تعبیر خواب شکستن پا

با تعبیر خواب شکستن پا (پای شکسته)، تعبیر خواب فلج شدن، تعبیر خواب شکستن زانو و تعبیر خواب شکستن پاشنه پا همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب قطع شدن پای دیگران - تعبیر خواب پای زخمی - تعبیر خواب شکستن پای دیگری - تعبیر خواب پای مرده - تعبیر خواب گچ گرفتن پا
 
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن شکستن اعضایی که در بیداری سالم هستند بیشتر به معنای از دست رفتن قابلیتی است که می‌توان با آن عضو انجام داد به طور مثال با استفاده از پا می‌توانیم حرکت کنیم، راه برویم و درآمد کسب کنیم و معبرین اسلامی دیدن شکستن آن را نشانه ای برای از بین رفتن مال و یا عدم توانایی در کسب ثروت بیان کرده‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب شکستن پا

اصفهانى گوید: اگر به خواب بیند كه اندامى از اندام‏هاى او بشكست، دلیل زیان است به سبب خوشى كه بدان اندام تعلق دارد.
 
حضرت دانیال گوید: 
 • اگر کسی بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه مال او از وی ضایع گردد.
 • اگر هر دو پای بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. 
 • معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید استخوان پایتان شکسته است، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکست‌هایی خواهید خورد.
 
لیلا برایت: شکستن پا در خواب، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است.
 

تعبیر خواب پای فلج

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. 
 
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می‌شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که خواب بین شاغل باشد.
 
 

تعبیر خواب شکستن پاشنه پا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته باشید نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می‌شوید.
 • چنانچه در خواب ببینید پاشنه شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده‌اید خواب شما می‌گوید در آینده کاری ناصواب می‌کنید که ندامت می‌آورد و شماتت و ملامت می‌شنوید.

تعبیر خواب شکستن زانو

محمدبن سیرین گوید:
 • اصل زانو درخواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بی رونق شود.
 • اگر بیند که چشمه زانوی او شکسته است، دلیل است کار او تباه شود و نیازمند خلق گردد.41 Comments
 1. سلام خواب دیدم با خانمم بحثم شد و رفتم خانممو زدم بعد بابام بدو بدو اومد طرفم ک پاش پیچ خورد شکست جوری شکست ک استخون زد بیرون اما استخونو ندیدم فقط از رو لباس معلوم بود
  اینم بگم بابام چند وقتیه ک پاش درد میکنه ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! گرچه با توجه به پادرد پدرتان، این خواب می تواند دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: حاکی از تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. گویای مسأله های حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید، تأکید کند. دیدگاه هایتان را به دیگران تحمیل می کنید. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. نمایانگر کشف یا درک اینست که نقطه ضعفی در برنامه هایتان یا خط فکری تان هست. ممکنست، توجه فوری تان را به موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند.

 2. سلام

  من خواب دیدم تو یه سری مشکلاتی هستیم و بخاطر اون اقوام اومدن خونه ما و در همون وضع خواهرم از روی چرخ و فلک افتاده و پاش شکسته تعبیرش چی میتونه باشه

  • سلام! خوابتان علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. در یک دُور باطل می چرخید (دُور خودتان می چرخید) و هیچ جا نمی روید. تعبیر دیگر: علامتی از کلیت و چرخه ی زندگی است. زندگی، پر از بالا و پایین است. تعبیر دیگر: بیانگر ترس از خاطره های کودکی تان است. حس می کنید به هیچ جا نمی رسید یا در حالت رکود و ایستا هستید. ممکنست در مورد بزرگ شدن، ابراز نگرانی می کنید. تعبیر دیگر: در مرحله های ابتدایی و شروع عشق رمانتیک هستید. تعبیر دیگر: نشانگر خوشی و لذت کودکانه است. حس قدرت تان دارد تخریب می شود یا در معرض خطر است.

 3. سلام

  می خواستم ببین که من تو خواب دیدم پام شکسته هستش و باهاش راه می رم تا وقتی که در می گیرد و پدرم منو بغل میکنه و کمر خودش هم درد می گیره این خواب چه تعبیری میتونه داشته باشه

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. حس قدرت تان دارد تخریب می شود یا در معرض خطر است. نمایانگر تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید.

 4. سلام خواب دیدم که اسخوان های پای راستم به شدت از داخل ترک خوردن

  • سلام! خواب‌تان گویای کشف یا درک اینست که نقطه‌ضعفی در برنامه‌هایتان یا خط فکری‌تان هست. ممکنست، توجه فوری‌تان را به موقعیتی خاص یا رابطه‌ای خاص جلب کند. تعبیر دیگر: گویای نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خودتان بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خویش بایستید.

 5. من خواب دیدم رفتم از رو کمد چیزی بردارم اوفتادم دوتا پام شکست .پدرم رسید خونه یه پامو برداشت گفت میبرم از چن جا ببرن و چوب ام دی اف بزنناون رفت منم پشی

  ت سرش انقد دویدم که تو خدا پامو نبر گربه میکردمو میگفتم اگه چسب چوب بزنن من دیگ نمیتونم حرکت کنم. خیلی تند پشت سرش میدویدم گه بهش رسیدمو پامو گرفتم ازش خونه اوردم. جالب اینجاست که من چطوری میدویدم وقتی که پام دست پدرم بود؟ تعبیرش چیه؟

  • اول سلام! خواب‌تان علامتی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست نمایانگر فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، نمایانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. حس قدرت‌تان دارد تخریب می‌شود یا در معرض خطر است. خودباوریتان را دوباره بازیافته‌اید تا دوباره ایستادگی کنید و کنترل را به دست گیرید. نمایانگر پیشرفت و توانایی‌تان برای پیشروی در زندگی است. همچنین، علامتی از شالوده، ثبات و حس درک شماست. یعنی لازمست، کاربردی‌تر و خردمندتر باشید. هردو پا را روی زمین نگه دارید! تعبیر دیگر: نمایانگر حرکت، مستقل بودن و آزادی است. شاید در مسیر درست، گام برداشته‌اید و به هدف‌هایتان یا مرحله‌ی بعد خود، می‌اندیشید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «انقد دویدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 6. سلام خواب دیدم مادرجاریم پاش شکسته و پسرش چندجااز بدنش باندپیچی بود من رفته بودم عیادتش تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان گویای نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر نباشید یا مشتاق نباشید که روی پای خودتان بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خویش بایستید.

 7. من خواب دیدم کسی ک طرفدارش هستم پاش شکسته و پیر شده

  • اول سلام! خواب‌تان گویای باورها و درک‌تان از ایشان است. دور از تصور نیست که علاقمندی‌تان نسبت به او ایشان را به خواب‌تان آورده باشد. حس قدرت‌تان دارد تخریب می‌شود یا در معرض خطر است.

 8. سلام

  من بعد از مدت ها یه خواب دیدم که خیلی ناراحت کننده بود الان ۶ماه هست که یکی از دوستان صمیمیمو ندیدم چ امروز خوابشو دیدم که میخوام ببینمش و اون میاد پیش من اما قبلش خونوادش و فامیلاشو میبینم ک خیلی ناراحت هستن و خیلی حساس و دارن با خونوادم راجب دوشتم صحبت میکنن چ میگن شرایط خوبی اصلا نداره و همش با نگرانی خیلی زیاد تاکید میکنن … بعد که دوستمو میبینم با کلی خوشحالی میرم سمتش و بغلش میکنم ولی اون از درد زیاد یهو دادش در میاد ازش پرسیدم چشه و به پای چپش اشاره کرد و گفت از چند جا شکسته ساق پاش بود خیلی بد بود سه یا چهار جاش شکسته بود و قابل درمانم نبود با هر ریز تکون خوردن اه و نالش در میومد خیلی ناراحت کننده بود …

  ینی تعبیرش چی میتونه باشه…

  • خواب‌تان ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. همچنین بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. بیانگر نبود تعادل، خودمختاری یا استقلال در زندگی‌تان است. ممکنست قادر یا مشتاق نباشید که روی پای خود بایستید. شاید جسارت ندارید و نمی‌خواهید روی پای خود بایستید.

 9. سلام. من ديشب خواب ديدم مي خواستم از روي يه نفر بپرم كه خوردم زمين و دو تا پاهام و دست راستم شكسته و اون نفر هم سرش ضربه ديده معني اين خواب چي ميتونه باشه. خيلي نگرانم

  • خواب‌تان یعنی لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع‌هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف‌هایتان را خواهید یافت. یعنی حس قدرت‌تان دارد تخریب می شود یا در معرض خطر است.

 10. سلام من خواب دیدم دوستم پاش که قبلا شکسته بود الان خوب شده و من میخواستم برم عیادتش

  • سلام؛ خواب‌تان یعنی شاید لازمست دوباره در زندگی‌تان با او ارتباط برقرار کنید. شاید این رابطه را فراموش کرده‌اید. ببینید عیادت او به چه دلیل انجام شده است. شاید او جنبه‌ای از روان‌تان است که لازمست ملاقاتش کنید و با وی روبرو شوید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور