تعبیر خواب شستن (غسل کردن)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زائل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به آب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.

جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می‌رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری. 

 • اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می‌کنیم از غم و اندوه می‌رهیم و از گرفتاری‌های دست و پاگیر نجات می‌یابیم. مثلاً در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آن‌ها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم. این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می‌شود و اگر محکومی ببیند از زندان خلاص می‌گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می‌یابد.

 

در چه موقع می‌توان از تعابیر غسل کردن استفاده کرد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای استفاده از تعبیر خواب غسل کردن سه شرط وجود دارد. 

نیت

غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.

حرارت آب 

همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می‌کند.

مقدار آب

مقدار آب اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می‌کند.

 

تعبیر خواب شستن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دیگری را می‌شویید خدمتی در جهت او انجام می‌دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می‌شود.
20 نظر
 1. سلام دیشب خواب دیدم که رفتم حیاط همسایه دیوار به دیوارمون. خانم نه چندان پیری نا آشنایی با دیدن من از اتاق به حیاط اومد. من ازش اجازه خواستم تا دستامو با آب شیر حیاط بشورم چون امکانش در منزل خودمون نبود. اجازه داد و من دستمو به قوطی پودر لباسشویی زدم و کمی کف کرد و وقتی زیر آب میشستم همه چرکای دستم با آب زلال پاک شد. وقتی میخواستم از دروازه بیرون بیام، دروازه باز بود و من از چارچوب در کوچکتر اومدم بیرون.ممنون از شما

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. نمایانگر نداشتن قدرت و نداشتن آزادی شماست. احساس خفه شدن (خاموش شدن) می کنید. تعبیر دیگر: به توانایی هایتان شک دارید. تصمیم هایتان را زیر سؤال می برید و به دنبال اعتبار یا تأیید هستید. مسأله ای مزاحم و آزارنده هست که لازمست رویش کار کنید. تعبیر دیگر: مسئولیت موضوعی را به عهده نمی گیرید. لازمست از شر احساسات قدیمی و رابطه های گذشته خلاص شوید. زمانش رسیده است که منفی بافی را از اندیشه هایتان بیرون کنید! با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است.

 2. با سلام

  من سه روز قبل از میلاد پیامبر اکرم صلی در خواب دیدم در حیاط خانه پدرم با خواهرانم ایستاده آیم من به آسمان نگاه کردم دیدم پر از ستاره های رنگی درشت و نزدیک به پایین است حتی به راحتی دب اکبر را می دیدم من به خواهران گفتم آسمان به خاطر اینکه تولد پیامبر نزدیک است به این شکل در آمده. تعبیر خواب چیست

  • سلام! خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. علامتی از کمال، موفقیت یا آرمان های بالاست. تصمیمی را به دست تقدیر و شانس می گذارید. شاید خیلی خیالباف یا آرمانگرا هستید. می کوشید موقعیت یا مبنایی را ارزیابی کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تمایل تان برای شهرت و شانس است.

 3. سلام ، خواب دیدم درون حمام هستم و دارم خودم رو میشورم (شبیه غسل کردن میشستم) و موهام بلند بود تا پاهام رسیده بود و ابریشمی و مشکی بود بعدش از حموم اومدم بیرون دیدم یه زنی اونجا نشسته و داشت حرف میزد که یهو غیب شد و من ترسیدم و با خودم گفتم جن بود

  بعد رفتم جایی که یکی از همکارام اونجا بود و لباش رو انقدر رژ قرمز زده بود شبیه شتر شده بود…. بی زحمت تعبیر کنید تشکر

  • سلام! خوابتان یعنی پیش از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و بادقت فکر می کنید. روی نقشه یا موقعیتی تمرکز می کنید. نمایانگر پاکسازی درون و بیرون تان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته است را می شویید و دور می ریزید. علامتی از اینست که از ایده های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه های قدیمی و منفی، رها می شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. نشانگر نگرانی تان ازین است که کسانی که دوست دارید ممکنست از زندگی تان ناگهان ناپدید شوند و درین مورد، احساس امنیت نمی کنید. حس می کنید نمی توانید وابسته به کسی باشید و در نهایت، تنها خواهید ماند. لازمست روی تصویر و خودباوریتان کار کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 4. سلام و درود در خواب دیدم منزل پیرمردی هستم که نوه اش هم کنارش بود باید منزل آب و جارو میشد جاروی را آبی زدم و منزل را جارو کردم و بسیار مرتب چندان هم به هم ریخته نبود در اتاقی خواستم پیرمرد بخوابد ومیدیدم تنش را با آب و کف شستم مخصوصا پاهایش را مهمان رسید پسر عمو دختر عمو خواهر مادر و پدر خواهرم پسردار شده بود و پسری در بغل داشت چند ساله که صحبت میکرد که در واقعیت نداردو من هم پسرم بود اما رنگ موهایش رنگ حنایی یا قرمز و نارنجی شده بود ودر گفتگوها پسرعمویم از دست شخصی دل آزرده شد که به تازگی پدرشان فوت کرده و سعی کردم دل جویی ‌کنم

  • سلام بر شما! خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. ذهن‌تان را از آشفتگی ذهنی و احساسی، پاک می‌کنید. از شر همه‌ی ناراحتی‌های کوچک در زندگی‌تان خلاص شوید و روی چیزهای مهم‌تر تمرکز کنید. لازمست حالت جدیدی بگیرید و نگرش تازه‌ای نسبت به زندگی داشته باشید. تعبیر دیگر: حقایق مهم را نادیده می‌گیرید و خلاف آنچه شهودتان می‌گوید، پیش می‌روید. تعبیر دیگر: لازمست کارها و نگرش‌تان را تر و تمیز کنید. زمانش رسیده است که خود را از شر افکار قدیمی و عادت‌های منفی، خلاص کنید. تعبیر دیگر: بیانگر نداشتن کنترل است. حس می‌کنید انرژی‌تان تمام می‌شود. تعبیر دیگر: بیانگر تمایل‌تان برای حفظ ظاهر است. چیزها ممکنست ظاهرا خوب به نظر برسند؛ اما مسأله‌ای هنوز در زیر باقی مانده است.

 5. سلام. خواب دیدم دست و صورت و پاهام رو با شیر شستم. ممنون میشم تعبیرکنید

  • سلام! خواب‌تان یعنی دیگران می‌توانند بسادگی از شما سوءاستفاده کنند. مسأله‌ای مزاحم و آزارنده هست که لازمست رویش کار کنید. تعبیر دیگر: مسئولیت موضوعی را به عهده نمی‌گیرید. لازمست از شر احساسات قدیمی و رابطه‌های گذشته خلاص شوید. زمانش رسیده است که منفی‌بافی را از اندیشه‌هایتان بیرون کنید! لازمست موضوعی را تر و تمیز و روشن کنید.

 6. سلام و خسته نباشید خدمت شما خواب دیدم با همسرم خونه پدرم هستیم و یه اتاق آخر خونه هست که ما می خوایم اونجا بخوابیم که در واقعیت اونجا اتاق برادرمه و نزدیکش یه درب به زیرزمین می خوره متوجه نبودم چرا ولی انگار هم من و هم همسرم از پدر و مادرم خیلی خجالت می کشیدیم یک لحظه من اومدم اتاق دیدم همسرم نیست و صدای آبو از زیر زمین شنیدم زیر زمین بزرگ و روشنی هست همسرم داشت با شلنگ آب سرد خودشو می شست و نفس نفس می زد ومن به خودم گفتم آخه چرا به حمام گرم خونه نرفته یعنی انقدر خجالت می کشه…تو عالم واقعیت همسرم یا من خجالتی نیستیم زیر زمینم لوله آب یا شلنگ نداره انگار از بالای پله تصور می کردم که همسرم داره خودشوچطور می شوره اینکه لباس داشت یا نه محو بود ولی نفس نفس زدنشو دیدم…ممنونم از اینکه وقت می ذارید

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر حس گناه، ناامنی یا عزت نفس پایین در بیداری است که به عالم خواب راه یافته است. شاید حس می‌کنید خودتان یا دیگران شکست خورده‌اید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از ضمیر ناخودآگاهتان و غریزه‌ی شماست. ظاهر زیرزمین، بیانگر حالت ضمیر ناخودآگاهتان و سطح رضایتمندی شماست. بیانگر امیال اولیه، تمایل‌های جانوری و نیازهای اولیه است. ممکنست استعاره‌ای از خفت یا خوار شدن باشد. بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای احیا، جوان‌سازی و پاکسازی است. لازمست زخم‌های عاطفی‌تان را شفا بخشید تا بتوانید بعنوان یک فرد به رشد ادامه دهید.

 7. سلام

  خواب دیدم که دسکش پوشیدم دارم دستامو با اب شیر میشورم و حوض هم پر از اب پلید هست اول نوک انگشتم که دسکش پوشیدم به اب کثیف میخوره بعد با دسکش دستمو میشورم بعد دسکشو درمیارم تعبیرش؟

  • خواب‌تان بیانگر روشی است که چیزها را مدیریت می‌کنید. مسأله‌ای را در دست دارید. تعبیر دیگر: ممکنست به معنای این باشد که توانایی‌های خلاقانه‌تان هنوز پنهان‌اند. لازمست جنبه‌ی خلاقانه را تأیید و ابراز کنید. مسأله‌ای مزاحم و آزارنده هست که لازمست رویش کار کنید. تعبیر دیگر: مسئولیت موضوعی را به عهده نمی‌گیرید. لازمست از شر احساسات قدیمی و رابطه‌های گذشته خلاص شوید. زمانش رسیده است که منفی‌بافی را از اندیشه‌هایتان بیرون کنید!

 8. با سلام

  در خواب دیدم در حمام مشغول شستن پسر بچه ای زیبا که چشمهایش آبی بود و نمیتوانم نسبتش با من چه بود و در نهایت او را بعد حمام غسل دادم او هم با من هماهنگ بود و شاد و لبخند به لب داشت از شستن آن بچه حس خیلی خوبی داشتم.

  • خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان هستند که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.

 9. با سلام وتشکر بابت پاسخگویی همیشگی شما. شب گذشته در خواب دیدم که من وهمسرم میخواهیم غسل کنم. نوع غسل یادم نیست. همسرم رفت که این کار را انجام دهد وظاهرا مشکلی هم پیدا نکرد. البته در منزل نبودیم. من هر جا که می رفتم مشکلی بود. مثلا یک جا در نداشت،ایی دیگر کسی حضور داشت و… لباسهایم رابه سختی میتوانستم خارج کنم. در این میان نگران ساعت هم بودم که از ۱۲ شب نگذرد. با سختی فراوان در نهایت توانستم غسل کنم.تعبیر آن چه می تواند باشد؟ سپاس

  • سلام؛ خواهش می کنم. بخشهای مهم خوابتان: دیدن همسرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با همسرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتور های مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید. اینکه هرجا مشکلی داشت، بیانگر نبود احساس امنیت کافی در زندگیتان است و اینکه جایی، مشغول بود، بیانگر این است که شما در برخی مسائل احساس می کنید نباید عقب بیفتید و خود را به آن برسانید. اینکه شما غسل می کنید، بیانگر این است که افکار ناخالص و آغشته به گناه شما پاک شده دور می شود. شاید شما در مورد چیزی که انجام داده اید، احساس گناه می کنید و به دنبال بخشش هستید. شما نیاز دارید که خود قدیمی و منفی تان را کنار گذارید، پس خود جدیدتان ظاهر شده و موفق می شود. طبق گفته ها و نوشته های معنوی و مذهبی، غسل کردن بیانگر تجدید میثاق با خداست (بیانگر ایمانی دوباره است). شما به خودشناسی و کمال معنوی نزدیکتر می شوید.

 10. با عرض سلام

  من مدتی است که رابطه خود را با فرد مورد علاقه‌ام به پایان رسانده‌ام اما هر شب در خواب من حضور دارد

  دیشب خواب دیدم که با هم از ساختمانی بیرون امدیم و من در دست خود صابون ریخته بودم و میخواستم دستم را بشورم و او را نیز دیدم و با خود به جلوی اب خوری بردم و هردو دست خود را شستیم و در اخر او خندید و دستش را با لباس من پاک کرد

  نشانه چیزی میتواند باشد این خواب من و لازم به ذکر است که قبل از خواب بنده از خدا طلب کردم که راهی نشانم بدهد که ایا رابطه ما درست خواهد شد یا خیر

  • دوست عزیز، این خواب شما، در واقع، خواب نیست و فقط زاییده‌ی مشغله‌های بسیار ذهنی شما می‌باشد. وقتی ذهن آدمی، بیش از حد درگیر مسأله‌ای باشد، آن مسأله وارد ناخودآگاه وی خواهد شد؛ در نتیجه هنگامی که به آن مسأله نیز حتی فکر هم نمی‌کند، آن مسأله به شکل‌های گوناگون، نمود خواهد یافت. یکی از این نمودها، در خواب است که معمولا برای افراد، بسیار رخ می‌دهد؛ زیرا در حالت خواب، ذهن انسان، عمدتا از حالت خودآگاه خارج می‌شود و بخش اعظم آن را ناخودآگاه او تشکیل می‌دهد. پس، اینکه شاید بگویید ”من دیگر به محبوب پیشینم فکر نمی‌کنم“ درست است؛ اما ناخودآگاه شما اینگونه نخواهد بود؛ مهار بخش ناخودآگاه، کار هرکسی نیست. پیشنهاد می‌کنم برای آزادسازی ذهن‌تان از وابستگی‌های گذشته، به مراقبه بپردازید! بیشتر در جمع دوستان و خانواده‌تان باشید و خود را کمتر در معرض تنهایی قرار دهید! البته بهترین گزینه برای دفع این حالت‌ها، جایگزین کردن است. موفق باشید!

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور