مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۱
کد خبر: ۹۴۴۲
تعداد نظرات: ۵۲ نظر
تعبیر خواب سیب به رنگ آن و حالتی که در آن سیب را مشاهده می‌کنید بستگی فراوانی دارد. با تعبیر خواب سیب قرمز، سیب زرد، سیب فاسد، خوردن سیب و... با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب سیب و سیب قرمز - دیدن سیب در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده مطالب این بخش:


تعبیر خواب سیب

به تعبیر معبرین غربی سیب سمبل و نماد سه مورد است.
 1. رونق و ثروت
 2. تکامل و زیبایی
 3. تحقق یافتن اهداف و آرزوهاست.
تعبیری که برای سیب آورده شده معمولاً بسته به حالتی که سیب را در خواب مشاهده می‌کنید متفاوت است. سیب اگر بر زمین افتاده باشد یا بر درخت و همینطور اگر رسیده و یا کال باشد تعبیرات مختلفی خواهد داشت ولی در کل این میوه دوست داشتنی تعبیری بسیار نیکو به همراه خود دارد.
 
کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن سیب در خواب می‌گوید:
دیدن اینکه سیب‌هایی روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برای شما در راه است. این گفته‌ی مشهور را در نظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می‌شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باشد شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید.
 
ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده.
 
حضرت دانیال گوید: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت است، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت بوده، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او است، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت بوده،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.
 1. فرزند
 2. منفعت
 3. بیماری
 4. کنیزک
 5. مال و خواسته ونعمت
 6. فرمانروایی
 7. همت اهتمام بیننده
 8. خیر غایب و حاضر
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذایی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
 
تعبیر خواب سیب گرفتن از دیگران - تعبیر خواب سیب سرخ
 

تعبیر خواب سیب خوردن

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما یک سیب می‌خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.

برایت میگوید: خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

 

تعبیر خواب سیب قرمز

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب قرمز، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می‌شوی.

به تعبیر منوچهر تهرانی دیدن سیب سرخ در خواب هیجان و نشاط را خبر می‌دهد.

آنلی بیتون میگوید: دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

معبرین غربی: اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب درخت سیب

 

تعبیر خواب سیب زرد

به بیان ابن سیرین تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری است.

منوچهر مطیعی می گوید: سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد.

 

تعبیر خواب سیب سبز

دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. منوچهر تهرانی دیدن سیب سبز در خواب را نماد خیر و برکت و نعمت می داند. محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سبز، فرزند است.

 

تعبیر خواب سیب سفید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان است. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی.

منوچهر تهرانی دیدن سیب سفید را در خواب به یافتن سود تعبیر کرده است. او گفته دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد است. همچنین آمده است که سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر.

 

تعبیر خواب سیب دادن به دیگران

اگر در خواب ببینید که به دیگران سیب می‌دهید این خواب بیانگر نگرش شماست. شما  فردی مهربان هستید و مردم شما را به خاطر اینکه خود واقعی‌تان هستید و وانمود به کسی که نیستید نمی کنید دوست دارند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سیب زمینی

 

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.
 

تعبیر خواب سیب فاسد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.
 برایت می‌گوید: دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
 معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.
 
بطور کلی دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش میکنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.
 

تعبیر خواب سیب روی درخت

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند.
برایت می‌گوید: دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها است.
 
معبرین غربی گویند: اگر شما سیب رسیده‌ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.
 
 
منابع:
globe-views.com
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۲
در انتظار بررسی: ۰
عرفان
۴ روز پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که پدربزرگم که5سال پیش فوت شده است آمد به خانه مادربزرگم واز یک سبدسیب که روی میز بود،یک سیب رابرداشت که بخورد ومن هم به سمتش دویدم که نگذارم اوسیب رابخورد وازخواب پریدم.حال میخواستم بدونم که تعبیرش چیست؟
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید! از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای موقعیت یا رابطه‌ی کنونی در زندگی‌تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می‌نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه‌ی پایان یافتن دهید. تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. نمادی از رحم و بدن فیزیکی است. گویای چیزهایی است که نگه می‌دارید (حامل‌شان هستید). نشانگر فراوانی و پرباری و باروری است. گویای پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید.
لیلا...
۷ روز پیش
من دیشب خواب صدای پدر فوت شده ام را شنیدم که از من سیب میخواهد
منهم گفتم الان میارم بابا
که دیدم روی بلندی که سقف خونه هست ظرفای سیب قرمز و سبز بودسیب رو برداشتم تا بدست پدرم بدم از خواب پریدم تعبیرش چیه ؟
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید! خدا رحمت‌شان کند!
مریم
۱۲ روز پیش
سلام، من دیشب خواب دیدم که یک کیسه سیب گلاب رو با یکی از افراد زندگیم رد و بدل میکنم، سیب گلاب ها اول عادی بودن بعد هی رسیده تر شدن و لک تیره رسیدگی روشون افتاد، ولی نه من نه اون شخص از سیب گلاب ها نخوردیم
من الان با اون شخص درگیر مسئله ای هستم، این به چه معنی میتونه باشه؟
سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: گویای بارها و مسئولیت‌هایتان است. گویای پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. چیزی آزارتان می‌دهد. روی حالت و نگرش‌تان اثر می گذارد. تعبیر دیگر: گویای عدم کمال است. لازمست بیاموزید نقص‌های‌تان و نقص‌های دیگران را بپذیرید. هیچکس کامل نیست. تعبیر دیگر: نمادی از اشتباهی سطحی و برگشت‌پذیر در زندگی‌تان است. اگر شما نمی‌توانید لکه را بردارید، گویای گناه یا عدم اشتیاق‌تان برای بخشش و فراموش کردن است.
mi
۲۱ روز پیش
با عرض سلام و خسته نباشید .
من دیشب خواب دیدم که یک جای هستم که د بیداری ندیدیم و اونجا خواهرم هم است فکر کنم کدام عروسی است و یک اتاق است وقتی من داخل اون اتاق میشم میبینم سر صندلی کوچ همه جا سیب افتاده من با خود میگم این همه سیب از کجا شده چرا اینجا انداختن سیبها آنقدر هم خوش رنگ نیستن نصفش زرد و نصفش سرخ میشه تعبیر و شو لطف نموده بگوین
سلام؛ ممنون! در مورد خواب‌تان این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره‌ی وضعیت فعلی زندگی‌تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی‌تان می‌باشید. گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. نمادی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره‌ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: گویای احساسات و ایده‌های شماست که رد می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست گویای این باشد که لازمست بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید لازمست به پزشک بروید.
خاطره
۲۱ روز پیش
سلام من درخواب سیب قرمزدیدم میخورم
سلام! خواب‌تان گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.
رها
۲۲ روز پیش
با سلام روزتون بخیر
من خواب می‌دیدم همه همکارام دارن سیب می‌خورند امد من هر چی می‌گشتم سیبمو پیدا نمی‌کردم که یهوو رئیسم سیب خودشو که داشت می‌خورد نصف کرد و داد به من و همش داشت رئیسم نگاهم می‌کرد
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی لازمست نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید لازمست موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: گویای انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید. هرچه برایش می‌کوشید و هدف‌تان است، ممکنست کامل نشده باشد (کاملا به آن نرسیده باشید و انجام نشده باشد)، و حتی برایتان مضر باشد. ممکنست گویای بیخیالی و سهل‌انگاری و فراموشی باشد. روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. گویای جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. نشانگر جنبه‌ی ریاست‌وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه‌ی قاطعانه‌ی شخصیت‌تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می‌کنید.
maral
۲۳ روز پیش
سلام. وقتتون بخیر. خوابم طولانی بود و بعد از ظهر دیدم... قسمت اخر خوایم یادمه که داشتم تو یک خیابون می رفتم و یک عالمه سیب گلاب کوچک داخل دهنم بود که تک تک از دهنم در می اوردم و اثار گاز زدگیهای کوچک من روشون بود از دهنم در میاوردم سیبها رو که هنوز دزسته بودند و بعد پرت می کردم بیرون.. ساید 5 تا 6 تا یا بیشتر سیب از دهنم دراوردم پرت کردم بیرون نمی دونم شاید اخری رو که دراوردم هکم یک گاز کوچیک زدم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. هرچه برایش می‌کوشید و هدف‌تان است، ممکنست کامل نشده باشد (کاملا به آن نرسیده باشید و انجام نشده باشد)، و حتی برایتان مضر باشد. ممکنست گویای بیخیالی و سهل‌انگاری و فراموشی باشد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید). تعبیر دیگر: گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.
رویا
۲۶ روز پیش
سلام .من خواب دیدم سیب سرخی رو به اندام جنسیم می مالم بعدش که به سیب نگاه کردم جای گاز زدن کوچیک مثله گاز زدن بچه روی سیب بود
که من فک میکردم بخاطر مالوندن سیب این اتفاق افتاده.ممنون میشم تعبیرش رو بگید
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال راحتی و پشتیبانی هستید. نسبت به تصمیم یا رخدادی در زندگی‌تان احساس خشم یا ناراحتی می‌کنید. از سوی دیگر، نمادی از طرف حسی و تمایلات صمیمی شماست. هرچه برایش می‌کوشید و هدف‌تان است، ممکنست کامل نشده باشد (کاملا به آن نرسیده باشید و انجام نشده باشد)، و حتی برایتان مضر باشد. ممکنست گویای بیخیالی و سهل‌انگاری و فراموشی باشد.
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم تا ی سیب ازدرخت چیدم خواستم بخورم دیدم تا کلی مورچه دورش جم شده خواستم ببینم تعبیر چیه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان در همین صفحه تعبیر شده است. ↓
کیان
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم تا ی سیب ازدرخت میچینم بخورم بعد دیدم تا کلی مورچه دور سیب جم شده خواستم ببینم تعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان بیانگر نارضایتی کلی‌تان از روزمره‌تان است. حس می‌کنید فراموش شده‌اید، نادیده گرفته می‌شوید و مهم نیستید؛ یا چیزهای کوچک، در آینده آزارتان خواهند داد. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که حس ناشکیبا بودن و بیقراری داشته باشید. تعبیر دیگر: افزایش فعالیت‌های کاری، انتظار می‌رود. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید که زندگی‌تان خیلی ساختاریافته و ترتیب‌یافته است. نمادی از عظمت و شکوه است. گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.
ناشناس
۲ ماه پیش
میشه واضع بهم بگی تعبیرش چیه
کدام بخش را متوجه نشدید؟
ارزو
۲ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر غروب خواب دیدم با مامانم رفتم مغازه میوه فروشی اون میوه فروش پسر مجرد بود ولی به جای خود دو سه تا مرد مسن بودن مامانم از اون میوه فروش سیب قرمز بزرگ خریدیم و اومدیم ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین با تشکر
سلام؛ خواب‌تان یعنی کارهایتان در تلاشی بی‌حاصل هدر می‌روند. بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است.
بدون نام
۲ ماه پیش
من خواب دیدم از یک پیرمرد لاغراندام سیب قرمز و نون گرفتم که سیب هارو از درخت برام چیده بود
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: پندهای شخصی خردمند را گوش کنید که برایتان منفعت‌ها خواهد داشت!
بدون نام
۳ ماه پیش
باسلام و درود فراوان خدمت شما بزرگوار
بنده خواب دیدیم ک یه شخصیتی ک خیلی بهش علاقه دادم من فرستاد واسش آبمیوه سیب سبز بیارم.

ممنون از پاسخگویی شما..
خواب‌تان بیانگر هدیه‌ی زندگی و انرژی و زنده‌دلی است. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.
مانا
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم جایی هستم وخاله ودختر خاله ام و چند تا از اقوام هم هستن بعد واسه چهلم مادرم که فوت شده یه مقدار خواراکی اونجا آورده بودن وچندتا سیب سرخ هم توی خواراکیها بود که من وخاله ودختر خاله ام از اون سیبها خوردیم و یهو یکی از اقوام به من گفت که سیبها نشسته هستن وخاله ام به من گفت بیا چاقو بگیر وپوست میوه روبگیر وبخور ممنون میشم تعبیر کنید
خواب‌تان یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. همچنین بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم یکنفر یه سیب سرخ خیلی بزرگ بهم داده منم همان لحظه دادم به نفر کنار دستم اونم سیب و داد به یکنفر دیگه واز کمر قسمت بالای سیب و با دست جدا کرد تعبیرش چیه؟ممنون میشم پاسخ بدید
دیدن سیب، بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. اینکه به شما می‌دهد، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.
حنا
۴ ماه پیش
سلام دیشب خاب دیدم توحیاط دانشگاهمون بودم آخرین روز کلاس بود ونمره میداد استادو من از 4و0/5نمره 3ونیم گرفتم اومدم توحیاط یه درخت سیب بابرگای سبز قشنگ وسیب های سفید سبز یه عالمه سیب داشت یه 6تاکندم همش تودستم بودم وفقط بدو میکردم تاخونه انگار یکی دنبالم میکردفقط بدو میکردم کسی ازم نگیره واز یکی از سیب ها خوردم البته خودم دانشجوی دکتراهستم ودرگیرپایان نامه ممنون از سایت خوبتون ممنون میشم که بگیدتعبیرش چی میشه
خواب دیدن اینکه در دانشگاه هستید، یعنی دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می‌شوید. می‌خواهید دانش و آگاهی‌تان را بسط دهید. یعنی اکنون زمان خوبی برای شماست که چیزهای نو را تجربه کنید. اگر در گذشته‌تان به دانشگاه رفته‌اید، تجربه‌ها و خاطره‌های شخصی روزهای دانشگاه‌تان را در نظر بگیرید! اگر اکنون در دانشگاه هستید، ممکنست بازتابی از محیط فعلی‌تان باشد. تعبیر دیگر: از طریق ثبات قدم و سختکوشی، به هدف‌هایتان خواهید رسید. ممکنست در یک دوره‌ی استرس در زندگی‌تان باشید. اینکه در کلاس درس هستید، یعنی یک درس زندگی مهم می‌آموزید. تعبیر دیگر: نمادی از رشد شخصی است. چیزی را درباره‌ی خودتان می‌آموزید. دیدن استاد، نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. در زمینه‌ای (رشته‌ای) برتری خواهید یافت. اعلام نمره‌ها بیانگر استرس‌تان است. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه شش‌تا هستند، بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت‌های ذهنی، احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است. اینکه یک سیب می‌خورید، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. اینکه از کسی می‌گریزید، یعنی مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
خاطره
۴ ماه پیش
سلام. دیشب مامان من خواب دیده که من و اون باهم رفتیم تو یه کوچه دم یه خونه و دو تا سیب بزرگ قرمز تو کیسه به دست من دادن.
من دختر هستم و 31 ساله.
تعبیر خواب مامان من چیه. ممنون میشم از پاسختون
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: نشانگر حصول خواسته است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه در کوچه‌ای رفته‌اید، یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. سیب، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. اینکه دوتا هستند، بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد.
معصومه
۴ ماه پیش
سلام عاشق تعبیراتون هستم .ممنون که جواب میدید.
خواهش می‌کنم.
سولی
۴ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم یک وانت پر جعبه سیب قرمز جلو خونمون بود با همسرم رفتیم بیرون یک جعبه بزرگ پر سیب خریدیم اوردیم تو ماشین بعد جعبه کج شد سیبا ریخت تو ماشین ته جعبه سیبای خیلی کوچیک افتاد جلوپای من و
من یه دونه درشت برداشتم گاز زدم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، نشانگر فرزند یا منفعت است. از لحاظ روانشناسی: بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
معصومه
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفتم خونه ی مامان بزگم وبابابزرگم (دوتاشون فوت کردن)خونشون یه حیاطی بود شبیه باغ .درختای بزرگ وپراز میوه (بنظر پاییز بود ولمن باخودم گفتم عجب تو پاییز این درختا میوه دارن)از پایین به یکی از درختا نگاه کردم پر سیب بود هوس کردم یکیشو چیدم سیب زرد وسالم .منکه تو بیداری سیب نمی خورم خوردمش .خیلی دوست داشم برم داخل خونه ومامان بزرگمو ببینم ولی نشستم سیب رو خوردم ولی بابازرگم بیرون بود ودیدمش.ممنون از تعبیرهای خوبتون
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. اگر مانند باغ است، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. نیاز دارید مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه می‌نشینید، بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. اینکه سیب می‌خورید، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. اگر پدربزرگ‌تان مرده است، ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید.
النا
۴ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم که با همسرم سوار ماشین نیسان هستیم و کلی بار سیب داریم کلی سیب سبز و زرد خیلی کمرنگ و در خیابانی پیاده شدیم تا کاری انجام دهیم و زمانی که به سمت ماشین باز میگشتیم دو نفر نزدیک ماشین بودن و به پشت ماشین طناب انداخته بودند میخواستند بالا بروند و سیب بدزدند یک نفر از آنها همینطور از طناب بالا می رفت و می افتاد و نمیتوانست از طناب بالا برود اما دیگری که بالا رفته بود و میخواست سیب بردارد بعد از رسیدن ما فرار کردن و موفق به دزدی نشدن تعبیر این خواب چی میشه؟ لطفا جواب بدین ممنون
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. وانت باربری، بیانگر سختکوشی است. نیاز دارید به اصول اولیه (پایه) برگردید. دیدن سیب، بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. اینکه مورد دزدی واقع شده‌اید، یعنی یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان می‌رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.
الی
۵ ماه پیش
سلام
صبح خواب دیدم که به پارک رفتم وهمدنشگاهی ودوستش رو اونجا دیدم
تنهایی نشسته بودم و دختری از پشت بهم گفت این میوه ها مال توعه اون دوتا برام گذاشته بودن
بعد ک نگا کردم ی پرتقال و یه سیب قرمز و یک سیب زرد روی زمین بود که یک دختری دنبالم میکرد ومیخواست ازشون بخوره منم یکم از سیب قرمز رو بینشون تقسیم کردم
این اقا هم قبلا ب من درخواست اشنایی داده بود ولی نشد و همین دیشب راجب این موضوع داشت با من صحبت میکرد
ممنونم اگ تعبیر کنید
با سلام سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند و نشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
ازاده
۵ ماه پیش
سلام .خسته نباشید .خواب دیدم با برادرم که فوت شده با ماشین از یه کوچه اومدیم بیرون رسیدیم به خیابون که اون طرفش یه درخت سیب سرخ سرخ سر سبز پر از سیب بود که یه پسر که نمیشناختم داشت میوه هاشو میچید رفتم کمکشجمعش کنه یه دونه داد به من خوردم خیلی خوشمزه بود ولی به برادرم نداد .ممنون به خاطر تعبیراتون .مجردم و دختر .
خواب دیدن برادر مرده‌تان، یعنی دلتنگ او هستید و می‌کوشید خاطره‌های گذشته‌تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره‌تان کنار آیید و همراه شوید. اینکه او رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. اینکه یک سیب می‌خورید، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
الی
۶ ماه پیش
سلام، خواب دیدم داریم از یک خیابون گذر میکنیم بعد من دو تا درخت تنومند میبینم که میوهای قرمز داره میگم وای اونجا درخت آلو قرمز هست
میریم جلو ولی درخت سیب بود سیبهای بزرگ قرمز داشت که شروع میکنم به چیدنشون
تعبیرش چیه؟
خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. دو درخت، بیانگر تعادل یا تقارن در زندگی‌تان است. نمادی از آرامش است. سیب‌هایی روی درخت، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید نیاز دارید به پزشک بروید.
سیامک
۶ ماه پیش
لطفا اگه میتونید خواب منو تعبیرشو پیدا کنید .
دیشب خواب دیدم تو یه بازاری هستم یوهو یه نفر جلوم چرخ میوه فروشی شو نگر میداره خودش میره وقتی برمیگره دستش سبد سیب های زرد است میزاره رو چرخ وسط سیب های زرد یه سیب خوشگل آبی رنگ هم هست منم عین این حراجی ها داد میزنم همه ای سیب هارو میفروشم، یوهو همون جا صاحب سیب ها ماشین برای فروش میاره منم همه رو میفروشم بعد اون مرد به من برای تشکر کردن بهم یه مقدار گوشت تازه میده بیدار شدم هیچ نبود لطفا تعبیر کنید
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت مالی به دست آوردن است. از لحاظ روانشناسی: بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه شما در یک بازار هستید بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که شما الان در زندگی ندارید. شما ممکن است به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. موارد خاصی را در نظر بگیرید که برای خرید آنها رفته اید. تعبیر دیگر این است که بازار بیانگر صرفه جویی است. اینکه میوه ها را می فروشید بیانگر این است که شما دستخوش تغییراتی در زندگی بیداری تان هستید. ممکن است مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. یاد بگیرید که سازش و مصالحه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی ازین باشد که شما خودتان را دست کم میگیرید (ارزان می فروشید). گوشت خام، بیانگر موانع و دلسردی هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهدافتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.
محمدرضا
۶ ماه پیش
خوابم یذره گیجم کرد

خواب دیدم از یه درخت بزرگ ۴ ۵ تا سیب قرمز چیدم یکیشو خودم تو راه شروع کردم خوردن و رفتم خونه خالم اینا مهمونی داشتن .. دم در شوهر خالم و بابام و دو نفر دیگه بودن از همون سیبا به اونام دادم خوردن بعد گفتن چه سیبای قشنگی از کجا چیدیشون؟؟؟ گفتم از درختی که نزدیک خونتونه .. با شوهر خالم رفتیم کنار سیب درخته وقتی قشنگ نگاهش کردم یه درخت سیب چند رنگ سیب داشت یکی قرمز غلیظ یکی قرمز کمرنگ بالاشم یه ردیف سیب سبز تعجب کرده بودم چرا درخت اینجوری میوه داده بعدش رفتیم دوباره خونه بعدش دیگه از خواب پریدم حالا نمیدونم این خوابم چه تعبیری داره :|
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: از فامیل‌تان شادی به شما می رسد. از لحاظ روانشناسی: بخشهای مهم خوابتان: دیدن یک درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه سیب هایی روی درخت می رویند در خواب، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش هایی برای شما در راه است. این گفته ی مشهور را د رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می شود که شما مریض نشوید و کارتان به پزشک نیفتد» که ممکن است بیانگر این باش که شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید. اینکه شما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. پدرتان، نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. اینکه تعجب می کنید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تحول است.
a.z
۷ ماه پیش
خواب دیدم یک یک سیب زرد را از یک سید گرفتم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: سیب زرد، از رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد.
Mbn
۸ ماه پیش
اگر شخصی در خواب ببیند که برای مادرش سیب های سرخ خریداری کرده به چه معانی است؟
این خواب، از دیدگاه روانشناسانه به این معنا است که شما نسبت به مادرتان بشدت علاقمند هستید یا خواهید شد. در واقع، این خواب، رابطه‌ی مادر و فرزندی را نشان می‌دهد.
M
۹ ماه پیش
من خواب دیدم بذر سیب گرفتم تو حیاط کاشتم ، صبح ک بیدار شدم دیدم سیب سرخ و سبز تو حیاطم رشد کرده رو‌همون زمین پر از سیب بود ، تعبیرش چیه ؟؟
سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
نرگسM
۱۰ ماه پیش
سلام
ببخشید دوست من دیشب خواب دیده ک دوستانه کنار هم نشستیم و در حال خوردن میوه هستیم بعد هرکدام از ما یک دانه سیب سبز در دست داشته و هرکس ک اون سیب هارا میخورد اگر اتش میگرفت یعنی جهنمی هست و اگر ک آتش نمیگرفت یعنی بهشتی است من اولین نفری بودم. ک با خوردن ان سیب آتش گرفتم میشه لطف کنین تعبیرش رو بهم بگین ممنون؟!
سیب سبز در خواب نماد خیر و برکت است. اینکه شما در خواب آتش گرفته اید اشاره به افکار و اهدافی در شما و دوست تان دارد که نتیجه خوبی ندارند. این خواب میخواهد تا با توجه به آگاه نمودن شما از پیام این خواب به شما و کسی که خواب را دیده خیر و منفعت برساند. آتش گرفتن میتواند نتیجه برخی رفتارها و عقایدتان نیز باشد. لازم است تا به آنچه در این خواب بیان شده است توجه کافی داشته باشید.
فاطمه
۱۰ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر من خوب دیدم دارم با یه اقایی صحبت میکنم بعد یه سیب قرمز بهم میدن و منم ازشون میگیرم یه اقای دیگه هم بود به اون یه سیب سبز کثیف میدن و اون اقا ناراحت میشه به دستای من زل میزنه ممنون میشم تعبیرش رو بگین
با سلام سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
مرضی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی اقایی یک چهارم سیب بهم داد من گرفتم ک سیب رو بخورمش گفتم بازم میخام گفت اونو بخور تا باز بهت سیب بدم تعبیرش چیه لطفا زودتعبیرکنید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
اسما
۱ سال پیش
سلام من‌درخاب دیدم با شوهرم به باغ پدرشوهرم رفتیم آنجا یک درخت سیب بود شوهرم از سیب ها چید وقتی من خاستم سیب بچینم یک مرد ریش سفید نورانی به من اجارزه نداد گفت در این باغ و درخت سهمی نداری بمن گفت اگ آنور تر یک باغ هست ک تو در سیب های ان سهم داری مرا از باغ بیرون کرد و من به بیرون رفتم و شوهرم در باغ ماند.لطفا کمکم کنید من این خاب را سه روز پشت سرهم دیدم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
نگین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک سیب قرمز بزرگ در خانه هست و انگار جاندار خانمی کنار من و آقایی در خانه که نمیشناسم بعد سیب دهنش باز شد و تعدادی سیب قرمز کوچولو از دهنش اومد بیرون انگار زایمان کرد و خانمه و من اجازه ندادیم آقاهه متوجه بشه من یدونه از سیب کوچولو رو خوردم تعبیرش چی هست با تشکر
این خواب اشاره به پیگیری های تان در زمینه عواطف و احساسات شما دارد. از این مسئله به ممنفعتی خواهید رسید که موجب کشف بیشتر مهارت ها و استعدادهای شما میشود.
سالار
۱ سال پیش
با سلام و خسته نباشید
بنده در خواب دیدم در یک باغی هستیم چند تا درخت هست که بنظرم سیب بود از میوه های این درخت خون میریخت رو زمین من میدیدم ولی کسایی که اونجا بودن که فکر کنم چندتا از دوستام بودم میخواستن از این میوه ها بخورن و من بهشون میگفتم نخورید اینا مال حرامه چیزی که من دارم میبینم رو اگه شما هم ببینید نمیخورید ولی اونا به حرفم گوش نمیدادن و میخواستن به منم میوه بدن و بدار شدم از خواب
اگه میشه تعبیرش کنید ممنون
این خواب خبر از مال یا ثروتی است که ورود آن به زندگی شما موجب ضرر و خسران است. دوستان شما اشاره به ابعاد مختلف خواهش های نفسانی شما دارد.
فريد
۱ سال پیش
مادر ام خواب ديده كه در باغ سيب داخل صندوق سيب ها را توته توته كرده و بعد فرسوده شده است. بعد در ميان باغ آمده و نگاه ميكنه كه گوسفند و بز از سيب هاي پاين درخت ميخرن. چي تعبير خواهد داشت؟
ممنون
مال و منفعتی به شما میرسد اما باید برای آن برنامه ریزی کنید تا از آن سود بیشتری ببرید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام
مادرم خواب دیدن من ۵ تا سیب سرخ و یک شیشه شربت بزرگ داشتم که آنها را به دختر عمم بخشیدم
و مادرم در خواب به من گفته ۵ تا سیبت رو بخشیدی
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا با آزادی بیشتری به بیان احساسات و عواطف درونی خود بپردازد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یکی از کودکی آشنا یه سیب به من داد و گفت سیبش دانه دار هست منم یه گاز از اون خوردم بعد کلی دانه سیب از داخل آن بیرون ریخت توری که توی کف دستم جا نشد بعد یه کرم سفید خیلی کوچک از داخل اون بیرون اومد افتاد زمین راهش رو گرفت رفت همونطور میرفت من با چشم دنبالش میکردم رفت روی یه بچه عقرب کژدم عقرب نیشش زد و دوتاشون کمی بزرگ شدند و بعدش کرم مرد عقرب ولش کرد در حال رفتن داشت بزرگتر میشد که من له‌اش کردم
بعد وارد مرحله دیگه‌ای از خواب شدم دیدم روستای محل زادگاههم خیلی پیشرفت کرده خونه‌های کاهگلی همه شدند برجها و ساختمانهای پیشرفته تعدادی از فامیل و آشناها و همسایه های دوران کودکیم رو دیدم بعد زمین بشدت لرزید من یه نقطه ای امنی وایساده بودم نگاه میکردم سعی میکردم اونهایی رو که میدیدم رو به نقطه امنی هدایت کنم ولی اصلا ترسی یا وحشتی تو وجودم نبود
با اینکه شدت لرزش خیلی بالا بود حتی یک آجر هم نیافتاد و هیچ کس وحشت نکرد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
lavin
۱ سال پیش
نازی
۲ سال پیش
سلام من چهار ماهمه ولی هنوز نرفتم سونو من خواب دیدم که از کنار سیب قرمز رد شدم با ماشین لطفا یکی برام تعبیر کن ممنون میشم
بدون نام
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدمیکی رفته بالای درخت سیب خونه برادرم یه سیب انداخت که بعد پایین اومدن بر داره اما من انداختم گوشه حیات
ارزو
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
ارزو
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
هادی
۱ سال پیش
عجب
صدیقه
۲ سال پیش
سلام من رد خواب دیدم که یکی از دوستانم در خانه ما مهمان بود و برایم یک مقدار سیب های سبز سالم داد این چی تعبیری دارد؟
بدون نام
۲ سال پیش
سلام. من حامله ام. مادر شوهرم خواب دیده که مقداری سیب قرمز برام آوردن من ازش نخوردم ولی مادرشوهرم ازش خورده. لطفا تعبیرشو بگین
ناشناس
۲ سال پیش
بچه شما دختره
مهسا
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم یه مرد سه تا سیب بهم داد دوتا سیب سفید یه سیب سرخ گفت این حضرت فاطمه داده مرد من می شناسمش یه بار دیگه خواب دیدم همون مرد اومده خونمون بعد بابام نمیزاشته من برم پیسش من تو اتاق زندانی کرده در بسته بعد گفته ۲ سال دیگه این در باز می کنم برو پیشش این خواب تقریبان ده ماه پیش دیدم خواب سیب تقریبان یه ماه پیش دیدم بابام فوت شده لطفا تعبیر خواب بگید مرسی
ریحانه
۲ سال پیش
باسلام من دیشب خواب دیدم یکی از اقوام ظرف سیبی جلوی من گذاشت ولی من همینکه ظرف رانگاه کردم سیب ها تبدیل به انگورشدند
ناشناس
۱ سال پیش
برا عید پیشنهاد شعبده بازی ب شما میشه
ناشناس
۲ سال پیش
تا1400 خشکسالی ادامه داره ولی بعد اون به همت مردم خشکسالی و قحطی پایان میابد.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۲
در انتظار بررسی: ۰
عرفان
۴ روز پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که پدربزرگم که5سال پیش فوت شده است آمد به خانه مادربزرگم واز یک سبدسیب که روی میز بود،یک سیب رابرداشت که بخورد ومن هم به سمتش دویدم که نگذارم اوسیب رابخورد وازخواب پریدم.حال میخواستم بدونم که تعبیرش چیست؟
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید! از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای موقعیت یا رابطه‌ی کنونی در زندگی‌تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می‌نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه‌ی پایان یافتن دهید. تعبیر دیگر: ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. نمادی از رحم و بدن فیزیکی است. گویای چیزهایی است که نگه می‌دارید (حامل‌شان هستید). نشانگر فراوانی و پرباری و باروری است. گویای پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید.
لیلا...
۷ روز پیش
من دیشب خواب صدای پدر فوت شده ام را شنیدم که از من سیب میخواهد
منهم گفتم الان میارم بابا
که دیدم روی بلندی که سقف خونه هست ظرفای سیب قرمز و سبز بودسیب رو برداشتم تا بدست پدرم بدم از خواب پریدم تعبیرش چیه ؟
سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید! خدا رحمت‌شان کند!
مریم
۱۲ روز پیش
سلام، من دیشب خواب دیدم که یک کیسه سیب گلاب رو با یکی از افراد زندگیم رد و بدل میکنم، سیب گلاب ها اول عادی بودن بعد هی رسیده تر شدن و لک تیره رسیدگی روشون افتاد، ولی نه من نه اون شخص از سیب گلاب ها نخوردیم
من الان با اون شخص درگیر مسئله ای هستم، این به چه معنی میتونه باشه؟
سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: گویای بارها و مسئولیت‌هایتان است. گویای پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. چیزی آزارتان می‌دهد. روی حالت و نگرش‌تان اثر می گذارد. تعبیر دیگر: گویای عدم کمال است. لازمست بیاموزید نقص‌های‌تان و نقص‌های دیگران را بپذیرید. هیچکس کامل نیست. تعبیر دیگر: نمادی از اشتباهی سطحی و برگشت‌پذیر در زندگی‌تان است. اگر شما نمی‌توانید لکه را بردارید، گویای گناه یا عدم اشتیاق‌تان برای بخشش و فراموش کردن است.
mi
۲۱ روز پیش
با عرض سلام و خسته نباشید .
من دیشب خواب دیدم که یک جای هستم که د بیداری ندیدیم و اونجا خواهرم هم است فکر کنم کدام عروسی است و یک اتاق است وقتی من داخل اون اتاق میشم میبینم سر صندلی کوچ همه جا سیب افتاده من با خود میگم این همه سیب از کجا شده چرا اینجا انداختن سیبها آنقدر هم خوش رنگ نیستن نصفش زرد و نصفش سرخ میشه تعبیر و شو لطف نموده بگوین
سلام؛ ممنون! در مورد خواب‌تان این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید! اگر ناراحت هستید، به این معناست که درباره‌ی وضعیت فعلی زندگی‌تان ناخشنودید. اگر خوشحالید، پذیرای تغییری نو در زندگی‌تان می‌باشید. گویای جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. نمادی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره‌ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: گویای احساسات و ایده‌های شماست که رد می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست گویای این باشد که لازمست بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید لازمست به پزشک بروید.
خاطره
۲۱ روز پیش
سلام من درخواب سیب قرمزدیدم میخورم
سلام! خواب‌تان گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.
رها
۲۲ روز پیش
با سلام روزتون بخیر
من خواب می‌دیدم همه همکارام دارن سیب می‌خورند امد من هر چی می‌گشتم سیبمو پیدا نمی‌کردم که یهوو رئیسم سیب خودشو که داشت می‌خورد نصف کرد و داد به من و همش داشت رئیسم نگاهم می‌کرد
سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی لازمست نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید لازمست موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: گویای انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید. هرچه برایش می‌کوشید و هدف‌تان است، ممکنست کامل نشده باشد (کاملا به آن نرسیده باشید و انجام نشده باشد)، و حتی برایتان مضر باشد. ممکنست گویای بیخیالی و سهل‌انگاری و فراموشی باشد. روی جنبه‌های رابطه‌تان با دیگران تأکید دارد که شامل سختی‌ها/حمایت است. گویای جاه‌طلبی‌تان، کشمکش‌ها و ماهیت رقابتی است. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. نشانگر جنبه‌ی ریاست‌وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه‌ی قاطعانه‌ی شخصیت‌تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می‌کنید.
maral
۲۳ روز پیش
سلام. وقتتون بخیر. خوابم طولانی بود و بعد از ظهر دیدم... قسمت اخر خوایم یادمه که داشتم تو یک خیابون می رفتم و یک عالمه سیب گلاب کوچک داخل دهنم بود که تک تک از دهنم در می اوردم و اثار گاز زدگیهای کوچک من روشون بود از دهنم در میاوردم سیبها رو که هنوز دزسته بودند و بعد پرت می کردم بیرون.. ساید 5 تا 6 تا یا بیشتر سیب از دهنم دراوردم پرت کردم بیرون نمی دونم شاید اخری رو که دراوردم هکم یک گاز کوچیک زدم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. هرچه برایش می‌کوشید و هدف‌تان است، ممکنست کامل نشده باشد (کاملا به آن نرسیده باشید و انجام نشده باشد)، و حتی برایتان مضر باشد. ممکنست گویای بیخیالی و سهل‌انگاری و فراموشی باشد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید). تعبیر دیگر: گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.
رویا
۲۶ روز پیش
سلام .من خواب دیدم سیب سرخی رو به اندام جنسیم می مالم بعدش که به سیب نگاه کردم جای گاز زدن کوچیک مثله گاز زدن بچه روی سیب بود
که من فک میکردم بخاطر مالوندن سیب این اتفاق افتاده.ممنون میشم تعبیرش رو بگید
سلام! خواب‌تان یعنی به دنبال راحتی و پشتیبانی هستید. نسبت به تصمیم یا رخدادی در زندگی‌تان احساس خشم یا ناراحتی می‌کنید. از سوی دیگر، نمادی از طرف حسی و تمایلات صمیمی شماست. هرچه برایش می‌کوشید و هدف‌تان است، ممکنست کامل نشده باشد (کاملا به آن نرسیده باشید و انجام نشده باشد)، و حتی برایتان مضر باشد. ممکنست گویای بیخیالی و سهل‌انگاری و فراموشی باشد.
ناشناس
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم تا ی سیب ازدرخت چیدم خواستم بخورم دیدم تا کلی مورچه دورش جم شده خواستم ببینم تعبیر چیه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان در همین صفحه تعبیر شده است. ↓
کیان
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم تا ی سیب ازدرخت میچینم بخورم بعد دیدم تا کلی مورچه دور سیب جم شده خواستم ببینم تعبیرش چیه
سلام؛ خواب‌تان بیانگر نارضایتی کلی‌تان از روزمره‌تان است. حس می‌کنید فراموش شده‌اید، نادیده گرفته می‌شوید و مهم نیستید؛ یا چیزهای کوچک، در آینده آزارتان خواهند داد. ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که حس ناشکیبا بودن و بیقراری داشته باشید. تعبیر دیگر: افزایش فعالیت‌های کاری، انتظار می‌رود. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید که زندگی‌تان خیلی ساختاریافته و ترتیب‌یافته است. نمادی از عظمت و شکوه است. گویای هماهنگی، خوشی و باروری است.
ناشناس
۲ ماه پیش
میشه واضع بهم بگی تعبیرش چیه
کدام بخش را متوجه نشدید؟
ارزو
۲ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر غروب خواب دیدم با مامانم رفتم مغازه میوه فروشی اون میوه فروش پسر مجرد بود ولی به جای خود دو سه تا مرد مسن بودن مامانم از اون میوه فروش سیب قرمز بزرگ خریدیم و اومدیم ممنون میشم تعبیر خواب منو بگین با تشکر
سلام؛ خواب‌تان یعنی کارهایتان در تلاشی بی‌حاصل هدر می‌روند. بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است.
بدون نام
۲ ماه پیش
من خواب دیدم از یک پیرمرد لاغراندام سیب قرمز و نون گرفتم که سیب هارو از درخت برام چیده بود
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: پندهای شخصی خردمند را گوش کنید که برایتان منفعت‌ها خواهد داشت!
بدون نام
۳ ماه پیش
باسلام و درود فراوان خدمت شما بزرگوار
بنده خواب دیدیم ک یه شخصیتی ک خیلی بهش علاقه دادم من فرستاد واسش آبمیوه سیب سبز بیارم.

ممنون از پاسخگویی شما..
خواب‌تان بیانگر هدیه‌ی زندگی و انرژی و زنده‌دلی است. می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد.
مانا
۳ ماه پیش
سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم جایی هستم وخاله ودختر خاله ام و چند تا از اقوام هم هستن بعد واسه چهلم مادرم که فوت شده یه مقدار خواراکی اونجا آورده بودن وچندتا سیب سرخ هم توی خواراکیها بود که من وخاله ودختر خاله ام از اون سیبها خوردیم و یهو یکی از اقوام به من گفت که سیبها نشسته هستن وخاله ام به من گفت بیا چاقو بگیر وپوست میوه روبگیر وبخور ممنون میشم تعبیر کنید
خواب‌تان یعنی توانایی ندارید گذشته را رها کنید. لازمست تجربه‌های قدیمی را بشویید و راهی بسوی مسیر نو بسازید. تعبیر دیگر: ممکنست وارونه معنی دهد و بنمایاند که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را بپذیرید. همچنین بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم یکنفر یه سیب سرخ خیلی بزرگ بهم داده منم همان لحظه دادم به نفر کنار دستم اونم سیب و داد به یکنفر دیگه واز کمر قسمت بالای سیب و با دست جدا کرد تعبیرش چیه؟ممنون میشم پاسخ بدید
دیدن سیب، بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. اینکه به شما می‌دهد، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.
حنا
۴ ماه پیش
سلام دیشب خاب دیدم توحیاط دانشگاهمون بودم آخرین روز کلاس بود ونمره میداد استادو من از 4و0/5نمره 3ونیم گرفتم اومدم توحیاط یه درخت سیب بابرگای سبز قشنگ وسیب های سفید سبز یه عالمه سیب داشت یه 6تاکندم همش تودستم بودم وفقط بدو میکردم تاخونه انگار یکی دنبالم میکردفقط بدو میکردم کسی ازم نگیره واز یکی از سیب ها خوردم البته خودم دانشجوی دکتراهستم ودرگیرپایان نامه ممنون از سایت خوبتون ممنون میشم که بگیدتعبیرش چی میشه
خواب دیدن اینکه در دانشگاه هستید، یعنی دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می‌شوید. می‌خواهید دانش و آگاهی‌تان را بسط دهید. یعنی اکنون زمان خوبی برای شماست که چیزهای نو را تجربه کنید. اگر در گذشته‌تان به دانشگاه رفته‌اید، تجربه‌ها و خاطره‌های شخصی روزهای دانشگاه‌تان را در نظر بگیرید! اگر اکنون در دانشگاه هستید، ممکنست بازتابی از محیط فعلی‌تان باشد. تعبیر دیگر: از طریق ثبات قدم و سختکوشی، به هدف‌هایتان خواهید رسید. ممکنست در یک دوره‌ی استرس در زندگی‌تان باشید. اینکه در کلاس درس هستید، یعنی یک درس زندگی مهم می‌آموزید. تعبیر دیگر: نمادی از رشد شخصی است. چیزی را درباره‌ی خودتان می‌آموزید. دیدن استاد، نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. در زمینه‌ای (رشته‌ای) برتری خواهید یافت. اعلام نمره‌ها بیانگر استرس‌تان است. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه شش‌تا هستند، بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت‌های ذهنی، احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است. اینکه یک سیب می‌خورید، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. اینکه از کسی می‌گریزید، یعنی مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.
خاطره
۴ ماه پیش
سلام. دیشب مامان من خواب دیده که من و اون باهم رفتیم تو یه کوچه دم یه خونه و دو تا سیب بزرگ قرمز تو کیسه به دست من دادن.
من دختر هستم و 31 ساله.
تعبیر خواب مامان من چیه. ممنون میشم از پاسختون
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: نشانگر حصول خواسته است. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه در کوچه‌ای رفته‌اید، یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. سیب، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. اینکه دوتا هستند، بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد.
معصومه
۴ ماه پیش
سلام عاشق تعبیراتون هستم .ممنون که جواب میدید.
خواهش می‌کنم.
سولی
۴ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم یک وانت پر جعبه سیب قرمز جلو خونمون بود با همسرم رفتیم بیرون یک جعبه بزرگ پر سیب خریدیم اوردیم تو ماشین بعد جعبه کج شد سیبا ریخت تو ماشین ته جعبه سیبای خیلی کوچیک افتاد جلوپای من و
من یه دونه درشت برداشتم گاز زدم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، نشانگر فرزند یا منفعت است. از لحاظ روانشناسی: بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
معصومه
۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم رفتم خونه ی مامان بزگم وبابابزرگم (دوتاشون فوت کردن)خونشون یه حیاطی بود شبیه باغ .درختای بزرگ وپراز میوه (بنظر پاییز بود ولمن باخودم گفتم عجب تو پاییز این درختا میوه دارن)از پایین به یکی از درختا نگاه کردم پر سیب بود هوس کردم یکیشو چیدم سیب زرد وسالم .منکه تو بیداری سیب نمی خورم خوردمش .خیلی دوست داشم برم داخل خونه ومامان بزرگمو ببینم ولی نشستم سیب رو خوردم ولی بابازرگم بیرون بود ودیدمش.ممنون از تعبیرهای خوبتون
خواب دیدن خانه‌ی پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. اگر مانند باغ است، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. نیاز دارید مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه می‌نشینید، بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. اینکه سیب می‌خورید، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. اگر پدربزرگ‌تان مرده است، ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید.
النا
۴ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم که با همسرم سوار ماشین نیسان هستیم و کلی بار سیب داریم کلی سیب سبز و زرد خیلی کمرنگ و در خیابانی پیاده شدیم تا کاری انجام دهیم و زمانی که به سمت ماشین باز میگشتیم دو نفر نزدیک ماشین بودن و به پشت ماشین طناب انداخته بودند میخواستند بالا بروند و سیب بدزدند یک نفر از آنها همینطور از طناب بالا می رفت و می افتاد و نمیتوانست از طناب بالا برود اما دیگری که بالا رفته بود و میخواست سیب بردارد بعد از رسیدن ما فرار کردن و موفق به دزدی نشدن تعبیر این خواب چی میشه؟ لطفا جواب بدین ممنون
خواب دیدن شوهرتان، بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. وانت باربری، بیانگر سختکوشی است. نیاز دارید به اصول اولیه (پایه) برگردید. دیدن سیب، بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. اینکه مورد دزدی واقع شده‌اید، یعنی یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان می‌رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.
الی
۵ ماه پیش
سلام
صبح خواب دیدم که به پارک رفتم وهمدنشگاهی ودوستش رو اونجا دیدم
تنهایی نشسته بودم و دختری از پشت بهم گفت این میوه ها مال توعه اون دوتا برام گذاشته بودن
بعد ک نگا کردم ی پرتقال و یه سیب قرمز و یک سیب زرد روی زمین بود که یک دختری دنبالم میکرد ومیخواست ازشون بخوره منم یکم از سیب قرمز رو بینشون تقسیم کردم
این اقا هم قبلا ب من درخواست اشنایی داده بود ولی نشد و همین دیشب راجب این موضوع داشت با من صحبت میکرد
ممنونم اگ تعبیر کنید
با سلام سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند و نشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
ازاده
۵ ماه پیش
سلام .خسته نباشید .خواب دیدم با برادرم که فوت شده با ماشین از یه کوچه اومدیم بیرون رسیدیم به خیابون که اون طرفش یه درخت سیب سرخ سرخ سر سبز پر از سیب بود که یه پسر که نمیشناختم داشت میوه هاشو میچید رفتم کمکشجمعش کنه یه دونه داد به من خوردم خیلی خوشمزه بود ولی به برادرم نداد .ممنون به خاطر تعبیراتون .مجردم و دختر .
خواب دیدن برادر مرده‌تان، یعنی دلتنگ او هستید و می‌کوشید خاطره‌های گذشته‌تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره‌تان کنار آیید و همراه شوید. اینکه او رانندگی می‌کند، یعنی به راننده وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی‌تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف‌های دیگران هستید تا هدف‌های خودتان. نقش منفعلی در زندگی‌تان دارید. درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. اینکه یک سیب می‌خورید، بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
الی
۶ ماه پیش
سلام، خواب دیدم داریم از یک خیابون گذر میکنیم بعد من دو تا درخت تنومند میبینم که میوهای قرمز داره میگم وای اونجا درخت آلو قرمز هست
میریم جلو ولی درخت سیب بود سیبهای بزرگ قرمز داشت که شروع میکنم به چیدنشون
تعبیرش چیه؟
خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. دو درخت، بیانگر تعادل یا تقارن در زندگی‌تان است. نمادی از آرامش است. سیب‌هایی روی درخت، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش‌هایی برایتان در راهند. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید بیشتر مراقب سلامتی‌تان باشید. شاید نیاز دارید به پزشک بروید.
سیامک
۶ ماه پیش
لطفا اگه میتونید خواب منو تعبیرشو پیدا کنید .
دیشب خواب دیدم تو یه بازاری هستم یوهو یه نفر جلوم چرخ میوه فروشی شو نگر میداره خودش میره وقتی برمیگره دستش سبد سیب های زرد است میزاره رو چرخ وسط سیب های زرد یه سیب خوشگل آبی رنگ هم هست منم عین این حراجی ها داد میزنم همه ای سیب هارو میفروشم، یوهو همون جا صاحب سیب ها ماشین برای فروش میاره منم همه رو میفروشم بعد اون مرد به من برای تشکر کردن بهم یه مقدار گوشت تازه میده بیدار شدم هیچ نبود لطفا تعبیر کنید
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت مالی به دست آوردن است. از لحاظ روانشناسی: بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه شما در یک بازار هستید بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که شما الان در زندگی ندارید. شما ممکن است به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. موارد خاصی را در نظر بگیرید که برای خرید آنها رفته اید. تعبیر دیگر این است که بازار بیانگر صرفه جویی است. اینکه میوه ها را می فروشید بیانگر این است که شما دستخوش تغییراتی در زندگی بیداری تان هستید. ممکن است مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. یاد بگیرید که سازش و مصالحه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است جناسی ازین باشد که شما خودتان را دست کم میگیرید (ارزان می فروشید). گوشت خام، بیانگر موانع و دلسردی هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهدافتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.
محمدرضا
۶ ماه پیش
خوابم یذره گیجم کرد

خواب دیدم از یه درخت بزرگ ۴ ۵ تا سیب قرمز چیدم یکیشو خودم تو راه شروع کردم خوردن و رفتم خونه خالم اینا مهمونی داشتن .. دم در شوهر خالم و بابام و دو نفر دیگه بودن از همون سیبا به اونام دادم خوردن بعد گفتن چه سیبای قشنگی از کجا چیدیشون؟؟؟ گفتم از درختی که نزدیک خونتونه .. با شوهر خالم رفتیم کنار سیب درخته وقتی قشنگ نگاهش کردم یه درخت سیب چند رنگ سیب داشت یکی قرمز غلیظ یکی قرمز کمرنگ بالاشم یه ردیف سیب سبز تعجب کرده بودم چرا درخت اینجوری میوه داده بعدش رفتیم دوباره خونه بعدش دیگه از خواب پریدم حالا نمیدونم این خوابم چه تعبیری داره :|
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: از فامیل‌تان شادی به شما می رسد. از لحاظ روانشناسی: بخشهای مهم خوابتان: دیدن یک درخت سیب، نمادی از عظمت و شکوه است. اینکه سیب هایی روی درخت می رویند در خواب، نمادی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش هایی برای شما در راه است. این گفته ی مشهور را د رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می شود که شما مریض نشوید و کارتان به پزشک نیفتد» که ممکن است بیانگر این باش که شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید. اینکه شما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. پدرتان، نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. رابطه بیداری تان را با پدرتان در نظر گیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است. اینکه تعجب می کنید بیانگر این است که به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. شما انگیزه ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تحول است.
a.z
۷ ماه پیش
خواب دیدم یک یک سیب زرد را از یک سید گرفتم
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: سیب زرد، از رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد.
Mbn
۸ ماه پیش
اگر شخصی در خواب ببیند که برای مادرش سیب های سرخ خریداری کرده به چه معانی است؟
این خواب، از دیدگاه روانشناسانه به این معنا است که شما نسبت به مادرتان بشدت علاقمند هستید یا خواهید شد. در واقع، این خواب، رابطه‌ی مادر و فرزندی را نشان می‌دهد.
M
۹ ماه پیش
من خواب دیدم بذر سیب گرفتم تو حیاط کاشتم ، صبح ک بیدار شدم دیدم سیب سرخ و سبز تو حیاطم رشد کرده رو‌همون زمین پر از سیب بود ، تعبیرش چیه ؟؟
سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
نرگسM
۱۰ ماه پیش
سلام
ببخشید دوست من دیشب خواب دیده ک دوستانه کنار هم نشستیم و در حال خوردن میوه هستیم بعد هرکدام از ما یک دانه سیب سبز در دست داشته و هرکس ک اون سیب هارا میخورد اگر اتش میگرفت یعنی جهنمی هست و اگر ک آتش نمیگرفت یعنی بهشتی است من اولین نفری بودم. ک با خوردن ان سیب آتش گرفتم میشه لطف کنین تعبیرش رو بهم بگین ممنون؟!
سیب سبز در خواب نماد خیر و برکت است. اینکه شما در خواب آتش گرفته اید اشاره به افکار و اهدافی در شما و دوست تان دارد که نتیجه خوبی ندارند. این خواب میخواهد تا با توجه به آگاه نمودن شما از پیام این خواب به شما و کسی که خواب را دیده خیر و منفعت برساند. آتش گرفتن میتواند نتیجه برخی رفتارها و عقایدتان نیز باشد. لازم است تا به آنچه در این خواب بیان شده است توجه کافی داشته باشید.
فاطمه
۱۰ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر من خوب دیدم دارم با یه اقایی صحبت میکنم بعد یه سیب قرمز بهم میدن و منم ازشون میگیرم یه اقای دیگه هم بود به اون یه سیب سبز کثیف میدن و اون اقا ناراحت میشه به دستای من زل میزنه ممنون میشم تعبیرش رو بگین
با سلام سیب در خواب نشان این است که در بیداری حوادث مطلوبی برای شما رخ می دهد به نظر می آید شما در دلتان آرزویی را می پرورانید که ان شا الله این آرزویتان تحقق پیدا می کند ونشانی از اتفاقات خوشایند می باشد
مرضی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی اقایی یک چهارم سیب بهم داد من گرفتم ک سیب رو بخورمش گفتم بازم میخام گفت اونو بخور تا باز بهت سیب بدم تعبیرش چیه لطفا زودتعبیرکنید ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
اسما
۱ سال پیش
سلام من‌درخاب دیدم با شوهرم به باغ پدرشوهرم رفتیم آنجا یک درخت سیب بود شوهرم از سیب ها چید وقتی من خاستم سیب بچینم یک مرد ریش سفید نورانی به من اجارزه نداد گفت در این باغ و درخت سهمی نداری بمن گفت اگ آنور تر یک باغ هست ک تو در سیب های ان سهم داری مرا از باغ بیرون کرد و من به بیرون رفتم و شوهرم در باغ ماند.لطفا کمکم کنید من این خاب را سه روز پشت سرهم دیدم.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
نگین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک سیب قرمز بزرگ در خانه هست و انگار جاندار خانمی کنار من و آقایی در خانه که نمیشناسم بعد سیب دهنش باز شد و تعدادی سیب قرمز کوچولو از دهنش اومد بیرون انگار زایمان کرد و خانمه و من اجازه ندادیم آقاهه متوجه بشه من یدونه از سیب کوچولو رو خوردم تعبیرش چی هست با تشکر
این خواب اشاره به پیگیری های تان در زمینه عواطف و احساسات شما دارد. از این مسئله به ممنفعتی خواهید رسید که موجب کشف بیشتر مهارت ها و استعدادهای شما میشود.
سالار
۱ سال پیش
با سلام و خسته نباشید
بنده در خواب دیدم در یک باغی هستیم چند تا درخت هست که بنظرم سیب بود از میوه های این درخت خون میریخت رو زمین من میدیدم ولی کسایی که اونجا بودن که فکر کنم چندتا از دوستام بودم میخواستن از این میوه ها بخورن و من بهشون میگفتم نخورید اینا مال حرامه چیزی که من دارم میبینم رو اگه شما هم ببینید نمیخورید ولی اونا به حرفم گوش نمیدادن و میخواستن به منم میوه بدن و بدار شدم از خواب
اگه میشه تعبیرش کنید ممنون
این خواب خبر از مال یا ثروتی است که ورود آن به زندگی شما موجب ضرر و خسران است. دوستان شما اشاره به ابعاد مختلف خواهش های نفسانی شما دارد.
فريد
۱ سال پیش
مادر ام خواب ديده كه در باغ سيب داخل صندوق سيب ها را توته توته كرده و بعد فرسوده شده است. بعد در ميان باغ آمده و نگاه ميكنه كه گوسفند و بز از سيب هاي پاين درخت ميخرن. چي تعبير خواهد داشت؟
ممنون
مال و منفعتی به شما میرسد اما باید برای آن برنامه ریزی کنید تا از آن سود بیشتری ببرید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام
مادرم خواب دیدن من ۵ تا سیب سرخ و یک شیشه شربت بزرگ داشتم که آنها را به دختر عمم بخشیدم
و مادرم در خواب به من گفته ۵ تا سیبت رو بخشیدی
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب از فرد می خواهد تا با آزادی بیشتری به بیان احساسات و عواطف درونی خود بپردازد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یکی از کودکی آشنا یه سیب به من داد و گفت سیبش دانه دار هست منم یه گاز از اون خوردم بعد کلی دانه سیب از داخل آن بیرون ریخت توری که توی کف دستم جا نشد بعد یه کرم سفید خیلی کوچک از داخل اون بیرون اومد افتاد زمین راهش رو گرفت رفت همونطور میرفت من با چشم دنبالش میکردم رفت روی یه بچه عقرب کژدم عقرب نیشش زد و دوتاشون کمی بزرگ شدند و بعدش کرم مرد عقرب ولش کرد در حال رفتن داشت بزرگتر میشد که من له‌اش کردم
بعد وارد مرحله دیگه‌ای از خواب شدم دیدم روستای محل زادگاههم خیلی پیشرفت کرده خونه‌های کاهگلی همه شدند برجها و ساختمانهای پیشرفته تعدادی از فامیل و آشناها و همسایه های دوران کودکیم رو دیدم بعد زمین بشدت لرزید من یه نقطه ای امنی وایساده بودم نگاه میکردم سعی میکردم اونهایی رو که میدیدم رو به نقطه امنی هدایت کنم ولی اصلا ترسی یا وحشتی تو وجودم نبود
با اینکه شدت لرزش خیلی بالا بود حتی یک آجر هم نیافتاد و هیچ کس وحشت نکرد
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید نگرانی ها و دغدغه های فکری شما سرکوب شود و در صورت لزوم به بیان آن ها با دیگران بپردازید. سیب در خواب، به لزوم توجه به احساسات و عواطف درونی اشاره دارد.
lavin
۱ سال پیش
نازی
۲ سال پیش
سلام من چهار ماهمه ولی هنوز نرفتم سونو من خواب دیدم که از کنار سیب قرمز رد شدم با ماشین لطفا یکی برام تعبیر کن ممنون میشم
بدون نام
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدمیکی رفته بالای درخت سیب خونه برادرم یه سیب انداخت که بعد پایین اومدن بر داره اما من انداختم گوشه حیات
ارزو
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
ارزو
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم ی عالمه انار دارم دون میکنم انگاری دارم مثلا برا زمستون جمع میکتم که همراه این انار دو سه تا قاچ سیب هم بود که پوست نداشت .ممنون میشم که تعبیر کنین:-)ن
هادی
۱ سال پیش
عجب
صدیقه
۲ سال پیش
سلام من رد خواب دیدم که یکی از دوستانم در خانه ما مهمان بود و برایم یک مقدار سیب های سبز سالم داد این چی تعبیری دارد؟
بدون نام
۲ سال پیش
سلام. من حامله ام. مادر شوهرم خواب دیده که مقداری سیب قرمز برام آوردن من ازش نخوردم ولی مادرشوهرم ازش خورده. لطفا تعبیرشو بگین
ناشناس
۲ سال پیش