وادا
تندیس سارا - 5
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۷
کد خبر: ۹۴۶۵
با تعبیر خواب شستن بدن، تعبیر خواب غسل کردن، تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم، تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم و تعبیر خواب شستن دیگران آشنا شوید
تعبیر خواب شستن دیگری - تعبیر شستن موی سر در خواب - تعبیر خواب شستن خانه - تعبیر خواب شستن زمین - تعبیر خواب شستن سر دیگری

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


منوچهر مطیعی تهرانی تعبیری به صورت کلی برای شستن بدن و غسل کردن بیان می‌کند و مضمون آن این است که روی هم رفته شستن اگر به منظور پاک کردن و پاک شدن و تطهیر باشد در خواب‌های ما خوب است و تعبیر بد ندارد چه خودمان را بشوییم و چه دیگران را.
 

تعبیر خواب شستن بدن

ابن سیرین: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • شستشوی خود: فردی نا لایق را ترک کردن
  • خود را در آبی تمیز شستن: خوش یمن
  • خود را در آب کثیف شستن: بیماری

تعبیر خواب شستن بدن در آب سرد

ابراهیم کرمانی گوید:
دیدن شستن بدن در آب سرد بر چهار وجه بود.
  1. توبه
  2. عافیت
  3. خلاص شدن از زندان
  4. ایمنی از ترس

تعبیر خواب شستن بدن با آب گرم

ابراهیم کرمانی گوید: شستن خود را با آب گرم دلیل است بر اندوه و بیماری
 

تعبیر خواب شستن (غسل کردن)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به آب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.
 
جابرمغربی گوید: اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود و هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می‌رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری. 
  • اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می‌کنیم از غم و اندوه می‌رهیم و از گرفتاری‌های دست و پاگیر نجات می‌یابیم. مثلاً در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آن‌ها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم. این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می‌شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می‌گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می‌یابد

در چه موقع می‌توان از تعابیر غسل کردن استفاده کرد؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای استفاده از تعبیر خواب غسل کردن سه شرط وجود دارد. 
 
نیت
 
غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.
 
حرارت آب 
 
همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می‌کند.
 
مقدار آب
 
مقدار آب اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می‌کند.
 

تعبیر خواب شستن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دیگری را می‌شویید خدمتی در جهت او انجام می‌دهید که موجب سکون و آرامش آن شخص می‌شود.
 
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.