تعبیر خواب سوزن چیست؟

با تعبیر خواب سوزن و نخ، تعبیر خواب فرو رفتن سوزن، تعبیر خواب گم شدن سوزن،تعبیر خواب بخشیدن سوزن و تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ همراه ما باشید
تعبیر خواب سوزن
ستاره | سرویس سرگرمی – سوزن وسیله‌ای از لوازم خیاطی است که با آن امکان دوخته شدن قطعات جدا از هم فراهم می‌گردد. بیشتر معبرین اسلامی به دلیل ویژگی اتصال بخشی سوزن، دیدن آن را در خواب نماد و سمبل سر و سامان پیدا کردن کارها و امور می‌دانند. با تعبیر دیدن سوزن در خواب همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبير خواب سوزن و نخ - تعبیر خواب فرو رفتن سوزن در بدن - تعبیر خواب سوزن در دهان - تعبیر خواب فرو رفتن سوزن در پا

 

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن سوزن در خواب بیان می‌کند که:
 
سوزن: بصیرت نافذ، جنسیت مذکر، نیروی بهبود بخشیدن به بی سر و سامانی‌ها، اضطراب.
اگر سوزن در بدن بود: بیماری جسمانی

 

تعبیر خواب سوزن و دوختن با آن چیست؟

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می‌دوخت، دلیل که شغل‌های پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود.
 • اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که جامه می‌دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد.
 
جابرمغربی گوید: اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.
 
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلاً به هم متصل بوده‌اند استفاده می‌گردد می‌توان گفت کارهایش سامان خواهد یافت
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن‌هایی دارید در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید. اگر در خواب ببینید که با سوزن می‌دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می‌کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید. به خصوص اگر با سوزن پارچه‌های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • داشتن یک سوزن: محاکمه و محکومیت
 • سوزنی را نخ کردن: از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می‌کنید، نشانه آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد.
 • نخ کردن سوزن در خواب، علامت آن است که گرفتاری دیگران، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می‌شکند، نشانه آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.
هانس كورت می‌گوید: دیدن سوزن شكسته در خواب، بیانگر بدشانسى است. اگر خواب ببینید كه سوزنى را نخ می‌كنید، به این معنا است كه دچار مشكل می‌شوید.
 
برای درک بهتر از فضای رویا می‌توانید به تعبیر خواب خیاطی رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب گم شدن و پیدا شدن سوزن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود
 
مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده‌اید و به دنبالش می‌گردید زیان می‌کنید و امکاناتی را از دست می‌دهید. گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می‌گردید، علامت آن است که به نگرانی‌های بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.
 • پیدا کردن سوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی باوفا است.
هانس كورت می‌گوید: اگر خواب ببینید كه سوزنى پیدا كرده‏‌اید، به این معنا است كه با افراد جدیدى آشنا می‌شوید.
لوک اویتنهاو: پیداکردن سوزن: رازهای خانوادگی را برملا نکنید

 

تعبیر خواب فرو رفتن سوزن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوزه به جایی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می‌کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است. اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می‌کنید خواب شما می‌گوید از طرف شما به دیگران آسیب می‌رسد و شما باعث رنج و اندوه می‌شوید. اگر در خواب ببینید که سوزن را به مأکول فرو می‌برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می‌دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می‌کنید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد.

 

تعبیر خواب دادن و بخشیدن سوزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می‌آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می‌طلبید و به شما یاری می‌شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه گرفتن سوزن: از بین رفتن یک دوستی

 

تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ

مطیعی تهرانی: در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.73 نظر
 1. سلام وقتتون بخیر دیشب خواب دیدم خونمون خیلی تغییر کرده بود و قشنگ شده بود وسایل پزیرایی و هم فراوون در اختیار مهمانان بود خواهرم وقت عمل بینی داشت قبل از عمل رو در روی آینه قرار گرفتیم هم تو بینی من هم تو بینی خواهرم دوتا سوزن و از قسمت گوشت بیرون کشیدیم و خیلی تعجب کردیم هیج دردی هم نداشت تعبیرشو لطف میکنین

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. نمایانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که می کوشید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. نشانگر انرژی، بینش و خرد است. ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست درباره ی موقعیتی در دست تان بیشتر بیاموزید. تعبیر دیگر: علامتی از کنجکاوی است؛ نمایانگر فضول بودن است. شاید در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیستند، دخالت می کنید.

 2. سلام‌.خواب دیدم که یه نفر بهم سوزت داد و من سریع نخ رو کردم تو سوزن

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر مسأله های تمام نشده ای است که لازمست به آنها برسید و شاید حتی تعمیرشان کنید. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست تان خارج شده است را بهبود بخشید. علامتی از درد فیزیکی یا احساسی است.

 3. سلام

  وقتتون بخیر.

  من دیشب خواب دیدم…

  به خونه بزرگی اثاث کشی کرده بودیم که خیلی از خونه الانمون بزرگتر بودحدود2000متر و حیاط نداشت همش بنا بود، بعد یکی اومد یه مشت سوزن به من داد که ندیدمش چون از پشت سرم داد، بعد من چون نگران بودم سوزن تو دست و پای بقیه نره، همه سوزنا رو مثل پشت خارپشت تو یه پارچه ی نخی و سفید فرو کردم و گذاشتم بالای کمد و رفتم باخیال راحت نشستم، بعد باز دیدم پسرای عمم که از من بزرگترن ولی توخواب15~16ساله به نظر میرسیدن، رفتن تو اتاق و شروع به دعوا کردن، باز ترسیدم که سوزنا اذیتشون کنه رفتم پارچه رو برداشتم و گذاشتم تو کمد، بعد دوباره مامانم اورد پارچه رو گذاشت تو بغلم و گفت نذار جایی گم میشه…

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی برای خشنود کردن دیگران، از راهتان خارج می شوید. همچنین، ممکنست روش هایتان را تغییر دهید و سعی در ارزیابی مجدد روابط یا نگرش هایتان داشته باشید. سطح بار یا مسئولیت تان را سختی جابجایی می نمایاند. به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست تان خارج شده است را بهبود بخشید. علامتی از درد فیزیکی یا احساسی است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «پارچه سفید» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 4. ادامه…

  همه سوزنا رو مثل پشت خارپشت تو یه پارچه ی نخی و سفید فرو کردم و گذاشتم بالای کمد و رفتم باخیال راحت نشستم، بعد باز دیدم پسرای عمم که از من بزرگترن ولی توخواب15~16ساله به نظر میرسیدن، رفتن تو اتاق و شروع به دعوا کردن، باز ترسیدم که سوزنا اذیتشون کنه رفتم پارچه رو برداشتم و گذاشتم تو کمد، بعد دوباره مامانم اورد پارچه رو گذاشت تو بغلم و گفت نذار جایی گم میشه…

  • در ادامه: نمایانگر مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 5. سلام من خواب دیدم رفتم مطب دکتر ودکتراانگاردوست ‌آشنای من بود میگفت من رامیشناسداوبدون اینکه ازمن بپرسددرباره بیماری ام یک سوزن درسرم سمت راست بالای پیشانی ام فروکردمن خیلی ترسیده بودم ودردخیلی بدی گرفته بودسرم ممنون میشم جواب منوبدین باید بگم که من یکسالی هست میگرن گرفتم

  • سلام! خواب‌تان یعنی نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس‌تان را جلا دهید). می‌تواند روی نگرانی‌های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه‌ی فیزیکی است. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. لازمست جنبه‌های گوناگون آگاهی‌تان را بهم وصل کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! گویای تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود.

 6. سلام خسته نباشید خواب دیدم سوزنی داخل رون پام فرو میره و خون زیادی ازش میاد صبح ک بیدار شدم جاشم خیلی رزرمیکرد

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست نمایانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. علامتی از درد فیزیکی یا احساسی است. تعبیر دیگر: حس می‌کنید مورد تقدیر واقع نشده‌اید. بخاطر سختکوشی‌تان و دخالت مثبت‌تان در عملی، شناسایی نمی‌شوید.

 7. سلام من دخترم و 18 سالمه و 2شب به صورت متوالی دوتا خواب مشابه دیدم

  لطفا میشه بمن تعبیر هر دو خوابم رو بگین

  اولین خابم این بود که توی قفسه سینه من قسمت قلبم یه عالمه سوزن فرو رفته و یه نفر داره سوزن ها رو از قلبم در میاره (اون یه نفر پسر بچه ای تو سن و سال خودم بود)

  فرداش خاب دیدم که توی پای گربه یه عالمه خار های کاکتوس فرو رفته و من دارم اونا رو از پاش در میارم

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید مورد تقدیر واقع نشده‌اید. بخاطر سختکوشی‌تان و دخالت مثبت‌تان در عملی، شناسایی نمی‌شوید. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. می‌تواند گویای این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. وضعیتی دردسرساز وجود دارد که باید بر آن غلبه کنید. همچنین نمادی از آسیب‌های گذشته یا برخی رنج‌های جسمی است. ممکنست دفاع از خود را مطرح کنید. همچنین در نظر بگیرید آیا کسی برایتان رنجش‌آور است؟

 8. سلام روزتون خوش

  خواب دیدم که در بازوهام از کتف تا آرنج سوزن های ته گرد، به صورت عمیق یا سطحی فرو رفته. من فکر میکردم این یه چیز طبیعیه و متوجه اون ها نشده بودم تا اینکه بقیه رو دیدم و بهم گفتن که اون ها اینطور نیستن. بعد من سوزن هارو جلوی آینه دونه دونه درآوردم و نزاشتم کس دیگه ای اون هارو دربیاره. هربار که میخواستم یه سوزنو دربیارم فکر میکردم درد زیادی داشته باشه اما وقتی درماوردم میدیدم نه درد زیادی داره نه خون زیادی ازش میاد.

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. حس می‌کنید مورد تقدیر واقع نشده‌اید. بخاطر سختکوشی‌تان و دخالت مثبت‌تان در عملی، شناسایی نمی‌شوید. بیانگر جنبه‌ی بالغ و پرورش یافته‌ی شما و توانایی‌تان رسیدگی و مراقبت از دیگران است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر کشمکش و چالش در زندگی‌تان باشد که نیازست از خودتان حمایت کنید، تهاجمی‌تر باشید و روی چیزها پافشاری کنید!

 9. سلام من خواب دیدم که جایی هستم که چنتا خانه کاه گلی اونجاست ومن میگفتم که باید خونه هارو خراب کنیم وازنوع تروتمیزبسازیم یه مردی اونجا بود که من بهش گفتم توباید بسازی اون یه سوزن دستش بود ومنم یه سوزن اون سوزنش رو فرو کرد تو دست چپ من و من یه لحظه دیدم که اون زیر پای منه و پام رو گذاشتم رو سینش تعجب کردم از خوابم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته‌شده باشد (می‌شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی‌هایی باشد که درباره‌ی او دارید. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. حس می‌کنید مورد تقدیر واقع نشده‌اید. بخاطر سختکوشی‌تان و دخالت مثبت‌تان در عملی، شناسایی نمی‌شوید.

 10. چرا تعبیرخواب منو نمیگید منتطرم چندروزه

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور