تعبیر خواب سیب و سیب قرمز

تعبیر خواب سیب به رنگ آن و حالتی که در آن سیب را مشاهده می‌کنید بستگی فراوانی دارد. با تعبیر خواب سیب قرمز، سیب زرد، سیب فاسد، خوردن سیب و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب سیب

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب و سیب قرمز - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سیب

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است.
 1. رونق و ثروت
 2. تکامل و زیبایی
 3. تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست.
تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت است. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.
 
کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن سیب در خواب می‌گوید:
دیدن اینکه سیب‌هایی روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برای شما در راه است. این گفته‌ی مشهور را در نظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می‌شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باشد شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید.
 
ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده.
 
حضرت دانیال گوید: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت است، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت بوده، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او است، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت بوده،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.
 1. فرزند
 2. منفعت
 3. بیماری
 4. کنیزک
 5. مال و خواسته ونعمت
 6. فرمانروایی
 7. همت اهتمام بیننده
 8. خیر غایب و حاضر
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذایی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
 
تعبیر خواب سیب گرفتن از دیگران - تعبیر خواب سیب سرخ

تعبیر خواب سیب و سیب قرمز

 


تعبیر خواب سیب خوردن

به تعبیر یونگخواب دیدن اینکه شما یک سیب می‌خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.

برایت میگوید: خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

 

تعبیر خواب سیب قرمز

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب قرمز، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می‌شوی.

به تعبیر منوچهر تهرانی دیدن سیب سرخ در خواب هیجان و نشاط را خبر می‌دهد.

آنلی بیتون میگوید:دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

معبرین غربی:اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.

 

تعبیر خواب سیب زرد

به بیان ابن سیرین تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری است.

منوچهر مطیعی می گوید: سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد.

 

تعبیر خواب سیب سبز

دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. منوچهر تهرانی دیدن سیب سبز در خواب را نماد خیر و برکت و نعمت می داند. محمدبن سیرین گوید:تعبیر سیب سبز، فرزند است.

 

تعبیر خواب سیب سفید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان است. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی.

منوچهر تهرانی دیدن سیب سفید را در خواب به یافتن سود تعبیر کرده است. او گفته دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد است. همچنین آمده است که سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب سیب دادن به دیگران

اگر در خواب ببینید که به دیگران سیب می‌دهید این خواب بیانگر نگرش شماست. شما  فردی مهربان هستید و مردم شما را به خاطر اینکه خود واقعی‌تان هستید و وانمود به کسی که نیستید نمی کنید دوست دارند.

 

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.

 

تعبیر خواب سیب فاسد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.
 برایت می‌گوید: دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.
 
بطور کلی دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش میکنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

 

تعبیر خواب سیب روی درخت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند.
برایت می‌گوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها است.
 
معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده‌ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید. 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام
  خواهر من خواب دیده که داره تو مغازه برای خودش کفش میخره و منم داشتم تو مغازه سیب میخورم تعبیر این چیه

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. بیان کننده ی فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. به موفقیت تان سخت مطمئن اید. تعبیر دیگر: ممکنست در مسیر زندگیی باشید که برای تان آشنا نیست. نشان دهنده ی مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد.

 3. سلام،در خیابانی به همراه خانواده ام پدر و مادر و خواهر و یکی از خاله ها و عمه ام به سمت مسیری میرفتیم در دست من و اعضای خانواده ام گوشت و کاهو و سیزی و.. زیادی بود ،روی یک ماشین روی کاپوت عقب و جلوی آن کوله ای بود که داخلش پرازسیب سبز بود که برای حیوانات و..گذاشته بودن آدامه

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. حاکی از ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. نشان دهنده ی نیازتان به غنای روحی است. ممکنست نشانگر این باشد که یک ماده ی مغذی خاص را ندارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «روی یک ماشین» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ،روی یک ماشین روی کاپوت عقب و جلوی آن کوله ای بود که داخلش پرازسیب سبز بود که برای حیوانات و..گذاشته بودن من به دون خجالت کشیدن چندتابرداشتم وخواهرم هم همین طور ،یکی از سیب هایی که من برداشتم خیلی بزرگ بود دو سیب در هم تندیده و زیبا بود و بقیه دوست داشتن بردارن اما رویشان نمیشد ولی ما یه عالمه برداشتیم در زیرکیف هم تعداد پرتقال تامسون بزرگ بود که در اثر فشار له شده بود ولی آنها را برنداشتیم

    • در ادامه: حاکی از هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. گویای تصمیم ها و مسئولیت هایی است بر دوش تان سنگینی می کنند. نمایانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. از زندگی تان و جایی که هستید راضی هستید. در جایگاه خوبی هستید. تعبیر دیگر: لازمست دوباره انرژی بگیرید. بیانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد.

 4. لااقل یه چیز بده گشنمه یه سیب قرمز نصفه دادبهم خیلی شیرینو ابداربود من تند تند گازش میزدم میخوردم وقتی اومدم خونه براهمسرم وگفتم اونم یه سیب دادبه من ولی یه لک داش من اون خرابی روکندم خوردم به همسرم گفتم سیبی که ننه بهم داد خیلی شیرین تربود ابدارتربود”

  • در ادامه: زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیامدها نگران نباشید. نشانگر شور و اشتیاق است؛ نماد خوش شانسی است که منجر به یک زندگی موفق و شکوفایی می شود. می نمایانند که دوره ی خوبی از زندگیتان تازه آغاز شده است. در شرف تحقق برخی آرزوهای درازمدت خود هستید. بالاخره همه چیز سر جای خود قرار می گیرد. این می تواند سختکوشی و فداکاری شما باشد. همچنین یک حرفه جدید است و این می تواند پیشرفت را نشان دهد. علامت شادی در تمام زمینه های زندگی است. حرکت بعدی شما مهم نیست؛ در مسیر درست زندگی قدم می گذارید.

 5. باسلام من خواب دیدم پیرزن همسایه امون که فوت شده تیمارستان بستریه مارفتیم عیادتش باخانواده ام تامنو دیدحمله کرد به من تا گردنمو گازبگیره من هی میگفتم ننه ولم کن مامانم گفت ننه تشنه اس بریم اب بگیریم براش تامجددمنودیدباعصابانیت حمله کرد گردنموبگیر ماهمسایه امون رو ننه صدامیزدیم من گفتم ننه لااقل یه چیز بده گشنمه یه سیب قرمز نصفه دادبهم خیلی شیرینو ابداربود من تند تند گازش میزدم میخوردم وقتی اومدم خونه براهمسرم وگفتم اونم یه سیب دادبه من ولی یه لک داش من اون خرابی روکندم خوردم به همسرم گفتم سیبی که ننه بهم داد خیلی شیرین تربود ابدارتربود

  • سلام! خوابتان علامتی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن تان را از دست می دهید. شاید ازینکه کنترل بدن تان را از دست دهید، می ترسید. شخصیت تان زیر سؤال می رود. حس می کنید استرس دارید، آسیب پذیر و بی یاورید. ممکنست با تغییرات سختی در زندگی تان روبرو باشید. همچنین حاکی از راهی است که برایتان فراهم می شود که با موقعیت هایی روبرو شوید که در زندگی تان ازشان دوری می کنید. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «لااقل یه چیز بده» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام و عرض ادب و احترام
  من دیشب خواب دیدم که مادر بزرگم بهم گفت لطفا به مادرت بگو که برام یه سیب بیاره
  همین
  میشه لطفن بگید چه تعبیری داره؟

  • سلام بر شما! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید.

 7. سلام من دیشب خواب دیدم که مهمونی اومدن خونمون وانگار قصد خواستگاری هم داشتن ومن بااینکه با فکر ازدواج الان کلا مخالفم ولی تو خواب از دیدن اون مهمونا خیلی خوشحال بودم بعد مادرم جلوشون میوه گذاشته بود دقیقا یادم نمیاد چی بود ولی یادم میاد سیب هم بود من تواتاق بودم وداشتم کمدمو مرتب میکردم اومدم بیرون به خانمه سلام کردم و ی سیب قرمز که تو بشقاب مونده بود رو برداشتم وگاز زدم وهمینجور میخوردمش سریع سریع ،سیب خیلی شیرین وخوشمزه بود ،ولی شکلش ی خورده اشکال داشت اما سیب کاملا سالم بود..ممنون

  • مدیر سایت آذر 17, 1399 at 4:05 ب.ظ

   سلام! خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. گویای چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامتی از چیزی در زندگی تان است که پنهان نگه داشته اید. این ممکنست گویای فاش کردن رازهای نهان تان باشد که از کمد بیرون می آیند. همچنین، گویای جنبه هایی از خودتان است که پنهان می کنید. ممکنست به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. گویای هماهنگی، خوشی و باروری است. علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید.

 8. سلام روز بخیر. خواب دیدم که در حیاط خونه مون هستم و دارم از درخت سیب پر شاخ و برگی، سیب قرمز میچینم و داخل سبد می‌گذارم.در صورتیکه ما در حیاط مون درخت سیب نداریم. سیب ها بزرگ بودن و روی برگ های اون درخت هم برف نشسته بود و انگار داشت نم نم برف می‌بارید.

  • مدیر سایت آذر 12, 1399 at 4:05 ب.ظ

   سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. علامتی از عظمت و شکوه است. علامتی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش هایی برایتان در راهند. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید لازمست به پزشک بروید. علامتی از رحم و بدن فیزیکی است. نمایانگر چیزهایی است که نگه می دارید (حامل شان هستید). اگر سبد پر باشد، نشانگر فراوانی و پرباری و باروری است. نمایانگر شروعی تمیز و چشم اندازی تازه است. نمایانگر صلح و آرامش معنوی است.

 9. سلام وقت بخیر، خواب دیدم که با یکی از دوستام سوار اتوبوس بودیم و همه جا پر از درخت شلیل بود و مردم این میوه ها رو میچیدن و بعد پدر بزرگم (در قید حیات نیستن) از درخت سیب که کنار دیوار کاهگلی بود چندتا سیب زرد و قرمز چید و به من داد و بزرگترین سیب رو به دوستم تعارف کردم و گفت نمیخواد و یه گاز بزرگ به سیب زدم و دوستم همون لحظه بهم گفتم منم میخوام و از سیبی که من خوردم رو خورد و چندتا سیب کوچک دیگه ای که پدربزرگم بهم داده بود رو کف دست نگه داشته بودم!

  ممنون میشم این خواب رو برام تعبیر کنید.

  • مدیر سایت آذر 7, 1399 at 4:05 ب.ظ

   سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. نشانگر اینست که احساس راحتی می کنید. با چیزهای ساده ی زندگی راضی هستید. علامتی از عظمت و شکوه است. ممکنست می کوشید زمانی که با پدربزرگتان، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.

 10. سلام من خواب دیدم در جایی ناآشنا هستم و اونجا پر از درخته، بین درختا یه درخت سیب بود که سیب های سرخ و براقی داشت و بعضی در شاخه های پایینی بودند و آنهایی که بهتر بودند بالا بودند، به سختی رفتم بالا و دوسیب چیدم که یکی بزرگ و بی نقص بود و یکی کوچک و گرد بود.و من با اینکه راضی نبودم سیب بزرگ رو به دختر عموم دادم و خودم سیب کوچک رو خوردم.

  ممنون از کمک هاتون.

  • مدیر سایت آذر 6, 1399 at 4:05 ب.ظ

   سلام! خوابتان علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. علامتی از عظمت و شکوه است. نمایانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد.

 11. با سلام . من در خواب دیدم ک دارم ی چیزیو گرد گرد خورد میکنم انگاری قراره است اونو ترشیشو درست کنیم بعد میبینم اون سیب در واقع سیب نبودا بعد شد سیب که سیبو داشتم به دو قسمت نصف میکردم از وسط یا دایره دایره میبوریدم . ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایت آذر 1, 1399 at 4:05 ب.ظ

   سلام! خوابتان یعنی تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا دوست تان داشته باشند یا وابسته تان باشند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه ی پرورش یافته و بالغ شماست. می خواهید دوست داشته شوید. یا لازمست خلاقیت تان را ابراز کنید.

1 2 3 8

ستاره
Logo