تعبیر خواب شاهین؛ دیدن شاهین در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب شاهین، تعبیر خواب گرفتن شاهین، تعبیر خواب کشتن شاهین و تعبیر خواب حمله شاهین همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید
ستاره | سرویس سرگرمی – شاهین پرنده‌ای است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است این تعبیری است که مطیعی تهرانی برای دیدن شاهین در خواب آورده است حال معبرین غربی در مورد رویای شاهین این گونه می‌گویند که تعبیر خواب شاهین ظلم و شجاعت است. این پرنده شکاری با چشمانی تیز بین به مانند عقاب و حرکاتی سریع شکارچی قهاری است. اگر در خواب شاهین دیدید شما با تیزهوشی خود می‌توانید ارزیابی بهتری برای موقعیت‌هایی که در آن قرار گرفته‌اید نسبت به رقبای خود داشته باشید. شما مثل یک درنده می‌توانید در هر رقابتی از رقبا پیشی گرفته و برنده شوید. همچنین شما توانایی محاسباتی دقیق و بدون خطا را دارید که همین عامل باعث ضمانتی است برای انجام دقیق کارها نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم این ضمانت برقرار است.
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده شکاری - تعبیر خواب شاهین طلایی - تعبیر خواب حمله شاهین - تعبیر خواب حمله پرنده

تعبیر خواب شاهین

 

تعبیر خواب شاهین

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب شاهین این است که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب شاهین بر چهار وجه است.
 1. قدر و مقام و منزلت
 2. فرمانروایی
 3. مال و نعمت
 4. فرزند
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که شاهین را رام کرده‌اید و به شکار بر می‌انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می‌دهد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن شاهین در خواب، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می‌نگرند.
 • اگر دختری خواب شاهین ببیند، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد.

 

تعبیر خواب گرفتن شاهین

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می‌کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می‌دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می‌شوید و مقام و منزلت می‌یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می‌شوید

 

تعبیر خواب حمله شاهین

مطیعی تهرانی: نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می‌آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.
 
معبرین غربی گویند:
 • اگر در خواب شاهینی را همراه با دیگر پرندگان در هوا آماده برای شکار دیدید بیانگر نگرانی شما در مورد آینده خود می‌باشد.
 • اگر شاهین با سرعت زیاد به سمت شکار حرکت کرد و آن را به چنگال خود گرفت نشان دهنده بدست آمدن شواهد و مدارکی از دیگران که فعالیت‌های خشن انجام می‌دهند.

 

تعبیر خواب کشتن شاهین

معبرین غربی گویند: اگر در خواب شاهینی را کشتید این خواب علایم خوبی به همراه دارد. این رویا نشان می‌دهد که در زندگی روزانه می‌توانید از حقوق خود در برابر دشمنان محافظت کنید.
 
 
منابع:
مجله اینترنتی ستاره
globe-views.com
 25 Comments
 1. سلام خواب من خیلی عجیب خواب دیدم که با یه شاهین که اندازش کاملا مثل آدم هست و کاملا به سبک انسان ها دارم دعوا میکنم که البته در آخر با اینکه میتونستم بکشمش ولی لون رو رها کردم

  • سلام! خوابتان نمایانگر آشفتگی درونی است. جنبه ای از خودتان با جنبه ی دیگرتان دارد دعوا می کند. شاید بخش حل نشده یا تأییدنشده تان، برای اینکه حقش شنیده شود، در حال جنگیدن است. ممکنست موازی با جنگ یا دعوایی باشد که در زندگی تان دارید. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: علامتی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف ها و آرمان هایتان تمرکز می کنید.

 2. خواب دیدمبا دوستان وبرادرم در جایی بسیار زیبا و سرسبز بودیم انها به تعداد به کبوتر سفید به دام انداختم زمانی که من کبوتری خاکستری را دیدم به دنبال به دام انداختن ان رفتم اما وقتی نزدبک ان شدم به یکدفعه ان کبوتر پرید و به جای ان شاهینی ماده که روی جوجه ی خود نشته بود را دیدم وقتی خواستم ان را بگیرم هیچ تلاشی برای فرار نکرد و به راحتی ان ساهین و جوجه اش راگرفتم

  • ابتدا سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست نمایانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یکدفعه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام وقت بخیر

  من خواب دیدم تو یه جای سرسبزم ک بیشتر شبیه یه دشت بود

  یدونه سنگ بزرگ بود اونجا ک دیدم یه شاهین اومد نشست رو اون سنگه

  منم در اون حال خواهرکوچیکم بغلم نشسته بود

  شاهین با من کاری نداشت و اتفاقن انگار نظر خوبیم داشت بهم

  ولی به خواهرم ب نگاه میکرد و انگار میخاست شکارش کنه

  خیلی میترسیدم

  تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق تان به طبیعت باشد. علامتی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم ناپذیر است. می کوشید هویت تان را شناسایی کنید و توسعه دهید! بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب شده تان است. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: علامتی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف ها و آرمان هایتان تمرکز می کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 4. با سلام خدمت شما

  خواب دیدم که در خانه ای هستم و هنگام شب شاهینی از پنجره به داخل آمد و روی دیوار نشست به سمت من خیره که شد بالاهایش را باز کرد مثل اینکه شکار خود را دیده باشد و با چشمانی سبز در به من خیره شد و پس از چند لحظه پرواز کرد و از آنجا رفت

  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید

  • سلام بر شما! خواب‌تان نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: علامتی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید.

 5. سلام من خواب دیدم که به یک مسافرت رفتم و در اونجا یه شاهین توی قفسی با در باز دیدم که برای خودم برش داشتم (توی بغلم گرفته بودمش) ، خیلی دوست داشت انگار از دست من بره ولی هرکاری میکرد نمیتونس ، موقع تیمار کردنش با ناخوناش دستمو انگار میخواست زخمی کنه ولی تاثیری نداشت چون دستام جای زخمی روشون نبود هرچی میگذشت کم کم داشت رام من میشد (میخواستم رامش کنم)

  تعبیرشو بهم میگید ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. حس می‌کنید در بیان‌تان محدود می‌شوید و ناگهان آزادی‌تان را از دست می‌دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست گویای این باشد که حس پرنده‌ای زندانی را دارید. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید.

 6. سلام وقت بخیر و ممنونم که به تعبیرهای بنده و دیگران پاسخ میدید….

  دیشب خواب دیدم یکجای زیبا هستم ولی محصورم یعنی فقط می بایست اونجا زندگی میکردم …

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای غریزه‌های متمدن است؛ اخلاق‌تان را در کنترل دارید. تعبیر دیگر: نشانگر نیاز به عشق و تأیید است؛ شاید از سوی دیگران، توجه دریافت نمی‌کنید و احساس نادیده گرفته شدن می‌کنید. نمایانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. بیانگر آزادی روحی شماست (اگر پرواز می‌کند) یا گویای ضمیر ناخودآگاه شماست (اگر شنا می‌کند). ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. نشانگر انعطاف‌پذیری شماست و اینکه توانایی انعطاف، خمش و انطباق یافتن در موقعیت‌های مختلف را دارید. تعبیر دیگر: خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «فرار ناموفق» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 7. ادانه خوابم به این شرح هست و ممنونم از پاسخگوییتان….بعد از چندبار فرار نا موفق با دوست تونستم فرار کنم البته اونا دنبالمون بودن…بعد بالا صخره هایی که جلوش دریا بودو در ارتفاع بود عده ای با لباس مشکی نشسته بودن دوستم گفت بیا بریم پیش اینا تا رد گم کنی باشه…ااینا دارن شاهین ازاد میکنند ما هم مثل اونا اینکار رو میکنیم برای اینکه بتونم جلو دقیقا لبه دره باشه مجبور شدم یک پله پایین تر بیام پام رو گداشتم روی انبوهی ازاسکلت سرهای شاهین هنوز صدا خورد شدن استخوان ها تو گوشم هست. بعد یک دونه شاهین سیاه تو دستم گرفتم (یک جا در چند ردیف و در چند ستون بدن های بی جان شاهین های سر بریده بود ولی من نمیدونستم که زنده نیستن) به خیال اینکه این ها زنده هستن یکی از اون شاهین های سیاه رو برداشتم تا ازادش کنم ولی سر نداشت و یک بدن بدون جان بود….خرگوشی تو بغلم بود دیدم یک شاهین آزاد به اون خرگوش حمله کرد و کمی از گوشتشو کند و خون ریخت و با دست چپم جلوی خون ریزی رو گرفتم…اولش فکر کردم انگشت دستم رو برید ولی نه فقط یک تیکه از خرگوشم بود و قول دادم دیگه نذارم بهش اسیب برسونه اون ادم هایی که لباس مشکی پوشیده بودن با دیدن این صحنه حمله شاهین گفتن حالا فهمیدی چرا ما اونا رو می کشیم و من گفتم اون فقط گرسنه بود و از شما ناراحت. بعد از اونجا داشتم میرفتم دیدم یک ردیف شاهین مظلوم ولی سبز رنگ در صف بریدن سرشون هستند و کتفشون رو بسته بودند با یک دستم ازادش کردم و با دست دیگم خرگوشم رو گرفته بودم و ازش محافظت میکردم …با پا به شاهین ضربه زدم که به خودش بیاد و به فهمه که آزاد شده و میتونه بره ولی ناراحت و نا امیدو خشمگین بهم نگاه کرد و دوستم گفت این باور کرده که می میره باید حلش بدی و پروازش بدی که پرواز کنه دو دستی گرفتش و پروازش داد وبه سرعت اوج گرفت!

  • در ادامه: گویای حس بی‌یاوری است یا اینکه قادر به فرار از مشکلات و استرس‌های زندگی نیستید. ممکنست به این اشاره داشته باشد که جهت یا خودباوریی نیست. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می‌باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می‌کنید. همچنین ممکنست نشانگر این باشد که در حال ایجاد تعهد به رابطه‌ای هستید یا در مورد تغییرهایی در زندگی‌تان در نظر دارید زمینه را برای یک پایه‌ی محکم‌تر فراهم کنید. از سوی دیگر، نمایانگر سرسختی، ناهماهنگی و ناخشنود بودن است. ممکنست هنوز در مرحله‌ی برنامه‌ریزی برای موقعیت یا پروژه‌ای باشید. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). ادامه‌ی خواب‌تان از «خرگوشی» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. با سلام

  من خواب دیدم که در یک جایی مثل دره همراه پدر و خواهرم بودم و روی کوه های اطراف یک قوش قهوه ای رنگ نشسته بود و خواهرم تلاش میکرد آن را بگیرد اما قوش فرار میکرد و به سمت من میپرید ولی من به دلیل ترس از پرندگان در خواب هم میترسیدم که نزدیک من شود و به قوش پشت کردم اما حس میکردم به من نزدیک میشود.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر ذهن ناخودآگاهتان و احساسات نهفته‌ی شماست. ممکنست به احساسات و رابطه‌هایی اشاره داشته باشد که نشناخته‌اید. بیانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 9. سلام

  من خواب دیدم که تو حیاط خونه پدریم یک مرغ دارن که اوایلش تخم نمیزاشت رفتم تو حیاتشون دیدم رو زمین تخم کذاشتم هر جای حیاط و نگاه میکردی تخم گذاشته بود تخم مرغ ها ریز ولی دوزرده بودن

  من یکیش و که اول دیدم برداشتم یکم پوستش شکسته بود ولی سالم بود بردم ابپزش کنم سه تازرده داشت که دوتاش و تونستم بپزمو بلند داد میزدم میگفتم مامان تخم مرغا دو زرده هستن

  بعد یک پرنده شاهین اومد توحیاط میخواست یه تخم مرغ که روی زمین بود و رنگش صورتی بود و از بقیه بزرگتر بود و با نوکش گرفت که ببره که پسر برادرم که شش سالش رفت تخم مرغ ازش بگیره که نبره خودمم رفتم با یه چوب زدم تو نوکش که تخم مرغ و نبره و انداختش بعد ترسیدم بهم خمله کنه همینطور چوب و تو هوا میچرخوندم که بعد نگاه کردم دیدم رفته

  ممنون از تعبیرتون

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. همچنین یک نماد مادرانه دارد. نمادی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید، در حال وقوع است. گویای احساس آسیب‌پذیری یا حالت شکنندگی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست پوسته‌ی خود را بشکنید و با آنکه واقعا هستید، راحت باشید (خودتان باشید). تمایل دارید به شیوه‌ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست‌تان داشته باشند یا وابسته‌تان باشند. سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید (با دقت تحت نظرش بگیرید). تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید.

 10. سلام.خواب میدیم تو کوه بین سنگ ها میگردم میشکونمشون که بینشون از این فسیل ها و چیزهای با ارزش پیدا کنم از ی سخره بالا رفتم ی پرنده شکاری (نمیدونم شاهین بود یا باز)دیدم روی لونش نشسته بود من رو دید پرید فکر کردم میخواد حمله کنه اما اومد نشست رو ساق دستم و از خوراکیام خواست منم سی بیسکوییت با روکش شکلام دادم بهش ، و پرید اما بازم میخواست و داخل شهر بازم نشست رو دستم و از همون بیسکوییتروکش دار میخواست ازم

  • خواب‌تان یعنی به هدف‌هایتان دست یافته و آنها را درک کرده‌اید. گنجایش کامل‌تان را شناسایی کرده‌اید. نمادی از قدرت، وحدت و باورهای تسلیم‌ناپذیر است. بخشی ازین کوشش، آگاه کردن ضمیر ناخودآگاه و افکار سرکوب‌شده‌تان است. تغییر، پیش روی شماست. لازمست از موقعیتی دوری کنید و جهتی که زندگی‌تان به آنسو می‌رود را تغییر دهید. تعبیر دیگر: لازمست چیزها را آرام‌تر پیش ببرید و نفسی بکشید. یا ممکنست جناسی از ورشکسته شدن باشد. یعنی سوءظن اطراف شما و کارهایتان کمین می‌کند. لازمست با احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: نمادی از بینش است. لازمست روی کسی یا موقعیتی دقیق شوید. تعبیر دیگر: روی هدف‌ها و آرمان‌هایتان تمرکز می‌کنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور